สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - สอบซ่อม อบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 7 / 2552

วันที่อบรม : 02/04/2552 - 03/04/2552

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 23/05/2552

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ วิชา(เวลา) ที่สอบ
1 147225 นายกฤศณัฏฐ์   ปรัชญาชัยพิมล A05 ##
2 184599 นายกฤษฎา   กรุดเงิน A06 ##
3 192762 นายกฤษฎา   กาฬภักดี A07 ##
4 174859 นายกัมพล   ขนคม A11 ##
5 154802 นายกิตติ   ขำเกื้อ A12 ##
6 173185 นายกิตติชัย   งานว่อง A13 ##
7 193488 นายกิตตินันท์   จิตต์เกื้อ A14 ##
8 149844 นายกิตติพงศ์   ปิ่นแก้ว A16 ##
9 148773 นายกิตติพงศ์   โรจน์วิรัตน์ A15 ##
10 152567 นายกิตติพงษ์   มุ่งดี A17 ##
11 185719 นายกิติกร   อ่อนแสงจันทร์ A19 ##
12 195440 นายกีรติศาสตร์   พันธัง A21 ##
13 189546 นายกุศล   อวดอ่อน A22 ##
14 191559 นายเกรียงไกร   ลิ้มพงษ์กุล A23 ##
15 192356 นางสาวเกศสุดา   นาสุข B01 ##
16 149598 นายเกษตรสันต์   จันทรา B02 ##
17 194505 นายเกียรติคุณ   แซ่ลิ้ม B03 ##
18 163940 นายเกียรติชัย   ชวลิตชูวงษ์ B04 ##
19 193882 นายเกียรติศักดิ์   กุนอก B05 ##
20 106568 นายโกมล   ชุติมากุลชัย B06 ##
21 194295 นายโกสินทร์   พงษ์พันธ์ B08 ##
22 193595 นายไกรวิทย์   ชื่นเจริญ B09 ##
23 191074 นายขจรวิทย์   โจมเนี่ยว B10 ##
24 78889 นายเขมรัฐ   หลวงหลาย B13 ##
25 192816 นางสาวจาริณี   รันทกิจ B20 ##
26 173598 นายจิตพร   เหล่าอิ่มจันทร์ B24 ##
27 185021 นายจิระเดช   ตระกูลไพบูลย์กิจ C02 ##
28 195033 นางสาวจีรวรรณ   รามคล้าย C04 ##
29 167613 นายเจน   ปิ่นแก้ว C07 ##
30 191482 นายเจษฎา   เจตะบุตร C08 ##
31 186663 นายเจษฎา   เทพสาลี C09 ##
32 151768 นายเจษฎากร   นะจะคูณ C10 ##
33 167454 นายเฉลิมพล   ตรีสุวรรณวัฒน์ C12 ##
34 174535 นายไฉน   คำน้อย C13 ##
35 194913 นายชนวัฒน์   ช้อยเครือ C14 ##
36 148267 นายชนายุส   บัวทอง C15 ##
37 193713 นายชลชาติ   คลายทุกข์ C21 ##
38 160959 นายชลินธร   ชานะมัย C22 ##
39 188415 นายชัยทัต   ชูทอง C23 ##
40 175844 นายชัยพล   สุทธมนัสวงษ์ C24 ##
41 160308 นายชัยวัฒน์   ทวีพานิชย์ D01 ##
42 190486 นายชาญวิทย์   พนังแก้ว D02 ##
43 172081 นายชาญวิทย์   ไพเราะ D03 ##
44 169673 นายชาตรี   สัสดี D04 ##
45 190108 นายชูศักดิ์   อนะธรรมสมบัติ D06 ##
46 192883 นายณรงค์ชัย   เภ่าโง่น D08 ##
47 165196 นายณรงค์ชัย   สร้อยทอง D09 ##
48 183898 นายณัฐพล   เป็นเรียบร้อย D15 ##
49 151946 นายดนุพัฒน์   ปงกา D20 ##
50 191497 นายดลวัฒน์   ตันทิพย์ D18 ##
51 162772 นายดารากรญ์   ภูเขาทอง D19 ##
52 178548 นายตระการยศ   สังข์สนิท D21 ##
53 188410 นายตรีภพ   ใจมุ่งไชย D22 ##
54 194783 นายถิรวุฒิ   เทียนอิ่ม D23 ##
55 158978 นายทนงศักดิ์   ลักษวุธ D24 ##
56 194253 นายทวีศักดิ์   ปานจันทร์ E03 ##
57 181236 นายทศพล   พันทา E05 ##
58 191206 นายทศพล   อิทธาภิชัย E06 ##
59 193437 นายทองหล่อ   หุ่นเที่ยง E07 ##
60 193277 นายทักษพรพล   แสนภูวา E08 ##
61 192551 นายเทิดพร   ดีแท้ E15 ##
62 185797 นายธนกร   บุญประสม E16 ##
63 182054 นายธนกร   พรมทอง E17 ##
64 90289 นายธนดล   ก่อกุลดิลก E18 ##
65 187022 นายธนพล   อุ่นเสนีย์ E19 ##
66 192046 นายธนภัทร์   วงศ์วัฒนกรชัย E20 ##
67 158260 นายธนศักดิ์   ไชยสิงห์ E21 ##
68 191252 นายธนากร   บัวผัน E22 ##
69 193863 นายธนายุทธ   คนยืน E23 ##
70 194410 นายธนาวุฒิ   เขียวรอด E24 ##
71 185423 นายธนาวุฒิ   โฉมศรี F01 ##
72 162870 นายธรรมทัศน์   ฉันทวรภาพ F02 ##
73 175939 ว่าที่ร้อยตรีธรรศ   เจริญรุ่งธรรม F04 ##
74 192507 เรือตรีธวัชชัย   เจริญคุณ F05 ##
75 76903 นายธวัชชัย   ช่วยเนียม F06 ##
76 149303 นายธานินทร์   วิไลรัตน์ F07 ##
77 189506 นายธีรยุทธ   ดอกสาคู F09 ##
78 189031 นายธีรศักดิ์   ประยูรพันธุ์ F10 ##
79 194254 นายธีระ   ศรีทอง F11 ##
80 192557 นายธีระพงษ์   อุดมวัฒนกุล F13 ##
81 192987 นายธีระศักดิ์   เจริญวิวัฒน์สกุล F15 ##
82 184769 นายนพกร   เกตุนุ้ย F17 ##
83 152459 นายนฤนาท   ไชยตา F22 ##
84 176918 นายนิธิเดช   มากเกตุ G01 ##
85 193691 นายนินาท   พลเดช G02 ##
86 193312 นายบัณฑิต   ก้อนคำ G06 ##
87 159901 นายบูรณโภค   บุระเนตร G09 ##
88 159718 นายปฏิยุทธ   ศรีสายันต์ G12 ##
89 191347 นายปรเมศวร์   เชื่อมบุญ G16 ##
90 156186 นายประสิทธิ์   กริสอัมร์ G20 ##
91 192990 นายปรัชญ์   ตันจริยานนท์ G21 ##
92 193323 นายปัญญา   วงศ์พินิจ H01 ##
93 159560 นายปัณณวิชญ์   ปิยวิเศษพงศ์ Q05 ##
94 193008 นายปิติ   เรืองวิริยะนันท์ H03 ##
95 159973 นายปิติภัสสร์   ฐิติภูมิลดากร G18 ##
96 194659 นายพงค์ศักดิ์   เพ็งแจ่ม H06 ##
97 192938 นายพงษ์พันธ์   ธีระโกเมน H07 ##
98 150550 นายพงษ์ศักดิ์   พงษ์สัมณะ H08 ##
99 190944 นายพชร   มะกะ H09 ##
100 186218 นายพนมธรัศม์   เตางาม H11 ##
101 193899 นางพนิตา   ประเสริฐพรรณ H12 ##
102 193436 นายพยุงศักดิ์   ไชยวรรณ H13 ##
103 186639 นายพยุงศักดิ์   วิเศษอุตร์ H14 ##
104 106878 นายพเยาว์   ปัญญา H15 ##
105 193544 นายพรชัย   รุ่งไพโรจน์เจริญ H16 ##
106 172608 นายพรชัย   ลิมปิเกียรติ์ H17 ##
107 191762 นางสาวพรรณราย   ศิริเจริญ H19 ##
108 155002 นายพรศักดิ์   จรณธรรม H20 ##
109 190069 นางสาวพอใจ   สังข์แก้ว I01 ##
110 185693 นายพัฒนพงษ์   วงษ์เสียงดัง I02 ##
111 167178 นายพัทราวุธ   เฉิดโฉม I03 ##
112 141608 ว่าที่ร้อยตรีพิทยา   ทองพิมพ์ I06 ##
113 192390 นายพิทักษ์   พินนอก I08 ##
114 188412 ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์   เพ็ชรพล I09 ##
115 191359 จ่าสิบตรีพิพัฒน์   นุสนธิ์ I12 ##
116 167770 นายพิพัฒน์   บุญอยู่ I13 ##
117 163680 นายพิศวัฒ   ปาลี I15 ##
118 194405 นายพิษณุ    ภูแสนคำ I16 ##
119 152539 นายพุฒิพงศ์   สุดหล้า I19 ##
120 187375 นายพุทธิพงศ์   ไชยสีทา I20 ##
121 163006 นายพูนศักดิ์   คงเสือ I21 ##
122 188325 นายไพรัตน์   วันสุข I23 ##
123 192646 นายไพโรจน์   มะยาเฉียว I24 ##
124 156185 นายไพศาล   พะวันนา J01 ##
125 192814 นายภราดร   เอื้อวิจิตรกุล J02 ##
126 191445 นายภัทรกร   จิตวโรภาส J03 ##
127 178062 นางสาวภัทรสุดา   โพธิ์ศรี J04 ##
128 152422 นางสาวภัทรานิษฐ์   ขวัญใจ B11 ##
129 191783 นายภาสวิชญ์   เสียงประเสริฐ J09 ##
130 148126 นายภิรมย์   ภู่ภักดี J10 ##
131 149587 นายมนตรี   ริมเขตร J12 ##
132 193565 นายมนัส   พงษ์ชวนะกุล J13 ##
133 189556 นายมานพ   หิรัญคำ J14 ##
134 191494 นายมาโนช   เกตุแก้ว J15 ##
135 170315 นายมาโนช   ทัพโยธา J16 ##
136 194608 นายยอดทวน   สิงห์ท้วม J18 ##
137 193843 นายรังสรรค์   ศรีเกียรติณรงค์ J22 ##
138 153299 นายรังสันต์   รอดเรือน J23 ##
139 192972 นายรัชพล   ตั้งนพปฏล K01 ##
140 160821 นายรัฎฐพงษ์   โพธิบุตร K02 ##
141 191017 นายรัฐกาญจน์   จันทุดม K04 ##
142 176547 นายรัณชิต   กองทอง K05 ##
143 192776 นายเรวัฒน์   สมนึก K08 ##
144 160083 นายเรวัฒน์   เหมทานนท์ K09 ##
145 194649 นายเรวัตร   ขาวเกตุ K10 ##
146 154587 นายเรวัติ   สุจริต K11 ##
147 161072 นางสาวลำดวน   บ่อจักรพันธ์ K13 ##
148 195124 นายวทัญญู   หลักทอง K14 ##
149 194264 นายวรกิตติ   ประพฤติ K15 ##
150 172537 นายวรพล   พวงมาลี K17 ##
151 158375 นายวรพล   อุ่นยา K18 ##
152 159222 นายวรรณพงค์   เกลี้ยงเกิด K19 ##
153 181810 นายวรวุฒิ   ธีรนันทเวช K21 ##
154 193558 นายวสันต์   พันธุรักษา L02 ##
155 158919 นายวสุ   แท่นนิล L03 ##
156 193050 นายวัชรพล   บุราคร L05 ##
157 172932 นายวัชระ   หนูเขียว L06 ##
158 188786 นายวัชระ   อาศัย L07 ##
159 187679 นายวัฒนพงษ์   คำลือ L08 ##
160 194343 นายวัฒนะ   ลินทอง L09 ##
161 161678 นายวิเชียร   บุตะเขียว L19 ##
162 148396 นายวิฑูรย์   ช่อสุวรรณ L20 ##
163 187226 นายวิฑูรย์   อยู่ยั่งยืน L21 ##
164 193583 นายวิทยา   คุ้มสุวรรณ L22 ##
165 192384 นายวิทยา   ประทิศ L24 ##
166 152423 นายวิทยา   ปั้นทอง M01 ##
167 193037 นายวิทยา   ผาณิบุศย์ M02 ##
168 164793 นายวิทูรย์   แสนขวา M03 ##
169 153843 นายวิมล   สุจินโณ M05 ##
170 194380 นายวิริยะ   จานทอง M06 ##
171 193184 นางสาววิไลนุช   รามนาถ์ M07 ##
172 191459 นายวิษณุ   อุดมศรี M12 ##
173 191471 นายวิสิทธิ์   เนาวบุตร M13 ##
174 158566 นายวีรยศ   ชมภู M14 ##
175 188840 นายวีรยุทธ   เปลี่ยนขำ M15 ##
176 190628 นายวีระ   ปาเจริญ M18 ##
177 194977 นายวีระชัย   มูลยะ M19 ##
178 181447 นายวีระพล   ศรีนิล M20 ##
179 190122 นายวีระวุฒิ   คำสาสินธุ์ M22 ##
180 163899 นายวุฒิพงษ์   พัฒนอุกฤษ M23 ##
181 192187 นายศรัณยู   ชุติมาศ M24 ##
182 191001 นายศราวุฒิ   ประดาอินทร์ N01 ##
183 187316 นายศราวุธ   ภูเฮือง N02 ##
184 192509 นายศราวุธ   วังสันต์ N03 ##
185 193231 นายศรีศักดิ์   ลิมปะพันธุ์ N04 ##
186 195083 นางสาวศศิธร   โคตรประทุม N06 ##
187 152446 นายศิริโรจน์   สุขแย้มศรี N09 ##
188 186674 นายศิลา   ตัสโต N11 ##
189 194903 นายศุภกฤต   ปภาวรรณศรี F23 ##
190 190706 นายศุภกฤต   พูลสมบัติ A20 ##
191 152972 นายศุภชัย   จันทกุล N13 ##
192 159624 นายศุภมิตร   ทะราษี N15 ##
193 185424 นางสาวศุภลักษณ์   วงศ์ระกา N16 ##
194 158709 นายศุภักกิจ   เวียงนาค N19 ##
195 154560 นายสกนธ์พล   ชุ่มสกุล N20 ##
196 155957 ว่าที่ร้อยตรีสกลชัชพล   งามวงค์ N12 ##
197 155794 นายสงวน   หีบแก้ว N21 ##
198 196016 นายสถาปัตย์   แซ่เฮง N22 ##
199 194220 นายสมคิด   ศรพรม O02 ##
200 164128 นายสมชาติ   พิลาจันทร์ O03 ##
201 88318 นายสมชาย   เครืออยู่ O04 ##
202 147903 นายสมภพ   บุญญามณี O07 ##
203 189900 นายสมร   สมจิตร O09 ##
204 193646 นายสมรักษ์   สุขสงวน O10 ##
205 168847 นายสมศักดิ์   ตะติยะสุนทร O11 ##
206 155162 นายสยามรัฐ   กิ่งรัตน์ O12 ##
207 187977 นายสราวุฒิ   ณรงค์กิจ O15 ##
208 193152 นายสราวุฒิ   พิกุลศรี O16 ##
209 193973 นายสราวุธ   ขวัญศรี O17 ##
210 192712 นายสหรัฐ   ตั้งธรรมากร O19 ##
211 153998 นายสักรินทร์   ทัศนมณเฑียร O20 ##
212 193604 นายสักรินทร์   รวบรวม O21 ##
213 153991 นายสันติ   บุญศรี O22 ##
214 184747 นายสัมพันธ์   หมวดทอง O24 ##
215 149896 นายสิทธิโชค   อิสโร P06 ##
216 192053 นายสิทธิพร   อารักษ์วรกุล P09 ##
217 168645 นางสาวสุกัลญา   ยะปะเต P10 ##
218 192692 นายสุชาติ   กิ่มนางรอง P11 ##
219 195003 นายสุดเขต   กองจินดา P12 ##
220 187687 นางสาวสุดาทิพย์   พึ่งรัศมี P13 ##
221 151614 นายสุธรรม   อรุณ P15 ##
222 194257 นางสาวสุธาสินี   พัชรพรเพิ่ม P16 ##
223 192556 นายสุธี   ผดุงฤกษ์ P17 ##
224 191037 นายสุพัฒชัย   เหมเมือง P19 ##
225 156304 นายสุเมธ   จิตรดา P21 ##
226 186646 นายสุรชัย   คงไข่ศรี P22 ##
227 186647 นายสุรศักดิ์   มีแก้ว P24 ##
228 194227 นายสุริยะ   ทองธุกิจ Q01 ##
229 190816 นางสาวสุรีภรณ์   อังสันทัดสุข Q02 ##
230 190786 นายสุวรรณ   สร้อยสิลา Q03 ##
231 193671 นายสุวรรณรัตน์   ปิลวาท Q04 ##
232 152618 นายสุวิทย์   สังข์โชติ Q07 ##
233 138116 เรือเอกเสาวนันท์   เจียวุ่น Q10 ##
234 153300 นายโสฬส   สุทธิประมา Q11 ##
235 193945 นายหัชพร   หอมรส Q12 ##
236 193972 นายอดิศักดิ์   บุญมาศรี Q15 ##
237 165446 นายอนันต์   ซิวตาวงศ์ Q16 ##
238 192555 นายอนันต์   ทูลสูงเนิน Q17 ##
239 148219 นายอนันต์   พันธุ์สวัสดิ์ Q18 ##
240 193610 นายอนุชา   อุทธา Q19 ##
241 190385 นายอนุชิต   สิทธิเวช Q20 ##
242 193368 นายอนุภาพ   คำปา Q22 ##
243 183397 นายอนุรักษ์   ขูรีรัง Q23 ##
244 191786 นายอนุรักษ์   นุชนา R01 ##
245 151940 นายอนุรักษ์   รักอ่อน R02 ##
246 189814 นายอนุรักษ์   เรือนหล้า R03 ##
247 156476 นายอนุสร   สองพัง R05 ##
248 193689 นายอโนเชาว์   แก้วสุข R06 ##
249 193971 นายอภิเชษฐ์   จงไกรจักร R08 ##
250 192231 นายอภินันท์   บุญน้อย R09 ##
251 192267 นายอภิรักษ์   สกุลพงษ์ R10 ##
252 194186 นายอภิรัตน์   วิจิตรโชติ R11 ##
253 185983 นายอมรินทร์   เอี่ยมเจริญ R13 ##
254 158710 นายอังกูร   คงสิทธิ์ธนกร R19 ##
255 152542 นางสาวอัจฉราวดี   โดดดารา R20 ##
256 187373 นางสาวอัญชัญ   มณีพานิชย์ R21 ##
257 160220 นายอัตพล   เจริญชัยสกุล R24 ##
258 167191 นายอาคม   แก้วกลมรัตน์ S03 ##
259 193589 นายอาชวิศร   ชื่นอารมย์ S04 ##
260 159397 นายอาทิตย์   ปัญญาเพ็ชร S06 ##
261 148904 นายอาทิตย์   วงศ์ชูศักดิ์ S07 ##
262 189950 นายอานนท์   พุทธนานนท์ S08 ##
263 188051 นายอาเฟนดี   ท่าสอน S10 ##
264 156000 นายอิฐเวทย์   ชัยสิทธิ์ S14 ##
265 190994 นายอิศเรศ   โพธิยา S16 ##
266 189613 นายอิศเรศ   อินทพันธ์ S17 ##
267 193082 นายเอกชัย   โสภาภักดิ์ S21 ##
268 194958 นายเอกพล   อ้นด้วง S23 ##
269 185988 นายเอกราช   ชะนู T01 ##
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร