สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 19 / 2551

วันที่อบรม : 06/11/2551 - 07/11/2551

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 27/12/2551

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 189252 นางสาวกนกพร   กาญจนวัฒนาวงศ์ A01
2 162121 นายกนต์ธีร์   โชติพินทุ A02
3 176169 นายกมลภัทร   บุญเฮ้า A03
4 186594 นายกรกฏ   เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย A04
5 184587 นายกฤชนนท์   อาจสามารถ O03
6 186913 นายกฤษดา   วะหาโร A05
7 187807 นางสาวกลดแก้ว   แจงจริยา A06
8 154880 นายกอบกาญจน์   รัตนวิชา A07
9 188565 นายกัมปนาท   สานันท์ A08
10 188287 นางสาวกาญจนวรรณ   นิลกลัด A09
11 56092 นายกำพล   ตันวัฒนา A10
12 182193 นางสาวกิ่งกาญจน์   สุวรรณบุญโณ A11
13 187708 นางสาวกิ่งกานต์   ปฏิบัติ A12
14 188651 นายกิตติพงษ์   โสภา A13
15 185765 นายกิตติศักดิ์   สินอิ่ม A14
16 187323 นายเกรียงไกร   มหาวัน A15
17 189325 นางสาวเกศินี   จันทร์สุขสวัสดิ์ A16
18 172490 นายเกียรติพงษ์   คชกูล A17
19 184969 นายเกื้อพงศ์   เจนวิทยา A18
20 181369 นายโกศล   ศรีอภัย A19
21 186710 นายโกสินทร์   บูรณะกร A20
22 188236 นายไกรฤทธิ์   สุขสาคร A21
23 186272 นายขจรพจน์   โสธะโร A22
24 189509 นายขวัญชัย   ไพโรจน์ A23
25 185523 นางสาวขวัญสุพร   อภิชาติประคัลภ์ A24
26 188659 นายคณาธิป   แก้วกุลศรี B01
27 189299 นายคณิต   อยู่จุ้ย B02
28 187859 นายคมกริช   ถุงคำ B03
29 183039 นายคมสัน   กิจบำรุง B04
30 170957 นายคมสัน   มีธนาถาวร B05
31 187710 นางสาวแคทรียา   โลมพันธ์ B06
32 186416 นายจตุพรรณ   พรหมเอี่ยม B07
33 189367 นายจตุรงค์   ศรีอนงค์ B08
34 180885 นายจรัล   จันทร์เจริญ B09
35 186458 นายจรินทร์   เพ็ชรสง B10
36 180593 นายจักรกฤษณ์   ภูมิชาติ B11
37 189360 นายจักรพันธ์   กาแก้ว B12
38 152215 นายจารุพงษ์   คงใจ B13
39 188497 นายจิตต์เกษม   ลูกอินทร์ B14
40 182856 นายจิตระราช   ผินงูเหลือม B15
41 188757 นายจีรศักดิ์   วราภรณ์ B17
42 153996 นายจีรสิทธิ์   อัศวชัยชนะ B18
43 186936 นายจีระศักดิ์   สิงห์ดง B19
44 188510 นางสาวจุฑาพร   เด่นสิริมงคล B20
45 188600 นางสาวจุฑาภรณ์   ปุ้งปูน B21
46 186785 นายเจริญชัย   อุปฮาด B22
47 187340 นายเจษฎา   ลาชะเลา B23
48 175797 นายเจษฎา   สารสุข B24
49 181645 นายเจษฎา   ไหวไว C01
50 179523 นายฉลอง   ตั้งตระกูล C02
51 189104 นายฉัฐพล   พวงสมบัติ C03
52 185525 นายฉัตรชัย   ฐิติถาวรนันท์ C04
53 187297 นายฉัตรชัย   มาวัฒนพงศ์ C05
54 169453 นายฉัตรนันท์   ศฤงคาร C06
55 169408 นายฉัตรมงคล   นาคไพจิตร P20
56 185563 นายเฉลิมเกียรติ   ศิรธรานนท์ C07
57 187884 นายเฉลิมพงษ์   สิทธิกุล C08
58 186813 นายเฉลิมพล   เนตรไสว C09
59 179740 นายชญานนท์   แสงมณี C10
60 188644 นายชนัญญู   เวสพันธ์ C11
61 187302 นายชนาธิป   วงศ์ปรเมษฐ์ C12
62 184771 นายชยธร   สระกลาง C13
63 188645 นายชยพล   ธนะวัฒโรจ C14
64 178269 นายชยพล   พรมแก้ว C15
65 189144 นายชยุตม์   จารุศรีพันธุ์ C16
66 182765 นายชลฐกร   สาตาละ C17
67 183985 นางสาวชลธิชา   ดาศักดิ์ C18
68 188454 นายชวดล   ธนกุลไพศาล C19
69 124075 นายชวลิต   ลีละสุทธานันท์ C20
70 189426 นายชัชวาล   คำวงษา C21
71 188240 นายชัชวาล   ผายพิมพ์ C22
72 156801 นายชัชวาลย์   เทพอวยพร C23
73 171705 นายชัยณรงค์   สาธราลัย C24
74 182309 นายชัยยันต์   นาคเวียง D01
75 189220 นายชัยรัตน์   จีรชัยมงคล D02
76 189352 นายชัยรัตน์   พรหมภิบาล D03
77 187637 นายชัยวัฒน์   พิภูษณกาญจน์ D04
78 186431 นายชาญเฉลิม   แก้วใสทอง D05
79 189396 นายชาญณรงค์   สุขสีทา D06
80 188246 นายชาญยุทธ   วังวรัญญู D07
81 188836 นายชาญยุทธ์   พงศ์พัฒนาวุฒิ D08
82 186772 นายชาตรี   สีสมบา D09
83 185613 นายชาติชาย   เวียงจันทึก D10
84 185728 นางสาวชาลิดา   อนรรฆพจนกุล D11
85 183593 นายชำนาญ   เชยเทิบ D12
86 189067 นายชินทัศ   จานทอง D13
87 189176 นางชุติมา   ยิ่งสมัคร D14
88 165677 นายชุมพล   เกตุภู่ D15
89 188244 นายเชิดพงศ์   ทองพุ D16
90 188986 นายเชิดวุฒิ   ภวนะวิเชียร D17
91 186341 นายเชิดศักดิ์   กันทาเศษ D18
92 185753 นายไชยวัฒน์   รักธรรม D19
93 185524 นายญาณพล   สินธรรมกุล D20
94 180069 นายฐาศรันดร์   ม่วงสุข D21
95 188736 นายฐิติพงศ์   เจียงสุขใส D22
96 64083 นายฐิติพงษ์   บุตรอ่ำ D23
97 185208 นายฐิรดล   สันวิลาศ D24
98 174842 นายณฐนน   ยิ่งสมัคร E01
99 189397 นายณรงค์   ช่วยเนียม E02
100 166279 นายณรงค์   บุญรักษา E03
101 188140 นายณรงค์   มะโนคำ E04
102 158857 นายณรงค์เดช   เจริญสวัสดิ์ E05
103 188633 นายณัฐกร   เทพไพฑูรย์ E06
104 187446 นายณัฐดนัย   อินทรักษา E07
105 179787 นางสาวณัฐนรี   อรุณฤกษ์ E08
106 188040 นายณัฐพงษ์   วีระยุทธวิไล E09
107 178848 นายณัฐพล   เกิดหิรัญ E10
108 187253 นายณัฐพล   ฉัตรชยานุสรณ์ E11
109 188039 นายณัฐพล   เดชขจร E12
110 185856 นายณัฐพล   วังรุ่งอรุณ E13
111 187603 นางสาวณัฐวดี   เหมโสรัจ E14
112 185418 นางสาวณัฐวรรณธรณ์   แก้วเขียว M02
113 189305 นายณัฐวัฒน์   อิ่มสุขศรี E15
114 183072 นายณัฐวุฒิ   บุญสิงห์ E16
115 188203 นายณัฐวุฒิ   เลิศโชคดี E17
116 188294 นายดำรงค์ศักดิ์   หนูฤทธิ์ E18
117 174673 นายดุลยพัฒน์   ฉัฐบวรสิทธิ์ R17
118 189206 นายเดชา   ย่องมณี E19
119 186838 นายทนงชัย   ชราชิต E20
120 157693 นายทนงศักดิ์   สุขสำราญ E21
121 189395 นายทรงวุฒิ   หอมเจริญ E22
122 180079 นายทรรปณา   เภรีพล K14
123 186712 นายทวีศักดิ์   จิตรภักดี E23
124 188293 นายทักษิณ   แขกไทย F01
125 188897 นายทัฬหธร   วรรณวุฒิกุล F02
126 187561 นายทีฆทัศน์   บุญใย F03
127 187350 นายเทวพงค์   เพชรวิไลกุล F04
128 188958 นายเทอดทูน   วงศ์นาค F05
129 174843 นายธงชัย   เวทยานนท์ F06
130 177810 นายธนกฤต   ธิจันทร์ F07
131 180198 นายธนภล   ดอนทอง F08
132 187216 นายธนภัทร   ศิริคง F09
133 187669 นายธนภัทร   เอี่ยมตาล F10
134 188502 นายธนรัชต์   มหากิจศิริ F11
135 179698 นายธนวิชญ์   ศรีดวงคำ F12
136 181805 นายธนสิทธิ์   ชาติศักดิ์ F13
137 185092 นายธนเสฏฐ์   เรืองจิตรธรรม F14
138 188291 นายธนะกิจ   กุลธิรัตน์ F15
139 178516 นายธนะพล   ประเสริฐวิกัย F16
140 187638 นายธนากร   บุตรพรม F17
141 173754 นายธนานิวัฒน์   สัตย์นาโค F18
142 188082 นายธยาน์   ชูถิ่น F20
143 121931 นายธวัชชัย   พรหมจิตต์ F22
144 185654 นางสาวธัญญ์ฐิตา   เอกวรานิธิรมย์ F23
145 188934 นางสาวธันยพร   รงศ์เหลืองอร่าม F24
146 185420 นายธีรพงษ์   สะทิ G01
147 186445 นายธีรยุธ   ก้องกิจวิทยา G02
148 189134 นายธีรวัฒน์   กิจพิทักษ์ G03
149 187051 นายธีรวัฒน์   บุญวงศ์ G04
150 187306 นายธีรศักดิ์   ล้ำเหลือหลาย G05
151 187775 นายธีระพงศ์   ภูสีนาค G06
152 184787 นายธีระพล   คงสวี G07
153 184893 นายธีระศักดิ์   เที่ยงแก๊ส G08
154 186389 นายนที   เลขะวิจิตเลิศ G09
155 185738 นายนนทกานต์   ชุ่มแสง G10
156 188428 นายนพรัตน์   แสงสุวรรณ G12
157 189617 นายนรากร   วรรณ์ชะรา G13
158 189263 นายนราธิป   เนียมนำ G14
159 186801 นายนราภิวัฒน์   มากทรัพย์ G15
160 179613 นายนันทพัทธ์   โชติทรัพย์ยชนา G16
161 166627 นายนิคม   พัฒนมานนท์ G17
162 189440 นายนิธิพัฒน์   คงตั้งจิตต์ G18
163 188352 นายนิรันดร์   ขันโท G19
164 166624 นายบรรจง   ศิริโภคขจร G20
165 175828 เรืออากาศเอกบรรยง   ว่องเกษกิจ G21
166 165207 นายบัญชา   เหลาใหม่ G22
167 146411 นายบัณฑิต   นิลกลาง G23
168 185682 นางสาวบัณฑิตา   ภู่ทรัพย์มี G24
169 189019 นางสาวบันเทิงจิต   ขันทะโฮม H01
170 188920 นายบุญญฤทธิ์   สินเติม H02
171 164275 นายบุญถนอม   กุมหาชัย H03
172 188478 นายบุญทวี   สินสุขเศรษฐ์ H04
173 183984 นายบุรีรักษ์   สังข์คงเมือง H05
174 184010 นายปฏิญญา   อุงจิตต์ตระกูล H06
175 189324 นายปฏิพงศ์   คทาเดชาการ H07
176 183450 นายปฏิพล   เอี่ยมชาวนา H08
177 188487 นายปฐมพงษ์   ยาละ H09
178 184009 นางสาวปนัดดา   ทิวคู่ H10
179 178002 นายประจวบ   แก้วหาญ H11
180 179882 นายประจักษ์   กุลบุตร H12
181 181871 นายประจักษ์   ศรีระกิจ H13
182 175448 นายประทีป   พาวงศ์ H14
183 182527 นายประภาส   รั้งกลาง H15
184 175447 ว่าที่ร้อยโทประมวล   พุฒิสาร H16
185 181808 นายประเวศ   คำแสง H17
186 153935 นายประสงค์   ว่องวีระยุทธ์ H18
187 186482 นายประสาน   รักพินิจ H19
188 189381 นายปรัชญา   น้อยเลิศ H20
189 188608 นายปราโมทย์   เพชรคูหา H21
190 188691 นายปริญญา   พันธ์ศรี H22
191 179577 นายปริญญา   โสภา H23
192 148977 นายปรีชา   ทดนาที H24
193 189121 นายปวิธ   วงศ์สว่างรัศมี I02
194 188988 ร้อยตรีปาริวัตร   พงษ์ชัยสิทธิ์ I03
195 189323 นางสาวปาวีเรียน   มุดเจริญ I04
196 188675 นายปิยชาติ   ศรีแก้ว I05
197 188086 นายปิยยศ   พรประยุทธ I06
198 184167 นายปิยะชัย   มั่งคั่ง I07
199 188020 นายปิยะภัทร   สีลายงค์ I08
200 188322 ว่าที่ร้อยตรีเปรมพงศ์   ยนตรดิษฐถาวร I09
201 188517 นายพงศธร   มณีฉาย I10
202 188773 นายพงศ์ธร   มูณี I11
203 188483 นายพงศ์ปณต   สาแก้ว E24
204 185043 นายพงษ์นรินทร์   เรืองหิรัญ I12
205 188394 นายพชร   บ่างตระกูล I13
206 185677 นายพนม   อายุยืน I14
207 188983 นายพรณรงค์   อู่ทอง I15
208 186916 นายพรเทพ   คำภาค I16
209 188241 นายพลตรี   ขุนฤทธิ์มนตรี I17
210 188939 นายพลรัฐ   อัตถาวงศ์ I18
211 188232 นายพักต์พล   มิตตกุล I19
212 184081 นางสาวพัชรนันท์   ศรีวิศวากร K20
213 186563 นายพัฒน์วิชญ์   ดาพรม I20
214 171173 นายพันธวุฒิ   กนกหงษ์ I21
215 183284 นายพิชชากร   กิจเทาว์ I22
216 167024 นายพิเชษฐ์   ทรงณัฎฐพจน์ I23
217 189297 นายพิพัฒน์พงศ์   ศรีคมขำ I24
218 187712 นางสาวพิมลพรรณ   พันธุวงษ์ J01
219 185528 นายพีร์    เนียมลาภเนื่อง J02
220 188475 นางสาวเพลินพิศ   ลือวนิชวงศ์ J03
221 168334 นายเพิ่มพล   ศรีนวล J04
222 157007 นายไพฑูรย์   เอี่ยมสำอางค์ J05
223 158508 นายไพบูลย์   ตันประเสริฐ J06
224 181932 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล   แซ่เจียง J07
225 189361 นายไพศาล   ทองเชื้อ J08
226 154627 นายภคพล   บึงกระเสริม F21
227 189441 นายภควัต   ตีรเจริญกิจ J09
228 188985 นายภพ   เรือนทอง J10
229 180430 นายภัคนันท์   เบ็ญจวรรณ J11
230 188319 นายภัทร   การัณย์โกวิท J12
231 188230 นายภาคภูมิ   แก้วแกมทอง J14
232 188602 นายภาคภูมิ   ม้าแก้ว J15
233 187590 นายภาณุพงศ์   ชาแจ้ง J16
234 184279 นายภาณุพงศ์   ศิริกุล J17
235 184768 นายภาณุพงศ์    กาญจนกุล J18
236 188588 นายภานุวัตร   พรวาปี J20
237 185756 นางสาวภาวิณี   ประมวลชัยกุล J21
238 184926 นายภิญโญ   รัตนวงศ์ J22
239 187460 นายภีม   วัฒนวันยู J23
240 179974 นายภูดิท   ปัทมะเศรษฐ J24
241 185604 นายภูดิศ   วงศ์เจริญ K01
242 189094 นายภูษณุ   แสนณรงค์ K02
243 42804 นายมงคล   เตมีศักดิ์ K03
244 186557 นายมงคล   เนื้อนิ่ม K04
245 171935 นายมงคลศักดิ์   สืบเผ่า K05
246 188279 นายมณฑล   ฉ่ำทรัพย์ K06
247 188299 นายมนูญ   โคตรวิชัย K07
248 185461 นายมรุเชษฐ์   ซื่อทรงธรรม F19
249 186991 นางสาวมะริสา   รสเย็น K08
250 157188 นายมานิต   ใจแสน K09
251 165453 นายมิตร   สันธิ K10
252 181705 นายมีชัย   จุลบุรมย์ K11
253 188474 นายเมธา   กมลโชติ K12
254 188409 นายยงยุทธ   เรืองสุวรรณ์ K13
255 189463 นางสาวเยาวพรรณ   ไชยคำภา K15
256 188484 นายรติพล   พิมพาเพชร K16
257 187604 นายรมย์   รักปถพีสุวรรณ K17
258 189064 นายรัชยุทธ   โชคสุรภัฎร์ K18
259 181717 นายรัฐพงษ์   อภิสิทธิเวช K19
260 186915 นายเริงศักดิ์   สีนวลแล K21
261 178870 นายเรืองฤทธิ์   อุ่นจิต K22
262 189257 นายวชิรวิทย์   กะทาง K23
263 188547 นายวนวุฒิ   พุฒตาล K24
264 166620 นายวรธัช   ต้อขัดคำ L01
265 187734 นายวรรษิษฐ์   ช้อยเครือ L02
266 189461 นายวรรัตน์   จันทร์ผ่องศรี L03
267 188201 นายวรวุฒิ   จรูญสิริเศรษฐ์ L04
268 188237 นายวรวุฒิ   จารุจิตร L05
269 185446 นายวรวุฒิ   โพธิ์พรม L06
270 173253 นางสาววรางคณา   ริมปิกุล L07
271 185558 นางสาววราภรณ์   ทุมชาติ L08
272 189452 นายวัชพล   กัญมี L09
273 158355 นายวัชร   สลางสิงห์ L10
274 186591 นายวัชรพันธุ์   พุฒทอง L11
275 188164 นายวัชระ   ชานุชิต L12
276 188306 นายวัชรา   ศิลป์ชัย L13
277 188558 นายวันนะ   สุพล L14
278 180789 นายวัลลภ   แก้วพ่วง L15
279 189037 นายวามิล   ฮ้อแสงชัย L16
280 187066 นายวารุเวช   วงษ์ใสย์ L17
281 170003 นางสาววาสนา   แซ่ล้อ L18
282 183935 นายวิชิต   คงโนนกอก L19
283 184048 นายวิทยา   ทาศรี L20
284 158348 นายวิทวัตร   สังข์แก้ว L21
285 188282 นายวินัย   กล้าเกิดผล L22
286 188643 นายวินัย   คำจวง L23
287 189439 นายวินัย   ธรรมใจ L24
288 185729 นายวินัย   นาทะศรี M01
289 185521 นางสาววิภาวรรณ   สินพิพัฒน์มงคล M03
290 157186 นายวิมล   ขาวบาง M04
291 185736 นายวิรฉัตร   ด่านวิริยะกุล M05
292 188628 นายวิรุฬ   ผาตินาวิน M06
293 154625 นายวิโรจน์   โพธิ์ศรี M07
294 189216 นายวิโรจน์   ศรีสุขนาม M08
295 188469 นายวิวัฒน์   กิจสวัสดิ์ M09
296 186520 นายวิวัฒน์   ศรีศุภปรีดา M10
297 185230 นายวิศวรุจ   อุ่นจิตต M11
298 188431 นายวิศวเวศ   กิ่งวงศา M12
299 189180 นายวิษณุ   สังข์สุข M13
300 186560 นายวีรวัฒน์   อิทธิปัญญากุล M14
301 165447 นายวีรวุฒ   ชูทอง M15
302 188604 นายวีระธนา   นุ่มสุข B16
303 154307 นายวีระพงษ์   เกี๋ยงคำ M16
304 185899 นายวีระยุทธ   เสาวะพาน M17
305 189226 นายวีระยุทธ   อุ่นพยัคฆ์ M18
306 184561 นายวีรานันท์   ธนันฐิติวัชร์ G11
307 186781 นายศรายุทธ   บุตรอีด M19
308 185945 นายศราวุธ   ศรีจักรโคตร M20
309 188573 นายศรีสุวรรณ   แก้วประสงค์ M21
310 182757 นายศรุต   นาคเทวัญ M22
311 187621 นายศวัส   ฉันทากร I01
312 179498 นายศักดา   พันชนะ M23
313 184421 นายศักดิ์ดา   ปัญญากาศ M24
314 156710 นายศักรินทร์   อ่วมศิริ N01
315 172638 นายศิรวิทย์   ผ่องทรัพย์ Q10
316 138805 นายศิวฤทธิ์   หิรัญเรือง N02
317 185829 นายศีลวัต   รักษ์ธรรมานนท์ N03
318 188243 นายศุภชัย   ทัศนะ N04
319 188629 นายศุภณัฏฐ์   โรจน์ปิติสุนทร J19
320 186426 นายศุภฤกษ์   อุปละ N05
321 188254 นายศุภวิทย์   วุฒิบูรณ์ N06
322 188918 นายสกุลโกสินทร์   ศรีรักษา N07
323 188991 นายสถาพร   ครื้นน้ำใจ N08
324 183254 นายสถาพร   คำสุขา N09
325 186945 นายสถาพร   ตันติเกษตรกิจ N10
326 188091 นายสธนธร   รุ่งเบญจวรรณ J13
327 183869 นายสนั่น   อนันตลาภ N11
328 184117 นายสมเกียรติ   คงเย็น N12
329 189138 นายสมชาย   ชาวเมืองกรุง N13
330 188292 นายสมโชค   ชัยสงคราม N14
331 183883 นายสมยศ   สังข์ทอง N15
332 189164 นายสมยศ   สุขฉัยยา N16
333 189638 นายสมรรถพล   ป้อทองคำ N17
334 189280 นาวาตรีสมศักดิ์   อุนานุยา N18
335 187742 นายสรรเพชญ   ชูพิศาลยโรจน์ N19
336 188822 นายสรรเพชญ   พิมพ์พันธุ์ N20
337 184858 นายสรัล   พิทักษ์ศักดิ์เสรี N22
338 187476 นายสราวุธ   ขุนเพ็ชร์ N24
339 166618 นายสวัสดิ์   จิรานุสวัสดิ์ O01
340 189105 นายสวัสดิ์   บุญเรียน O02
341 188620 นายสหภูมิ   เรืองไชย N23
342 186559 นายสันติ   ปัญญาสมบัติ O04
343 189444 นายสันติ   สุขมหันต์ O05
344 154524 นายสากล   กึกก้อง O06
345 183925 นายสาธิต   กล้าหาญ O07
346 157023 นายสานิต   ชีวาสันติ์ O08
347 183440 นายสาโรจน์   ลุณวงค์ O09
348 188519 นายสิทธิชัย   สมัครการ O10
349 164253 นายสิทธิพร   ถาวรวงศ์ O11
350 183603 นายสิทธิศักดิ์   ดาศรี O12
351 184448 นายสิวะพงศ์   ด้วงปลี O13
352 182299 นายสุกิจ   หรูวิจิตร์พงษ์ O14
353 186561 นายสุทธิ   จินตกสิกรรม O15
354 188998 นายสุทธิพงศ์   พรหมเทศ O16
355 182427 นายสุทัศ   กลมเกลียว O17
356 189527 นางสาวสุธารัตน์   รัตนเจริญ O18
357 189418 นายสุพจน์   ประสานเชื้อ O19
358 189563 นางสาวสุพรรษา   รังนาแพง O20
359 183658 นายสุภชัย   พลน้ำเที่ยง O21
360 187713 นายสุภวัฒน์   หอมเอื้อม O22
361 175704 นางสาวสุภาภรณ์   ภุชงควาริน O23
362 183437 นายสุยศ   มุตโต O24
363 178611 นายสุรชัย   มูลสาร P01
364 182120 นายสุรชัย   แสงเมือง P02
365 152218 นายสุรเดช   กาบยุบล P03
366 185611 นายสุรพงษ์   ชาแสน P04
367 189458 นายสุรพล   สมวิทย์ P05
368 166631 นายสุรมิตร   สุยะหมุด P06
369 185605 นายสุรฤกษ์   มีอุดมพงศ์ P07
370 188953 นายสุรวุฒิ   ชัยประคอง P08
371 183987 นายสุรวุฒิ   เถาศิริวงศ์ P09
372 174093 นายสุรวุฒิ   มากแดง P10
373 188718 นายสุรศรี   อรัญสร P11
374 186442 นายสุรศักดิ์   คำแก่น N21
375 189120 นายสุรศักดิ์   จันทร์ฉาย P12
376 166425 นายสุรศักดิ์   ราชตา P13
377 182738 นายสุรศักดิ์   ศรีชัยชนะ P14
378 186370 นายสุรัติ   เส็มหมัด P15
379 186651 นายสุริยะ   ผลาการ P16
380 186498 นายสุวัฒน์   พลอยเพ็ชร P17
381 170543 นายสุวิจักขณ์   หัสกุลไพศาล R08
382 184346 นายสุวิทย์    คงเพ็ชร์ P18
383 189370 นายเสกสรร   เล้าอรุณ P19
384 188217 นายเสถียรพงษ์   สุบงกช P21
385 183186 นายเสน่ห์   นิ้มสูงเนิน P22
386 189591 นายเสรี   กองชุมพล P23
387 183677 นายโสภณ   บางเมือง P24
388 185609 นายหม่อม   ราชวงษ์ Q01
389 175270 นายอดิสรณ์   สร้อยทิพย์ Q02
390 185290 นายอธิพงศ์   ทองทำมา Q03
391 184859 นายอธิพงษ์   เชื้อเมืองพาน Q04
392 177940 นายอนุกูล   งามวิทิตวงศ์ Q05
393 184252 นายอนุชา   จันทา Q06
394 189186 นายอนุพงศ์   วิฑูรย์ Q07
395 184074 นายอนุพงษ์   ติสัก Q08
396 189383 นายอนุรักษ์   ศรีทอง Q09
397 185901 นายอนุวัฒ   เจริญเชาว์ Q11
398 186747 นายอนุวัฒน์   บุญนาค Q12
399 189088 นายอนุสรณ์   งามวิเศษ Q13
400 188448 นายอภิชาติ   ขำคง Q14
401 189398 นายอภิชาติ   เจริญเชาว์ Q15
402 186966 นายอภิชาติ   วงษ์จำรัส Q16
403 188950 นายอภิชาติ   ศรีพานิชกิจ Q17
404 187911 นางสาวอมรา   วิจารณ์ Q18
405 189386 นางสาวอรทัย   ทัพทมาตย์ Q19
406 188697 นายอรรถวุฒิ   ทิพยสันติ Q20
407 165731 นายอรรถสิทธิ์   อยู่ครบ Q21
408 188603 นางสาวอรวรรณ   เสาวโร Q22
409 188239 นางสาวอริศรา   กนกะรัตน์ Q23
410 188284 นายอลงกรณ์   ปั้นเจริญ Q24
411 188679 นางสาวอัจฉรา   อาการ R01
412 187692 นายอัชฌา   ไส้พงษ์ R02
413 188473 นายอาทิตย์   จันทพรโสม R03
414 189346 นายอาทิตย์   จันธิวงศ์ R04
415 161288 นายอาทิตย์   ตันงาม R05
416 184876 นายอาทิตย์   นาดาวงษ์ R06
417 184493 นายอานนท์   ตาคำ R07
418 189310 นายอานัต   กลิ่นกลั่น R09
419 189241 นายอำนวย   จันทรศร R10
420 177671 นายอำนาจ   นามนารถ R11
421 189457 นายอิทธิพล   วิไลลักษณ์ R12
422 187709 นายอุกฤษฎ์   เพชรพรรณ R13
423 182040 นายอุดมศักดิ์   วงศ์เวียน R14
424 188242 นายเอกภาพ   หลังชาย R15
425 189258 นายเอกยุทธ   พงษ์อุสาหะ R16
426 186814 นายเอนกพงศ์   อาทากูล R18
427 188417 นายฮัณนาน   กาโมะ R19
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร