สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 18 / 2550

วันที่อบรม : 20/12/2550 - 21/12/2550

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 02/02/2551

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 179615 นายกนก   นวมครุฑ A01
2 176978 นายกมลเทพ   กิจเจริญเสรี A02
3 179065 นายกรุงทอง   บัวทอง A03
4 179529 นายกฤชมน   กิติพรเกษม A04
5 179874 นายกฤษกร   อุประวรรณา A05
6 180638 นายกฤษฎา   สนธิเดชกุล A06
7 176291 นายกฤษณ์   จงเจริญ A08
8 179569 นายกฤษณ์   เพชรประดับสุข A09
9 180984 นายกฤษณ์พล   ประทีปะผลิน A10
10 181159 นายกฤษณะ   ฉายสินสอน A07
11 180722 นายกฤษณะ   ร่มชัยพฤกษ์ A11
12 172007 นายกล้าพิชิต   ภูธรฤทธิ์ A13
13 181374 นายกวิน   ชนะคุ้ม A14
14 175872 นายกวี   ชินวิทยาคม A15
15 181051 นายกษิด์เดช   เชี่ยวชาญศิลปเลิศ A16
16 180042 นายกสิณพจน์   นามสิทธิโรจน์ N15
17 181095 นายก่อคุณ   ธนะสมบูรณ์ A17
18 148834 นายกำธร   ไชยรัตน์ A18
19 173864 นายกิตติโชติ   พานชาตรี A19
20 181872 นายกิตติทัต   ไชยคำ A20
21 181075 นายกิตติพงษ์   ยอดหล้า A21
22 181462 นายกิตติพล   ลอยหา A22
23 180939 นายกิตติศักดิ์   ทองประดับ A23
24 181497 นายกิตติศักดิ์   ทิพบุญชู A24
25 176363 นายกิติกร   สุวรรณมานะศิลป์ B01
26 180866 นายกิติพงศ์   ไชยรัตน์ B02
27 179014 นายเกริกฤทธิ   พรหมดวง B03
28 176805 นายเกรียงไกร   แปลกปลาด B04
29 181205 นางสาวเกศกุล   กุตโต B05
30 177716 นายเกียรติศักดิ์   ปานทิพย์ B06
31 180571 นายโกวิท   ชีววิมลชัย B07
32 165616 นายโกสินทร์   จิตนวิบูลย์ B08
33 180639 นายไกรศร   บุญชิต B09
34 175353 นายขจรศักดิ์   มาสูงเนิน B10
35 175007 นายขจรศักดิ์   อนุญาหงษ์ B11
36 179504 นางสาวขนิษฐา   จันดาเบ้า B12
37 181056 นายคณาธิป   ชุติชูเดช B13
38 181178 นายคมกฤษ   ทรวงโพธิ์ B14
39 179582 นายคมสันต์   กันทะเชียร B15
40 180333 นายคันทรง   รัตนวัน B16
41 175672 นายคำนา   ไพรสิงห์ B17
42 181303 นายจงพร   ทองทรัพย์ B18
43 179943 นายจริวงศ์   ค้ำชู B19
44 180553 นายจเร   พิชัยกำจรวุฒิ B20
45 178575 นายจักรกฤษณ์   จุลนิล B21
46 181651 นายจักรพงศ์   ไชยเยชน์ B22
47 179511 ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์   ทวีผล B23
48 180751 นายจักรี   พุ่มพวง B24
49 177229 นายจาตุพล   อนันตกุล C01
50 181918 นายจาตุรงค์   สาคุณ C02
51 177198 นายจำรุณ   คำมี C03
52 180970 นายจิณณวัตร   ไชยเสน C04
53 180958 นายจิตรกร   ตังอนุสรณ์สุข C05
54 180499 นายจิรศักดิ์   ศรีผุย C06
55 180944 นายจิระวิศว์   แตงก่อ C07
56 180884 นางสาวจิราพร   ไตรแก้วเจริญ C08
57 177441 นายจีรพงษ์   สิทธิเดช C09
58 181134 นายจุนท์   พุ่มพวง C10
59 175648 นายเจตนันต์   จันทร C11
60 181591 นายเจษฎา   อุ่นพรพิพัฒน์กุล C12
61 180736 นายฉัชชัย   คงปาน C13
62 179507 นางสาวฉัตรแก้ว   กงวิรัตน์ C14
63 181707 นายฉัตรชัย   โคตรวงษ์ C15
64 177100 นายเฉลิมพล   โหสกุล C16
65 180746 นายเฉลิมศักดิ์   สารใจ C17
66 180764 นายชนะศักดิ์   สงพรหม C18
67 179369 นายชนินทร์   กาติ๊บ C19
68 178543 นางสาวชลธิชา   ไชยราช C20
69 180385 นางสาวชลธิดา   ทิวสระแก้ว C21
70 177923 นายชโลมศักดิ์   แต่งงาม C22
71 181818 นายชวลิต   ทองนาค C23
72 181360 นายชวลิต   มัณฑนาสุวรรณ C24
73 177282 นายชัชวาล   ชมโคบุตร D01
74 168531 นายชัชวาล   ทองทำมา D02
75 181908 นายชัชวาลย์   คิดสำเร็จ D03
76 181650 นายชัยธร   สะภูมี D04
77 164271 นายชัยธรรม   ไสยจรัญ D05
78 172364 นายชัยวัฒน์   เกิดธีระพงศ์ D06
79 177881 นายชัยวัตร   ทองคำ D07
80 180853 นายชาญชัย   วิชาญเจริญสุข D08
81 181385 นายชาญชัย   สมานพิบูรณ์ D09
82 179922 นายชาญณรงค์   ภู่สุภานุสรณ์ D10
83 173701 นายชาญณรงค์   วงศ์ละกุล D11
84 180392 นายชาญยุทธ   ขจรไตรเดช D12
85 180149 นายชาญวิทย์   โชคบัณฑิต D13
86 179807 นายชาญวิทย์   นาวงษ์ D14
87 181519 นายชาติจวนิชย์   จันทร์เป็ง N01
88 179141 นายชานนท์   กำแพงทอง D15
89 180927 นายชานนท์   ปรีดิขนิษฐ์ D16
90 180047 นายชำนาญ   แดงนา D18
91 168393 นายชิตชัย   บุญฤทธิวงศ์ D19
92 148688 นายชิตพงษ์   เกตุถนอม D20
93 181317 นายชิตพล   มั่นปาน D21
94 180253 นายเชาวน์ภัทร   จันทร์มุ่ย D22
95 180795 นายเชาวรัตน์   ทองรัตน์ D23
96 179721 นายเชาวลิต   ปิ่นทอง D24
97 181491 นายโชคอนันต์   สุวรรณ E01
98 180862 นายฐิติ   วัสสานกูล E02
99 177123 นายฐิติพงศ์   นามติ๊บ E03
100 181661 นายณฐภณ   ตันศิริ E04
101 180055 นายณรงค์   ยะถา E06
102 179899 นายณรงค์   เอี่ยมสำอางค์ E07
103 175740 นายณรงค์ศักดิ์   ผุดผ่อง E08
104 181035 นายณรงค์ศักดิ์   สมทัด E09
105 179030 นายณฤทธิ์   นาคเสวตร E10
106 180803 นายณัฐกร   จันทร์กลับ E11
107 181817 นายณัฐฐณิฐ   ประดิษฐพงษ์ H11
108 181480 นายณัฐพงศ์   มีศิริ E12
109 180895 นายณัฐพงษ์   เพชรสังฆาต E13
110 179829 นายณัฐพงษ์   ภิญโญบริสุทธิ์ E14
111 175052 นายณัฐพงษ์   ภูนุชอภัย E15
112 177376 นายณัฐพล   ราชโส E16
113 179237 นายณัฐวุฒิ   ถานะวุฒิพงค์ E17
114 178345 นายณัฐวุฒิ   สุทธิโป E18
115 180924 นายดำรงเดช   สุมาริธรรม E19
116 179986 นายดำรงศักดิ์   สิกขาจารย์ E20
117 178604 นายดุษฎี   ลิมปิฐาภรณ์ E21
118 180114 นายเดชบวร   สุขุมเดชะ E22
119 181085 นายเดชา   มูลนันไชย E23
120 175239 นายเดโช   ไกรยะราช J04
121 180652 นายเด่นชัย   นามจันทา E24
122 174540 นายตะวัน   หลวงยี F01
123 180642 นายถนอมศักดิ์   มหาโคตร F02
124 181802 นายถวิล   สีดา F03
125 181253 นายถาวร   งามสมเนตร F04
126 179808 นายทนานนท์   วงศ์กาฬสินธุ์ F05
127 181266 นายทรงธรรม   เมืองใหม่ F06
128 181709 นายทฤษฎี   แฝงสีคำ F07
129 180329 นายทวีศักดิ์   ญาณบุตร F08
130 181316 นายทวีศิลป์   เล็กประดิษฐ์ F09
131 180434 นายเทวฤทธิ์   พวกดี F10
132 179896 นายเทอดศักดิ์   เพชรน้อย F11
133 177228 นายธงไชย   ปรัชญบริรักษ์ F12
134 181376 ว่าที่ร้อยโทธนกฤต   เรืองวงษ์ A12
135 177794 นายธนพงศ์   รักษ์ดีช่วย F13
136 179518 นายธนพัฒน์   พฤกธารา F14
137 181531 นายธนราม   สันธนวรากุล F15
138 150065 นายธนวัฒน์   พัชนี F16
139 181948 นายธนวัฒน์   วงศ์ศักดา F17
140 181438 นายธนะชัย   บุญสายทรัพย์ F18
141 179587 นายธนัญชัย   พันธ์พิชญ์เสถียร F19
142 181297 นายธนา   ไชยวงศ์ทอน F20
143 180601 นายธนา   วงศ์ลีลากรณ์ F21
144 175519 นายธนิศร   ชิงดวง F23
145 179416 นายธนิสร   วัฒน์หิรัญวงศ์ I16
146 178625 นายธรณ์ธันย์   สุวรรณมาโจ F24
147 175026 นายธรรมวิชช์   ประเสริฐ G01
148 180075 นายธราธร   วิพลชัย G02
149 180446 นายธราธิป   แสงกล้า G03
150 180794 นายธเรศ   พิรนนท์ G04
151 179355 นายธฤต   มาลัยทอง G05
152 180871 นายธฤติ   วิจิตรประเสริฐ G06
153 174044 นายธวัช   คงแก้ว G07
154 175533 นายธวัช   นาคปลอด G08
155 180421 นายธวัชชัย   ขันเอียด G09
156 180755 นายธวัชศักดิ์   ฉั่วศิริพร G10
157 181091 นายธัชกร   พุทธวงค์ F22
158 179602 นายธัญลักษณ์   สว่างสุวรรณ G11
159 168719 นายธีรพงษ์   ธรมธัช G12
160 180870 นายธีระยุทธ   กุศลสนอง G13
161 180345 นายธุวพล   มากเกตุ G14
162 181264 นายเธียนชัย   แก้วชูชื่น G15
163 181896 นายนนท์   นะมาเส G16
164 181436 นายนพคุณ   ศรีสินทร G17
165 179944 นายนพดล   กลิ่นมัคผล G18
166 146708 นายนพดล   ดีวุ่น G19
167 179396 นายนพดล   ยี่วิริยะกุล G20
168 180524 นายนพพล   ศิริวัฒโน G21
169 179144 นายนพรัตน์   สอนพิทักษ์ G22
170 178849 นางสาวนภาวรรณ   นิปกะกุล G23
171 174228 นายนรังสรรค์   บัวทอง G24
172 177531 นายนเรศ   สินหนัง H01
173 176560 นายนัฐพงษ์   เอี่ยมนาม H02
174 181081 ว่าที่ร้อยตรีนันทพงษ์   จิโนรส H03
175 181326 นางสาวนันทิยา   สีหาบัตร H04
176 180001 นายนาวิน   วิริยะโยธิน H05
177 70738 นายนิกร   ตันสกุล H06
178 181040 นายนิตินัย   ล้อมอุณานนท์ H07
179 173179 นายนิธิ   สัญญาประเสริฐ H08
180 180948 นายนิธิภูมิ   ดุรงค์วัฒนา H09
181 181836 นายนิพนธ์   ภารสงัด H10
182 181368 นายนิรันดร์   แก้วพวง H12
183 181014 นายนิวัฒน์   พรมนา H13
184 179611 นายนิวัตน์   ศุภไพบูลย์ H14
185 181036 นายบรรดิษ   บุญเรืองพะเนา H15
186 181663 นายบัญชา   จิวเดช H16
187 177500 นายบันเทิง   แสนคำ H17
188 167354 นายบุญชู   เสียงจินดารัตน์ H18
189 162693 นายบุญนำ   โพธิ์อิน H19
190 180908 นางสาวบุญล้อม   หรรษ์ธงชัย H20
191 176907 นายปฎิพัฒน์   บุญเจริญพานิช H21
192 180968 นายปฏิภาณ   รัตนพันธ์ H22
193 179897 นายปฐมพงษ์   บัวชื่น H23
194 180393 นายปรเมศวร์   สุทธิประภา H24
195 170904 นายประจักษ์   จันทรรัตน์ I01
196 181786 นายประพันธิ์   มหาเมฆ I02
197 176981 นายประสาน   ผลตัน I03
198 180338 นายประเสริฐ   แก้วกระจ่างกุล I04
199 180027 นายประเสริฐ   แสนแก้ว I05
200 181029 นายประเสริฐ   อมรรัตนเสรีกุล I06
201 181318 นายปรัชญา   ทารักษ์ I07
202 162587 นายปราปต์   รัชตะชีวะนาวิน I08
203 169204 นายปรีดา   เย็นแก้ว I09
204 176459 นายปรีดี   ศรีอุบล I10
205 179881 นายปวโรธร   ไชยเพ็ชร I11
206 181706 นายปัญญพัฒน์   สัจจโภชน์ I12
207 174973 เรือเอกปิจิราวุช   เวียงจันดา I13
208 179880 นายปิยพันธ์   บรรเทิงไพบูลย์ I14
209 181741 นางสาวปิยมาลย์   บุตรแขก I15
210 180538 นายปิยะวัฒน์   แจ้วเสียง I17
211 179636 นายผูกพันธ์   รัตนไพโรจน์กุล I18
212 180804 นายพงศธร   คงราษี I19
213 174572 นายพงศธร   พรหมหิตาทร I20
214 177139 นายพงศ์พิพัฒน์   ปาลานุสร I21
215 178994 นายพงศ์แสน   พิทักษ์วัชระ I22
216 174303 นายพงษ์เทพ   พูลกิจวัฒนา I23
217 181245 นายพงษ์พิพัฒน์   พึ่งแก้ว I24
218 181109 นายพงษ์รัตน์   เขียวภักดี J01
219 181214 นายพจเร   มัดจันทร์ J02
220 181301 นายพโยม   อือนอก J03
221 94314 นายพรชัย   ทรัพย์สุธรรม J05
222 181439 นายพรเทพ   แจ่มอัมพร J06
223 180720 นายพลพัชร์   เดชคง J07
224 180938 นายพัชรพล   บุญสิงห์ศร J08
225 179016 นางสาวพัชรี   อิสสะโร J09
226 155694 นายพัฒนา   แก่นอินทร์ J10
227 170074 นายพัสกร   ภัทรชญานันท์ J11
228 181503 นายพิชัย   เอี่ยวเล็ก J12
229 180873 นายพิตติพรรธน์   ทิพย์มูล E05
230 170217 นายพิทักษ์   คำฟองเครือ J13
231 180852 นางสาวพิระดา   โคตรวงษา J14
232 181283 นายพิษณุ   ทองงามขำ J15
233 176922 ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ   พิทักษ์บุตร J16
234 181302 นายพีรพงษ์   ปุณมนัสโภควิชญ์ J17
235 181514 นายพีรพล   เบ้าบุญ J18
236 180573 นางสาวพีรยา   พุดซา J19
237 179067 นายพีระพัฒน์   บุญธรรม J20
238 181025 นายพีระศักดิ์   พีระเมธา J21
239 177928 นางสาวเพ็ญสิริ   กุลทิกวด J22
240 180997 นายไพบูลย์   มนูญดาหวี J23
241 180724 นายภัทร   สุดสวาท J24
242 178890 นางสาวภัสดา   มาตยาคุณ K01
243 181086 นายภาคภูมิ   ใจนา K02
244 175009 นายภาคภูมิ   สีธิแปง K03
245 175788 นายภาศกร   รอดเสี่ยงภัย K06
246 147967 นายภาสกร   ช่วยนุ้ย K04
247 180735 นายภีศพัฒ   มิเกล็ด K05
248 153813 นายภูริจิต   เต็กฮวด K07
249 178798 นายภูวนารถ   เหมวิจิตร K08
250 180048 นายมงคล   พลเยี่ยม K09
251 181525 นายมนตรี   ธำรงรักษ์กุล K10
252 181067 นางสาวมะยุรี   ดาบุตร K11
253 174792 นายมานพ   อยู่พ่วง K12
254 179211 นางสาวมานิดา   งามพานิชกิจ K13
255 181071 นายมุกซำมีนา   กาเร็งสานา K14
256 180520 นายเมธา   ตันตวรนาท K15
257 166973 นายเมธิกานต์   ลิ้มศิริ K16
258 180620 นายไมตรี   ละมุด K17
259 181189 นายยุทธนา   แสนสมฤทธิ์ K18
260 181329 นายยุทธพล   พุ่มเจริญ K19
261 180370 นายรชตะ   ทองวิทูโกมาลย์ K20
262 180676 นายรชานนท์   เฉลิมชัย K21
263 177496 นายรณยุทธ์   ยีรัมย์ K22
264 179262 นางสาวรัชนันท์   ศรชนะ K23
265 174018 นายรัฎฐพงษ์   ชูเมือง K24
266 181304 นายรัฐพล   รัศมีรัตน์ L01
267 180706 นายรัฐมน   แสงงาม L02
268 168584 นายรัสพงศ์   จินดาพันธ์ L03
269 177458 นายราชศักดิ์   ปรัชญบริรักษ์ L04
270 180265 นายรุ่งโรจน์   นทีรมณ์ L05
271 175431 เรือโทรุ่งศักดิ์   อภิสุนทรางกูร L06
272 176643 นายเรวัต   พร้อมมูล L07
273 178120 นางสาวเรือนแก้ว   วิเศษธาร L08
274 173230 นางสาวฤชุตา   บุญเย็น L09
275 181066 นายฤทธิชัย   ธิกะ L10
276 178413 นางสาวลพรรณพลอย   ชาวเรือ L11
277 177875 นายเลอสรร   คล่องการ L12
278 181682 นายวชิรวัจน์   ศรีรักษ์ L13
279 181730 นายวชิรุณ   ผุยรอด L14
280 177532 นายวรกิจ   ชัชยานุกร L15
281 174759 นายวรชาติ   ปักษาษิณ L16
282 179900 นายวรธิธณ์   ปุยะโท L17
283 180528 นายวรพงษ์   ก้อนทอง L18
284 178897 นายวรรธนกร   กาลจักร L19
285 180369 นางสาววรรัตน์   ร่อนทองชัย L20
286 178412 นายวรวุฒิ   พรมพิทักษ์วงศ์ L21
287 180399 นายวราพงษ์   ทองดง L22
288 172324 นายวริทธิ์พงษ์   สันติเทวกุล L23
289 180552 นายวรินทร   กล่ำเสือ L24
290 180125 นายวรินธร   ขอเชิญกลาง M01
291 181204 นายวริษฐ์   พัฒนะ D17
292 178446 นายวโรดม   อินทับ M02
293 181198 นายวศกร   ชะวาใต้ M03
294 180937 นายวศกร   ดวงประทีป M04
295 181057 นายวสันต์   ประทุมสูตร M05
296 180300 นายวสันต์   มีปาล M06
297 174655 นายวัชรพงศ์   ชนะแก้ว M07
298 181870 นายวัชระ   วชิรานันตวัฒน์ M08
299 181580 นายวัชราวุธ   เจริญศิริ M09
300 176375 นายวันชัย   จันทร์ศรี M10
301 177606 นางสาววิชุดา   เอี่ยมทรัพย์ M11
302 168718 นายวิเชษฐ์   อิ่มแก้ว M12
303 180953 นายวิเชียร   ตระกูลมุทุตา M13
304 180209 นายวิเชียร   ภูมิโคกรักษ์ M14
305 180985 นายวิฑูร   นิลเพ็ชร M15
306 181542 นายวิทยา   ดีเพิ่ม M16
307 180887 นายวิทยา   ทองเผือก M17
308 180907 นายวิทยา   เวียงนาค M18
309 180026 นายวิทยา   ศุภโชคอวยชัย M19
310 179887 นายวิทวัส   เรืองปัญญาวุฒิ M20
311 180039 นายวินัย   คูณกลาง M21
312 181483 นายวิรัช   พิพิทธิ์ M22
313 150816 นายวิรัตน์   พุ่มพิชประไพ M23
314 181774 นายวิศวะ   ชัยประเสริฐศิริ M24
315 180112 นายวิษณุ   เทือกทรายคำ N02
316 181336 นายวิสาล   อธิพรธรรม N03
317 177741 นายวีรยุทธ   เพ็ชรเจริญ N04
318 180705 นายวีรศักดิ์   จันทะพงษ์ N05
319 178557 นายวีระยุทธ   แก้วเจริญ N06
320 179251 นายวีระศักดิ์   จำเริญไกร N07
321 179447 นายศรัณย์   สหนาวิน N08
322 179983 นายศรายุธ   เนื่องจำนงค์ N09
323 179989 นายศราวุธ   เชี่ยวชาญ N10
324 181125 นางสาวศริญญา   นวลลอย N11
325 168610 นายศักดิ์ศิริ   สุขหนูแดง N12
326 167110 นายศักดิ์สิทธิ์   ผาน้อย N13
327 173475 นายศาสตร์ตรา   ยศสุรีย์ N14
328 177070 นายศิรภพ   จิตร์เฉย O09
329 181777 นายศิริมงคล   ผาสุข N16
330 181133 นางสาวศิริลักษณ์   คุ้มทวีกิจ N17
331 178143 นายศิริวัฒน์   กิจพนาพร N18
332 181378 นางสาวศิวาพร   ศิริพันธ์ N19
333 180550 นายศุภกิต   วงษ์สนิท N21
334 181359 นายศุภเชษฐ์   วงศ์กิจเจริญ N20
335 170045 นายศุภโชค   ดวงมาณีย์ O24
336 181478 นายศุภฤกษ์   สว่างอำไพ N22
337 177981 นายศุภวัฒ   สุจิตตานนท์รัตน์ N23
338 175557 นายศุภวัฒน์   คนฉลาด N24
339 180829 นายศุภวัฒน์   เริงเรียง O01
340 181662 นายศุภวัฒน์   วิภาคสงเคราะห์ O02
341 180749 นายศุภักษร   ผลเจริญ O03
342 181240 นายสถาพร   หมื่นสิน O04
343 170926 นางสาวสนทยา   เลาราช O05
344 142585 นายสมเกียรติ   แก้วปาน O06
345 179642 นายสมคิด   สิงคโปร์ O07
346 180203 นายสมเจตน์   คงสิน O08
347 176274 นายสมชาย   แก้วมณีวงศ์ O10
348 178570 นายสมโชค   นนทะแก้ว O11
349 180972 นายสมทบ   ธงหิมะ O12
350 181797 นายสมภพ   นวมจิตร O13
351 179390 นายสมภพ   เอกอำนวย O14
352 178567 นายสมศักดิ์   จิตกล้า O15
353 176362 นายสยาม   แสงดี O16
354 180186 นายสรายุทธ   อินทโชติ O17
355 180533 นายสราวุธ   มีเดช O18
356 169648 นายสราวุธ   อุ่นกระโทก O19
357 175762 นายสังวร   วิมลรัตน์สุนทร O20
358 181007 นายสันติชัย   บางศรัณย์ทิพย์ O21
359 181512 นายสันติสุข   สัตยเลขา O22
360 179450 นายสาทิตย์   จิตพรหมศรี O23
361 180906 นายสามารถ   บุญทาศรี P01
362 176877 นายสายันต์   คำแก้ว P02
363 181643 นางสาวสิตางศุ์   ชลพิทักษ์พงษ์ P03
364 179509 นายสิทธิชัย   มัญจาวงษ์ P04
365 181409 นายสิทธิชัย   เรืองโรจน์วิริยา P05
366 180896 นายสิทธิชัย   ลือรินทร์ P06
367 180957 ว่าที่ร้อยตรีสิราวิชญ์   ศรีวิชัยเกษม P07
368 179697 นายสุกิจ   เจนพิชัย P08
369 177607 นางสาวสุจิตรา   คำสุเรศ P09
370 165268 นางสาวสุทธิณี   น้อยเหลือ P10
371 180002 นายสุทัศน์   คำมูลคร P11
372 179728 นายสุทัศน์   บุญทรัพย์ P12
373 171359 นายสุทิน   สุวรรณ P13
374 174432 นายสุธารัก   กล่อมเจริญ P14
375 178592 นางสาวสุธาสินี   อาทิตย์เที่ยง P15
376 175047 นางสาวสุธิดา   ขันแข็ง P16
377 175432 นายสุภัทร   เถาศิริวงศ์ P17
378 181195 นายสุภัทรชัย   แก้วคำ P18
379 180391 นายสุเมธี   ถีสูงเนิน P19
380 180423 นายสุรชัย   ธรรมรัตน์ P20
381 181758 นายสุรเชษฐ   นวมโคกสูง P21
382 171369 นายสุรเชษฐ์   เมืองสว่าง P22
383 167591 นายสุรพงศ์   เดือนเด่น P23
384 176310 นายสุรพจน์   ด่านสีสุก P24
385 180534 นายสุรวัชช์   ชัยชนะ Q01
386 181064 นายสุรวิชญ์   สุขตาไชย Q02
387 181073 นายสุรวิทย์   สุขขะ Q03
388 181869 นายสุรศักดิ์   พุคยาภรณ์ Q04
389 181140 นายสุรศักดิ์   เมืองแสน Q05
390 180858 นายสุรศักดิ์   สิทธิเดชไพบูลย์ Q06
391 181232 นายสุริยัน   ประสานแสง Q07
392 181520 นายสุวรรณ์    คำวงค์ษา Q08
393 63687 นายสุวัฒน์   โสอุดร Q09
394 181139 นายสุวิชช์   รอดภัย Q10
395 172703 นายแสงอนันต์   รัศมี Q11
396 178492 นายโสภณ   ปานรัตน์ Q12
397 180376 นายอชิระ   บัวทอง Q13
398 180425 นายอดิศักดิ์   ป้อมสุวรรณ์ Q14
399 177205 นายอดิศักดิ์   อักษร Q15
400 180336 นายอดิสรณ์   แสงกระจ่าง Q16
401 180934 นายอธิการณ์   หริ่งเจริญ Q17
402 181476 นายอนิรุทธ์   น้อยเพ็ง Q18
403 171584 นายอนิวรรตน์   เฉลิมกุล Q19
404 181442 นายอนุวัตร   ธินา Q20
405 175423 นายอนุสรณ์   วัฒนเกริก Q21
406 174212 นายอภิชาติ   ปัญญา Q22
407 174689 นายอภิชาติ   สุขมาก Q23
408 180743 นายอภิสิทธิ์   จิตเจริญ Q24
409 176349 นายอภิสิทธิ์   บุญโพธิ์ R01
410 178929 นายอภิสิทธิ์   สุทธิสงค์ R02
411 181113 นายอรรถชา   จอมวงค์ R03
412 171660 นายอรรถพงศ์   วิสิฐพงศ์พันธ์ R04
413 178321 นายอรรถพล   มุกดาเวช R05
414 180305 นายอรรถพล   สีดำ R06
415 180205 นายอลงกรณ์   นิตย์โชติ R07
416 181032 นายอลิต   บรมพิชัยชาติกุล R08
417 178594 นายอวิรุทธิ์   พุฒิวงศ์รักษ์ R09
418 176835 นายอัสนี   แจ้งใจ R10
419 181010 นายอาคม   อุ่นใจ R11
420 181894 นายอาชว์   ริยะจันทร์ R12
421 179279 นายอำนาจ   สอนใจ R13
422 180041 นายอิศพล   สุวรรณวงค์ R14
423 178252 นางสาวอุมาพร   ปฏิพันธ์ภูมิสกุล R15
424 179784 นางสาวอุมารินทร์   ขจรเพชร R16
425 181220 นายเอกชัย   ตั้งอุทัยสุข R17
426 168378 นายเอกชัย   ตัณนิติศุภวงษ์ R18
427 180917 นายเอกชัย   ลีลาวณิชวัฒน์ R19
428 181873 นายเอกชัย   สังข์แก้ว R20
429 181286 นายเอกพงศ์   นพคุณวงศ์ R21
430 179987 นายเอกพล   ธนเดชาสิทธิ์ R22
431 180590 นายเอกเพชร   นวลไธสง R23
432 176405 นายเอกรัฐ   ว่องไวศิลป์ R24
433 174746 นายเอกราช   ฝาดแสนศรี S01
434 180441 นายเอกราช   พจน์ทะเสน S02
435 181122 นายเอกลักษณ์   ถาวร S03
436 181197 นายเอกลักษณ์   ภาคกินร S04
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร