สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 8 / 2550

วันที่อบรม : 19/07/2550 - 20/07/2550

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่สอบซ่อม : 08/09/2550

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 175370 นางกนกวรรณ   สุวรรณโสภณ A01
2 174343 นายกรวิทย์   วงศ์พานิชย์ A02
3 175321 นายกริช   แย้มบาล A03
4 176784 นายกฤช   สมนึก A04
5 171884 นายกฤณธาดา   ปรีชากาญจ์น I05
6 176494 นายกฤษฎา   เชื้อน้อย A05
7 173451 นายก้องปพัฒน์   เพชรวัฒนพัฒน์ K13
8 176944 นางสาวกัลลิตา   สุขสถิตย์ A06
9 176580 นายกิจติกร   อินพะหะ A07
10 176649 นายกิตติ   อ่อนมาก A08
11 173517 นายกิตติกรณ์   สินทอง A09
12 173038 นายกิตติพงศ์   พิบูลย์ A10
13 174823 นายกิตติพงษ์   คงคาวงษ์ A11
14 172008 นายกิตติพันธ์   นักสิทธานนท์ A12
15 170416 นายกิตติภูมิ   ลอยอากาศ A13
16 170986 นายเกริกชัย   ชีระปฏิยุทธ A14
17 176181 นายเกรียงไกร   ไก่งาม A15
18 161231 นายเกรียงศักดิ์   ธิมา A16
19 172935 นางสาวเกวริน   ก้อนแก้ว A17
20 176753 นางสาวเกษรินทร์   พูลทรัพย์ A18
21 169640 นายเกียรติศักดิ์   อำนวยวิบูลย์ A19
22 172952 นายโกวิทย์   ชนะดี A20
23 172559 นายโกศล   ปัญญากิจ A21
24 167926 นายโกสินทร์   เลี่ยวไพโรจน์ A22
25 176483 นายไกรลาส   สมัครการค้า A23
26 173042 นายไกษร   ปัญญาวงค์ A24
27 176492 นายขจรศักดิ์   จันพูล B01
28 169986 นายจตุรงค์   เขียวหวาน B02
29 172892 นายจักรกฤษ   แลวะลิตร B03
30 174952 นายจักรพงค์   แกล้วกล้า B04
31 176648 นายจักรพงษ์   พรหมปาน B05
32 176602 นายจักรพงษ์   โพธิ์หอม B06
33 176565 นายจำนง   กุณนา B07
34 176594 นางสาวจิตตรัตน์   สธนเสาวภาคย์ B08
35 166733 นายจิรวัฒน์   ฉัตรพิเชฐ B09
36 173931 นายจิรศักดิ์   ย่งหลี B10
37 171929 นายเจษฎา   น้อยเสงี่ยม B11
38 153891 นายเจษฎา   ยานะวิน B12
39 171853 นายเฉลิม   อ่วมนุสนธิ์ B13
40 170533 นายเฉลิมเกียรติ   เทศแก้ว B14
41 176585 นายเฉลิมเกียรติ   ปู่เพี้ยน B15
42 176530 นายชนสรณ์   โภคาทรัพย์ B16
43 176860 นายชยพล   มุลาลี B17
44 176692 นายชรินทร์   กาญจะแสน B18
45 176875 นายชัชวัฒน์   สุขเลิศเกษม B19
46 176312 นายชัชวาล   ช่วงชิง B20
47 175158 นายชัชวาลย์   สารพัด B21
48 176597 นายชัยยง   อุดมการณ์พัฒนา B22
49 176625 นายชัยยัณท์   กันธา B23
50 174946 นายชัยวัฒน์   พัฒนกุล B24
51 168821 นายชัยวัฒน์   สุขศรีวรรณ C01
52 176538 นายชาญยุทธ   วงศ์ธนะชัย C02
53 174804 นายชาญวิทย์   แก้วอาษา C03
54 174825 นายชาติชาย   ศรีสาโรช C04
55 175355 นายชูเดช   อินเท้ง C05
56 173388 นายเชิดพงษ์   กระบวนศรี C06
57 174177 นายไชยันต์   หนูส้มแก้ว C08
58 177084 นายไชยา   วงศ์สิทธิพรรุ่ง C09
59 171381 นางสาวญาณิศา   รอดเชียงล้ำ N02
60 171795 นายฐานพัฒน์   เลิศวรรธณ์ H19
61 176467 นายฐิติพงศ์   จารุวัฒน์ C10
62 171410 นายณรงค์ฤทธิ์   ใบใหญ่ C11
63 173909 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์วุฒิ   บุษดี C12
64 171644 นายณรงค์ศักดิ์   สงสาร C13
65 176523 นายณัฐพงษ์   ภูหวล C15
66 176495 นายณัฐพล   นาจำเริญ C16
67 176457 นายณัฐวัฒน์   ยะชุ่ม C17
68 176623 นายณัฐวุฒิ   ขุนทิพย์ C18
69 177106 นายดนัย   มูลลา C19
70 159009 นายดำรงค์คิด   ประชาบาล C20
71 176472 นายตรีบุตร   วุฑฒยากร C21
72 176422 นายต่อยศ   สุดมี C22
73 176211 นายตะวัน   จันทร์ปล้อง C23
74 171848 นายทนงค์ศักดิ์   ศรศิลป์ C24
75 173917 นายทรงเดช   เทียบพันธุ์ D01
76 174368 นายทรงพล   อ่อนศรี D02
77 176770 นายทวีชัย   กาญจนามัย D03
78 176604 นายทวีพงษ์   สุขสวัสดิ์ D04
79 176177 นายทวีพงษ์   โสภาเพิ่ม D05
80 172102 นายทวีศักดิ์   ฉันท์แต่ง D06
81 176054 นายทวีศักดิ์   ชาติสัจจะธรรม D07
82 176090 นายทศพร   ผลงาม D08
83 176837 นายทศพล   นาคชัย D10
84 175104 นายทศพล   พรรคนาวิน D09
85 176683 นายทศพล   ศรีสวัสดิ์ D11
86 175931 นายธงชัย   วงศ์สวัสดิ์ D12
87 174140 นายธนชัย   ราชิวงค์ D13
88 176769 นายธนพงศ์   ประเสริฐทรัพย์ D14
89 176131 นายธนภณ   จานทอง H02
90 173502 นายธนวัฒน์   ฉายวัฒนา D15
91 170389 นายธนวิชญ์   บุญช่วย D16
92 172717 นายธนากร   มนัสสา D17
93 171507 นายธนาธิป   อิฐผลเจริญ D18
94 174764 นายธนาวุฒิ   สุขอนันต์ D19
95 176660 นายธเนศ   ดวงพลจันทร์ D20
96 174821 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย   ขาวสะอาด D21
97 176813 นายธวัชภูมิ   คำฟู D22
98 167702 นายธัญวัฒน์   มณีโชติ D23
99 175122 นายธิติพันธ์   ไพบูลย์กุลกร D24
100 176110 นายธีรยุทธ   แก้วการดี E01
101 170703 นายธีรวัฒน์   สายพัทลุง E02
102 176584 นายธีรวิทย์   ตรีสรานุวัฒนา E03
103 171769 นายธีระพล   พลเดช E04
104 170241 นายธีระศักดิ์   หนูตีด E05
105 171818 นายนพคุณ   โชติวรานันท์ E06
106 172564 นายนพดล   อัศวรุ่งเรืองลาภ E07
107 168678 นายนรภัทร   พะยอมหอม E08
108 176591 นายนราธิป   ภูวนา E09
109 174736 นายนรินทร์   ลาราษฎ์ E10
110 170118 นายนรินทร์ดนย์   คงกะทรัพย์ C07
111 174161 นายนรินทร์เดช   ทรงเจริญ E11
112 175582 นางสาวนริศรา   คุณพูล E12
113 171920 นายนรุณ   จัตุรัส E13
114 176423 นายนเรศ   เผือกวิสุทธิ์ E14
115 152162 นายนฤนาท   อินทร์น้อย E15
116 176549 นายนววิธ   นิยมธรรม E16
117 176571 นายนันทวัฒน์   กัลป์ธนังกูลย์ E17
118 176273 นายนันทศักดิ์   จาตุรนต์รัศมี E18
119 170831 นายนาวิน   ชนะเกตุ E19
120 175893 นายนิคม   เดชขุนทด E20
121 176883 นายนิรวัตร   สีดำ E21
122 176466 นายนิรุติ   โต๊ะแอ E22
123 172189 นายบัณฑิต   จิตตยะโสธร E23
124 171930 นายปฐมพงศ์   ศรีวิไล E24
125 175297 นายปรเมศวร์   เตชะมณีวัฒน์ F01
126 176352 นายปรเมษฐ์   พิลาวุฒิ F02
127 171630 นายประทีป   เปียกบุตร F03
128 172149 นายประพล   เข็มทอง F04
129 173947 นายประพันธ์   อ่อนแท้ F05
130 175449 นายประยูร   แสงศรีจันทร์ F06
131 170223 นายประสิทธิ์   คองกิ่ง F07
132 176066 นายปรัชญา   ลิมังกูร F08
133 176470 นายปราณีต   ไชยมาตร F09
134 162809 นายปราบทรชน   สุวรรณหงษ์ F10
135 56098 นายปรารมภ์   แสงพนัสธาดา F11
136 170477 นายปริญ   คงกระพันธ์ F12
137 175603 นายปริญญา   แซ่ลี้ F13
138 171391 นายปรีชา   ชูชื่น F14
139 176521 นายปรีชา   นำทรัพย์เจริญ F15
140 172801 นายปรีชา   สิมอ่อน F16
141 176574 นายปรีชา   สุขประเสริฐ F17
142 176564 นายปฤษฎางค์   สิทธิวงษ์ F18
143 176723 นายปิยพล   จุฑากาญจน์ F19
144 174696 นายปิยะกาญจน์   เสาวคนธ์ F20
145 175164 นายปิยะพงษ์   ปันทนา F21
146 175991 นายปิยะพงษ์   พุทธิคุณ F22
147 174875 นายปิยะพล   เจริญสุข F23
148 176777 นายปิยะราษฎร์   ฤาชากูล G01
149 175779 นายปิยะวัฒน์   ภุมรินทร์ G02
150 173582 นายเปาซี   ซา G03
151 177090 นายพงค์ศักดิ์   รักษาแก้ว G04
152 173839 นายพงษ์ศักดิ์   พรหมวรรณ์ G05
153 163191 นายพรณรงค์   ออมแก้ว G06
154 176814 นางสาวพรทิพย์   ทองเลี่ยมนาค G07
155 163344 นายพรเทพ   ปัดภัย G08
156 176712 นายพรหมกรณ์   สุระบาลธนวัชร์ C14
157 173974 ว่าที่ร้อยตรีพรใหม่   อินนา G09
158 176590 นายพระทัย   ปิติธาโน G10
159 176453 นายพายุ   สมใส G11
160 163744 นายพิชัย   ชุมพล G12
161 176227 นายพิชัยยุทธ   มหาบุรุษ G13
162 173384 นายพิเชษฐ์   เมฆพัฒน์ G14
163 170929 นายพิเชษฐ์   รัตตากร G15
164 175493 นายพิทักษ์   พนาวัน G16
165 172187 นายพิศิษฐ์   นาคประเสริฐ G17
166 176461 นายพิษณุ   พงษ์ไทย G18
167 172175 นายพิสิษฐ์   จันสว่าง G19
168 171800 นางสาวพีรญา   เอาทองทิพย์ G20
169 176481 นายเพชรศิลา   ไชยธงรัตน์ G21
170 175930 ว่าที่ร้อยตรีเพิ่มศักดิ์   นาคสงค์ G22
171 176740 นางสาวแพรวพรรณ   เจริญเรืองกิจ G23
172 177717 นางสาวแพรวพรรณ   ประหยัดทรัพย์ G24
173 175168 นายไพรัช   แซ่ลี้ H03
174 176479 นางสาวภรินทรณ์   สุขวัฒนทรัพย์ H04
175 176856 นายภัทร   ไชยนาม H05
176 155591 นายภัทรพงษ์   จันทร์วิจิตร์ H06
177 176042 นางสาวภัทราพร   พึ่งโต H07
178 176019 นายภัทราวุธ   ศรีอุปโย H08
179 176871 นายภาณุพงศ์   กุณา H09
180 176841 นายภูริวรรธน์   หลานเศรษฐา H10
181 174650 นายภูวเดช   เหล่าสิริพรวัฒนา H11
182 173967 นายมนตรี   วรรณศิริ H12
183 176452 นายมนัส   โตมอญ H13
184 173552 นางสาวมนัสวี   จิตติวัฒนพงศ์ H14
185 176731 นางสาวเมธารัต   เลิศอนันตชัย H15
186 150038 นายไมตรี   คงฤทธิ์ H16
187 173912 นายยงยุทธ   ไกรราม H17
188 176577 นายยุทธกร   โงชาฤทธิ์ H18
189 170523 นายยุทธภูมิ   กุลแสนเตา H20
190 171411 นายรชา   พูลเขียว H21
191 174612 นายรพี   ปาริฉัตรกานนท์ H22
192 176383 นายรัก   วัฒนพงษ์ H23
193 176836 นายรัษนันท์   สง่าโฉม H24
194 150941 นายรุ่งธรรม   พุกสุข I01
195 174388 นายเรวัฒน์   จงจิตร I02
196 158632 นายเรืองฤทธิ์   อุไทยรัตน์ I03
197 176778 นายเรืองวิทย์   สุ่มมาตย์ I04
198 150783 นายไรวินทร์   วนิชพงศ์วรนน I06
199 176382 นายลัทธิ   มีแก้ว I07
200 176641 นายวชิรพันธ์   พันธ์เสนา I08
201 176606 นายวรพงษ์   สุนทรชื่น I09
202 176384 นายวรยุทธ   พัฒนลีนะกุล I10
203 175741 นางสาววรรณรี   โพธิ์สวัสดิ์ I11
204 176146 นายวรวิทย์   ผจงภักดีกุล I12
205 176460 นายวรวิทย์   อินอ่ำ I13
206 158527 นายวรวุฒิ   ล้ออุทัย I14
207 176356 นางสาววราพร   ศรีเรืองสิน I15
208 173553 นางสาววริษา   สิงหะคเชนทร์ I16
209 173470 นางสาววลีรัตน์   ทศไนยธาดา I17
210 171637 นายวศิน   ศรีชัยนนท์ I18
211 173454 นายวสันต์   คำเกลี้ยง I19
212 175155 นายวัจนะ   คำเกตุ I20
213 168672 นายวัชรินทร์   เจริญรักษ์ I21
214 176872 นายวัฒนชัย   สุพรรณพงศ์ I22
215 176314 นายวัฒนศิลป์   ผาลิวงศ์ I23
216 173956 นายวัลลภ   เซี่ยงหวอง I24
217 176772 นายวัศวรรดิ์   กุลบุตร F24
218 174695 นางสาววาทศิลป์   สุรเดชาวุธ J01
219 175906 นายวิเชษฐ์   นนท์แก้ว J02
220 176210 นายวิทยา   ผิวฉ่ำ J03
221 176544 นายวิระพรรณ   ปานเนียม J04
222 173321 นายวิรุธ   บุษบก J05
223 174292 นายวิโรจน์   ลิมปิวัชรากิจ J06
224 170481 นางสาววิลาสินี   บุญประคม J07
225 176546 นายวิสิทธิ์   ปิ่นแคน J08
226 176921 นายวีรยุทธ   สุขร้าย J09
227 172031 นายวีระยุทธ   ศรสูงเนิน J10
228 173760 นายวุฒินันท์   ศรีสุข J11
229 161874 นายเวชพล   อัตถากรโกวิท J12
230 171070 นางสาวเวณิกา   เซ่งแก่น J13
231 176855 นายศรัณยู   สีขาว J14
232 176474 นายศรัณยู   สุพรรณกุล J15
233 176491 นายศรายุทธ   อักษรกลั่น J16
234 171448 นายศราวุธ   ไชยขัติย์ J17
235 174139 นางสาวศศิประภา   สินประเสริฐโชค J18
236 176709 นายศักดิ์ชัย   ตั้งตระกูล J19
237 176802 นายศักดิ์ชัย   เทียนเงิน J20
238 172011 นายศักดิ์สิทธิ์   ธุระพันธ์ H01
239 175584 นางสาวศิริขวัญ   ใจบุญ J21
240 171179 นายศิลป   ชิตเมธา J22
241 172799 นายศุภวัฒน์   แก่นท้าว J23
242 176999 นายศุภวัฒน์   โสภารัตนกุล J24
243 170245 นายเศรษฐกร   เลิศศรีมงคล K01
244 170506 นายสมชาย   กุลเสวกวิบูลย์ K02
245 158369 นายสมชาย   สาทมะเริง K03
246 175008 นายสมชาย   เสนาะพล K04
247 176749 นายสมพร   คำมูล K05
248 171166 นายสมศักดิ์   ยืนยง K06
249 171371 นายสมศักดิ์   สุขบุญสังข์ K07
250 171409 นายสมหวัง   ลือวิสุทธิชาติ K08
251 168003 นายสหรัฐ   จักรศิลป์ K09
252 175784 นายสองปอ   เสาวภาคย์ K10
253 170745 นายสัญญา   จันทร์เภา K11
254 176052 นายสันติ   บัวกลาง K12
255 169255 นายสามารถ   เดชพันธ์ K14
256 176877 นายสายันต์   คำแก้ว K15
257 176183 นายสิขรินทร์   เมฆกระจ่าง K16
258 176572 นายสิทธิชัย   วิทยาวุฒิ K17
259 175894 นายสิทธิพล   กว้างนอก K18
260 142047 นายสิทธิพล   ตั้งอุดมสิน K19
261 141493 นายสุกิจ   อินเสือสีห์ K20
262 176159 นายสุชพันธุ์   บุญสาใจ K21
263 160636 นายสุทัศน์   เชื้อคำ K22
264 176760 นายสุธน   ศรีวะโร K23
265 176739 นายสุธนา   เลาห์สัฒนะ K24
266 123196 นายสุนทร   ตู้เซ่ง L01
267 174038 นายสุนทร   ปุ่มเป้า L02
268 176880 นายสุพัฒน์   ชาติฉมัง L03
269 171247 นายสุภกิจ   กิ่งกลางดอน L04
270 175403 นางสาวสุภัทชา   จุลพันธ์ L05
271 170424 นางสาวสุภัทรา   ขาวโต L06
272 176718 ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ   ใจปลื้ม L07
273 170028 นายสุมิตร   อิศราบาล L08
274 172106 นายสุรกิตติ์   เล่ห์สิงห์ L09
275 176615 นายสุรชัย   นบนอบ L10
276 170304 นายสุรชัย   วงษ์สุวรรณ์ L11
277 174874 นายสุรพงษ์   เหล่าโสด L12
278 174846 นายสุรพงษ์   อิสสระกุล L13
279 172767 นายสุรศักดิ์   ตรีอินทรีย์ L14
280 176857 นายสุรสีห์   ปอแก้ว L15
281 176669 นายสุราช   เรืองสุข L16
282 171382 นางสาวสุรีวรรณ   เรืองเวหา L17
283 171412 นางสาวสุลาวัลย์   วรประสพ L18
284 176733 นายเสกสรร   เชื่อมสมบัติ L19
285 176512 นายเสกสรร   ยานะวิน L20
286 28176 นายเสถียร   อุตเจริญ L21
287 174207 นายแสงทอง   แก้วล้อมทรัพย์ L22
288 176661 นายเหรียญ   อ้นจันทึก L23
289 175669 นายอดิเรก   ปั้นมี L24
290 176714 นายอดิศร   พ้นภัย M01
291 177194 นายอนันต์   ดำริห์ชอบ M02
292 176209 นายอนันต์   ผดุงไทย M03
293 172800 นายอนันต์   พันธ์ล้อมโส M04
294 164657 นายอนิรุธ   ธานมาศ M05
295 176485 นายอนุมัติ   หวังสมัด M06
296 172453 นายอนุรักษ์   ซุ่นฮี้ M07
297 169414 นายอนุวัฒ   สัตนาโค M08
298 173998 นายอภิชาติ   เหิมขุนทด M09
299 171220 นายอภินันท์   ขำสุข M10
300 176465 นางสาวอภิรดี   บูรณปรีชา M11
301 172246 นายอมรชัย   สายชมภู M12
302 172997 นายอมฤต   กันธิดา M13
303 176200 นางสาวอรทัย   ชัยศิลบุญ M14
304 172541 นายอรรณพ   กาญจน์กรัณฑ์ M15
305 174160 นางสาวอ่อนทิวา   ลาภบุญเรือง M16
306 172720 นายอะหมัด   ริดโต M17
307 176663 นายอังคาร   คำเรือน M18
308 171950 นางสาวอัญชลี   เวสาการพานิช M19
309 176920 นายอัศนัย   โยธินสิริทอง M20
310 175167 นายอาทิตย์   คณานุรักษ์ M21
311 172010 นายอำนวย   สิริสุทธิ์ M22
312 174474 นายอำนาจ   สุขชาติ M23
313 159194 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ   สุวรรณสิทธิ์ M24
314 153920 นายอำนาจ   อุยถาวรยิ่ง N01
315 167600 นายอิทธิพล   พิทักษ์ N03
316 176761 นายอิศรินทร์   สังคพัฒน์ N04
317 172936 นายอุเชน   พูลวงค์ N05
318 162192 นายอุดม   เชียงคำ N06
319 176482 นางสาวอุไรรัตน์   เฟื่องสูงเนิน N07
320 172107 นายเอกฉัตร   สุปปิยะตระกูล N08
321 176473 นายเอกชัย   ชุ่มแจ่ม N09
322 176402 นายเอกลักษณ์   กุลวิทะ N10
323 159160 นายเอกลักษณ์   ทวีเดช N11
324 170814 นายเอกสิทธิ์   ชิวปรีชา N12
325 171520 นายเอนก   คำยนต์ N13
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร