สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 4 / 2549

วันที่อบรม : 20/04/2549 - 21/04/2549

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 166172 นายกนก   วรชิณ M17
2 158784 นายกมล   วงค์เรือนแก้ว H24
3 166986 นางสาวกรรณทิมา   รัตนภูมิ C1
4 166009 นายกฤตภาส   พรรณหาญ J1
5 165379 นายกฤษฎา   จีริผาบ I16
6 167121 นายกฤษฎา   วิรุณหะ G7
7 167295 นายกิตติวัฒน์   ขันติสุข J14
8 164668 นายกิตติศักดิ์   แก้วกงพาน A17
9 168020 นายกิตติศักดิ์   แซ่จึง G22
10 168038 นายกุศลศักดิ์   แสนวงค์ K11
11 147755 นายเกรียงไกร   พัฒนภักดี H20
12 165191 นายเกียรติชัย   เสนา I9
13 166885 นายเกียรติพจน์   สินธุวนา G4
14 149974 นายโกวิทย์   วงษ์พานิช A1
15 167929 นายขวัญชนก   สุกโชติรัตน์ G19
16 168456 นายขวัญชัย   สาคร K22
17 166740 นายคณิต   สุมโนธรรม J8
18 167780 นายคุณธน   ธนกุลภรณ์ L13
19 161935 นายคุณัชญ์   มาลีหวล A14
20 167369 นายจตุพล   ใจรังษี C4
21 168215 นายจตุพล   เรืองคำพัฒน์ K14
22 166952 นายจตุรภัทร   คำพวง B24
23 168614 นายจรัญ   เกลี้ยงกลม E18
24 166903 นายจรัญ   โวหารวัน B23
25 168707 นายจรินทร์   ชมอินทร์ L5
26 165273 นายจรุญ   จุมปา F19
27 166807 นายจักรพงษ์   นาเรือง B22
28 165152 นางสาวจันทร์ทิมา   จันทร์นพคุณ F15
29 168125 นางสาวจันทร์ปรียา   ขวัญใจพานิช G23
30 168711 นายจานุวัติ   เตียวตระกูล E24
31 165956 นายจำนงค์   ชุมวงษ์ B3
32 168156 นายจำลอง   ดำเรือง M21
33 168207 นายจิตรพล   สายแก้ว G24
34 168221 นายจิรวัชร์   นันตา K16
35 164576 นายจีระศักดิ์   เกิดทับ F8
36 167829 นายเจริญ   ธนทวีชัยพงศ์ C10
37 165747 นายเจริญพงษ์   พงษ์ปัน A24
38 165436 นายฉลอง   คงไข่ L18
39 168070 นายฉันทวัฒน์   ทองชัช M9
40 168567 นายเฉลิม   ณะปือ H12
41 167313 นายเฉลิม   หรั่งขาว G12
42 167851 นายชนุดม   เครือแดง C11
43 167269 นายชยุตม์   เอนกบุญสถาพร L24
44 168166 นายชรินทร์ธร   จันทร์พร้อย D8
45 167556 นายชัชวาล    ลบศรี J22
46 167498 นายชัยวัฒน์   จตุรังคธาริณี C7
47 164829 นายชัยวัฒน์   สุโพธิ์ I5
48 168674 นายชัยวัฒน์   อัตวัฒนา L4
49 167113 นายชัยวิชิต   คงเส้ง C2
50 165292 นายชาญธวัช   โสวัญณะ I12
51 154534 นายชาญยุทธ   นาสมปอง A5
52 165293 นายชายงามเหลือ   ไชยปัญหา I13
53 167453 นายชิณวรชัย   ฐานิตสรณ์ J20
54 167928 นายชูศักดิ์   ชาญเสนะ G18
55 166543 นายไชยวัฒน์   ชาตินักรบ J5
56 168014 นายฐปกรณ์   จันดาวุฒิ K9
57 168160 นายฐาปกรณ์   สิทธิบรรณ์ D7
58 157371 นายฐิติ   ประเสริฐเจริญสุข A7
59 167841 นายณรงฤทธิ์   เงินดี K4
60 168189 นายณริน   ศรีนวล D10
61 167879 นายณัฏฐรัชพล   ตวิษาเตชสิทธิ์ C12
62 167579 นายณัฏฐวี   แสงมณี C8
63 167410 นางสาวณัฐทิพร   น้ำทิพย์ J18
64 165221 นายณัฐวัฒน์   เลิศกวินโชค F18
65 167885 นายณัฐวุฒิ   สุมนต์ C13
66 167956 นายณัธชัย   แสงศรี L15
67 166379 นายดนัย   เหมืองทอง B15
68 167817 นายดนุพล   ภู่จิรเกษม K3
69 168387 นางสาวดวงดาว   พานทอง K19
70 168589 นายดำรงค์   ศักดิ์สวัสดิ์ E17
71 168385 นายเดชดนัย   แซ่หลิว H3
72 164835 นายไตรรัตน์   เจริญศักดิ์ L10
73 166709 นายทรงพล   สุขเกษม B20
74 168693 นางสาวทฤษฎ์วรรณ   ความเพียร E23
75 166897 นายทิพย์รัตน์   เมืองแก้ว J10
76 168197 นายเทิดศักดิ์   นวลงาม D13
77 168016 นายเทียนชัย   อรุณเจริญฉาย C21
78 168209 นายแทนเทพ   เลื่องสุนทร H1
79 168425 นายธนะพล   วิกรมพานิชกุล K21
80 168150 นายธนาจิต   ด่านสกุล D4
81 162273 นายธนารักษ์   คลิ้งเชื้อ A15
82 157430 นายธรรมพงศ์   เนาวบุตร A8
83 167933 นายธรากร   สุวรรณ C14
84 168346 นายธวัชชัย   เพ็งหนู M22
85 160316 นายธัชกร   คงสวัสดิ์ A12
86 168254 นายธัชชัย   ควรชม K17
87 167298 นายธัญญะ   ทัพเทพ J16
88 166306 นายธาศิน   สวนสระแก้ว G2
89 168450 นายธีรยุทธ   มณีจันสุข E4
90 165937 นายธีระชัย   ว่องกิตติกูล G1
91 166604 นายธีระทัต   ไกรรส J6
92 164458 นายนครินทร์   อินทร์เสน M14
93 167282 นายนนทกร   พยัฆพันธ์ G9
94 167620 นายนพรัตน์   อินทร์นา J23
95 166778 นายนรุตม์   วีรุตมเสน G3
96 168401 นายนเรศ   เชตวรรณ์ D23
97 104881 นายนวรัตน์   สุริสุข M12
98 168488 นายนันทวัฒน์   ครองญาติ E6
99 168729 นายนิธิกร   แก้วสีขาว L7
100 168686 นายนิธิโชติ   เทียนเชษฐกุล H16
101 168562 นายนิพนธ์   แดงอร่าม H8
102 166160 นายนิพนธ์   โดรณ B9
103 165481 นายนิพิฐพนธ์   แก้วรักษ์ I21
104 164630 นายนิมิตร   จันร์สิริ L16
105 135234 นายนิรุติ   ชัยสิทธิ์ M13
106 168565 นายบรรเจิด   กองอินทร์ H10
107 165343 นายบรรพต   กังวานนครชัย A20
108 167827 นายบัญชา   คงยืน C9
109 168007 นายบัณฑิต   ดวงประทีป K7
110 168201 นายบุญทวี   ใหม่ศรี D14
111 167642 นายบุญประเสริฐ   มาบุญช่วย J24
112 167256 นายบุญยวัฒน์   พุฒิเมธาพงศ์ J13
113 168005 นายบุญเลิศ   โตประดิษฐ K6
114 168536 นายปกรณ์   นวรัตนวรกุล E14
115 165078 นายปกรณ์   บุญอนันต์ A18
116 167644 นายประกาศ   เพิ่มกลิ่น K1
117 166920 นายประกิต   ประทุมชาติ M18
118 168266 นายประทีป   แร่เพชร D20
119 165064 นายประวีณ   วงศ์วุฒิ I8
120 165340 นายประสงค์   สืบทายาท A19
121 168184 นายประเสริฐ   อั้นเต้ง D9
122 167959 นายปรัชญา   สบายดี G20
123 165476 นายปราโมช   ดอกไม้ I18
124 168616 นายปราโมทย์   หนูเกตุ E19
125 168713 นายปริญญา   ดำประภา F2
126 167312 นายปรีชา   เตียววิจิตรสีใส G11
127 167691 นายปัณณวิช   เงาฉาย M3
128 167874 นายปิติ   คุปรัตน์ M4
129 167968 นายปิตุภูมิ   ภัทรภูวดล M6
130 168154 นายปิยพงษ์   ปัญจขันธ์ D5
131 167555 นางสาวปิยรัตน์   กมลรัตนกุล M1
132 168244 นายปิยะ   สว่างศรี D18
133 165488 นายปิลันธน์   มาวิเลิศ F21
134 167918 นายพงษกร   แก้วอรุณ G17
135 166684 นายพงษ์เทพ   หนูหมื่น J7
136 167442 นายพงษ์วชิรัตน์   พานิล C5
137 168526 นายพงษ์ศักดิ์   อิ่มเจริญ E13
138 166062 นายพงษ์สวัสดิ์   เสมอใจ B5
139 165235 นางสาวพจมาลย์   ภิญเดช I11
140 168040 นางสาวพนิดา   บุญชะม้อย K12
141 165359 นายพรพจน์   ชีถนอม A21
142 165828 นายพลเชษฐ์   พรสี่ F24
143 165910 นายพลภัทร   จินะใจ I23
144 167297 นายพัชระ   จูเทศ J15
145 165228 นางสาวพิชญ์พิมน   กาญจนสุทธิแสง I10
146 166200 นายพิชัย   ไสยาวัน B10
147 166806 นายพิชิต   อ๋องอุดมพงศ์ B21
148 166233 นายพีรณพ   มนต์ชัยกุล B11
149 168413 นายพีรพงษ์   ชูพุ่ม H5
150 168057 นายพีรยสถ์   องค์วณิช M8
151 168256 นายพีระศักดิ์   มั่นคง D19
152 160304 นางสาวเพชรรัตน์   ธรรมศรีใจ A11
153 167383 นายไพทูรย์   สาลีเอาะ M20
154 165695 นายไพรัตน์   ยิ้มอนันต์ A23
155 166660 นายฟัยซอล   หวังกุหลำ B18
156 167765 นายภัทธนัน   เจิมขุนทด G15
157 168426 นายภัทรพล   พลกระจายภภา E2
158 166082 นายภาคภูมิ   มูฮำหมัด B7
159 168415 นายภาณุ   เมืองวัง E1
160 168168 นายภีมปภพ   ศิริปัญโญ M11
161 166921 นายมงกรต   สิงห์สิน M19
162 166940 นายมนตรี   มาตจิตต์ J11
163 166696 นายมนูญ   ชาดิษฐ B19
164 164687 นายมรกต   เมฆสุวรรณ F10
165 168216 นายมานิต   ศิลามณีเวช K15
166 157172 นายมูฮำหมัดซากีย์   หะยะ H23
167 168019 นายยันยงค์   อนุรักษ์ K10
168 154631 นายยุทธนา   ปัญญาราษฎร์ A6
169 164970 นายยุทธนา   ศรีศิริ I7
170 166968 นายยุทธศักดิ์   มาหริน G5
171 168085 นางสาวยุพดี   นับทอง D1
172 168275 นายโยธิน   กองวงค์ D21
173 166275 ว่าที่ร้อยตรีรณชัย   ค้ำชู B14
174 165477 นายรักษนัย   นิธิฤทธิไกร I19
175 164870 นายราชันย์   ตันติจินดา F12
176 168210 นายราเชนทร์   โซนี่ D15
177 168298 นายรุ่งพิบูรย์   จันใด D22
178 150392 นายรุ่งวิทย์   จิวิริยะวัฒน์ A2
179 164724 นายเริงฤทธิ์   หาตรงจิตต์ I4
180 168633 นายฤกษ์มงคล   ใจเฝือ H15
181 168242 นายฤทธิรณ   มะลิ D17
182 164748 นายวชิกานต์   วิมลชัย F11
183 168495 นายวชิร   สัจจะวรรณคุณ K24
184 165832 นายวรการ   จงใจภักดี B2
185 158849 นายวรการ   พรหมหงษ์ A10
186 168687 นายวรพจน์   สันติพฤทธิ์ H17
187 165592 นายวรภัทร   ขาวทอง F23
188 92285 นายวรภัทร   ฟุ้งเจริญ F4
189 165203 นายวรวุธ   ปัญจเมธี F17
190 165117 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์   ไชยแป้น L11
191 167222 นายวริทธิ์   ป๊อกบุญเรือง C3
192 167224 นายวรุตม์   มหายศปัญญา L23
193 159998 นายวโรดม   มากมูล I1
194 168625 นายวสันต์   เทพสุวรรณ์ E21
195 168192 นายวัชรชัย   เต็นพิพัฒน์ D12
196 168011 นายวัฒนพล   ภูวัฒนา G21
197 165236 นางสาววิชชุวรรณ   ประสมสิน L17
198 167255 นายวิชัย   กริชจนรัช J12
199 168566 นายวิเชษฐ์   เครือมิ่งมงคล H11
200 158860 นายวิญญู   รินนานนท์ F6
201 165997 นายวิทูร   จันทร์งาม I24
202 167122 นายวิธิวัต   วันไธสงค์ G8
203 165067 นายวินัย   ดำรงค์ชาติ F14
204 155920 นายวินิต   อ่วมวังเป็ด H22
205 165177 นายวิศรุต   แสงเทพ F16
206 168454 นายวิศว   คาดหมาย H6
207 167875 นายวิษณุรัก   มงคลสวัสดิ์ L14
208 166701 นายวีร์กิจ   จรัสมาศ L19
209 168188 นายวีระ   ไกรสมุทร K13
210 168580 นายวุฒิไกร   โชคคณาพิทักษ์ E16
211 168546 นายวุฒิชัย   ใจงาม L1
212 165457 นายวุฒิชัย   หุ่นประเสริฐ A22
213 153059 นายแวโซเฟียน   มะ A4
214 166112 นายศรัณย์   มากุลวงษ์ L12
215 167979 นายศราวุธ   เมฆแสน K5
216 167878 นายศักดิ์จาวุฒิ   บุญวรณ์ M5
217 168155 นายศิริชัย   เดชะราช D6
218 168522 นายศุภกฤต   ภาคมฤค E12
219 167987 นายศุภกฤต   สุวรรณชื่น C18
220 167690 นายศุภฤกษ์   สถิตธรรมจิตร M2
221 168627 นายศุภวิชญ์   อัตตะเปโม E22
222 167969 นายศุภสิทธิ์   อัมพรพะงา M7
223 168576 นายสงกรานต์   พรหมณี E15
224 166072 นายสมเกียรติ   ประกอบเลิศ B6
225 168750 นายสมชาย   ขาวเศษ H18
226 166769 นายสมชาย   ศรีเมือง L21
227 168435 นายสมโชค   เกียรติธนบดี E3
228 167497 นายสมบูรณ์   ทองอยู่ C6
229 168510 นายสมพงษ์   พวงทอง E10
230 168709 นายสมพร   อยู่ระหัด L6
231 167311 นายสมพล   พินธุ G10
232 166970 นายสรศักดิ์   มาหริน G6
233 167496 นายสราวุธ   กิติจิต J21
234 168097 นายสราวุธ   พรทิพย์ M10
235 168350 นายสว่างศักย์   สีมีพันธ์ M15
236 150945 นายสันติ   ประทิน H21
237 168588 นายสาธิต   สังข์ทอง H14
238 168067 นายสาธิต   หลินมา C24
239 164577 นายสามารถ   ชูสำราญ F9
240 168666 นายสาโรช   ชาวเมืองทอง L3
241 165277 นายสำรวย   หลานเด็น F20
242 168042 นายสิทธิชัย   จันทร์หอม C22
243 166820 นายสิทธิชัย   พัฒนะพิเชฐ J9
244 165333 นายสิทธิพงษ์   พุฒคำ I15
245 165478 นางสาวสิริภา   จุลกาญจน์ I20
246 157757 นายสิริยศ   ซึมเมฆ A9
247 167936 นางสาวสุกัญญา   ช้างมูล C16
248 165435 นายสุชาติ   ขวัญแก้ว I17
249 168191 นายสุทิน   ชัชวงษ์ D11
250 168714 นายสุนทร   จันทร์ฉาย F3
251 152166 นายสุนัย   ปุสธรรม A3
252 165803 นายสุพจน์   สุขเจริญชัยกิจ B1
253 168004 นายสุพัตร์   ขำคล้าย C20
254 168408 นางสาวสุภัชยา   บุญประสม K20
255 168386 นายสุภัทรชัย   ภัสสรพิมลวงศ์ H4
256 167443 นายสุมิตร   โพธิ์ศรี J19
257 168292 นายสุรนารถ   สวัสดิ์สารสิน K18
258 167796 นายสุรวุฒิ   มโนพรศิริกุล K2
259 165506 นายสุรศักดิ์   รุ่งเจริญชัยพร I22
260 168406 นายสุรัฐ   สมภพคารินทร์ D24
261 162990 นายสุริยา   วงษ์สวัสดิ์ L8
262 168218 นายสุวัฒน์   ศรีสุข D16
263 161342 นายเสกสรร   กุลพานิช A13
264 163593 นายเสกสรรค์   ศรีอินทรา L9
265 168063 ร้อยตรีเสฏฐศิษย์   ศรีวิลัย C23
266 168479 นายโสภณวิชญ์   พิชวงค์ K23
267 166107 นายหัสนัย   มีหวัง B8
268 152693 นายองอาจ   วิเศษสุข F5
269 142702 นายอดุลย์   กวกขุนทด H19
270 165327 นายอดุลย์   เจะสนิ I14
271 168512 นายอดุลย์   ชูเพชรสมบูรณ์ E11
272 168002 นายอธิคม   อิ่มทรัพย์ C19
273 167766 นายอนิรุต   จันมี G16
274 168712 นายอนิรุทธ์    ชุมพลวีระพงษ์ F1
275 168568 นายอนุรักษ์   กุลสัมพันธมิตร H13
276 163785 นายอนุวัตร   อภิวัฒนานนท์ I3
277 168009 นายอภิชาติ   เลี้ยงเบญจพลกูล K8
278 167970 นายอภินันท์   ดวงสนิท C17
279 164948 นายอภินันท์   รองเดช F13
280 168499 นายอภินันท์   อินทร์ชู E7
281 166451 นายอภิวัฒน์   เกิดหิรัญ J3
282 166501 นายอภิศักดิ์   กิตติโชติพันธุ์ B17
283 164664 นายอมรเทพ   ณ ระนอง A16
284 168122 นายอมรรัตน์   บุตรดี D2
285 167935 นางสาวอรทัย   เนื่องไชยศ C15
286 166235 นายอรรคพงศ์   ปิ่นตามูล B12
287 166046 นายอรรถสิทธิ์   เพ็ญจันทร์ B4
288 166488 นายอลงกต   เกตุลอย B16
289 161847 นายอลงกรณ์   ไก่แก้ว I2
290 167406 นายอลงกรณ์   เนตรระกาศ J17
291 167689 นายอสุธารณ์   แก้วกิติชัย G14
292 167909 นางสาวอัญชรัตน์   รัตนวงศ์ M23
293 166248 นางสาวอัญชลี   แซ่โลว B13
294 168508 นายอัศวิน   ทองประดับ E9
295 168624 นายอาทิตย์   มีเกษ E20
296 166702 นางสาวอารยา   มานะชัยชนะ L20
297 168460 นายอาวุธ   บุญกลอย E5
298 168649 นายอุดมศักดิ์   มาลัยวงศ์ L2
299 166629 นายอุเทน   ทินวัง M16
300 164461 นายเอก   กะรัมย์ F7
301 166208 นายเอกฉัตร   เพ็งจันทร์ J2
302 165563 นายเอกชัย   แก่นไธสง F22
303 168378 นายเอกชัย   ตัณนิติศุภวงษ์ H2
304 166462 นายเอกชัย   สัมฤทธิ์ J4
305 168564 นายเอกชัย   อภิธนัง H9
306 168149 นายเอกรัฐ   เศวตวรชิต D3
307 164959 นายเอกลักษณ์   แสนวงษา I6
308 168473 นายเอกสิทธิ์   เทพเฉลิม H7
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร