สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 10 / 2548

วันที่อบรม : 20/10/2548 - 21/10/2548

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 165439 นายกงกฤช   เกรียงไกรศักดินา H18
2 166009 นายกฤตภาส   พรรณหาญ L20
3 165950 นายกฤษฎา   ช่วยชีพ L18
4 165632 นายกฤษฎา   ทองเนื้อห้า N1
5 163950 นายกฤษณะ   สาริบุตร H3
6 164992 นายกังวาฬ   กิติชัยชาญ M19
7 165770 นายกัมปนาท   สวียม E9
8 164507 นายกัมพล   หิตานุรักษ์ J11
9 165313 นายกานต์   วุฒิพันธุ์ K6
10 165395 นายกิจเสฏฐี   ยศตระกูลสิริ C5
11 165859 นายกิตติ   ธรรมโกศล N4
12 165784 นายกิตติพนธ์   ธรรมมา E14
13 165133 นายกิรพัต   กล่ำเหม็ง B17
14 164500 นายเกริกพันธ์   สูยะศรี H9
15 158030 นายเกียรติยศ   รสจันทร์ G10
16 165845 นายโกศล   บุญดำเนิน I4
17 162043 นายไกรสิทธิ์   ชีพสมุทร G12
18 164971 นางขวัญข้าว   ประสิทธิ์ศร B6
19 162978 นายขวัญชัย   พงษ์ตระกูล I24
20 164738 นายขัตติยะ   มาลัย M17
21 165249 นายคณิน   รัตนากรกุล H15
22 165707 นายคามิน   วรชนะนันท์ D20
23 166116 นายคุณาพันธ์   พันธุ M2
24 164536 นายจตุพงษ์   จารุศิริสมบัติ A23
25 162246 นางจอมใจ   บำรุงราษฎร์ M7
26 164531 นายจักรกริช   จันตอม A22
27 163322 นายจักรกฤษณ์   สมปาน G22
28 165987 นายจักรพงษ์   คำสา G1
29 165801 นายจักรพันธ์   กันธรรม E20
30 165182 นายจักรพันธ์   จันทร์สว่าง M21
31 165264 นายจัตศาสตร์   ปานหมั่น C3
32 165664 นางสาวจิณหธาน์   เชยกีวงษ์ D7
33 165526 นายจิรยุทธ   ชนะโชติ C15
34 130814 นายจีรภัทร์   เตชะกุลชัยนันต์ A5
35 163489 นายเจริญศักดิ์   บูรณะภักดีสกุล G23
36 165462 นายฉลองชัย   อย่างธารา K15
37 163541 นายฉัตรชัย   อันทฤทธิ์ J7
38 165843 นายฉัตรเทพ   อินทมาส F7
39 161914 นางสาวฉันทนา   บัวบาน I16
40 164019 นายชนวีร์   ปุระตา H4
41 159556 นายชนันท์   ช่วยนุสนธิ์ A10
42 165650 นายชนาวิท   เตียนมีผล L4
43 165093 นายชนาวุธ   ภักดีพันธ์ M20
44 165758 นายชยพล   สุพงษ์ E7
45 165873 นายชลัช   สัตยารักษ์ L14
46 165558 นายชวนากร   โตประเสริฐ H22
47 165930 นายชวลิต   นาแพร่ F21
48 165835 นายชัยณรงค์   ชนะไพริน F3
49 165408 นายชัยยศ   เรือนคำจันทร์ H16
50 165422 นายชัยยศ   อนุรักษ์ H17
51 165702 นายชาญชัย   ปัญญา D17
52 165569 นายชาญวิทย์   กังพานิช C20
53 165804 นายชาติชาย   เถาพุทธา E22
54 165881 นายชาติชาย   เนียมเล็ก F18
55 163497 นายชำนาญ   ยันศรี J5
56 165672 นายชำนิ   อ่อนทอง D10
57 165136 นายชิษณุชา   ตันสุทธิภานนท์ B19
58 165401 นายชุติชัย   วิกะศิลป์ K11
59 165842 นายชูเกียรติ   คูประทุมศิริ F6
60 162808 นายโชคชัย   หวงพลานันท์ G18
61 165204 นายโชพงศ์   สถาพร B21
62 163219 นายไชยยันต์   เพลา J4
63 162780 นายไชยา   ศรียอด G16
64 165678 นางสาวญาณี   ศักดาพิสุทธิ์ D12
65 162285 นายฐานันดร์   สุทธิพงศ์ไมตรี I19
66 164997 นายณฐนน   มีสุวรรณ B7
67 164917 นายณยศ   โชคบุญมงคล H13
68 164924 นายณรงค์ฤทธิ์   ธรรมประดิษฐ์ J17
69 162580 นายณัฐกานต์   เสกขพันธุ์ M8
70 165301 นายณัฐพงษ์   ทองทุม C4
71 163610 นายณัฐพงษ์   สวัสดิ์ประทานชัย M14
72 165680 นายณัฐพร   พุทธศรี D13
73 165923 นายณัฐวุฒิ   ไชยวิโน F19
74 166056 นายณัฐวุฒิ   เนียมตะเคียน L24
75 165511 นางสาวณัฐิยา   เลิศศิวนนท์ C10
76 164479 นางสาวดวงสมร   กิติสิทธิชัย M16
77 165514 นายด่านนพพล   มงคลธารณ์ C11
78 165009 นายเดชบดินทร์   ศิริ B9
79 164477 นายตรีรัตน์   พูลสวัสดิ์ H7
80 165575 นายถาวร   คอบค้อ H23
81 163958 นายถาวร   ธรรมเนียมต้น A19
82 156495 นายทนงศักดิ์   จันทร์ศรี I10
83 165657 นายทรงพล   อนุกูลเรืองกิตติ์ D6
84 164316 นายทรงพล    คิดอ่าน A21
85 160467 นายทรัพย์สถิต   ไตรงามสม I12
86 165924 นายทวีสิน   รุ่งจรัส F20
87 165986 นายทักษดนย์   ตั้งวงศ์กิจ F24
88 165722 นายทัตตวัฒน์   ดาราก้านตง E2
89 165838 นายทัศไนย   ไชยชนะ F5
90 164845 นายทาดาฮิโร่   โซเน N10
91 164814 นายทิวากร   สิงห์ทอง H12
92 126059 นายธงชัย   วรวิทยธาดา A4
93 165760 นายธชาทัช   มณีคำ N2
94 165543 นายธนกฤต   วงษ์กรวรเวช C18
95 146712 นายธนเดช   วงศ์ปลาทอง A6
96 163887 นายธนวัฒน์   สุทธิสงค์ A17
97 165706 นายธนะศักดิ์   สมเสนาะ D19
98 163856 นายธนัญญ์   ฤทธิคุปต์ H2
99 166093 นายธนัฒฐ์ธร   สุขเงิน G6
100 165913 นายธนากร   ปาบุ่ง I5
101 163854 นายธนารัตน์   ฟักทองพรรณ A16
102 165060 นายธนาวุฒิ   นันทปาลียอง K1
103 153907 นายธนาเสฏฐ์   โสฬส A8
104 126058 นายธนิต   วิทยเมธ A3
105 163181 นายธวัช   วัฒเสน J1
106 165851 นายธัญญะ   สุยะวา F9
107 165059 นายธิติพันธ์   ดวงคำ J24
108 165542 นายธีรชัย   ลี้สกุล C17
109 162667 นายธีรศักดิ์   มาลา G15
110 165061 นายธีระพันธ์   พุทธปวน K2
111 165409 นายธีระศักดิ์   ลิขิตเลิศล้ำ K13
112 165557 นายนพดล   ฉาบแก้ว K21
113 165633 นายนภทีป์   ทรัพยาคม K24
114 163389 นายนรทัต   เหมือนแสง M9
115 162570 นายนรินทร์   สุขเรือง N5
116 163130 นายนเรศร์   สุดโททอง G21
117 156231 นายนัทธี   พินิจรัตนพันธ์ G9
118 165541 จ่าอากาศเอกนิพล   ทองกล่ำ C16
119 165880 นายนิวัฒน์   แก้วกิ่ง F17
120 165056 นายนิวัฒน์   รักษามานิตชัย J23
121 157925 นายบุญจันทร์   ค้าขาย A9
122 165533 นางสาวบุญจิรา   กวินอัครฐิติ M23
123 164172 นายบุญยืน   บุญยืนมั่น J10
124 165494 นายบุลากร   จารุมาศ C9
125 165094 นางสาวเบญจมาภรณ์   ตรีนัย B16
126 165636 นายปรมัตถ์   สิทธิจินดา L3
127 165546 นายประกอบ   โกสีย์ K19
128 153181 นายประทีป   แก้วประดับ M10
129 148671 นายประพันธ์พงษ์   รังษี I8
130 161931 นายประเวศน์   จันทร์วรรณ I17
131 166098 นายประเสริฐ   สมัด G7
132 165757 นายปรัชญา   ไทยเจริญ E6
133 164539 นายปรัชญากร   คิสาลัง A24
134 156367 นายปริญญา   ปานมณี I9
135 162496 นายปริพนธ์   จันทร์กอง I21
136 165208 นายปรีชา   โนนไธสง B22
137 165716 นายปรีชา   เอติรัตนะ D23
138 166119 นางสาวปัณฑิตา   วงศ์ชาลี M3
139 165625 นายปิยพงศ์   พันธ์ทิพย์จตุพร K23
140 164709 นางสาวปิยรัฐ   ธรรมพิทักษ์ J14
141 165816 นางสาวปิยะวรรณ   ศรีมนัส I2
142 166088 นายพงศ์จิระ   ปัดปานเอี่ยม G5
143 164708 นายพงศ์สุรฉัฐ   อักษรศรี J13
144 165704 นายพงษ์พัฒน์   แยบคาย L5
145 165449 นายพงษ์อำพันธ์   ไชโย K14
146 165516 นายพสิษฐ์   สุวรรณภิงคาร K16
147 165454 นายพัลลภ   ตั๊นเจริญ C8
148 165840 นาวาโทพัลลภ   วิทยาบำรุง I3
149 161056 นายพิเชษฐ์   เขียนโคกกรวด I13
150 165834 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์   ชุ่มรักษา F2
151 163499 นายพิทวัส   ประพันธ์ G24
152 165669 นายพินิจ   ผันผ่อน D9
153 165837 นายพิพัฒน์   วันธนู F4
154 165947 นางสาวพิมพ์มาดา   ยอดบริบูรณ์ F22
155 165397 นายพิศิษฐ์   มอญไข่ K10
156 165675 นายพิศุทธิ์   ประภาพันธ์วรกุล D11
157 165626 นายพิษณุ   วงศ์ก้อม D3
158 166018 นายพุทธินันต์   นาไพบูลย์ G3
159 166019 นายไพฑูรย์   เติมอารมณ์ G4
160 165711 นายไพรวัลย์   สิทธิคำ D21
161 165802 นายภาคภูมิ   บุญศรี E21
162 165797 นายภาคภูมิ   เพียรพนัสสัก N3
163 165375 นายภาณุ   นุ่มน้อย N13
164 165875 นายภาณุภัทร   เลี่ยมแก้ว F16
165 165849 นายภาณุมาศ   โยธามาตย์ F8
166 165738 นายภาษพงศ์   จันทนวงศ์วาน E4
167 158225 นายภาสกร   บุญจันทร์ I11
168 162920 นายภิญโญ   นาคบาตร์ G20
169 163915 นายภูดิษ    ดิษฐปาน J9
170 165159 นายภูมิศักดิ์   ลอยผา B20
171 164647 นายมณฑล   ปราบุตร B2
172 165055 นายมนัส   แสนงาม J22
173 162027 นางสาวมนัสกานต์   จันทร์วิฐี A13
174 162781 นายมนูญ   ธรรมกุล G17
175 161987 นายมุนินทร์   สีขาว I18
176 159615 นายยงยุทธ   แก้วคุ้มภัย A11
177 165982 นางสาวยศวีร์   อเนกบุณย์ L19
178 165581 นายยุทธพงค์   ไชยโรจน์ N14
179 166010 นายรพี   ไพโรจน์ L21
180 165216 นายร่มไทร   ยูรประถม B24
181 164353 นายรวินท์วัชร   ชมภู่ H6
182 165450 นายรักน่าน   ปานจันทร์ C7
183 165374 นายรัฐทาน   นามศิริ N12
184 164743 นายรัฐพงษ์   รัฐสมุทร B4
185 165635 นายรัตนโชติ   ฉัตรชัยสุริยา L2
186 165864 นายรัตนศักดิ์   ยี่สารพัฒน์ F15
187 161057 นายราชพฤกษ์   กิจเจริญ I14
188 165791 นายรุ่งเรืองชัย   ข้อยุ่น E18
189 165572 นายเรืองเดช   เรืองการินทร์ C22
190 163944 นายเลิศลักษณ์   รองปาน A18
191 162551 นายเลิศศักดิ์   โพธิ์รักษา I22
192 165703 นายวงกร   รัตนชินชัย H24
193 165493 นายวชิระ   เยาว์ด้วง H19
194 165832 นายวรการ   จงใจภักดี E24
195 165624 นายวรณุพงษ์   เพ็งนู D2
196 165822 นายวรเทพ   ยาหมอก L11
197 165648 นายวรพงศ์   วัจนะเสถียรกุล D5
198 151001 นายวรพงษ์   แก้วผิว G8
199 155642 นางสาววรรณรีย์   วงศ์ไตรรัตน์ M5
200 165768 นางวรรณวิมล   ประจวบ L6
201 165052 นายวรวิทย์   ตนตรง J20
202 165775 นายวลักษ์กมล   บุญมี E12
203 122207 นายวสันต์   ศิริคำปา A2
204 165062 นายวัชระ   ภีระวงศ์ K3
205 165430 นายวัฒนา   เสือณรงค์ C6
206 163723 นายวัฒนากร   ฝอดสูงเนิน J8
207 165833 นายวัศริศร์   คชินทร F1
208 162666 นายวาทิตย์   บุรวิชเกษตรกร G14
209 165214 นายวิชญะ   ทะนงค์ B23
210 165794 นายวิชิตศักดิ์   ศิลานคร E19
211 165334 นายวิทยา   แซ่ลิ้ม M22
212 165586 นายวิทยา   แสนสระดี C23
213 165045 นายวิทวัส   ลิมปิอังคนันต์ B13
214 165618 นายวินิตย์   พรหมสี C24
215 164491 นายวิโรจน์   สวัสดิ์สรเดช H8
216 165295 นายวิวัฒน์   พัฒนาศรีรัตน์ K5
217 165551 นายวีร์   เจ็ดศิริ C19
218 165135 นางสาววีรดา   ตั้งรัตคณะ B18
219 162828 นายวีรวัฒน์   พื้นผา M12
220 166001 นายวีระรัฐ   อินทสิทธิ์ G2
221 163021 นายวีระศักดิ์   จันทะแสน N7
222 165812 นายวุฒิธร   ธูปแก้ว I1
223 164169 นายเวชยันต์   วงษ์เทพ A20
224 165571 นายศรัณย์   ประสงค์สุข C21
225 165682 นายศราวุฒิ   เจริญสุทธิกุล D15
226 165772 นางสาวศรุตา   มณีพันธ์ E11
227 163212 นายศักดา   กาบเงิน J2
228 165638 นายศิริชัย   วิริยะอำพน D4
229 165555 นายศิริธรรม   ไชยศิริ K20
230 165263 นายศิวรุติ   รักษา C2
231 165517 นายศิวัช   ทองสุข K17
232 146800 นางศีลา   จำนงค์ I7
233 165566 นายศุภกร   วิศวภัทรธนธร K22
234 165856 นายศุภชัย   จันทุมา F12
235 160915 นายศุภชัย   ทิพยกะลิน G11
236 165800 นายศุภเชษฐ์   วิจิตร L9
237 163085 นายศุภพัฒน์   ภู่พันธ์ศรี A15
238 165782 นายศุภฤกษ์   กองวัฒนาสุภา E13
239 165378 นายศุภฤกษ์   ศุภวิริยกุล K7
240 163563 นายเศรษฐสรรค์   พรประเสริฐศรี H1
241 165983 นายสงวนพล   พุทธโศภิษฐ์ F23
242 164925 นายสติพัฒน   ตั้งนิกร H14
243 162689 นายสนธยา   เม้ามีศรี I23
244 165788 นายสมเกียรติ   เพ็ชรทอง E15
245 165620 นายสมชาย   ฤทธิ์ดี N15
246 165860 นายสมบัติ   หัสจารย์ F14
247 164564 นายสมบูรณ์   สุขะ H10
248 27226 นายสมบูรณ์   อินทร์จันทร์ A1
249 163500 นายสมโภช   เอกอนันตไชย J6
250 164629 นายสมโภชน์   พรหมประดิษฐ์ B1
251 165717 นายสรรพาวุฒิ   ชดเจริญ D24
252 150836 นายสรวิชญ์   ดีหนู A7
253 165723 นายสรายุทธ   วงค์เจริญ E3
254 165548 นายสรินรัช   รัตนบุรี H21
255 165000 นายสัจจา   ศรีสุขธนา J19
256 165570 นายสัญญา   วงค์ปัญญา M24
257 164934 นายสิทธิกานต์   เรียงขันธ์ J18
258 165008 นายสิทธิชัย   เพียรขุนทด B8
259 165148 นายสิทธิชัย   สายรัตน์ K4
260 164907 นายสิทธิ์ทิพ   ฉายสุวรรณ J16
261 166030 นายสิทธิพร   บุตรโคตร L22
262 165789 นายสิทธิศักดิ์   มีประมูล E16
263 165793 นายสิทธิศักดิ์   สุรสิทธิ์ L7
264 165751 นายสินธุ์   วงศ์วิวัฒน์ E5
265 166041 นายสิปปกรณ์   ไข่มุกด์ L23
266 162919 นายสิริกร   เกตุกิตติกานต์ G19
267 165053 นายสุกิจ   พูลทาจักร์ J21
268 165545 นายสุจิต   โล่ห์คำ K18
269 164761 นายสุชาติ   ศรีชู B5
270 164739 นางสาวสุดารัตน์   ตรองพาณิชย์ M18
271 140242 นายสุทธิ   โกสิทธิ์ I6
272 165713 นายสุทธิพงษ์   สุทธิรักษ์ D22
273 163217 นายสุธี   อินต๊ะยศ J3
274 165036 นางสาวสุนิศรา   คำเงิน B12
275 165799 นายสุพจน์   เลขขำ L8
276 165852 นางสาวสุพัชตรา   สอนดี F10
277 164716 นายสุรเชษฐ์   ตลาดธานี J15
278 165634 นายสุรพงษ์   กองรส L1
279 165831 นายสุรัตน์   พาลอุ่น L13
280 165912 นายสุริชัย   โอมวัฒนา L15
281 165720 นายสุรินทร์   สีหาจ่อง E1
282 165805 นายสุริยา   ท่าดี E23
283 165518 นายสุริยา   สาลีวัน C12
284 165219 นายสุวัฒน์   ชิณพงษ์ C1
285 164110 นายสุวัฒน์   แสงแดง M15
286 162576 นายอดิศักดิ์   แก้วขาว G13
287 165790 นายอดิศักดิ์   บาลไธสง E17
288 161967 นายอดิศัย   สุขเสถียร M11
289 165701 นายอดุลย์   สันติธรรม D16
290 165535 นายอธิบ   เรืองชัย H20
291 165764 นายอนุชา   สนนา E8
292 165077 ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์   รักไพฑูรย์ B14
293 165943 นายอนุรักษ์   สมคิดเสมอ L17
294 165806 นายอนุสรณ์   ศรีวิเชียร L10
295 165392 นายอภิชาณัชช์   อัครเดชเรืองศิริ K8
296 165396 นายอภิชาติ   อระดี K9
297 165519 นายอภิยุช   ศรีสุข C13
298 165026 นางอภิรดี   กุลตรีรัตนารมย์ B10
299 165086 นายอภิรักษ์   วัฒนะ B15
300 165035 นายอภิวัฒน์   เหลืองอ่อน B11
301 166089 นายอรรถกร   คุ้มทรัพย์ M1
302 165857 นายอรรถกร   มาลา F13
303 165524 นายออม   พันธุ์พิทย์แพทย์ C14
304 164163 นายอัศวิน   แก้วยาศรี H5
305 165705 นายอัศวิน   มะดารักษ์ D18
306 165830 นายอาทิตย์   เขียวอ่อน L12
307 161787 นายอาทิตย์   นามพรมมา I15
308 165771 นายอาทิตย์   ราชแข็ง E10
309 162480 นายอาทิตย์   วีระสัย I20
310 165621 นายอาทิตย์   ศรีศิวานุวัฒน์ D1
311 165681 นายอานุภาพ   ชัยพรหมประสิทธิ์ D14
312 164586 นายอิชย์   ศรีพิลาศ H11
313 165402 นายอินสม   หน่อแก้ว K12
314 163039 นายอิศเรศ   ดุลยมนัส M13
315 165668 นางสาวอุษณีษ์   มงคลกระจ่าง D8
316 155643 นายอุสาห์   ต่อเทียนชัย M6
317 165853 นายเอกชัย   อรุณเรือง F11
318 159939 นายเอกพงศ์   นนทโชติ A12
319 164578 นายเอกพงษ์   รักเพื่อน J12
320 165915 นายเอกศิษฏ์   ลี่ไพฑูรย์ L16
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร