สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 10 / 2548

วันที่อบรม : 20/10/2548 - 21/10/2548

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 165439 นายกงกฤช   เกรียงไกรศักดินา H18
2 166009 นายกฤตภาส   พรรณหาญ L20
3 165950 นายกฤษฎา   ช่วยชีพ L18
4 165632 นายกฤษฎา   ทองเนื้อห้า N1
5 163950 นายกฤษณะ   สาริบุตร H3
6 164992 นายกังวาฬ   กิติชัยชาญ M19
7 165770 นายกัมปนาท   สวียม E9
8 164507 นายกัมพล   หิตานุรักษ์ J11
9 165313 นายกานต์   วุฒิพันธุ์ K6
10 165395 นายกิจเสฏฐี   ยศตระกูลสิริ C5
11 165859 นายกิตติ   ธรรมโกศล N4
12 166116 นายกิตติพงษ์   พันธุ M2
13 165784 นายกิตติพนธ์   ธรรมมา E14
14 165133 นายกิรพัต   กล่ำเหม็ง B17
15 164500 นายเกริกพันธ์   สูยะศรี H9
16 158030 นายเกียรติยศ   รสจันทร์ G10
17 165845 นายโกศล   บุญดำเนิน I4
18 162043 นายไกรสิทธิ์   ชีพสมุทร G12
19 164971 นางขวัญข้าว   ประสิทธิ์ศร B6
20 162978 นายขวัญชัย   พงษ์ตระกูล I24
21 164738 นายขัตติยะ   มาลัย M17
22 165249 นายคณิน   รัตนากรกุล H15
23 165707 นายคามิน   วรชนะนันท์ D20
24 164536 นายจตุพงษ์   จารุศิริสมบัติ A23
25 162246 นางจอมใจ   บำรุงราษฎร์ M7
26 164531 นายจักรกริช   จันตอม A22
27 163322 นายจักรกฤษณ์   สมปาน G22
28 165987 นายจักรพงษ์   คำสา G1
29 165801 นายจักรพันธ์   กันธรรม E20
30 165182 นายจักรพันธ์   จันทร์สว่าง M21
31 165264 นายจัตศาสตร์   ปานหมั่น C3
32 165664 นางสาวจิณหธาน์   เชยกีวงษ์ D7
33 165526 นายจิรยุทธ   ชนะโชติ C15
34 130814 นายจีรภัทร์   เตชะกุลชัยนันต์ A5
35 163489 นายเจริญศักดิ์   บูรณะภักดีสกุล G23
36 165462 นายฉลองชัย   อย่างธารา K15
37 163541 นายฉัตรชัย   อันทฤทธิ์ J7
38 165843 นายฉัตรเทพ   อินทมาส F7
39 161914 นางสาวฉันทนา   บัวบาน I16
40 164019 นายชนวีร์   ปุระตา H4
41 159556 นายชนันท์   ช่วยนุสนธิ์ A10
42 165650 นายชนาวิท   เตียนมีผล L4
43 165093 นายชนาวุธ   ภักดีพันธ์ M20
44 165758 นายชยพล   สุพงษ์ E7
45 165873 นายชลัช   สัตยารักษ์ L14
46 165558 นายชวนากร   โตประเสริฐ H22
47 165930 นายชวลิต   นาแพร่ F21
48 165835 นายชัยณรงค์   ชนะไพริน F3
49 165408 นายชัยยศ   เรือนคำจันทร์ H16
50 165422 นายชัยยศ   อนุรักษ์ H17
51 165702 นายชาญชัย   ปัญญา D17
52 165569 นายชาญวิทย์   กังพานิช C20
53 165804 นายชาติชาย   เถาพุทธา E22
54 165881 นายชาติชาย   เนียมเล็ก F18
55 163887 นายชาเยส   สุทธิสงค์ A17
56 163497 นายชำนาญ   ยันศรี J5
57 165672 นายชำนิ   อ่อนทอง D10
58 165136 นายชิษณุชา   ตันสุทธิภานนท์ B19
59 165401 นายชุติชัย   วิกะศิลป์ K11
60 165842 นายชูเกียรติ   คูประทุมศิริ F6
61 162808 นายโชคชัย   หวงพลานันท์ G18
62 165204 นายโชพงศ์   สถาพร B21
63 163219 นายไชยยันต์   เพลา J4
64 162780 นายไชยา   ศรียอด G16
65 165678 นางสาวญาณี   ศักดาพิสุทธิ์ D12
66 162285 นายฐานันดร์   สุทธิพงศ์ไมตรี I19
67 164997 นายณฐนน   มีสุวรรณ B7
68 164917 นายณยศ   โชคบุญมงคล H13
69 164924 นายณรงค์ฤทธิ์   ธรรมประดิษฐ์ J17
70 162580 นายณัฐกานต์   เสกขพันธุ์ M8
71 165301 นายณัฐพงษ์   ทองทุม C4
72 163610 นายณัฐพงษ์   สวัสดิ์ประทานชัย M14
73 165680 นายณัฐพร   พุทธศรี D13
74 165923 นายณัฐวุฒิ   ไชยวิโน F19
75 166056 นายณัฐวุฒิ   เนียมตะเคียน L24
76 165511 นางสาวณัฐิยา   เลิศศิวนนท์ C10
77 164479 นางสาวดวงสมร   กิติสิทธิชัย M16
78 165514 นายด่านนพพล   มงคลธารณ์ C11
79 165009 นายเดชบดินทร์   ศิริ B9
80 164477 นายตรีรัตน์   พูลสวัสดิ์ H7
81 165575 นายถาวร   คอบค้อ H23
82 163958 นายถาวร   ธรรมเนียมต้น A19
83 156495 นายทนงศักดิ์   จันทร์ศรี I10
84 165657 นายทรงพล   อนุกูลเรืองกิตติ์ D6
85 164316 นายทรงพล    คิดอ่าน A21
86 160467 นายทรัพย์สถิต   ไตรงามสม I12
87 165924 นายทวีสิน   รุ่งจรัส F20
88 165986 นายทักษดนย์   ตั้งวงศ์กิจ F24
89 165722 นายทัตตวัฒน์   ดาราก้านตง E2
90 165838 นายทัศไนย   ไชยชนะ F5
91 164845 นายทาดาฮิโร่   โซเน N10
92 164814 นายทิวากร   สิงห์ทอง H12
93 126059 นายธงชัย   วรวิทยธาดา A4
94 165543 นายธนกฤต   วงษ์กรวรเวช C18
95 146712 นายธนเดช   วงศ์ปลาทอง A6
96 165706 นายธนะศักดิ์   สมเสนาะ D19
97 163856 นายธนัญญ์   ฤทธิคุปต์ H2
98 166093 นายธนัฒฐ์ธร   สุขเงิน G6
99 165913 นายธนากร   ปาบุ่ง I5
100 163854 นายธนารัตน์   ฟักทองพรรณ A16
101 165060 นายธนาวุฒิ   นันทปาลียอง K1
102 153907 นายธนาเสฏฐ์   โสฬส A8
103 126058 นายธนิต   วิทยเมธ A3
104 163181 นายธวัช   วัฒเสน J1
105 165851 นายธัญญะ   สุยะวา F9
106 165059 นายธิติพันธ์   ดวงคำ J24
107 165542 นายธีรชัย   ลี้สกุล C17
108 162667 นายธีรศักดิ์   มาลา G15
109 165061 นายธีระพันธ์   พุทธปวน K2
110 165409 นายธีระศักดิ์   ลิขิตเลิศล้ำ K13
111 165557 นายนพดล   ฉาบแก้ว K21
112 165633 นายนภทีป์   ทรัพยาคม K24
113 163389 นายนรทัต   เหมือนแสง M9
114 162570 นายนรินทร์   สุขเรือง N5
115 163130 นายนเรศร์   สุดโททอง G21
116 156231 นายนัทธี   พินิจรัตนพันธ์ G9
117 165541 จ่าอากาศเอกนิพล   ทองกล่ำ C16
118 165880 นายนิวัฒน์   แก้วกิ่ง F17
119 165056 นายนิวัฒน์   รักษามานิตชัย J23
120 157925 นายบุญจันทร์   ค้าขาย A9
121 165533 นางสาวบุญจิรา   ทองประวัติ M23
122 164172 นายบุญยืน   บุญยืนมั่น J10
123 165494 นายบุลากร   จารุมาศ C9
124 165094 นางสาวเบญจมาภรณ์   ตรีนัย B16
125 165636 นายปรมัตถ์   สิทธิจินดา L3
126 165546 นายประกอบ   โกสีย์ K19
127 153181 นายประทีป   แก้วประดับ M10
128 148671 นายประพันธ์พงษ์   รังษี I8
129 161931 นายประเวศน์   จันทร์วรรณ I17
130 166098 นายประเสริฐ   สมัด G7
131 165757 นายปรัชญา   ไทยเจริญ E6
132 164539 นายปรัชญากร   คิสาลัง A24
133 156367 นายปริญญา   ปานมณี I9
134 162496 นายปริพนธ์   จันทร์กอง I21
135 165208 นายปรีชา   โนนไธสง B22
136 165716 นายปรีชา   เอติรัตนะ D23
137 166119 นางสาวปัณฑิตา   วงศ์ชาลี M3
138 165625 นายปิยพงศ์   พันธ์ทิพย์จตุพร K23
139 164709 นางสาวปิยรัฐ   ธรรมพิทักษ์ J14
140 165816 นางสาวปิยะวรรณ   ศรีมนัส I2
141 166088 นายพงศ์จิระ   ปัดปานเอี่ยม G5
142 164708 นายพงศ์สุรฉัฐ   อักษรศรี J13
143 165704 นายพงษ์พัฒน์   แยบคาย L5
144 165449 นายพงษ์อำพันธ์   ไชโย K14
145 165516 นายพสิษฐ์   สุวรรณภิงคาร K16
146 165454 นายพัลลภ   ตั๊นเจริญ C8
147 165840 นาวาโทพัลลภ   วิทยาบำรุง I3
148 161056 นายพิเชษฐ์   เขียนโคกกรวด I13
149 165834 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์   ชุ่มรักษา F2
150 163499 นายพิทวัส   ประพันธ์ G24
151 165669 นายพินิจ   ผันผ่อน D9
152 165837 นายพิพัฒน์   วันธนู F4
153 165947 นางสาวพิมพ์มาดา   ยอดบริบูรณ์ F22
154 165397 นายพิศิษฐ์   มอญไข่ K10
155 165675 นายพิศุทธิ์   ประภาพันธ์วรกุล D11
156 165626 นายพิษณุ   วงศ์ก้อม D3
157 166018 นายพุทธินันต์   นาไพบูลย์ G3
158 166019 นายไพฑูรย์   เติมอารมณ์ G4
159 165711 นายไพรวัลย์   สิทธิคำ D21
160 165802 นายภาคภูมิ   บุญศรี E21
161 165797 นายภาคภูมิ   เพียรพนัสสัก N3
162 165375 นายภาณุ   นุ่มน้อย N13
163 165875 นายภาณุภัทร   เลี่ยมแก้ว F16
164 165849 นายภาณุมาศ   โยธามาตย์ F8
165 165738 นายภาษพงศ์   จันทนวงศ์วาน E4
166 158225 นายภาสกร   บุญจันทร์ I11
167 162920 นายภิญโญ   นาคบาตร์ G20
168 163915 นายภูดิษ    ดิษฐปาน J9
169 165159 นายภูมิศักดิ์   ลอยผา B20
170 164647 นายมณฑล   ปราบุตร B2
171 165055 นายมนัส   แสนงาม J22
172 162027 นางสาวมนัสกานต์   จันทร์วิฐี A13
173 162781 นายมนูญ   ธรรมกุล G17
174 161987 นายมุนินทร์   สีขาว I18
175 159615 นายยงยุทธ   แก้วคุ้มภัย A11
176 165982 นางสาวยศวีร์   อเนกบุณย์ L19
177 165581 นายยุทธพงค์   ไชยโรจน์ N14
178 166010 นายรพี   ไพโรจน์ L21
179 165216 นายร่มไทร   ยูรประถม B24
180 164353 นายรวินท์วัชร   ชมภู่ H6
181 165450 นายรักน่าน   ปานจันทร์ C7
182 165374 นายรัฐทาน   นามศิริ N12
183 164743 นายรัฐพงษ์   รัฐสมุทร B4
184 165635 นายรัตนโชติ   ฉัตรชัยสุริยา L2
185 165864 นายรัตนศักดิ์   ยี่สารพัฒน์ F15
186 161057 นายราชพฤกษ์   กิจเจริญ I14
187 165791 นายรุ่งเรืองชัย   ข้อยุ่น E18
188 165572 นายเรืองเดช   เรืองการินทร์ C22
189 163944 นายเลิศลักษณ์   รองปาน A18
190 162551 นายเลิศศักดิ์   โพธิ์รักษา I22
191 165703 นายวงกร   รัตนชินชัย H24
192 165493 นายวชิระ   เยาว์ด้วง H19
193 165832 นายวรการ   จงใจภักดี E24
194 165624 นายวรณุพงษ์   เพ็งนู D2
195 165822 นายวรเทพ   ยาหมอก L11
196 165648 นายวรพงศ์   วัจนะเสถียรกุล D5
197 151001 นายวรพงษ์   แก้วผิว G8
198 155642 นางสาววรรณรีย์   วงศ์ไตรรัตน์ M5
199 165768 นางวรรณวิมล   ประจวบ L6
200 165052 นายวรวิทย์   ตนตรง J20
201 165775 นายวลักษ์กมล   บุญมี E12
202 122207 นายวสันต์   ศิริคำปา A2
203 165062 นายวัชระ   ภีระวงศ์ K3
204 165430 นายวัฒนา   เสือณรงค์ C6
205 163723 นายวัฒนากร   ฝอดสูงเนิน J8
206 165833 นายวัศริศร์   คชินทร F1
207 162666 นายวาทิตย์   บุรวิชเกษตรกร G14
208 165214 นายวิชญะ   ทะนงค์ B23
209 165794 นายวิชิตศักดิ์   ศิลานคร E19
210 165334 นายวิทยา   แซ่ลิ้ม M22
211 165586 นายวิทยา   แสนสระดี C23
212 165045 นายวิทวัส   ลิมปิอังคนันต์ B13
213 165618 นายวินิตย์   พรหมสี C24
214 164491 นายวิโรจน์   สวัสดิ์สรเดช H8
215 165295 นายวิวัฒน์   พัฒนาศรีรัตน์ K5
216 165551 นายวีร์   เจ็ดศิริ C19
217 165135 นางสาววีรดา   ตั้งรัตคณะ B18
218 162828 นายวีรวัฒน์   พื้นผา M12
219 166001 นายวีระรัฐ   อินทสิทธิ์ G2
220 163021 นายวีระศักดิ์   จันทะแสน N7
221 165812 นายวุฒิธร   ธูปแก้ว I1
222 164169 นายเวชยันต์   วงษ์เทพ A20
223 165571 นายศรัณย์   ประสงค์สุข C21
224 165682 นายศราวุฒิ   เจริญสุทธิกุล D15
225 165772 นางสาวศรุตา   มณีพันธ์ E11
226 163212 นายศักดา   กาบเงิน J2
227 165638 นายศิริชัย   วิริยะอำพน D4
228 165555 นายศิริธรรม   ไชยศิริ K20
229 165263 นายศิวรุติ   รักษา C2
230 165517 นายศิวัช   ทองสุข K17
231 146800 นางศีลา   จำนงค์ I7
232 165566 นายศุภกร   วิศวภัทรธนธร K22
233 165856 นายศุภชัย   จันทุมา F12
234 160915 นายศุภชัย   ทิพยกะลิน G11
235 165800 นายศุภเชษฐ์   วิจิตร L9
236 163085 นายศุภพัฒน์   ภู่พันธ์ศรี A15
237 165782 นายศุภฤกษ์   กองวัฒนาสุภา E13
238 165378 นายศุภฤกษ์   ศุภวิริยกุล K7
239 163563 นายเศรษฐสรรค์   พรประเสริฐศรี H1
240 165983 นายสงวนพล   พุทธโศภิษฐ์ F23
241 164925 นายสติพัฒน   ตั้งนิกร H14
242 162689 นายสนธยา   เม้ามีศรี I23
243 165788 นายสมเกียรติ   เพ็ชรทอง E15
244 165620 นายสมชาย   ฤทธิ์ดี N15
245 165860 นายสมบัติ   หัสจารย์ F14
246 164564 นายสมบูรณ์   สุขะ H10
247 27226 นายสมบูรณ์   อินทร์จันทร์ A1
248 163500 นายสมโภช   เอกอนันตไชย J6
249 164629 นายสมโภชน์   พรหมประดิษฐ์ B1
250 165717 นายสรรพาวุฒิ   ชดเจริญ D24
251 150836 นายสรวิชญ์   ดีหนู A7
252 165723 นายสรายุทธ   วงค์เจริญ E3
253 165548 นายสรินรัช   รัตนบุรี H21
254 165000 นายสัจจา   ศรีสุขธนา J19
255 165570 นายสัญญา   วงค์ปัญญา M24
256 164934 นายสิทธิกานต์   เรียงขันธ์ J18
257 165008 นายสิทธิชัย   เพียรขุนทด B8
258 165148 นายสิทธิชัย   สายรัตน์ K4
259 164907 นายสิทธิ์ทิพ   ฉายสุวรรณ J16
260 166030 นายสิทธิพร   บุตรโคตร L22
261 165789 นายสิทธิศักดิ์   มีประมูล E16
262 165793 นายสิทธิศักดิ์   สุรสิทธิ์ L7
263 165751 นายสินธุ์   วงศ์วิวัฒน์ E5
264 166041 นายสิปปกรณ์   ไข่มุกด์ L23
265 162919 นายสิริกร   เกตุกิตติกานต์ G19
266 165053 นายสุกิจ   พูลทาจักร์ J21
267 165545 นายสุจิต   โล่ห์คำ K18
268 164761 นายสุชาติ   ศรีชู B5
269 164739 นางสาวสุดารัตน์   ตรองพาณิชย์ M18
270 140242 นายสุทธิ   โกสิทธิ์ I6
271 165713 นายสุทธิพงษ์   สุทธิรักษ์ D22
272 163217 นายสุธี   อินต๊ะยศ J3
273 165036 นางสาวสุนิศรา   คำเงิน B12
274 165799 นายสุพจน์   เลขขำ L8
275 165852 นางสาวสุพัชตรา   สอนดี F10
276 164716 นายสุรเชษฐ์   ตลาดธานี J15
277 165634 นายสุรพงษ์   กองรส L1
278 165831 นายสุรัตน์   พาลอุ่น L13
279 165912 นายสุริชัย   โอมวัฒนา L15
280 165720 นายสุรินทร์   สีหาจ่อง E1
281 165805 นายสุริยา   ท่าดี E23
282 165518 นายสุริยา   สาลีวัน C12
283 165219 นายสุวัฒน์   ชิณพงษ์ C1
284 164110 นายสุวัฒน์   แสงแดง M15
285 162576 นายอดิศักดิ์   แก้วขาว G13
286 165790 นายอดิศักดิ์   บาลไธสง E17
287 161967 นายอดิศัย   สุขเสถียร M11
288 165701 นายอดุลย์   สันติธรรม D16
289 165535 นายอธิบ   เรืองชัย H20
290 165764 นายอนุชา   สนนา E8
291 165077 ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์   รักไพฑูรย์ B14
292 165943 นายอนุรักษ์   สมคิดเสมอ L17
293 165806 นายอนุสรณ์   ศรีวิเชียร L10
294 165392 นายอภิชาณัชช์   อัครเดชเรืองศิริ K8
295 165396 นายอภิชาติ   อระดี K9
296 165519 นายอภิยุช   ศรีสุข C13
297 165026 นางอภิรดี   กุลตรีรัตนารมย์ B10
298 165086 นายอภิรักษ์   วัฒนะ B15
299 165035 นายอภิวัฒน์   เหลืองอ่อน B11
300 166089 นายอรรถกร   คุ้มทรัพย์ M1
301 165857 นายอรรถกร   มาลา F13
302 165524 นายออม   พันธุ์พิทย์แพทย์ C14
303 164163 นายอัศวิน   แก้วยาศรี H5
304 165705 นายอัศวิน   มะดารักษ์ D18
305 165830 นายอาทิตย์   เขียวอ่อน L12
306 161787 นายอาทิตย์   นามพรมมา I15
307 165771 นายอาทิตย์   ราชแข็ง E10
308 162480 นายอาทิตย์   วีระสัย I20
309 165621 นายอาทิตย์   ศรีศิวานุวัฒน์ D1
310 165681 นายอานุภาพ   ชัยพรหมประสิทธิ์ D14
311 164586 นายอิชย์   ศรีพิลาศ H11
312 165402 นายอินสม   หน่อแก้ว K12
313 163039 นายอิศเรศ   ดุลยมนัส M13
314 165668 นางสาวอุษณีษ์   มงคลกระจ่าง D8
315 155643 นายอุสาห์   ต่อเทียนชัย M6
316 165760 นายเอก   มณีคำ N2
317 165853 นายเอกชัย   อรุณเรือง F11
318 159939 นายเอกพงศ์   นนทโชติ A12
319 164578 นายเอกพงษ์   รักเพื่อน J12
320 165915 นายเอกศิษฏ์   ลี่ไพฑูรย์ L16
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร