สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  สภาวิศวกร

  การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ


  ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลสอบอบรม ครั้งที่ 29/56
  สำหรับผู้อบรมวันที่ 21 ต.ค. 56 จะประกาศผลในวันที่ 24 ต.ค. 56
  .

  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 1 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ ทักษะทางวิศวกรรม กฎหมายและจรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 1,500 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครส่วนกลางรุ่นละ 165 คน ส่วนภูมิภาค รุ่นละ 200 คน  คู่มืออบรมความพร้อมฉบับปรับปรุง 2558 | Open | Download (7.4 Mb) |  เอกสารประกอบการอบรมฯ (Download)

  การขอเลื่อนอบรม แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรม


  การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้


  1. เลื่อนอบรมผ่านเว็บไซต์

  2. กรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนการอบรมพร้อมระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน /หรือใบรับรองแพทย์ อื่นๆ

  3.การเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ


  กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


  ** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **

   
    กำหนดการจัดอบรม  
    07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
    08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม  
    08.15 - 09.00 น. พระราชบัญญัติวิศวกร และข้อบังคับเกี่ยวกับวิศวกร  
    09.00 - 09.45 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
    09.45 น. - 10.45 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม  
    10.45 น. - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    11.00 น. - 11.45 น. พื้นฐานความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษจากน้ำ / อากาศ และการใช้พลังงาน)  
    11.45 น. - 12.30 น. แนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกรอบสภาวิศวกร  
         
    12.30 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
         
    13.30 น. - 15.00 น. ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
    15.00 น. - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    15.30 น. - 17.00 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (อนุญาตให้เปิดหนังสือได้)  
   
  หมายเหตุ:

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทุกวิชามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรมไม่มีสิทธ์สอบ

  - ชาย แต่งกายเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สุภาพ หญิง เสื้อกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกงยีน

  -ในวันอบรม กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือที่ได้รับเมื่อตอนชำระเงินค่าอบรมหรือที่ท่าน Download จากเว็บไซต์สภาวิศวกร และดินสอ2B ปากกาและเครื่องคิดเลข


  สภาวิศวกร

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

    ครั้งที่ วันที่อบรม สถานที่
    34-2558 27/12/2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
    33-2558 22/12/2558 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    32-2558 21/12/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    31-2558 14/12/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    30-2558 23/11/2558 จังหวัดขอนแก่น
    29-2558 16/11/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    28-2558 02/11/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    27-2558 19/10/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    26-2558 11/10/2558 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก)
    25-2558 05/10/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    24-2558 21/09/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    23-2558 07/09/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    22-2558 24/08/2558 จังหวัดขอนแก่น
    21-2558 16/08/2558 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    20-2558 03/08/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    19-2558 20/07/2558 จังหวัดขอนแก่น
    18-2558 20/07/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    17-2558 06/07/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    16-2558 22/06/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    15-2558 27/04/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    14-2558 21/06/2558 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก)
    13-2558 08/06/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    11-2558 21/05/2558 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    12-2558 25/05/2558 จังหวัดขอนแก่น
    10-2558 18/05/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    9-2558 20/04/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    8-2558 16/03/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    7-2558 08/03/2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
    6-2558 02/03/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    5-2558 23/02/2558 จังหวัดขอนแก่น
    4-2558 16/02/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    3-2558 02/02/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    2-2558 19/01/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    1-2558 05/01/2558 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
         
  สภาวิศวกร

  ประกาศ - ตารางสอบซ่อม อบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

    ครั้งที่ วันที่สอบซ่อม สถานที่
    34-2558 28/12/2558
    33-2558 23/12/2558
    32-2558 13/01/2559
    31-2558 23/12/2258
    30-2558 24/11/2558
    29-2558 25/11/2558
    28-2558 11/11/2558
    27-2558 11/11/2558
    26-2558 12/10/2558
    25-2558 14/10/2558
    24-2558 14/10/2558
    23-2558 16/09/2558
    22-2558 25/08/2558
    21-2558 17/08/2558
    20-2558 19/08/2558
    19-2558 21/07/2558
    18-2558 19/08/2558
    17-2558 15/07/2558
    16-2558 15/07/2558
    15-2558 27/05/2558
    14-2558 22/06/2558
    13-2558 24/06/2558
    11-2558 22/05/2558
    12-2558 26/05/2558
    10-2558 27/05/2558
    9-2558 29/04/2558
    8-2558 25/03/2558
    7-2558
    6-2558 25/03/2558
    5-2558 24/02/2558
    4-2558 25/02/2558
    3-2558 25/02/2558
    2-2558 28/01/2558
    1-2558 28/01/2558
         
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร