สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  สภาวิศวกร

  การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ


  ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลสอบอบรม ครั้งที่ 29/56
  สำหรับผู้อบรมวันที่ 21 ต.ค. 56 จะประกาศผลในวันที่ 24 ต.ค. 56
  .

  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 1 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ ทักษะทางวิศวกรรม กฎหมายและจรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 1,500 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครส่วนกลางรุ่นละ 165 คน ส่วนภูมิภาค รุ่นละ 200 คน  คู่มืออบรมความพร้อมฉบับปรับปรุง 2558 | Open | Download (7.4 Mb) |  เอกสารประกอบการอบรมฯ (Download)

  การขอเลื่อนอบรม แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรม


  การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้


  1. เลื่อนอบรมผ่านเว็บไซต์

  2. กรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนการอบรมพร้อมระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน /หรือใบรับรองแพทย์ อื่นๆ

  3.การเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ


  กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


  ** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **

   
    กำหนดการจัดอบรม  
    07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
    08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม  
    08.15 - 09.00 น. พระราชบัญญัติวิศวกร และข้อบังคับเกี่ยวกับวิศวกร  
    09.00 - 09.45 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
    09.45 น. - 10.45 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม  
    10.45 น. - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    11.00 น. - 11.45 น. พื้นฐานความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษจากน้ำ / อากาศ และการใช้พลังงาน)  
    11.45 น. - 12.30 น. แนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกรอบสภาวิศวกร  
         
    12.30 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
         
    13.30 น. - 15.00 น. ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
    15.00 น. - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    15.30 น. - 17.00 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (อนุญาตให้เปิดหนังสือได้)  
   
  หมายเหตุ:

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทุกวิชามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรมไม่มีสิทธ์สอบ

  - ชาย แต่งกายเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สุภาพ หญิง เสื้อกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกงยีน

  -ในวันอบรม กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือที่ได้รับเมื่อตอนชำระเงินค่าอบรมหรือที่ท่าน Download จากเว็บไซต์สภาวิศวกร และดินสอ2B ปากกาและเครื่องคิดเลข


  สภาวิศวกร

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

    ครั้งที่ วันที่อบรม สถานที่
    26-2559 02/10/2559 ม.ขอนแก่น (อาคารเพียรวิจิตร ห้องสัมมนา ชั้น 9)
    25-2559 19/09/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    24-2559 05/09/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    23-2559 22/08/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    21-2559 07/08/2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
    20-2559 31/07/2559 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา
    19-2559 25/07/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    22-2559 08/08/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    18-2559 11/07/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    17-2559 03/07/2559 ม.ขอนแก่น (อาคารเพียรวิจิตร ห้องสัมมนา ชั้น 9)
    16-2559 27/06/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    12-2559 29/05/2559 ม.ขอนแก่น (อาคารเพียรวิจิตร ห้องสัมมนา ชั้น 9)
    15-2559 13/06/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    14-2559 05/06/2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
    13-2559 30/05/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    11-2559 16/05/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    10-2559 15/05/2559 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    9-2559 18/04/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    8-2559 04/04/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    7-2559 21/03/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    6-2559 07/03/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    5-2559 06/03/2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
    4-2559 15/02/2559 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
    3-2559 01/02/2559 โรงแรมเอเชีย ถ.ราชเทวี
    2-2559 18/01/2559 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    1-2559 04/01/2559 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
         
  สภาวิศวกร

  ประกาศ - ตารางสอบซ่อม อบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

    ครั้งที่ วันที่สอบซ่อม สถานที่
    26-2559 01/10/2559
    25-2559 28/09/2559
    24-2559 14/09/2559
    23-2559 31/08/2559
    21-2559 08/08/2559
    20-2559 01/08/2559
    19-2559 03/08/2559
    22-2559 17/08/2559
    18-2559 27/07/2559
    17-2559 04/07/2559
    16-2559 06/07/2559
    12-2559 30/05/2559
    15-2559 22/06/2559
    14-2559 06/06/2559
    13-2559 08/06/2559
    11-2559 08/06/2559
    10-2559 16/05/2559
    9-2559 27/04/2559
    8-2559 27/04/2559
    7-2559 30/03/2559
    6-2559 30/03/2559
    5-2559 07/03/2559
    4-2559 24/02/2559
    3-2559 24/02/2559
    2-2559 27/01/2559
    1-2559 13/01/2559
         
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร