สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  สภาวิศวกร

  การอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ


  ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลสอบอบรม ครั้งที่ 29/56
  สำหรับผู้อบรมวันที่ 21 ต.ค. 56 จะประกาศผลในวันที่ 24 ต.ค. 56
  .

  สภาวิศวกรจัดอบรมและทดสอบความพร้อมแก่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตทุกเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 1 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆอาทิ ทักษะทางวิศวกรรม กฎหมายและจรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.2542 กับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้ว สามารถมาชำระเงินค่าอบรม จำนวน 1,500 บาท ได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร โดยจะรับสมัครส่วนกลางรุ่นละ 165 คน ส่วนภูมิภาค รุ่นละ 200 คน

  เอกสารประกอบการอบรมฯ (Download)

  การขอเลื่อนอบรม แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการอบรม


  การขอเลื่อนการอบรมสามารถเลื่อนได้ 2 วิธี ดังนี้


  1. เลื่อนอบรมผ่านเว็บไซต์

  2. กรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนการอบรมพร้อมระบุรอบที่ต้องการเลื่อนออกและรอบที่ต้องการเลื่อนเข้าพร้อมเหตุผลโดยแนบเอกสารประกอบการเลื่อน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงาน /หรือใบรับรองแพทย์ อื่นๆ

  3.การเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ


  กำหนดการอบรมทดสอบความพร้อมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


  ** สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **

   
    กำหนดการจัดอบรม  
    07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  
    08.00 - 08.15 น. พิธีเปิดการอบรม  
    08.15 - 09.00 น. พระราชบัญญัติวิศวกร และข้อบังคับเกี่ยวกับวิศวกร  
    09.00 - 09.45 น. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
    09.45 น. - 10.45 น. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม  
    10.45 น. - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    11.00 น. - 11.45 น. พื้นฐานความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษจากน้ำ / อากาศ และการใช้พลังงาน)  
    11.45 น. - 12.30 น. แนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกรอบสภาวิศวกร  
         
    12.30 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
         
    13.30 น. - 15.00 น. ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
    15.00 น. - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    15.30 น. - 17.00 น. ทดสอบวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (อนุญาตให้เปิดหนังสือได้)  
   
  หมายเหตุ:

  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทุกวิชามิฉะนั้นจะถือว่าขาดอบรมไม่มีสิทธ์สอบ

  - ชาย แต่งกายเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สุภาพ หญิง เสื้อกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกงยีน

  -ในวันอบรม กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือที่ได้รับเมื่อตอนชำระเงินค่าอบรมหรือที่ท่าน Download จากเว็บไซต์สภาวิศวกร และดินสอ2B ปากกาและเครื่องคิดเลข


  สภาวิศวกร

  ประกาศ - รอบการจัดอบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

    ครั้งที่ วันที่อบรม สถานที่
    35-2557 15/12/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    37-2557 24/11/2557 จังหวัดขอนแก่น
    34-2557 01/12/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    33-2557 17/11/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    32-2557 03/11/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    31-2557 20/10/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    36-2557 12/10/2557 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก)
    28-2557 15/09/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    27-2557 06/10/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    26-2557 01/09/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    24-2557 18/08/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    29-2557 28/12/2557 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก)
    30-2557 24/12/2557 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    23-2557 24/08/2557 จังหวัดขอนแก่น
    21-2557 10/08/2557 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    18-2557 29/06/2557 จังหวัดพิษณุโลก
    17-2557 01/06/2557 จังหวัดสงขลา (ห้อง S103 ชั้น1 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ)
    16-2557 15/06/2557 จังหวัดขอนแก่น
    19-2557 04/08/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    14-2557 07/07/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    13-2557 09/06/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    11-2557 19/05/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    12-2557 31/05/2557 จังหวัดนครราชสีมา
    25-2557 01/11/2557 จังหวัดอุดรธานี
    15-2557 20/07/2557 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก)
    10-2557 26/04/2557 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
    9-2557 21/04/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    8-2557 29/03/2557 จังหวัดระยอง
    7-2557 24/03/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    6-2557 10/03/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    5-2557 28/02/2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    4-2557 17/02/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    3-2557 03/02/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    2-2557 20/01/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
    1-2557 06/01/2557 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1
         
  สภาวิศวกร

  ประกาศ - ตารางสอบซ่อม อบรม และทดสอบความพร้อม


  ประจำปี :

    ครั้งที่ วันที่สอบซ่อม สถานที่
    35-2557 24/12/2557
    37-2557 25/11/2557
    34-2557 17/12/2557
    33-2557 26/11/2557
    32-2557 12/11/2557
    31-2557 29/10/2557
    36-2557 13/10/2557
    28-2557 24/09/2557
    27-2557 29/10/2557
    26-2557 10/09/2557
    24-2557 03/09/2557
    29-2557 14/01/2558
    30-2557 14/01/2558
    23-2557 24/08/2557
    21-2557 20/08/2557
    18-2557 23/07/2557
    17-2557 18/06/2557
    16-2557 02/07/2557
    19-2557 20/08/2557
    14-2557 30/07/2557
    13-2557 02/07/2557
    11-2557 04/06/2557
    12-2557 18/06/2557
    25-2557 19/11/2557
    15-2557 06/08/2557
    10-2557 14/05/2557
    9-2557 14/05/2557
    8-2557 09/04/2557
    7-2557 02/04/2557
    6-2557 26/03/2557
    5-2557 12/03/2557
    4-2557 12/03/2557
    3-2557 12/02/2557
    2-2557 12/02/2557
    1-2557 22/01/2557
         
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร