คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
วิชา : ชื่อวิชา Wastewater Engineering, Design, Industrial Water Pollution, and Advanced Wastewater Treatment
:
     
 
    
1 .' - '.4787 .' ' ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 1บีโอดี5 เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีวภาพที่ อุณหภูมิ 20 เซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งในบางกรณีอาจมีไนโตรเจนบางส่วนถูกออกซิไดส์ด้วย
 2ซีโอดีเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ทางเคมี นิยมใช้ไดโครเมตเป็นสารออกซิแดนท์ ในกรณีที่มีสารรีดักแตนท์อยู่ในน้ำเสีย อาจทำให้ซีโอดีที่วัดได้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง
 3ทีโอซีเป็นการวัดปริมาณคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำเสียทั้งที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถนำไปใช้ได้ .
 4ทีโอดีเป็นปริมาณออกซิเจนตามทฤษฎีที่ใช้ในการออกซิไดส์สารต่างๆในน้ำเสีย โดยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับซีโอดี
   เฉลย ข้อ 3
    
2 .' - '.4788 .' ' ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการติดตั้งถังปรับสมดุล ( Equalization Tank )
 1ลดความแปรปรวนของความเข้มข้นสารอินทรีย์ที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพ
 2ลดความแปรปรวนของอัตราไหลของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด
 3ลดปริมาณของแข็งแขวนลอยที่จะเข้าสู่ระบบบำบัด .
 4เจือจางสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ระบบชีวภาพ
   เฉลย ข้อ 3
    
3 .' - '.4789 .' ' F/M ratio หมายถึงอะไร
 1“อัตราการป้อนสารอาหาร” หารด้วย “มวลของจุลินทรีย์” .
 2“อัตราการป้อนสารอาหาร” คูณด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
 3“อัตราการใช้สารอาหาร” หารด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
 4“อัตราการใช้สารอาหาร” คูณด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
   เฉลย ข้อ 1
    
4 .' - '.4790 .' ' ปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่อความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจน
 1อุณหภูมิ
 2ปริมาณคลอไรด์ในน้ำ
 3ความเข้มข้นของออกซิเจนเริ่มต้น .
 4ระดับความสูงจากน้ำทะเล
   เฉลย ข้อ 3
    
5 .' - '.4791 .' ' ตามมาตรฐานน้ำทิ้งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น น้ำทิ้งที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ต้องมีค่าบีโอดีไม่เกินเท่าใด
 115 มิลลิกรัมต่อลิตร
 220 มิลลิกรัมต่อลิตร .
 325 มิลลิกรัมต่อลิตร
 430 มิลลิกรัมต่อลิตร
   เฉลย ข้อ 2
    
6 .' - '.4792 .' ' ในการกำจัดโลหะออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ นิยมใช้วิธีใด
 1Activated Sludge
 2Anaerobic Treatment
 3Chemical Precipitation .
 4Sedimentation and Filtration
   เฉลย ข้อ 3
    
7 .' - '.4793 .' ' ยูนิตใดต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
 1Anaerobic pond
 2pH adjustment
 3Facultative pond
 4Adsorption .
   เฉลย ข้อ 4
    
8 .' - '.4794 .' ' น้ำเสียโรงงานแห่งหนึ่งมีค่าบีโอดี 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัตราไหลน้ำเสียเท่ากับ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากต้องการบำบัดน้ำเสียนี้ให้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง ระบบบำบัดแบบใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะสม
 1ระบบเอสบีอาร์
 2ระบบเอเอส
 3ระบบบ่อแฟคคัลเททีฟ
 4ระบบบ่อหมักไร้อากาศ .
   เฉลย ข้อ 4
    
9 .' - '.4795 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 1น้ำเสียที่เกิดจากห้องครัวและห้องส้วมของภัตตาคารจะมีปริมาณของธาตุอาหารสูง .
 2น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเกษตรจะมีสารเคมีเจือปนมากกว่าน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
 3น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีเจือปนมากกว่าน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเกษตร
 4น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะมีลักษณะน้ำเสียในแต่ละเวลาไม่แตกต่างกันมาก
   เฉลย ข้อ 1
    
10 .' - '.4796 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 1ของแข็งจมตัวได้ (Settleable solids) คือของแข็งที่จมตัวสู่ก้นภาชนะเมื่อตั้งทิ้งไว้ภายในเวลา 30 นาที .
 2ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) คือของแข็งที่สามารถผ่านกระดาษกรองใยแก้วมาตรฐานแล้วยังคงเหลืออยู่หลังจากระเหยไอน้ำจนแห้งแล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส
 3ความขุ่น (Turbidity) สามารถใช้ประมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended solids)
 4ปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ในน้ำจะสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิในน้ำสูงขึ้น
   เฉลย ข้อ 1
    
11 .' - '.4797 .' ' ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ค่าสารแขวนลอยในน้ำทิ้งไม่เกินเท่าไร
 1ไม่เกิน 20 mg/L
 2ไม่เกิน 30 mg/L
 3ไม่เกิน 50 mg/L .
 4ไม่เกิน 120 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
12 .' - '.4798 .' ' จากกราฟแสดงการแปรเปลี่ยนอัตราไหลน้ำกับเวลา ของโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง ท่านคิดว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใดที่ไม่จำเป็นต้องสร้างบ่อ Equalization Tank
 1โรงงาน A .
 2โรงงาน B
 3โรงงาน C
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
13 .' - '.4799 .' ' การวัดมลพิษทางน้ำสามารถประเมินได้ในรูปอะไร
 1ค่าความเข้มข้น (Concentration)
 2ค่าสมมูลประชากร (Population equivalence)
 3ค่าภาระบรรทุก (Loading)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
14 .' - '.4800 .' ' ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ค่่่าซีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกินเท่าไร
 1ไม่เกิน 20 mg/L
 2ไม่เกิน 60 mg/L
 3ไม่เกิน 100 mg/L
 4ไม่เกิน 120 mg/L .
   เฉลย ข้อ 4
    
15 .' - '.4801 .' ' ค่า CODที่อนุโลมให้สูงกว่าปกติสำหรับโรงงานบางประเภท อยากทราบว่าโรงงานประเภทใดที่ไม่ได้อยู่ในข่ายได้รับการอนุโลม
 1โรงงานสิ่งทอและเส้นใย
 2โรงงานอาหารสัตว์
 3โรงงานเคมีภัณฑ์ .
 4โรงงานเยื่อหรือกระดาษ
   เฉลย ข้อ 3
    
16 .' - '.4802 .' ' อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำเสีย ได้แก่ข้อใด?
 1Venturi Meter
 2Weir
 3Parshall Flume
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
17 .' - '.4803 .' ' วัตถุประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียด้วยตะแกรง คือข้อใด?
 1ป้องกันอุปกรณ์ในระบบไม่ให้เสียหาย .
 2ลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
 3ลดปริมาณสารอนินทรีย์ในน้ำเสีย
 4ลดปริมาณตะกอนในน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 1
    
18 .' - '.4804 .' ' กระบวนการลดปริมาณของแข็งในน้ำเสีย คือข้อใด?
 1Grit Removal
 2Sedimentation
 3Clarifier
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
19 .' - '.4805 .' ' การวัดความเข้มข้นของสารประกอบคาร์บอนในน้ำเสีย นิยมวัดในรูปใด?
 1TOC
 2COD
 3BOD
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
20 .' - '.4806 .' ' กลไกของการย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจน มักเกิดหลังกระบวนการย่อยสลายสารประกอบใด?
 1ฟอสฟอรัส
 2คาร์บอน .
 3โปตัสเซียม
 4ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
21 .' - '.4807 .' ' การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องทราบค่าใดบ้าง?
 1ลักษณะของน้ำเสีย
 2ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
 3มาตรฐานน้ำทิ้ง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
22 .' - '.4808 .' ' มาตรฐานน้ำทิ้งของประเทศไทย ในส่วนของสารประกอบอินทรีย์คาร์บอน มักคิดในรูปใด?
 1DO
 2BOD .
 3TOC
 4pH
   เฉลย ข้อ 2
    
23 .' - '.4809 .' ' การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง?
 1การรวบรวมน้ำเสีย
 2การบำบัดน้ำเสีย
 3การกำจัดตะกอนจุลินทรีย์
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
24 .' - '.4810 .' ' กระบวนการกำจัดสารอินทรีย์หลักของโรงงานฆ่าสัตว์ คือข้อใด?
 1Grit Chamber
 2Screening
 3Sedimentation
 4Biological Treatment .
   เฉลย ข้อ 4
    
25 .' - '.4811 .' ' การแยกไขมันออกจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมขนมปัง คือข้อใด?
 1Sedimentation
 2Centrifugation
 3Flotation .
 4Ion Exchange
   เฉลย ข้อ 3
    
26 .' - '.4812 .' ' สมการพื้นฐานในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ต้องเติมลงในระบบบำบัดน้ำเสีย ตรงกับข้อใด?
 1Newton’s Law
 2Continuity
 3Fick’s Law .
 4ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
27 .' - '.4813 .' ' Sludge Volume Index (SVI) คือ
 1การหาปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 30 นาที หน่วยเป็น มล./ล.
 2การหาปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 1 ชั่วโมง หน่วยเป็น มล./ล
 3ผลของปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 30 นาที หารด้วยความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย หน่วยเป็น มล./ก. .
 4ผลของความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย หารด้วยปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 30 นาที หน่วยเป็น ก./มล.
   เฉลย ข้อ 3
    
28 .' - '.4814 .' ' ค่าของ BOD หมายถึง
 1ปริมาณ O2 ทั้งหมดในน้ำ
 2ปริมาณความต้องการ O2 ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
 3ปริมาณความต้องการ O2 ในการสลายสารอินทรีย์ทางชีวภาพ .
 4ปริมาณความต้องการ O2 ในการสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในน้ำทางชีวภาพ
   เฉลย ข้อ 3
    
29 .' - '.4815 .' ' ค่า BOD5 หมายถึง 
 1ค่า DO ที่เปลี่ยนไปภายในเวลา 5 วัน .
 2ค่า DO ที่เหลืออยู่หลังเวลา 5 วัน
 3ค่าเฉลี่ยของ BOD ที่วัด 5 ครั้ง
 4ค่า BOD ที่วัดอย่างเร่งด่วนภายใน 5 ชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 1
    
30 .' - '.4816 .' ' การบำบัดขั้นต้น (Primary Treatment) หมายถึง
 1การดักขยะและการตกตะกอน .
 2การเติมอากาศ
 3การเลี้ยงเชื้อจุลชีพ
 4การฆ่าเชื้อโรค
   เฉลย ข้อ 1
    
31 .' - '.4817 .' ' การบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) หมายถึง
 1การบำบัดทางกายภาพ
 2การบำบัดทางชีวภาพ .
 3การบำบัดทางเคมี
 4การบำบัดเพื่อนำน้ำกลับไปใช้ใหม่
   เฉลย ข้อ 2
    
32 .' - '.4818 .' ' การบำบัดขั้นที่สาม (Tertiary Treatment) หมายถึง
 1การกำจัดของแข็ง
 2การกำจัดสารละลายอินทรีย์
 3การกำจัดตะกอน
 4การทำให้น้ำทิ้งใส ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค .
   เฉลย ข้อ 4
    
33 .' - '.4819 .' ' ปริมาณของแข็ง 50 ppm หมายถึง
 1มีของแข็ง 0.5% ในน้ำ
 2มีของแข็ง 0.05% ในน้ำ
 3มีของแข็ง 0.005% ในน้ำ .
 4มีของแข็ง 0.0005% ในน้ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
34 .' - '.4820 .' ' ค่า Hydraulic Retention Time หมายถึง
 1ความจุถัง/อัตราการไหลของน้ำเสีย .
 2ระยะเวลาเก็บกักน้ำ/อัตราการไหลของน้ำเสีย
 3เวลาที่นับว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นต่อวัน
 4ระยะเวลาเก็บกักน้ำก่อนบำบัด
   เฉลย ข้อ 1
    
35 .' - '.4821 .' ' TKN คือค่าของอะไร
 1อินทรีย์ไนโตรเจนเท่านั้น
 2อินทรีย์ไนโตรเจนและแอมโมเนีย .
 3อินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนีย และไนเตรต
 4ทุกสารประกอบที่มีไนโตรเจนอยู่
   เฉลย ข้อ 2
    
36 .' - '.4822 .' ' กระบวนการ Eutrophication คืออะไร
 1การโตของแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว
 2การโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็ว .
 3การผลิตก๊าซไนโตรเจนอย่างรวดเร็ว
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
37 .' - '.4823 .' ' แหล่งกำเนิดน้ำเสียได้แก่อะไร ?
 1น้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัย
 2น้ำจากแหล่งเกษตรกรรม
 3น้ำที่มีโลหะหนัก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
38 .' - '.4824 .' ' ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของน้ำเสียชุมชน คือข้อใด
 1สารอินทรีย์
 2ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
 3ของแข็ง .
 4โลหะหนัก
   เฉลย ข้อ 3
    
39 .' - '.4825 .' ' การควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำใช้มาตรฐานใด?
 1มาตรฐานน้ำทิ้ง
 2มาตรฐานน้ำดื่ม
 3มาตรฐานลำน้ำ
 4ถูกทั้งข้อ 1 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
40 .' - '.4826 .' ' ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียวัดได้จากค่าอะไร
 1ซีโอดี (COD)
 2บีโอดี (BOD)
 3ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 4ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
41 .' - '.4827 .' ' ไขมันและน้ำมันเป็นอุปสรรคต่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียอย่างไร
 1กลิ่นเหม็น
 2ท่อระบายน้ำอุดตัน .
 3เครื่องจักรเสียหาย
 4เกิดการตกตะกอน
   เฉลย ข้อ 2
    
42 .' - '.4828 .' ' น้ำเสียที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจำนวนมากจะส่งผลต่อแหล่งน้ำอย่างไร
 1เกิดกลิ่นเหม็น
 2น้ำมีสีดำ
 3เกิดสาหร่ายจำนวนมาก .
 4ค่าบีโอดีสูง
   เฉลย ข้อ 3
    
43 .' - '.4829 .' ' การย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนจะทำให้เกิดก๊าชใดมากที่สุด
 1ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
 2คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 3มีเทน (CH4) .
 4ไนโตรเจน (N2)
   เฉลย ข้อ 3
    
44 .' - '.4830 .' ' จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้แก่
 1แบคทีเรีย .
 2โปรโตซัว
 3รา
 4สาหร่าย
   เฉลย ข้อ 1
    
45 .' - '.4831 .' ' มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งอุตสาหกรรม กำหนดให้ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)ไม่เกินเท่าใด
 15,000 มก./ล.
 23,000 มก./ล .
 32,000 มก./ล
 41,300 มก./ล
   เฉลย ข้อ 2
    
46 .' - '.4832 .' ' ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ
 1ถังปรับสมดุล
 2ตะแกรงหยาบ .
 3ถังตกตะกอน
 4ถังดักกรวดและทราย
   เฉลย ข้อ 2
    
47 .' - '.4833 .' ' ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของปูนขาว
 1ราคาถูก ทำให้เกิดฟล็อกได้ดี
 2จับตัวเป็นก้อนแข็งเมื่อได้รับความชื้นจากอากาศ
 3ทำให้พีเอชของน้ำลดลง .
 4ทำให้มีปริมาณสลัดจ์จากการบำบัดสูง
   เฉลย ข้อ 3
    
48 .' - '.4834 .' ' ข้อใดคือของแข็งที่จมสู่ก้นภาชนะเมื่อตั้งทิ้งไว้ในที่สงบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 1Dissolved Solids
 2Suspended Solids
 3Volatile Solids
 4Settleable Solids .
   เฉลย ข้อ 4
    
49 .' - '.4835 .' ' ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของค่าบีโอดี
 1ใช้วัดประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
 2ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 3 ชั่วโมง .
 3ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
 4เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียที่มีในน้ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
50 .' - '.4836 .' ' จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ได้กำหนดค่าของสีหรือกลิ่น ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมต้องมีค่าไม่เกินเท่าไร
 1ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
 2ไม่เกิน 120 มก./ล.
 3ไม่เกิน 20 มก./ล.
 4ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ .
   เฉลย ข้อ 4
    
51 .' - '.4837 .' ' วิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพการตกตะกอนในระบบ Activated sludge ใช้วิธีใด
 1TDS 30
 2SS 30
 3SV 30 .
 4BOD 30
   เฉลย ข้อ 3
    
52 .' - '.4838 .' ' การหาค่าทีเคเอ็น (TKN) ใช้วิธีวิเคราะห์ใดตามมาตรฐานกำหนดการหาดัชนีคุณภาพน้ำ
 1ย่อยด้วยกรดแล้วกลั่นให้ระเหยในสภาพด่าง .
 2สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของไนโตรเจน
 3ย่อยด้วยด่างแล้วกลั่นให้ระเหยในสภาพกรด
 4กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)
   เฉลย ข้อ 1
    
53 .' - '.4839 .' ' ธาตุใดมีผลทำให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโตมากหรือเรียกว่าสาหร่ายเบ่งบาน (Algae Bloom)
 1คลอไรด์
 2ซัลเฟอร์
 3ไนโตรเจน .
 4โครเมียม
   เฉลย ข้อ 3
    
54 .' - '.4840 .' ' ข้อใดคือคลอรีนอิสระ (Free Available Chlorine) ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
 1H+ , OCl-
 2HOCl , NH2Cl
 3OCl- , NCl3
 4HOCl , OCl- .
   เฉลย ข้อ 4
    
55 .' - '.4841 .' ' ข้อใดคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาทางชีวเคมีของกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
 1H2S .
 2SO2
 3N2
 4NO2
   เฉลย ข้อ 1
    
56 .' - '.4842 .' ' ค่า BOD นิยมวัดกันที่เวลาเท่าใด
 15 นาที
 25 ชั่วโมง
 35 วัน .
 4ไม่ขึ้นกับเวลา
   เฉลย ข้อ 3
    
57 .' - '.4843 .' ' น้ำเสียชุมชนมักพบไนโตรเจนในรูปแบบใด
 1NH4+-N .
 2NO3--N
 3NH3-N
 4พบทุกรูปแบบเท่าๆกัน
   เฉลย ข้อ 1
    
58 .' - '.4844 .' ' ค่า BOD ในน้ำทิ้งจากโรงแรมมากกว่า 200 ห้อง ควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 5 mg/L
 2ต่ำกว่า 10 mg/L
 3ต่ำกว่า 20 mg/L .
 4ต่ำกว่า 30 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
59 .' - '.4845 .' ' ค่า TSS ในน้ำทิ้งจากคอนโดมิเนียมขนาดมากกว่า 500 ห้อง ควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 20 mg/L
 2ต่ำกว่า 30 mg/L .
 3ต่ำกว่า 40 mg/L
 4ต่ำกว่า 50 mg/L
   เฉลย ข้อ 2
    
60 .' - '.4846 .' ' ค่า pH ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 17-8
 26-8
 37-9
 45-9 .
   เฉลย ข้อ 4
    
61 .' - '.4847 .' ' ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 0.2 ml/L
 2ต่ำกว่า 0.5 ml/L .
 3ต่ำกว่า 1.0 ml/L
 4ต่ำกว่า 20 ml/L
   เฉลย ข้อ 2
    
62 .' - '.4848 .' ' ค่าสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 10 mg/L
 2ต่ำกว่า 20 mg/L
 3ต่ำกว่า 100 mg/L
 4ต่ำกว่า 500 mg/L .
   เฉลย ข้อ 4
    
63 .' - '.4849 .' ' ค่า TKN ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 10 mg/L
 2ต่ำกว่า 20 mg/L
 3ต่ำกว่า 35 mg/L .
 4ต่ำกว่า 100 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
64 .' - '.4850 .' ' ค่า ซัลไฟด์ (Sulfide) ในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 0.5 mg/L
 2ต่ำกว่า 1.0 mg/L .
 3ต่ำกว่า 10 mg/L
 4ต่ำกว่า 20 mg/L
   เฉลย ข้อ 2
    
65 .' - '.4851 .' ' ค่าน้ำมันและไขมัน (Fat, Oil, and Grease) ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 1ต่ำกว่า 1.0 mg/L
 2ต่ำกว่า 5.0 mg/L
 3ต่ำกว่า 20 mg/L .
 4ต่ำกว่า 50 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
66 .' - '.4852 .' ' ค่า MLVSS (Mixed Liquor Volatile Suspended Solids) หมายถึงอะไร
 1ของแข็งแขวนลอยที่ผ่านกระดาษกรองได้
 2ของแข็งแขวนลอยที่ติดบนกระดาษกรอง
 3ของแข็งแขวนลอยที่เผาแล้วเหลืออยู่
 4ของแข็งแขวนลอยที่เผาแล้วหายไป .
   เฉลย ข้อ 4
    
67 .' - '.4853 .' ' การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด
 1ที่ดักไขมัน .
 2ที่ดักกลิ่น
 3ที่ระบายอากาศ
 4ที่ปรับพีเอช
   เฉลย ข้อ 1
    
68 .' - '.4854 .' ' ค่า SV (30) หมายถึงอะไร
 1ปริมาตรตะกอนที่จมตัวภายใน 30 นาที .
 2น้ำหนักตะกอนที่จมตัวภายใน 30 นาที
 3ความเข้มข้นตะกอนที่จมตัวภายใน 30 นาที
 4ความเข้มข้นตะกอนหลังเติมอากาศ 30 นาที
   เฉลย ข้อ 1
    
69 .' - '.4855 .' ' การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีข้อดีอย่างไร
 1ตะกอนน้อย .
 2ขนาดเล็ก
 3ก่อสร้างง่าย
 4ราคาถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
70 .' - '.4856 .' ' การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนมีข้อเสียอย่างไร
 1ขนาดใหญ่
 2มีกลิ่นเหม็น
 3ตะกอนมาก .
 4ค่าเดินระบบต่ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
71 .' - '.4857 .' ' การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนมีข้อดีอย่างไร
 1ขนาดเล็ก .
 2ใช้อุปกรณ์น้อย
 3ตะกอนน้อย
 4ราคาถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
72 .' - '.4858 .' ' การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีข้อเสียอย่างไร
 1มีกลิ่นเหม็น
 2น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีสูง
 3น้ำทิ้งตกตะกอนยาก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
73 .' - '.4859 .' ' Ammonification หมายถึง
 1การกำจัดแอมโมเนียโดยวิธีทางชีวภาพ
 2การกำจัดแอมโมเนียโดยวิธีทางเคมี
 3การสร้างแอมโมเนียโดยวิธีทางชีวภาพ .
 4การสร้างแอมโมเนียโดยวิธีทางเคมี
   เฉลย ข้อ 3
    
74 .' - '.4860 .' ' น้ำเสียวัดค่า BOD ได้ 400 mg/L TKN 40 mg/L ถ้าบำบัดโดย การเติมอากาศ จน BOD หมดควรเหลือ TKN เท่าใด
 140 mg/L
 220 mg/L .
 310 mg/L
 40 mg/L
   เฉลย ข้อ 2
    
75 .' - '.4861 .' ' น้ำเสียวัดค่า BOD ได้ 400 mg/L TKN 40 mg/L ถ้าบำบัดโดยกระบวนการไร้อากาศ จนค่า BOD เหลือ 50 mg/L ควรมี TKN เหลือเท่าใด
 150 mg/L
 240 mg/L
 335 mg/L .
 420 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
76 .' - '.4862 .' ' ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มี BOD 400 mg/L ด้วยการเติมอากาศ ควรต้องมีฟอสฟอรัสเท่าใด
 10 mg/L
 24 mg/L .
 310 mg/L
 420 mg/L
   เฉลย ข้อ 2
    
77 .' - '.4863 .' ' ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มี BOD 400 mg/L ด้วยระบบไร้อากาศ ควรต้องมีฟอสฟอรัสเท่าใด
 10 mg/L
 20.4 mg/L
 30.8 mg/L .
 44 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
78 .' - '.4864 .' ' การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบไร้อากาศส่งผลอย่างไร
 1เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ .
 2เกิดก๊าซไนโตรเจน
 3เกิดไนเตรต
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
79 .' - '.4865 .' ' การเติมอากาศลงในน้ำเสียชุมชนนานๆ ส่งผลอย่างไร
 1เกิดก๊าซไนโตรเจน
 2ปริมาณฟอสฟอรัสลดลง
 3เกิดไนเตรตในน้ำเสียเพิ่มขึ้น .
 4pH เพิ่มขึ้น
   เฉลย ข้อ 3
    
80 .' - '.4866 .' ' ในการบำบัดน้ำเสียที่มีปฏิกิริยาเป็น 1st-Order ถ้าวิศวกรใช้ถังกวนสมบูรณ์ขนาดใหญ่ และเล็กร่วมกัน ควรจัดลำดับอย่างไร
 1ถังใหญ่ไปถังเล็ก
 2ถังเล็กไปถังใหญ่
 3ต่อแบบขนานกัน
 41 และ 2 ได้เหมือนกัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
81 .' - '.4867 .' ' ตีกแห่งหนึ่งประมาณผู้อยู่อาศัย 300 คน ถ้าคิดปริมาณน้ำใช้ที่ 250 ลิตรต่อคนต่อวัน ควรมีปริมาณน้ำเสียเท่าใด
 175 ลบ.ม.ต่อวัน
 260 ลบ.ม.ต่อวัน .
 3120 ลบ.ม.ต่อวัน
 4150 ลบ.ม.ต่อวัน
   เฉลย ข้อ 2
    
82 .' - '.4868 .' ' ค่า SVI คืออะไร
 1ดรรชนีแสดงความเข้มข้นของน้ำเสีย
 2ดรรชนีแสดงความเข้มข้นของน้ำตะกอน
 3ดรรชนีแสดงความสามารถในการตกตะกอนของน้ำตะกอน .
 4ดรรชนีแสดงความความสามารถในการบำบัดทางชีวภาพของน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 3
    
83 .' - '.4869 .' ' น้ำเสียจากโรงงานมีการปล่อยออกจากกระบวนการผลิต 20 ลบ.ม. ทุก ๆ 6 ชั่วโมง ควรมีถัง Equalization Tank ขนาดอย่างต่ำเท่าใด
 120 ลบ.ม. .
 240 ลบ.ม.
 360 ลบ.ม.
 480 ลบ.ม.
   เฉลย ข้อ 1
    
84 .' - '.4870 .' ' ค่า COD ต่างกับ BOD อย่างไร
 1เท่า ๆ กัน สำหรับน้ำเสียชุมชน
 2COD สูงกว่าเสมอสำหรับน้ำเสียจากโรงงาน .
 3BOD สูงกว่าเสมอสำหรับน้ำเสียจากชุมชน
 4BOD สูงกว่าเสมอสำหรับน้ำเสียจากโรงงาน
   เฉลย ข้อ 2
    
85 .' - '.4871 .' ' ค่า TKN คือค่าอะไร
 1ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
 2ปริมาณอินทรีย์ ไนโตรเจนเท่านั้น
 3ปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนเท่านั้น
 4ปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน และอินทรีย์ ไนโตรเจน .
   เฉลย ข้อ 4
    
86 .' - '.4872 .' ' ค่า Organic Nitrogen คือค่าอะไร
 1ค่า TKN ลบกับค่าแอมโมเนียไนโตรเจน .
 2ปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนรวมกับแอมโมเนียไนโตรเจน
 3ปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจน รวมกับแอมโมเนียไนโตรเจน รวมกับไนเตรตไนโตรเจน
 4ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนได้
   เฉลย ข้อ 1
    
87 .' - '.4873 .' ' กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Primary Treatment) มักหมายถึงอะไร
 1การบำบัดทางกายภาพ .
 2การบำบัดทางชีวภาพ
 3การบำบัดทางเคมี
 4การบำบัดที่ได้ผลไม่เกิน 50 % efficiency
   เฉลย ข้อ 1
    
88 .' - '.4874 .' ' กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment) มักหมายถึงอะไร
 1การบำบัดทางกายภาพ
 2การบำบัดทางชีวภาพ .
 3การบำบัดทางเคมี
 4การบำบัดที่ได้ผลไม่เกิน 50 % efficiency
   เฉลย ข้อ 2
    
89 .' - '.4875 .' ' กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) มักหมายถึงอะไร
 1การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสีย .
 2การบำบัดน้ำเสียจนสะอาดเท่าน้ำประปา
 3การบำบัดน้ำเสียจน BOD = 0
 4การบำบัดน้ำเสียจน COD = 0
   เฉลย ข้อ 1
    
90 .' - '.4876 .' ' น้ำเสียที่มีค่า SS สูง แต่ BOD ต่ำ ควรใช้การบำบัดแบบใด
 1Anaerobic – Aerobic
 2Aerobic – Anaerobic
 3Coagulation – Sedimentation .
 4Sedimentation – Coagulation
   เฉลย ข้อ 3
    
91 .' - '.4877 .' ' ค่า Oxidation State ของ N ในสารอินทรีย์มีค่าเท่าใด
 1+5
 2+3
 30
 4-3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
92 .' - '.4878 .' ' น้ำเสียอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวัดค่า BOD และ COD ได้ 260 มก/ล และ 2,750 มก/ล ตามลำดับ นัยยะของน้ำเสียประเภทนี้หมายถึง
 1มีสารประเภท nonbiodegradable มากกว่า biodegradable
 2มีสารประเภท biodegradable มากกว่า nonbiodegradable
 3ต้องใช้กระบวนการทางชีวบำบัด และกระบวนการอื่นร่วมจึงจะได้ผลดี
 4ข้อ ก และ ค ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
93 .' - '.4879 .' ' Total Nitrogen (TN) หมายถึง
 1ไนโตรเจนอินทรีย์
 2ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย์กับแอมโมเนียไนโตรเจน
 3ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย์กับแอมโมเนียไนโตรเจน และไนไตรท์
 4ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย์ แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์ และไนเตรท .
   เฉลย ข้อ 4
    
94 .' - '.4880 .' ' สารใดที่ไม่กำหนดในค่ามาตรฐาน เนื่องจากมีอันตรายต่อสุขภาพน้อย
 1PO43- .
 2NH4+
 3S2-
 4ไขมัน /น้ำมัน
   เฉลย ข้อ 1
    
95 .' - '.4881 .' ' ไนโตรเจนรูปใดที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ
 1Organic-N
 2NH4+
 3NH3 .
 4NO3-
   เฉลย ข้อ 3
    
96 .' - '.4882 .' ' กรณีที่โรงงานทำผิดกฎหมาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
 1ผู้จัดการโรงงาน
 2ผู้ควบคุมระบบ
 3วิศวกร
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
97 .' - '.4883 .' ' ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ของค่า pH
 14.0-7.0
 24.0-8.0
 35.0-9.0 .
 45.5-8.0
   เฉลย ข้อ 3
    
98 .' - '.4884 .' ' มาตรฐานอุณหภูมิสูงสุดในน้ำทิ้งเท่ากับ
 145 องศาเซลเซียส
 240 องศาเซลเซียส .
 335 องศาเซลเซียส
 437 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
99 .' - '.4885 .' ' พารามิเตอร์ใดไม่ควรพบในน้ำเสียชุมชนก่อนเข้าระบบบำบัด
 1NH3
 2NO3- .
 3NH4+
 4PO43-
   เฉลย ข้อ 2
    
100 .' - '.4886 .' ' โรงงานใดต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 1โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 500 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 100 kg/d ขึ้นไป .
 2โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 400 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 200 kg/d ขึ้นไป
 3โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 400 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 100 kg/d ขึ้นไป
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
101 .' - '.4887 .' ' พารามิเตอร์ใดไม่กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 1พีเอช
 2กลิ่น .
 3ออกซิเจนละลาย
 4อุณหภูมิ
   เฉลย ข้อ 2
    
102 .' - '.4888 .' ' น้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ต้องมีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 120 mg/l
 260 mg/l .
 3100 mg/l
 4200 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
103 .' - '.4889 .' ' น้ำทิ้งจากโรงงานประเภทใดที่ได้รับการอนุโลมให้ค่าทีเคเอ็นในน้ำทิ้งไม่เกิน 200 mg/l
 1โรงงานบะหมี่
 2โรงงานผลิตนม
 3โรงงานผลิตอาหารสัตว์ .
 4โรงงานสิ่งทอ
   เฉลย ข้อ 3
    
104 .' - '.4890 .' ' ข้อใดเป็น Primary treatment
 1ตะแกรง
 2การบดตัด
 3การลอยตัว
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
105 .' - '.4891 .' ' Secondary Treatment ใช้กำจัดสิ่งใด
 1ไนโตรเจน
 2ฟอสฟอรัส
 3สารอินทรีย์ .
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
106 .' - '.4892 .' ' โรงงานใดต้องติดตั้ง BOD online บ้าง
 1โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 1,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 2,000 kg/d
 2โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 2,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 3,000 kg/d
 3โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 3,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 4,000 kg/d .
 4โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 4,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 5,000 kg/d
   เฉลย ข้อ 3
    
107 .' - '.4893 .' ' Settleable Solid ใช้เวลาในการตกตะกอนเท่าใด
 120 นาที
 230 นาที
 31 ชั่วโมง .
 42 ชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 3
    
108 .' - '.4894 .' ' ถังเติมอากาศในระบบ AS ควบคุมค่า DO ที่ระดับใด
 10.5 mg/l
 21.0 mg/l .
 32.0 mg/l
 43.0 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
109 .' - '.4895 .' ' ความเร็วของน้ำในท่อระบายขั้นต่ำควรเท่าใด
 10.4 m/s
 20.5 m/s
 30.3 m/s
 40.6 m/s .
   เฉลย ข้อ 4
    
110 .' - '.4896 .' ' การตกตะกอนกรวดทรายควรใช้ความเร็วน้ำเท่าใด
 1น้อยกว่า 0.1 m/s
 20.1-0.3 m/s
 30.3-0.6 m/s .
 40.6 -1.2 m/s
   เฉลย ข้อ 3
    
111 .' - '.4897 .' ' สิ่งใดที่ไม่มีในสถานีสูบน้ำเสีย
 1บ่อพัก
 2pump
 3aerator .
 4ตะแกรง
   เฉลย ข้อ 3
    
112 .' - '.4898 .' ' จากการวิเคราะห์น้ำเสียในถังเติมอากาศพบว่า เมื่อนำน้ำเสียมาตั้งทิ้งไว้ในกรวยอิมฮอฟฟ์เป็นเวลา 30 นาทีปริมาณของตะกอนเท่ากับ 250 ml และมีค่า MLSS 2,000 mg/l จงคำนวณหา Sludge Volume Index
 1100 ml/g
 2125 ml/g .
 3100 ml/l
 4125 ml/l
   เฉลย ข้อ 2
    
113 .' - '.4899 .' ' แหล่งน้ำผิวดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 15 ประเภท .
 24 ประเภท
 33 ประเภท
 42 ประเภท
   เฉลย ข้อ 1
    
114 .' - '.57757 .' ' สารใดต่อไปนี้ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด (Acidity) สูงขึ้น
 1 H+, H2CO3, HNO-3 .
 2 CO32-, S2-, H+
 3 CO32-, H+, HCl
 4 H2SO4, CO32-, H+ 
   เฉลย ข้อ 1
    
115 .' - '.57758 .' ' เมื่อ pH = 7 คาร์บอนในระบบคาร์บอเนตจะอยู่ในรูปใดมากที่สุด
 1 H2CO3
 2 CO32-
 3 HCO3- .
 4 H2CO3, CO32-, HCO3- อยู่ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน
   เฉลย ข้อ 3
    
116 .' - '.57759 .' '

สาร NaHCO3 10 mM มีค่าสภาพความเป็นด่างเท่าไรในหน่วย mg/l as CaCO3

 

 1 200 mg/l as CaCO3
 2 300 mg/l as CaCO3
 3 500 mg/l as CaCO3 .
 4 1,000 mg/ as CaCO3
   เฉลย ข้อ 3
    
117 .' - '.57760 .' '

จงคำนวณหาค่าซีโอดีจากสมการต่อไปนี้

 1
 2  .
 3 
 4 
   เฉลย ข้อ 2
    
118 .' - '.57762 .' ' ข้อใดไม่ใช่สารอินทรีย์
 1 C8H10O6
 2 HCO-3 .
 3 CH3COOH
 4 C16H24O5N4
   เฉลย ข้อ 2
    
119 .' - '.57767 .' ' ในการวิเคราะห์บีโอดีโดยทั่วไปใช้เวลานานเท่าใด
 12 วัน
 23 วัน
 34 วัน
 45 วัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
120 .' - '.57768 .' ' ในการวิเคราะห์ซีโอดี ขั้นตอน digestใช้เวลานานเท่าใด
 1 2 ชั่วโมง
 2 3 ชั่วโมง .
 3 4 ชั่วโมง
 4 5 ชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 2
    
121 .' - '.57769 .' ' ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีจุดยุติการไตเตรทจะมีลักษณะเป็นแบบใด
 1 เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีน้ำตาลแดง .
 2 เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าและเป็นสีเขียว
 3 เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มและเป็นสีน้ำตาลแดง
 4 เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นไม่มีสี
   เฉลย ข้อ 1
    
122 .' - '.57770 .' ' การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องแก้วก่อนใช้ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีข้อใดถูกต้อง
 1 ล้างด้วยกรดซัลฟามิค
 2 ล้างด้วยกรดโครมิค .
 3 ล้างด้วยกรดซัลฟูริค
 4 ล้างด้วยน้ำยาล้างจาน
   เฉลย ข้อ 2
    
123 .' - '.57773 .' ' สารประกอบใดหากพบในการตรวจวัดแสดงว่าน้ำนั้นพึ่งได้รับการปนเปื้อนมา
 1 อินทรีย์ไนโตรเจน
 2 แอมโมเนีย
 3 ไนเตรท
 4 ถูกเฉพาะ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
124 .' - '.57843 .' ' สภาพด่างของน้ำเกิดจากองค์ประกอบของสารละลายใด
 1 ไฮดรอกไซด์
 2 คาร์บอเนต
 3 ไบคาร์บอเนต
 4 ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
125 .' - '.57915 .' ' ถ้าในน้ำเสียมีค่าบีโอดีสูงสุด (UBOD) 293 mg/l จงคำนวณหาค่าบีโอดีที่ 5 วัน กำหนดให้ค่าคงที่สำหรับการย่อยสลายบีโอดีแบบ first-order kinetics (k) ที่ 25 C เท่ากับ 0.29 d-1
 1150 mg/l
 2224 mg/l .
 3290 mg/l
 480 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
126 .' - '.57917 .' ' ในการวัดซีโอดีถ้าปริมาณคลอไรด์สูงมากกว่า 2,000 mg/l ควรทำอย่างไร
 1 เจือจองตัวอย่างน้ำเสีย
 2 เติมเมอคิวริคซัลเฟต .
 3 เติมกรดซัลฟามิค
 4 นำน้ำเสียไปกรอง
   เฉลย ข้อ 2
    
127 .' - '.57918 .' ' กำหนดให้ NH3= 35 mg/l as N, Org-N = 50 mg/l as N, NO2- = 0.1 mg/l as N และ NO3- = 10 mg/l as N จงคำนวณหาค่า TKN
 135 mg/l as N
 255 mg/l as N
 385 mg/l as N .
 495 mg/l as N
   เฉลย ข้อ 3
    
128 .' - '.57919 .' ' กำหนดให้ NH3= 35 mg/l as N, Org-N = 50 mg/l as N, NO2- = 0.1 mg/l as N และ NO3- = 10 mg/l as N จงคำนวณหาค่า TN
 135.1 mg/l as N
 245.1 mg/l as N
 385 mg/l as N
 495.1 mg/l as N .
   เฉลย ข้อ 4
    
129 .' - '.57920 .' ' ถ้าไนไตรท์ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นไนเตรทแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาใด
 1 รีดักชั่น
 2 ออกซิเดชั่น .
 3 ดีไนตริฟิเคชั่น
 4 ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
130 .' - '.57938 .' ' ถ้าบีโอดีที่ 5 วันของน้ำเสียเท่ากับ 100 mg/l และ ค่าคงที่เท่ากับ 0.23 d-1 จงคำนวณค่า BOD สูงสุดของน้ำเสีย
 1110 mg/l
 2146 mg/l .
 3190 mg/l
 4220 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
131 .' - '.57942 .' ' ในฐานะที่ท่านเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม ท่านจะเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในข้อใดเพื่อบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานผลิตสุรา
 1 Trickling Filter
 2 UASB .
 3 RBC
 4 AS
   เฉลย ข้อ 2
    
132 .' - '.57943 .' ' นำน้ำเสียปริมาณ 50 ml มากรองปรากฏว่าน้ำหนักกระดาษกรองมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.5433 mg/l เป็น 1.5554 mg/l จงคำนวณหาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
 1242 mg/l .
 2250 mg/l
 3250 mg/l
 4280 mg/l
   เฉลย ข้อ 1
    
133 .' - '.57944 .' ' การวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยโดยวิธีทำให้แห้งในข้อใดใช้อุณหภูมิเดียวกันทั้งหมด
 1 TDS TSS TS .
 2 TS TVSS TDS
 3 TSS TDS TVSS
 4 TSS TVSS TS
   เฉลย ข้อ 1
    
134 .' - '.57945 .' ' สิ่งที่รบกวนการวิเคราะห์ของแข็งละลายน้ำคือข้อใด
 1 แคลเซียม
 2 แมกนีเซียม
 3 คลอไรด์
 4 ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
135 .' - '.57946 .' ' นำน้ำจากแม่น้ำแห่งหนึ่งมาหาค่าบีโอดีโดยวิธีตรงพบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำในวันแรกมีค่าเท่ากับ 10 mg/l หลังจากนั้น 5 วันนำมาวิเคราะห์ใหม่พบว่ามีปริมาณออกซิเจนเท่ากับ 7 mg/l จงคำนวณหาค่าบีโอดี
 1 3 mg/l .
 2 5 mg/l
 3 7 mg/l
 4 9 mg/l
   เฉลย ข้อ 1
    
136 .' - '.57947 .' ' เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ จงหาค่าบีโอดีในน้ำตัวอย่างที่มีปริมาตร 5 ml
 1 100 mg/l
 2 110 mg/l
 3 120 mg/l .
 4 140 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
137 .' - '.57948 .' ' เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ จงหาค่าบีโอดีในน้ำตัวอย่างที่มีปริมาตร 10 ml
 1 100 mg/l
 2 110 mg/l
 3 120 mg/l .
 4 140 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
138 .' - '.57949 .' ' เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ จงหาค่าบีโอดีในน้ำตัวอย่างที่มีปริมาตร 20 ml
 1 100 mg/l
 2 110 mg/l
 3 120 mg/l .
 4 140 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
139 .' - '.57950 .' ' เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ อยากทราบว่าค่าบีโอดีที่ได้ในแต่ละหลอดควรจะเป็นแบบใด
 1 เท่ากันทุกหลอด .
 2 หลอดที่ 1 มีค่าน้อยที่สุด
 3 หลอดที่ 2 มีค่ามากกว่าหลอดที่ 1
 4 หลอดที่ 3 มีค่ามากที่สุด
   เฉลย ข้อ 1
    
140 .' - '.57951 .' ' ถ้าน้ำเสียที่นำปริมาตร 10 ml มาวิเคราะห์ พบว่ามีออกซิเจนละลายในวันแรกเท่ากับ 5 mg/l และวัดค่าบีโอดีได้ 60 mg/lหลังจากนั้นอีก 5 วันนำมาวิเคราะห์พบว่าไม่มีออกซิเจนละลายเหลืออยู่เลย อยากทราบว่าค่าบีโอในน้ำเสียนี้เป็นเท่าใด
 1 0 mg/l
 2 60 mg/l
 3 220 mg/l
 4 ไม่สามารถหาค่าบีโอดีได้ .
   เฉลย ข้อ 4
    
141 .' - '.57952 .' ' จงคำนวณหาว่าน้ำ 1 ลิตรมีกี่โมล
 118 mol
 222.4 mol
 356 mol .
 460 mol
   เฉลย ข้อ 3
    
142 .' - '.57953 .' ' ถ้าต้องการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับอาคารสำนักงานควรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใด
 1 ABR
 2 AS .
 3 UASB
 4 EGSB
   เฉลย ข้อ 2
    
143 .' - '.57954 .' ' ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากค่าบีโอดี
 1 ทราบขนาดของถังเติมอากาศ
 2 ทราบความสามารถของระบบบำบัด
 3 ทราบปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไป
 4 ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
144 .' - '.57955 .' ' สารประกอบใดที่ไม่มีสีและกลิ่น
 1 NH3
 2 CH4 .
 3 H2S
 4 CH3NH2
   เฉลย ข้อ 2
    
145 .' - '.57956 .' ' น้ำเสียจากโรงงานประเภทใดที่มีโอกาสเกิด Sludge Bulking ได้มากที่สุด
 1โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว .
 2โรงงานผลิตผงซักฟอก
 3โรงงานผลิตปลากระป๋อง
 4โรงงานฟอกหนัง
   เฉลย ข้อ 1
    
146 .' - '.57957 .' ' โรคสลัดจ์ไม่จมตัวมักเกิดขึ้นที่สภาวะใดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1 ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีออกซิเจนน้อย .
 2 ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็ก
 3 ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีตะกอนน้อย
 4 ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีอัตราการไหลน้อย
   เฉลย ข้อ 1
    
147 .' - '.57958 .' ' ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียจนมีความเข้มข้นต่ำสุด จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด
 1 Floc
 2 Filamentous .
 3 Rotifers
 4 Protozoas
   เฉลย ข้อ 2
    
148 .' - '.57959 .' ' ในสภาวะใดที่จุลชีพเส้นใยสามารถเจริญเติบโตได้ดี
 1 พีเอชต่ำ ดีโอต่ำ .
 2 พีเอชสูง ดีโอต่ำ
 3 พีเอชต่ำ ดีโอสูง
 4 พีเอชสูง ดีโอสูง
   เฉลย ข้อ 1
    
149 .' - '.57966 .' '  ในการย่อยสลายสารอินทรีย์กระบวนการใดต่อไปนี้ที่เป็นการลดค่าซีโอดี
 1 Hydrolysis
 2 Acidogenesis
 3 Acetogenesis
 4 Methanogenesis .
   เฉลย ข้อ 4
    
150 .' - '.57967 .' '  ในการย่อยสลายสารอาหารข้อใดคือกระบวนการ Hydrolysis
 1สารประกอบอินทรีย์อย่างง่ายถูกเปลี่ยนไปเป็น CO2 , H2 และกรดอินทรีย์ระเหยง่าย
 2สารประกอบอินทรีย์ถูกเปลี่ยนไปเป็นโมเลกุลที่เล็กลง .
 3แบคทีเรียเริ่มใช้สารประกอบอินทรีย์
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
151 .' - '.57968 .' ' น้ำเสียที่มีบีโอดีเข้มข้นมากควรบำบัดแบบใด
 1 น้ำเสียตะแกรง-->บ่อแฟคัลเทที-->บ่อแอนแอโรบิค-->น้ำผ่านการบำบัด
 2น้ำเสีย-->ตะแกรง-->บ่อแอนแอโรบิค-->บ่อแฟคัลเททีฟ-->น้ำผ่านการบำบัด .
 3 น้ำเสีย-->ตะแกรง-->บ่อแอโรบิค-->บ่อแฟคัลเททีฟ-->น้ำผ่านการบำบัด
 4 น้ำเสีย-->ตะแกรง-->บ่อแฟคัลเททีฟ-->บ่อแอโรบิค-->น้ำผ่านการบำบัด
   เฉลย ข้อ 2
    
152 .' - '.57973 .' '  ระบบบำบัดแบบใดที่ไม่มีตัวกลางรองรับ
 1 RBC
 2 TF
 3 UASB .
 4 ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
153 .' - '.4901 .' ' โลหะหนักใดสามารถตกตะกอนผลึกแยกออกจากน้ำเสียในรูปของสารประกอบคลอไรด์
 1เงิน .
 2แคดเมียม
 3โครเมียม
 4สังกะสี
   เฉลย ข้อ 1
    
154 .' - '.4904 .' ' การตกตะกอนของจุลชีพในบ่อปรับแต่ง (Polishing Pond) ของระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoons) ส่วนใหญ่เป็นการตกตะกอนแบบใด
 1การตกตะกอนแบบโดด (Discrete Particle Settling)
 2การตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม (Flocculent Settling) .
 3การตกตะกอนแบบโซน (Zone หรือ Hindered Settling)
 4การตกตะกอนแบบอัด (Compression Settling)
   เฉลย ข้อ 2
    
155 .' - '.4905 .' ' สารออกซิแดนท์ใดที่อาจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ (By-product) ที่เป็นของแข็งหลังจากออกซิไดส์สารมลพิษในน้ำเสียอุตสาหกรรม
 1โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต .
 2ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 3คลอรีน
 4โอโซน
   เฉลย ข้อ 1
    
156 .' - '.4907 .' ' ถังตกตะกอนใบหนึ่งถูกออกแบบให้รับอัตราไหลน้ำเสีย 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีอัตราไหลล้นผิว (Surface Overflow rate) 40 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวัน และถังมีความลึก 4 เมตร จงคำนวณระยะเวลากักเก็บน้ำ (HRT) ของถังใบนี้
 11 วัน
 24 ชั่วโมง
 32 ชั่วโมง
 40.1 วัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
157 .' - '.4908 .' ' หากค่า k ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 4.2 ต่อชั่วโมง จงคำนวณค่า k ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กำหนดให้ค่า Ө เท่ากับ 1.020
 13.6 ต่อชั่วโมง
 23.8 ต่อชั่วโมง .
 34.0 ต่อชั่วโมง
 44.2 ต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 2
    
158 .' - '.4909 .' ' ในการเติมสารส้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนของของแข็งแขวนลอยนั้น ฟล๊อคสารส้มที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร
 1Al3+
 2Fe(OH)3
 3Al(OH)3 .
 4AlOH2+
   เฉลย ข้อ 3
    
159 .' - '.4910 .' ' สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารเคมีที่ใช้ในการปรับพีเอช
 1Calcium oxide
 2Sodium hydroxide
 3Sodium sulfide .
 4Sulfuric acid
   เฉลย ข้อ 3
    
160 .' - '.4915 .' ' ค่า C ในสมการไอโซเทอมของ Langmuir (x/m =k*C1/m) หมายถึงข้อใด
 1ความเข้มข้นเริ่มต้น ก่อนการทดลอง
 2ความเข้มข้นใดๆ ระหว่างการทดลอง
 3ความเข้มข้นที่เหลือสุดท้ายเมื่อระบบเข้าสมดุล .
 4ความเข้มข้นที่ถูกกำจัดเมื่อระบบเข้าสู่สมดุล
   เฉลย ข้อ 3
    
161 .' - '.4917 .' ' ในการปรับพีเอชสำหรับระบบไร้อากาศนั้น สารใดไม่ควรใช้
 1กรดไฮโดรคลอริก
 2กรดซัลฟูริก .
 3โซเดียมไบคาร์บอเนต
 4โซเดียมไฮดรอกไซด์
   เฉลย ข้อ 2
    
162 .' - '.4918 .' ' หากออกซิเจนละลายน้ำสูงสุด ณ ที่แห่งหนึ่งเท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตรภายใต้สภาวะบรรยากาศปกติ (สมมติออกซิเจน 20 % ไนโตรเจน 80 %) เมื่อเปลี่ยนมาทำการทดลองภายใต้บรรยากาศที่มีแต่ออกซิเจนอย่างเดียว ควรมีค่าออกซิเจนละลายสูงสุดประมาณเท่าใด
 17 มิลลิกรัมต่อลิตร
 214 มิลลิกรัมต่อลิตร
 321 มิลลิกรัมต่อลิตร
 435 มิลลิกรัมต่อลิตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
163 .' - '.4921 .' ' จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่นคือข้อใด
 1กำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ สามารถตกตะกอนได้ง่าย
 2กำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดเล็ก สามารถตกตะกอนได้ช้า .
 3กำจัดของแข็งละลายน้ำไม่สามารถตกตะกอนได้
 4กำจัดของแข็งได้ทุกประเภท สามารถตกตะกอนได้ง่าย
   เฉลย ข้อ 2
    
164 .' - '.4924 .' ' ความเร็วของอัตราไหลน้ำเสียควรจะอยู่ในช่วงใด เพื่อป้องกันการตกตะกอนของสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็งในถังดักกรวดทราย
 10.0 – 0.3 เมตร/วินาที
 20.0 – 0.6 เมตร/วินาที
 30.3 – 0.6 เมตร/วินาที .
 40.0 –1.2 เมตร/วินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
165 .' - '.4925 .' ' ถังตกตะกอนกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.1 เมตร ลึก 2.5 เมตร รับน้ำเสียวันละ 1,190 ลบ.ม. อยากทราบว่าอัตราไหลล้นเวียร์มีค่าเท่าไรเมื่อติดตั้งเวียร์รอบวงของถัง
 141 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
 262 ลบ.ม./ (ม.-วัน) .
 3124 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
 4166 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
   เฉลย ข้อ 2
    
166 .' - '.4926 .' ' โรงงานแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียที่มีความเข้มข้นฟีนอล 10 มก./ลิตร ปริมาณ 57.6 ลิตร/วินาที ลงในรางน้ำที่มีอัตราไหล 576 ลิตรต่อวินาที อยากทราบว่าความเข้มข้นฟีนอลสุดท้ายประมาณเท่าไร
 10.0009 มก./ลิตร
 20.0170 มก./ลิตร
 30.9 มก./ลิตร .
 40.27 มก./ลิตร
   เฉลย ข้อ 3
    
167 .' - '.4928 .' ' การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียส่วนใหญ่ที่ใช้กระบวนการตกตะกอนผลึกร่วมกับซัลไฟด์มีข้อดีอย่างไร
 1กำจัดโลหะหนักได้มาก .
 2ตะกอนที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็ก
 3ฟล้อคที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่
 4ไม่เกิดก๊าซพิษในเวลาทำปฏิกิริยา
   เฉลย ข้อ 1
    
168 .' - '.4929 .' ' โรงบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และทางเคมี โดยทั่วไปมักจะมีบ่อ Equalization Tank อยากทราบว่าบ่อ Equalization Tank มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
 1เพื่อให้น้ำเสียมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน
 2เพื่อลดขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 3เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบบำบัดน้ำเสีย
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
169 .' - '.4930 .' ' น้ำเสียที่มีลักษณะใดต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับนำมาบำบัดด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมี
 1น้ำเสียที่มีค่า pH ต่ำ
 2น้ำเสียที่มีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ยาก
 3น้ำเสียที่มีโลหะหนักที่เป็นพิษ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
170 .' - '.4932 .' ' การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนประเภทโครเมียมในน้ำเสีย สามารถใช้สารรีดิวซ์ตัวใด
 1Ferrous sulfate
 2Sulfur dioxide
 3Sodium metabisulfite
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
171 .' - '.4937 .' ' ตัวอย่างของกระบวนการย่อยสลายตะกอนจุลินทรีย์ คือข้อใด?
 1Aerobic Digestion .
 2Filter Press
 3Vacuum Filter
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
172 .' - '.4938 .' ' การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตะแกรง ต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใดบ้าง?
 1ความเร็วของน้ำที่เกิดการไหลกระทบตะแกรง
 2ขนาดช่องว่างของตะแกรง
 3การสูญเสียแรงดัน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
173 .' - '.4939 .' ' การออกแบบกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ ต้องคำนึงถึงข้อใดบ้าง?
 1อุณหภูมิ
 2ค่า pH
 3ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
174 .' - '.4940 .' ' การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยถ่านกัมมันต์ ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง?
 1ระยะเวลาเก็บกักน้ำ
 2อัตราการไหลของน้ำเสียที่น้ำบำบัด
 3ความเข้มข้นของสารอินทรีย์
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
175 .' - '.4941 .' ' ตัวอย่างของการกำจัดไขมันในน้ำเสียอุตสาหกรรม คือข้อใด?
 1Sedimentation
 2Equalization
 3Flotation .
 4Neutralization
   เฉลย ข้อ 3
    
176 .' - '.4942 .' ' น้ำเสียของโรงงานชุบโลหะ มักทำการบำบัดด้วยวิธีใด?
 1AS
 2Lagoon
 3Precipitation .
 4UASB
   เฉลย ข้อ 3
    
177 .' - '.4943 .' ' ข้อใดคือกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มี pH ต่ำ
 1Equalization
 2Neutralization .
 3Grit Removal
 4Precipitation
   เฉลย ข้อ 2
    
178 .' - '.4945 .' ' การตกตะกอนทางเคมีของอิออนต่างๆ ของโลหะหนัก คือกระบวนการใด?
 1Sedimentation
 2Neutralization
 3Precipitation .
 4Oxidation
   เฉลย ข้อ 3
    
179 .' - '.4947 .' ' ความเร็วน้ำในแนวนอนที่เหมาะสมของรางดักทราย (grit chamber) เพื่อให้ทรายตกตะกอนคือ
 10.0-0.3 เมตร/ วินาที
 20.3-0.6 เมตร/วินาที .
 30.6-1.2 เมตร/วินาที
 4> 1.2 เมตร/นาที
   เฉลย ข้อ 2
    
180 .' - '.4948 .' ' น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งหนึ่งระบายออกมาตลอด 24 ชม. มีปริมาณรวม 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถ้าบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ-เคมี และระบบบำบัดทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ในทางทฤษฎี จงกำหนดปริมาตรถังปรับสภาพ (equalizing tank)
 126.7 ลูกบาศก์เมตร
 240 ลูกบาศก์เมตร
 353.3 ลูกบาศก์เมตร .
 480 ลูกบาศก์เมตร
   เฉลย ข้อ 3
    
181 .' - '.4949 .' ' การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย วิธีการที่นิยมใช้คือ
 1Coagulation และตกตะกอน
 2Precipitation, Flocculation และตกตะกอน .
 3Tray Aeration และการกรอง
 4Tray Aeration ตกตะกอน และการกรอง
   เฉลย ข้อ 2
    
182 .' - '.4950 .' ' โครเมียมรีดักชั่น เป็นปฏิกิริยาอะไร
 1การกำจัดโครเมียมโดยการปรับพีเอช
 2การเปลี่ยน Cr+6 ให้เป็น Cr+3 โดยการเติม Reducing Agent .
 3การเปลี่ยน Cr+6 และ Cr+3 ให้เป็นตะกอน
 4การเปลี่ยน Cr+3 ให้เป็น Cr+6 โดยการเติม Reducing Agent
   เฉลย ข้อ 2
    
183 .' - '.4951 .' ' การกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสียโดยวิธีไซยาไนด์ออกซิเดชั่นทำได้ด้วยการ
 1เติมด่างให้ไซยาไนด์ตกตะกอน
 2เติมเฟอรัสซัลเฟตและกรดให้ไซยาไนด์เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซไนโตรเจน
 3เติมคลอรีนและโซดาไฟให้ไซยาไนด์เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซไนโตรเจน .
 4เติมคลอรีนให้ไซยาไนด์เปลี่ยนรูปเป็น Cyanogen Chloride
   เฉลย ข้อ 3
    
184 .' - '.4952 .' ' เราจะเติมคลอรีนในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งในกรณีใด
 1น้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนัก
 2น้ำเสียชุมชน .
 3น้ำเสียที่มีไนโตรเจนสูงมาก
 4น้ำเสียที่มีสีเข้มข้น
   เฉลย ข้อ 2
    
185 .' - '.4953 .' ' จงหาพื้นที่ผิวถังตกตะกอนขั้นต้น เมื่อมีน้ำเข้าเฉลี่ย 50 ลบ.ม./ชม. Peak Factor 3.5 กำหนด Surface Overflow Rate ที่อัตราการไหลเฉลี่ยและอัตราการไหลสูงสุด 36 และ 90 ลบ.ม./(ตร.ม.-วัน) ตามลำดับ
 133.3 ตร.ม.
 246.7 ตร.ม. .
 380 ตร.ม.
 4116.6 ตร.ม.
   เฉลย ข้อ 2
    
186 .' - '.4954 .' ' การหาปริมาณ Coagulant ในการกำจัดสีในน้ำเสียย้อมผ้าที่รู้ Molecular Weight (MW) ของสีทำได้โดย
 1บาลานซ์สมการเคมี
 2บาลานซ์สมการเคมีและความเข้มข้นสีในน้ำเสีย
 3หาจาก Reaction Rate ของ Coagulant
 4Jar Test .
   เฉลย ข้อ 4
    
187 .' - '.4956 .' ' การกำจัดไขมันและน้ำมันในน้ำเสียควรทำโดย
 1ใช้ความร้อนทำให้ละลายน้ำ
 2ใช้สารเคมีทำให้ตกตะกอน
 3ใช้แบคทีเรียย่อยสลาย
 4ใช้ความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะแยกชั้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
188 .' - '.4959 .' ' ปัจจัยใดที่มีผลต่อการบำบัดน้ำเสียทางเคมีมากที่สุด
 1อุณหภูมิ
 2pH .
 3ค่าความตึงผิว
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
189 .' - '.4960 .' ' ปูนขาวมีสูตรทางเคมีอย่างไร
 1Ca(OH)2 .
 2CaO
 3CaCO3
 4Ca(HCO3)2
   เฉลย ข้อ 1
    
190 .' - '.4961 .' ' สารใดไม่สามารถช่วยปรับ pH ให้สูงขึ้น
 1Na2CO3
 2NaOH
 3NaCl .
 4Ca(OH)2
   เฉลย ข้อ 3
    
191 .' - '.4962 .' ' สารใดทำให้เกิดปฏิกิริยา Reduction
 1O2
 2Cl2
 3KMnO4
 4SO2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
192 .' - '.4964 .' ' น้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงมีผลทำให้
 1ออกซิเจนละลายน้ำสูงขึ้น
 2ออกซิเจนละลายน้ำต่ำลง .
 3TDS สูงขึ้น
 4TDS ต่ำลง
   เฉลย ข้อ 2
    
193 .' - '.4965 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นมีจุดประสงค์เพื่อ
 1กำจัดของแข็งแขวนลอย .
 2กำจัดแอมโมเนีย
 3กำจัดของแข็งที่ละลายน้ำ
 4กำจัดจุลินทรีย์ต่างๆ
   เฉลย ข้อ 1
    
194 .' - '.4966 .' ' ข้อใดไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
 1การดักด้วยตะแกรง
 2การฆ่าเชื้อโรค .
 3การกำจัดไขมันและน้ำมัน
 4การตกตะกอน
   เฉลย ข้อ 2
    
195 .' - '.4969 .' ' การเติมคลอรีนลงในน้ำทิ้งที่มีความขุ่นสูงจะเป็นอย่างไร
 1ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคต่ำลง
 2ค่า pH ของน้ำสูงขึ้น
 3สิ้นเปลืองจำนวนคลอรีนที่ต้องใช้
 4ถูกทั้งข้อ 1 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
196 .' - '.4974 .' ' ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ
 1ถังกวนเร็ว
 2ถังเติมอากาศ
 3ถังดักไขมัน .
 4ถังกรองจุลินทรีย์
   เฉลย ข้อ 3
    
197 .' - '.4975 .' ' ถังตกตะกอนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ฟุต และได้รับน้ำเข้าในอัตรา 3.6 ล้านแกลลอนต่อวัน จงคำนวณอัตราน้ำล้นผ่านเวียร์
 112,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
 213,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
 314,330 แกลลอน/วัน - ฟุต .
 415,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
   เฉลย ข้อ 3
    
198 .' - '.4984 .' ' กระบวนการใดที่มักติดตั้งเพิ่มในถังดักกรวดทราย
 1การเติมอากาศ .
 2การเติมสารส้ม
 3การเติมปูนขาว
 4การเติมแผ่นกั้นทางไหลของน้ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
199 .' - '.4986 .' ' ช่วงใดของกราฟ ที่ residual chlorine มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูง
 1ตรงจุด break point
 2หน้าจุด break point
 3หลังจุด break point .
 4เหนือจุด break point
   เฉลย ข้อ 3
    
200 .' - '.4988 .' ' การบำบัด CN ด้วยวิธี Alkaline chlorination ผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไร
 1CNO-
 2NO2-
 3CO2
 4N2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
201 .' - '.4989 .' ' สารใดออกซิไดซ์ CN ไม่ได้
 1Cl2
 2H2O2
 3FeSO4 .
 4O3
   เฉลย ข้อ 3
    
202 .' - '.4990 .' ' DO ในถังตกตะกอนไม่ควรต่ำกว่าเท่าใด
 10.5 .
 24
 36
 48
   เฉลย ข้อ 1
    
203 .' - '.4993 .' ' การฆ่าเชื้อโรคอยู่ในขั้นตอนใดของการบำบัดน้ำเสีย
 1ระบบบำบัดก่อนขั้นต้น
 2ระบบบำบัดขั้นต้น
 3ระบบบำบัดขั้นที่สอง
 4ระบบบำบัดขั้นที่สาม .
   เฉลย ข้อ 4
    
204 .' - '.4994 .' ' สารเคมีข้อใดไม่มีผลในการปรับค่า pH
 1NaOH
 2NaCl .
 3H2SO4
 4HCl
   เฉลย ข้อ 2
    
205 .' - '.4996 .' ' ในการกำจัดความกระด้างในน้ำที่มีแต่แคลเซี่ยมไอออน แมกนีเซี่ยมไออน และ Carbonate Hardness ควรใช้วิธีใด
 1Lime-Soda
 2Excess Lime .
 3Lime
 4Excess Lime-Soda
   เฉลย ข้อ 2
    
206 .' - '.4998 .' ' ค่า Iodine Number ที่ดีควรอยู่ระหว่างช่วงใด
 1550 - 575
 2650 - 675
 3850 - 875 .
 4950 - 975
   เฉลย ข้อ 3
    
207 .' - '.5000 .' ' ในกระบวนการ Oxidation สารเคมีที่ใช้เป็นสารออกซิไดซ์ คือ
 1KMnO4 .
 2SO2
 3FeSO4
 4H2SO4
   เฉลย ข้อ 1
    
208 .' - '.5001 .' ' การกำจัดโลหะหนักใช้กระบวนการใด
 1Precipitation .
 2Neutralization
 3Coagulation
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
209 .' - '.5003 .' ' ให้เรียงลำดับขนาดรูพรุนของ Micro Filter (MF), Ultrafilter (UF), Nanofilter (NF) และ Reverse Osmosis (RO)
 1MF > UF > NF > RO .
 2UF > MF > NF > RO
 3MF < UF < NF < RO
 4UF < MF < NF < RO
   เฉลย ข้อ 1
    
210 .' - '.5006 .' ' วิธีบำบัดโลหะหนักใช้วิธีใด
 1Neutralization
 2Precipitation .
 3Complexation
 4Oxidation Reduction
   เฉลย ข้อ 2
    
211 .' - '.5011 .' ' ปฏิกิริยาระหว่าง NH3 และ Cl2 เกิดเป็นสารใด
 1NH2Cl
 2NH2Cl2
 3NCl3
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
212 .' - '.57941 .' ' ข้อใดเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ
 1 การดักด้วยตะแกรง การตกตะกอน การดักไขมัน .
 2 การสร้างตะกอน การตกผลึก การตกตะกอน
 3 การดักด้วยตะแกรง การตกผลึก การดักไขมัน
 4 การดักด้วยตะแกรง การปรับพีเอช การสร้างตะกอน
   เฉลย ข้อ 1
    
213 .' - '.5013 .' ' โดยทั่วไป การลดลงของสารมลพิษอินทรีย์ในน้ำเสียในระบบชีวภาพจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกที่สัมผัสกับจุลชีพ หลังจากนั้นจะลดลงอย่างช้าๆ อยากทราบว่าระบบบำบัดชีวภาพใดที่ถูกออกแบบโดยอาศัยลักษณะดังกล่าว
 1ระบบเอเอสแบบกวนสมบูรณ์ (Complete Mix Activated Sludge)
 2ระบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization) .
 3ถังปฏิกรณ์ปล่องลึก (Deep Shaft Reactor)
 4ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter)
   เฉลย ข้อ 2
    
214 .' - '.5014 .' ' น้ำตาล (C6H12O6) 1 กรัม มีค่า COD กี่กรัม
 11.00 กรัม
 21.03 กรัม
 31.07 กรัม .
 41.10 กรัม
   เฉลย ข้อ 3
    
215 .' - '.5015 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1ระบบไร้ออกซิเจนต้องการอาหารเสริมน้อยกว่าระบบใช้อากาศ .
 2ระบบไร้ออกซิเจนต้องการอาหารเสริมมากกว่าระบบใช้อากาศ
 3ระบบไร้ออกซิเจนมักถูกออกแบบให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีต่ำกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
 4ถูกทั้งข้อ 1. และ ข้อ 3
   เฉลย ข้อ 1
    
216 .' - '.5016 .' ' จงคำนวณภาระบีโอดี (BOD Load) ของระบบไร้ออกซิเจนที่รับน้ำเสียวันละ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บีโอดีน้ำเสีย 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร
 1300 กิโลกรัมต่อวัน
 2600 กิโลกรัมต่อวัน
 3900 กิโลกรัมต่อวัน .
 41200 กิโลกรัมต่อวัน
   เฉลย ข้อ 3
    
217 .' - '.5017 .' ' จงคำนวณขนาดของบ่อ Aerated lagoon สำหรับอัตราไหลน้ำเสีย 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บีโอดีเข้า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และต้องการประสิทธิภาพการบำบัด 90 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้ค่า k (overall first –order BOD removal rate constant) เท่ากับ 3.4 ต่อวัน
 13400 ลูกบาศก์เมตร
 22950 ลูกบาศก์เมตร
 32650 ลูกบาศก์เมตร .
 42150 ลูกบาศก์เมตร
   เฉลย ข้อ 3
    
218 .' - '.5018 .' ' จงคำนวณค่าความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งของระบบเอเอส เมื่อกำหนดค่าต่างๆดังนี้
 10.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
 20.56 มิลลิกรัมต่อลิตร .
 30.65 มิลลิกรัมต่อลิตร
 41.26 มิลลิกรัมต่อลิตร
   เฉลย ข้อ 2
    
219 .' - '.5019 .' ' น้ำเสียมีอัตราไหล 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีค่าบีโอดี 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนถังเติมอากาศมีขนาดความจุน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตร และมีค่าเอ็มแอลวีเอสเอส (MLVSS) 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร จงคำนวณค่า F/M ratio
 10.15 ต่อวัน
 20.17 ต่อวัน .
 30.19 ต่อวัน
 40.21 ต่อวัน
   เฉลย ข้อ 2
    
220 .' - '.5020 .' ' จงคำนวณค่าระยะเวลากักเซลต่ำสุด (minimum SRT) เมื่อสารอินทรีย์ในน้ำเสียเท่ากับ 500 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของซีโอดี กำหนดให้
 10.2 วัน .
 20.7 วัน
 31.5 วัน
 42.0 วัน
   เฉลย ข้อ 1
    
221 .' - '.5021 .' ' เซลล์แบคทีเรีย (C5H7O2N) 1 กรัม คิดเทียบเท่าในรูปซีโอดีกี่กรัม
 10.28 กรัม
 20.71 กรัม
 31.42 กรัม .
 42.84 กรัม
   เฉลย ข้อ 3
    
222 .' - '.5022 .' ' จงคำนวณขนาดของระบบไร้ออกซิเจนที่รับน้ำเสียวันละ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บีโอดีน้ำเสีย 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร และกำหนดให้ อัตราภาระสารอินทรีย์ (Organic loading rate) เท่ากับ 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 1220 ลูกบาศก์เมตร
 2250 ลูกบาศก์เมตร
 3280 ลูกบาศก์เมตร
 4300 ลูกบาศก์เมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
223 .' - '.5023 .' ' จงคำนวณปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เมื่ออัตราไหลน้ำเสีย 500 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียมีค่าบีโอดี 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดีเท่ากับ 98 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้ Observed Yield เท่ากับ 0.3
 136.75 กิโลกรัมต่อวัน .
 240.75 กิโลกรัมต่อวัน
 350.25 กิโลกรัมต่อวัน
 473.50 กิโลกรัมต่อวัน
   เฉลย ข้อ 1
    
224 .' - '.5024 .' ' ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดภาวะตะกอนอืด (Sludge Bulking) ในระบบ AS ได้ง่าย
 1ค่า F/M สูงเกินไป
 2สารอาหารเสริมไม่เพียงพอ .
 3ออกซิเจนละลายสูงเกินไป
 4คำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
225 .' - '.5025 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1Primary sedimentation tank มีไว้เพื่อตกตะกอนจุลินทรีย์แล้วหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ในถังเติมอากาศ
 2หากน้ำเสียมีอาหารเสริมมากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาตะกอนอืด (Bulking) ได้ง่าย
 3ระบบไร้ออกซิเจนสามารถบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบโลหะได้
 4กล่าวผิดทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
226 .' - '.5026 .' ' เมื่อเกิดปัญหาเรื่องตะกอนอืด (Bulking sludge) การตรวจสอบข้อใดไม่ช่วยให้รู้ที่มาของปัญหา
 1บีโอดีในถังปฏิกรณ์
 2ชนิดของสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีในระบบ
 3ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบ
 4อัตราส่วนของวีเอสเอสต่อเอสเอสของตะกอนแบคทีเรีย .
   เฉลย ข้อ 4
    
227 .' - '.5027 .' ' ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic process) มีอะไรบ้าง
 1จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CO2 + H2O
 2จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CH4 + NH3 + H2O
 3จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CH4 + N2 + H2O
 4จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CH4 + H2S+ CO2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
228 .' - '.5028 .' ' อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของ Mesophilic bacteria อยู่ในช่วงใด
 10-10 องศาเซลเซียส
 210-25 องศาเซลเซียส
 325-40 องศาเซลเซียส .
 440-60 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 3
    
229 .' - '.5029 .' ' ในการวัดอัตราไหลน้ำเสียและค่าบีโอดี ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังแสดงในตาราง อยากทราบว่าอัตรารับภาระบีโอดีสูงสุด (Maximum BOD Loading Rate) มีค่าเท่าไร

เวลา

(นาฬิกา)

อัตราไหลน้ำเสีย

(ลบ.ม./วัน)

บีโอดี

(มก./ลิตร)

1.00

1.28

132

3.00

1.84

64

5.00

7.03

45

7.00

6.42

108

9.00

13.11

180

11.00

7.59

211

13.00

4.50

208

15.00

5.85

195

17.00

4.15

156

19.00

3.15

179

21.00

3.13

305

23.00

0.98

203

 10.24 กก./ชม. .
 22.4 กก./ชม. .
 324 กก./ชม.
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 2
    
230 .' - '.5030 .' ' จงคำนวณหาค่าอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ โดยกำหนดให้
- อัตราไหลของน้ำเสียเข้าระบบเท่ากับ 1,000 ลบ.ม./วัน
- ค่าบีโอดีของน้ำเสียเท่ากับ 500 มก./ลิตร
- ค่า MLVSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 3,000 มก./ลิตร
- ปริมาตรถังเติมอากาศเท่ากับ 500 ลบ.ม.
 10.08 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 20.18 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 30.23 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 40.33 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
231 .' - '.5031 .' ' กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพที่สมบูรณ์จะไม่เกิดก๊าซอะไร
 1ก๊าซมีเทน
 2ก๊าซไนโตรเจน .
 3ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 4ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 2
    
232 .' - '.5032 .' ' ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเอเอส คือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ถ้าน้ำเสียมีค่าภาระบีโอดี 100 กิโลกรัม อยากทราบว่าจะต้องควบคุมปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำเสียให้มีปริมาณเท่าไร
 1ไนโตรเจน 5.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 1.0 กิโลกรัม .
 2ไนโตรเจน 5.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 0.5 กิโลกรัม
 3ไนโตรเจน 1.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 0.2 กิโลกรัม
 4ไนโตรเจน 1.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 0.1 กิโลกรัม
   เฉลย ข้อ 1
    
233 .' - '.5033 .' ' ตัวอย่างของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เฉพาะในส่วนของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ คือข้อใด?
 1Rotating Biological Contactor
 2Activated Sludge
 3Upflow Anaerobic Sludge Blanket
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
234 .' - '.5034 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Activated Sludge ต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใดบ้าง?
 1F/M ratio
 2MLSS
 3Sludge Age
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
235 .' - '.5036 .' ' ช่วงค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ควรมีในถังเติมอากาศระบบเอเอส คือ
 10.5-1.0 มก./ล.
 21.0-2.0 มก./ล. .
 34.0-5.0 มก./ล.
 4> 5.0 มก./ล.
   เฉลย ข้อ 2
    
236 .' - '.5037 .' ' ปัญหาตะกอนไม่จมตัว (bulking sludge) ในระบบเอเอสเกิดจาก
 1ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำ
 2ถังตกตะกอนออกแบบขนาดเล็กเกินไป
 3หลายปัจจัยที่ทำให้แบคทีเรียแบบเส้นใยเจริญเติบโตมากผิดปกติ .
 4น้ำเสียมีสัดส่วนสารอาหารต่ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
237 .' - '.5038 .' ' ระบบบ่อเติมอากาศมีค่า 1st-order Reaction Rate Constant (k) = 2 วัน-1 ถ้าน้ำเข้ามีค่า BOD 250 มก./ล. โดยสมมติฐานว่า BOD ลดลงแบบ 1st-order ถังมีสภาพทางชลศาสตร์แบบกวนสมบูรณ์ จงหาเวลาเก็บกักน้ำในบ่อเติมอากาศ ถ้าต้องการให้ BOD น้ำออกเท่ากับ 10 มก./ล.
 14 วัน
 28 วัน
 312 วัน .
 424 วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
238 .' - '.5039 .' ' บ่อผึ่งเป็นระบบบำบัดแบบใช้ออกซิเจนที่มีการเกิดออกซิเจนหลักใหญ่มาจาก
 1Surface Reaeration
 2การสังเคราะห์แสงของแอลจี .
 3การพัดของลมที่ผิวน้ำ
 4การหมุนวนของน้ำจากด้านบนลงล่าง
   เฉลย ข้อ 2
    
239 .' - '.5040 .' ' ออกซิเจนละลายน้ำในบ่อผึ่งจะมีลักษณะเฉพาะดังนี้
 1มีค่าค่อนข้างสม่ำเสมอตามความลึกของน้ำ
 2มีค่าค่อนข้างสม่ำเสมอในช่วงกลางวัน แต่จะลดลงในตอนกลางคืน
 3มีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสูงสุดเวลาประมาณ 16:00 น. .
 4มีค่าสูงสุดในเวลาเที่ยงวัน
   เฉลย ข้อ 3
    
240 .' - '.5041 .' ' บ่อผึ่งบางครั้งมีปัญหาของแข็งแขวนลอยและ BOD สูงเกินมาตรฐานน้ำทิ้งเนื่องมาจาก
 1แบคทีเรียไม่ตกตะกอน
 2แอลจีมากเกินไป .
 3น้ำเข้ามีคอลลอยด์
 4มีการกวนในบ่อมากเกินไป
   เฉลย ข้อ 2
    
241 .' - '.5042 .' ' ลักษณะตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส ที่มีการเติมออกซิเจนพอเพียงมีดังนี้
 1มีสีดำ ของแข็งแขวนลอย 1-2%
 2มีสีน้ำตาล ของแข็งแขวนลอย 0.5-1.5% .
 3มีสีน้ำตาล ของแข็งแขวนลอย > 2%
 4มีสีเทา ของแข็งแขวนลอย 0.5-1.5%
   เฉลย ข้อ 2
    
242 .' - '.5043 .' ' การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนเหมาะสำหรับ
 1น้ำเสีย BOD 1-20 mg/l
 2น้ำเสีย BOD 20-100 mg/l
 3น้ำเสีย BOD 100-2000 mg/l .
 4น้ำเสีย BOD 2000-10000 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
243 .' - '.5044 .' ' สัดส่วนของปริมาณ BOD:N:P ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจุลชีพแบบใช้ออกซิเจนคือ
 1100:5:1 .
 2150:5:1
 3100:10:2
 4200:50:5
   เฉลย ข้อ 1
    
244 .' - '.5045 .' ' การที่น้ำทิ้งมีสีดำเกิดจาก
 1มีไนเตรตสูง
 2มีซัลไฟด์สูง .
 3มีฟอสฟอรัสสูง
 4มีตะกอนจุลชีพมาก
   เฉลย ข้อ 2
    
245 .' - '.5046 .' ' ความเร็วของปฏิกิริยาทางชีวภาพขึ้นอยู่กับ
 1ปริมาณน้ำเสีย
 2ขนาดของถัง
 3ความเข้มข้นของน้ำเสีย .
 4เวลาในการไหลต่อวันของน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 3
    
246 .' - '.5047 .' ' บ่อเกรอะ (Septic Tank) ควรมีเวลาเก็บกักเท่าใด
 15 – 10 hr
 20.5 – 1.0 hr
 30.5 – 1.0 day .
 45 – 10 day
   เฉลย ข้อ 3
    
247 .' - '.5048 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
 1น้ำเสียที่ความเข้มข้นสูง ต้องการจุลชีพน้อย
 2น้ำเสียที่ความเข้มข้นต่ำ ต้องการถังเติมอากาศขนาดใหญ่
 3ถ้ามีจุลชีพมาก ต้องการถังเติมอากาศขนาดใหญ่
 4ถ้ามีจุลชีพน้อย ต้องการถังเติมอากาศขนาดใหญ่ .
   เฉลย ข้อ 4
    
248 .' - '.5049 .' ' การเติมอากาศแบบ Tapered Aeration ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 1การเติมอากาศควรเป็นจากน้อยไปมากตามความยาวถัง
 2การเติมอากาศควรเป็นจากมากไปน้อยตามความยาวถัง .
 3การเติมอากาศควรเท่ากันตลอดถัง
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
249 .' - '.5050 .' ' การควบคุมอายุตะกอนเท่ากับ 5 วันควรทำโดย
 1เก็บตะกอนไว้ 5 วันก่อนทิ้ง
 2ทิ้งตะกอนจากถังเติมอากาศวันละ 1/5 ของปริมาตร .
 3ทิ้งน้ำตะกอนจากถังตกตะกอนวันละ 1/5
 4ทิ้งตะกอนทั้งหมดทุก 5 วัน
   เฉลย ข้อ 2
    
250 .' - '.5051 .' ' การต่อถังบำบัดน้ำเสียชนิดกวนสมบูรณ์แบบขนานต่างกับแบบอนุกรมอย่างไร
 1แบบขนานรับน้ำเสียได้มากกว่า
 2แบบอนุกรมรับน้ำเสียได้มากกว่า .
 3ทั้งสองแบบรับน้ำเสียได้เท่ากัน
 4แบบอนุกรมควรใช้สำหรับน้ำเสียที่เป็นพิษ
   เฉลย ข้อ 2
    
251 .' - '.5052 .' ' การรวบรวมน้ำเสียชุมชนเป็นระยะทางไกล น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดควรมีลักษณะอย่างไร
 1น้ำเสียมีกลิ่นน้อยลงเพราะผ่านการไหลในท่อมานาน
 2น้ำเสียมีกลิ่นมากขึ้นเพราะกระบวนการย่อยแบบไร้ออกซิเจน .
 3น้ำเสียมีไนเตรตสูงขึ้นเพราะกระบวนการย่อยแบบใช้ออกซิเจน
 4น้ำเสียมีตะกอนจุลชีพสูงขึ้นเพราะกระบวนการย่อยแบบใช้ออกซิเจน
   เฉลย ข้อ 2
    
252 .' - '.5053 .' ' ถ้าน้ำเสียชนิดหนึ่งมี แอมโมเนีย ไนไตร์ต และไนเตรต การบำบัดทางชีวภาพควรมีผลเช่นใด
 1แอมโมเนียหมดก่อน .
 2ไนไตร์ตหมดก่อน
 3ไนเตรตหมดก่อน
 4หมดพร้อมๆกันทั้งสามชนิด
   เฉลย ข้อ 1
    
253 .' - '.5054 .' ' วิธีบำบัดน้ำเสียที่มีไนเตรตสูงควรทำอย่างไร
 1เติมอากาศเพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจน
 2เติมสารอินทรีย์เพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจน .
 3เติมอากาศเพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นแอมโมเนีย
 4เติมสารอินทรีย์เพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นแอมโมเนีย
   เฉลย ข้อ 2
    
254 .' - '.5055 .' ' ปัจจัยใดที่มีผลต่อการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพมากที่สุด
 1แสงแดด
 2การระบายอากาศ
 3อุณหภูมิ .
 4ความขุ่นของน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 3
    
255 .' - '.5056 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียเอเอสแบบใดที่ไม่ต้องมีการหมุนเวียนสลัดจ์
 1ระบบเอเอสแบบปรับเสถียร
 2ระบบเอสบีอาร์ .
 3ระบบคูวนเวียน
 4ระบบกำจัดไนโตรเจนแบบแยกเชื้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
256 .' - '.5057 .' ' จุลินทรีย์ชนิดใดในระบบที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะการเดินระบบที่อยู่ในช่วงค่า F/M ต่ำๆ ?
 1amoebas
 2Rotifers .
 3Flagellates
 4Stalked Ciliates
   เฉลย ข้อ 2
    
257 .' - '.5058 .' ' จุลินทรีย์ในระบบชนิดใด ถ้าหากพบในปริมาณมากสามารถเป็นตัวชี้วัดถึงสภาวะการเดินระบบที่ดีเหมาะแก่การบำบัดน้ำเสีย
 1amoebas
 2Stalked Ciliates .
 3Flagellates
 4Rotifers
   เฉลย ข้อ 2
    
258 .' - '.5059 .' ' ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ SBR
 1จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบ decanter ให้มีประสิทธิภาพ
 2มีประชากรจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่าของระบบเอเอส .
 3ค่า SVI ของระบบนี้อยู่ในช่วงที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสลัดจ์ไม่จมตัว
 4การควบคุมการทำงานของระบบ SBR จะมีความยุ่งยากในกรณีแบบหลายถัง
   เฉลย ข้อ 2
    
259 .' - '.5060 .' ' ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ RBC
 1อัตราความเร็วของการหมุนจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบถึงระดับหนึ่งเท่านั้น
 2อัตราการหมุนของเพลาและตัวกลางจะช่วยเพิ่มอัตราการเติมอากาศและการกวนน้ำเสีย
 3ควรเพิ่มจำนวนขั้นตอนของระบบ RBC ช่วยในการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 4ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ดี .
   เฉลย ข้อ 4
    
260 .' - '.5061 .' ' ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกประเภทของตัวกลางในระบบ Tricking Filter ข้อใดไม่เหมาะสม
 1มีความหยาบขรุขระพอสมควร
 2มีพื้นที่ผิวมาก
 3มีคุณสมบัติคงที่ทางเคมี
 4ควรเป็นวัสดุเนื้อแน่น ช่องว่างน้อย .
   เฉลย ข้อ 4
    
261 .' - '.5062 .' '

จงคำนวณหาค่า Return Sludge ratio ของระบบบำบัดเอเอสที่มีค่า MLVSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 3,000 mg/l ค่า RAS (Return Activated Sludge) เท่ากับ 9,000 mg/l และปริมาณการไหลของน้ำเสียเข้าระบบ เท่ากับ 10,000 ลบ.ม./วัน

กำหนด QRXR = (Q+QR)*X

 140%
 250% .
 360%
 470%
   เฉลย ข้อ 2
    
262 .' - '.5063 .' ' ปกติในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส เพื่อให้ปริมาณสลัดจ์ลดลง และช่วยลดกลิ่นเหม็นของสลัดจ์ที่จะต้องทิ้งด้วยนั้นมักจะออกแบบให้มีค่าอายุสลัดจ์เป็นเท่าใด
 1น้อยกว่า 3 วัน
 25-15 วัน
 3มากกว่า 20 วัน .
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
263 .' - '.5064 .' ' ระบบบำบัดแบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียรภาพสามารถบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรเป็นหลัก
 1แบคทีเรีย กับ โปรโตซัว
 2แบคทีเรียกับเชื้อรา
 3โปรโตซัวกับสาหร่าย
 4แบคทีเรียกับสาหร่าย .
   เฉลย ข้อ 4
    
264 .' - '.5065 .' ' ในสภาพอากาศปิดหรือไม่มีแสงแดดเพียงพอเป็นเวลานานและติดต่อกันหลายวัน จะพบปรากฏการณ์ใดในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบ High Rate Oxidation Pond
 1น้ำภายในบ่อเกิดการเน่าเสียเนื่องจากขาดออกซิเจน .
 2น้ำภายในบ่อยังคงสภาพเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 3ชั้นน้ำในส่วนที่เป็นแอโรบิค( Aerobic) เพิ่มขึ้น
 4ประสิทธิภาพของระบบในการบำบัดน้ำเสียยังคงที่เหมือนเดิม
   เฉลย ข้อ 1
    
265 .' - '.5067 .' ' ในกรณีที่น้ำเสียเข้าสู่ระบบมีค่าความเข้มข้นของน้ำเสียในรูปของบีโอดีมากกว่า 1000 mg/l ในการออกแบบระบบบำบัดแบบบ่อควรออกแบบอย่างไร
 1ใช้บ่อผึ่งเป็นบ่อแรก และตามด้วยบ่อหมัก
 2ใช้บ่อหมักเป็นบ่อแรกและตามด้วยบ่อผึ่ง .
 3ใช้บ่อผักตบชวาเป็นบ่อแรกและตามด้วยบ่อหมัก
 4ใช้บ่อบ่มเป็นบ่อแรกและตามด้วยบึงประดิษฐ์
   เฉลย ข้อ 2
    
266 .' - '.5068 .' ' น้ำเสียชุมชนที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียรภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ในการปลูกพืชใบเขียวเนื่องจากเหตุใด
 1เนื่องจากมีสารอาหารโปตัสเซียมสูง
 2เนื่องจากมีสารอาหารจำพวกไนโตรเจนสูง .
 3เนื่องจากมีสารอาหารจำพวกแคลเซียมสูง
 4เนื่องจากมีสารอาหารจำพวกแมกนีเซียมสูง
   เฉลย ข้อ 2
    
267 .' - '.5070 .' ' น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบควรมีอัตราส่วนของบีโอดีต่อไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสเป็นเท่าใด
 11:2:5
 21:3:5
 3100:3:1
 4100:5:1 .
   เฉลย ข้อ 4
    
268 .' - '.5071 .' ' ระบบอาร์บีซี (RBC) มีข้อดีอย่างไร
 1ใช้พื้นที่น้อย
 2ควบคุมง่าย
 3ประหยัดพลังงาน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
269 .' - '.5072 .' ' บ่อปรับเสถียรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
 1ไม่มีกลิ่นเหม็น
 2มีสีเขียว
 3มี pH เป็นกลาง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
270 .' - '.5074 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใดที่มีค่าเดินระบบสูงที่สุด
 1เอเอส .
 2RBC
 3Tricking Filter
 4บ่อปรับเสถียร
   เฉลย ข้อ 1
    
271 .' - '.5075 .' ' ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดตะกอนแบบเข็มหมุดในถังตกตะกอนแบบที่สองในระบบเอเอส ตกตัวได้เร็วแต่น้ำทิ้งขุ่น
 1ตะกอนอายุน้อย
 2ชั้นตะกอนต่ำไป
 3ตะกอนอายุมากไป .
 4มีออกซิเจนน้อยไป
   เฉลย ข้อ 3
    
272 .' - '.5076 .' ' ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process)
 1ออกซิเจนละลายน้ำ
 2อุณหภูมิ
 3ค่าพีเอช
 4พื้นที่หน้าตัดของตัวกลาง .
   เฉลย ข้อ 4
    
273 .' - '.5077 .' ' ข้อใดคือเครื่องเติมอากาศที่นิยมใช้ ในระบบคูวนเวียน
 1เครื่องเติมอากาศแบบ Propeller
 2เครื่องเติมอากาศแบบ Cage Rotor .
 3เครื่องเติมอากาศแบบ Turbine
 4เครื่องเติมอากาศแบบ Paddle
   เฉลย ข้อ 2
    
274 .' - '.5078 .' ' ข้อใดคือระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Trickling Filter ที่ใช้ตัวกรองเป็นพลาสติก และมักใช้เป็นการบำบัดขั้นต้นกับน้ำทิ้งที่มีบีโอดีสูงมาก
 1ระบบ Low-Rate Trickling Filter
 2ระบบ Intermediate-Rate Trickling Filter
 3ระบบ High-Rate Trickling Filter
 4ระบบ Roughing Trickling Filter .
   เฉลย ข้อ 4
    
275 .' - '.5079 .' ' ระบบแอ็คทิเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่งได้รับน้ำเสียที่มี บีโอดี 200 มก./ล. ในอัตรา 600 ลบ.เมตร/วัน จงคำนวณหาเวลากักน้ำของถังเติม อากาศ ที่มีความจุ 300 ลบ.เมตร
 16 ชั่วโมง
 212 ชั่วโมง .
 318 ชั่วโมง
 424 ชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 2
    
276 .' - '.5080 .' ' บ่อผึ่งมีความจุน้ำเท่ากับ 2,500 ลูกบาศก์เมตร ได้รับน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของบีโอดี 350 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอัตรา 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จงหาออร์แกนิคโหลดดิงของบ่อ ถ้าพื้นที่ผิวน้ำของบ่อเท่ากับ 2,000 ตารางเมตร
 120 ก./ ตร.เมตร - วัน
 225 ก./ ตร.เมตร - วัน
 330 ก./ ตร.เมตร - วัน
 435 ก./ ตร.เมตร - วัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
277 .' - '.5081 .' ' ถ้าน้ำเสียมี บีโอดี 200 มก./ล. และมีอัตราไหล 200 ลบ.เมตร/วัน จงคำนวณหาออร์แกนิคโหลดดิงของ ทริคคลิงฟิลเตอร์ที่มีปริมาตร 250 ลบ.เมตร
 1100 ก./ลบ.เมตร - วัน
 2120 ก./ลบ.เมตร - วัน
 3140 ก./ลบ.เมตร - วัน
 4160 ก./ลบ.เมตร - วัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
278 .' - '.5082 .' ' ระบบแอ็คทิเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่งได้รับน้ำเสียที่มีบีโอดี 400 มก./ล. ในอัตรา 500 ลบ.ม./วัน ถ้าอัตรา F/M ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.4 วัน-1 จงคำนวณหาความเข้มข้นของ MLVSS ในถังเติมอากาศที่มีความจุ 100 ลบ.ม.
 12,000 มก./ล.
 23,000 มก./ล.
 34,000 มก./ล.
 45,000 มก./ล. .
   เฉลย ข้อ 4
    
279 .' - '.5083 .' ' ค่า F/M ทั่วไปของระบบ Activated Sludge มีค่าเท่าใด
 10.1 – 0.3 ลิตร/วัน .
 20.3 – 0.5 ลิตร/วัน
 30.5 – 1.0 ลิตร/วัน
 41.0 – 2.0 ลิตร/วัน
   เฉลย ข้อ 1
    
280 .' - '.5084 .' ' Oxygen (O2) 1 mol สามารถรับ electron ได้เท่าใด
 11 equivalent
 22 equivalent
 34 equivalent .
 46 equivalent
   เฉลย ข้อ 3
    
281 .' - '.5085 .' ' สารใดที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลชีพ
 1N
 2P
 3S
 4จำเป็นทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
282 .' - '.5086 .' ' ค่าประจุ (Oxidation State) ของ C ในจุลชีพ (C5H7O2N) มีค่าเท่าใด
 10 .
 2-0.6
 3-1.2
 4-1.6
   เฉลย ข้อ 1
    
283 .' - '.5087 .' ' บ่อตกตะกอนสำหรับตะกอนจากถังเติมอากาศควรเก็บน้ำนานเท่าใด
 1ไม่ต่ำกว่า 4 ชม.
 2ไม่เกิน 4 ชม. .
 3ไม่ต่ำกว่า 2 ชม.
 4ไม่เกิน 2 ชม.
   เฉลย ข้อ 2
    
284 .' - '.5088 .' ' สีดำในน้ำเสียมักมาจากสารใด
 1C
 2N
 3S .
 4P
   เฉลย ข้อ 3
    
285 .' - '.5089 .' ' ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในถังเติมอากาศ ควรมีค่าเท่าใด
 1ไม่ต่ำกว่า 20 mg/L
 2ไม่ต่ำกว่า 5 mg/L
 3ไม่ต่ำกว่า 3 mg/L
 4ไม่ต่ำกว่า 1 mg/L .
   เฉลย ข้อ 4
    
286 .' - '.5090 .' ' ความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศ ควรมีค่าเท่าใด
 1มากกว่า 30 mg/L
 2100 – 1000 mg/L
 31,500 – 4,000 mg/L .
 45,000 – 12,000 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
287 .' - '.5091 .' ' ถังเติมอากาศระบบ Activated Sludge ขนาด 200 ลบ.ม.ออกแบบให้มีอายุตะกอน 10 วัน มีอัตราการไหลของน้ำเสียเข้า 300 ลบ.ม.ต่อวัน ที่ BOD 1,000 mg/L พบว่ามีความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศเท่ากับ 2,500 mg/L เมื่อใช้ถังตกตกตะกอนขนาด 50 ลบ.ม. พบว่าความเข้มข้นของตะกอนเวียนกลับ คือ 10,000 mg/L จะต้องมีการดูแลให้ทิ้งตะกอนออกจากถังตกตะกอนเท่าใด
 15 ลบ.ม.ต่อวัน .
 210 ลบ.ม.ต่อวัน
 315 ลบ.ม.ต่อวัน
 420 ลบ.ม.ต่อวัน
   เฉลย ข้อ 1
    
288 .' - '.5092 .' ' น้ำที่มีค่า BOD สูง และมี TKN ใช้ระบบใดในการกำจัด (เรียงลำดับ)
 1Anaerobic, Anoxic, Aerobic .
 2Anoxic, Aerobic, Anaerobic
 3Anaerobic, Aerobic, Anoxic
 4Aerobic, Anxioc, Aerobic
   เฉลย ข้อ 1
    
289 .' - '.5093 .' ' ข้อมูลใดที่มีความสำคัญในการออกแบบและควบคุมถังตกตะกอน
 1Retention Time, Overflow rate
 2Retention Time, Weir loading
 3Retention Time, Solid loading
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
290 .' - '.5094 .' ' ถ้าในบ่อหมักไร้อากาศมีค่า pH ลดต่ำลงควรเติมสารเคมีชนิดใด
 1Na2CO3 .
 2NaCl
 3HCl
 4H2SO4
   เฉลย ข้อ 1
    
291 .' - '.5095 .' ' การกัดกร่อนของท่อระบายน้ำเสียเกิดจากสาเหตุใด
 1CO2
 2SO2
 3HS-
 4H2S .
   เฉลย ข้อ 4
    
292 .' - '.5096 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 1กระบวนการไนตริฟิเคชั่น คือ NH3 -> NO2 -> NO3-
 2กระบวนการไนตริฟิเคชั่นกระทำโดยแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Nitrisomonas และ Nitrobacter
 3กระบวนการไนตริฟิเคชั่นคือกระบวนการที่สารอนินทรีย์ถูกออกซิไดซ์
 4กระบวนการดีไนตริฟิเคชั่นคือกระบวนการที่สารอนินทรีย์ถูกออกซิไดซ์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
293 .' - '.5097 .' ' ในการวิเคราะห์ SVI ควรเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณใด
 1บ่อพักน้ำเสีย
 2ถังเติมอากาศ .
 3ถังตกตะกอนขั้นที่ 1
 4ถังตกตะกอนขั้นที่ 2
   เฉลย ข้อ 2
    
294 .' - '.5098 .' ' เวียร์สามเหลี่ยม (ฝาย) 90º ติดตั้งในรางระบายน้ำกว้าง 0.50 m ระดับน้ำลึก 0.60 m สันฝายสูง 0.30 m อัตราการไหลของน้ำเสียมีค่าเท่ากับเท่าใด (Q = 1.47 H2.5)
 1150.25 m3/hr
 2192.33 m3/hr
 3259.20 m3/hr .
 4320.45 m3/hr
   เฉลย ข้อ 3
    
295 .' - '.5099 .' ' เวียร์สามเหลี่ยม (ฝาย) 60º ติดตั้งในรางระบายน้ำกว้าง 0.50 m ระดับน้ำลึก 0.80 m สันฝายสูง 0.25 m อัตราการไหลของน้ำเสียมีค่าเท่ากับเท่าใด (Q = 0.85 H2.5)
 1686.48 m3/hr
 2250.15 m3/hr
 3655.38 m3/hr
 497.20 m3/hr .
   เฉลย ข้อ 4
    
296 .' - '.5100 .' ' Eutrophication มักเกิดในบ่อใดมากที่สุด
 1Facultative pond
 2Polishing pond .
 3บ่อเติมอากาศ
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
297 .' - '.5101 .' ' สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่พบในระบบเอเอส แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพสูง คือ
 1Rotifers และ Filamentous
 2Ciliates และ Filamentous
 3Rotifers และ Ciliates .
 4Suctoria และ Filamentous
   เฉลย ข้อ 3
    
298 .' - '.5102 .' ' เวลาของถัง Stabilize และเวลาของถัง Contact เป็นดังข้อใด
 1Stabilize 4 hr และ Contract 1 hr .
 2Stabilize 3 hr และ Contract 2 hr
 3Stabilize 1 hr และ Contract 4 hr
 4Stabilize 2 hr และ Contract 3 hr
   เฉลย ข้อ 1
    
299 .' - '.5103 .' ' ถ้าค่า mm เพิ่มขึ้น ค่า Ks ลดลง จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 2ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 4ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง .
   เฉลย ข้อ 4
    
300 .' - '.5104 .' ' ถ้าค่า mm ลดลง ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 2ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น .
 4ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
   เฉลย ข้อ 3
    
301 .' - '.5105 .' ' ถ้าค่า mm ลดลง ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง .
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
302 .' - '.5106 .' ' ถ้าค่า mคงที่ ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น .
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
303 .' - '.5107 .' ' ถ้าค่า mm ลดลง ค่า Ks  คงที่ จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น .
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
304 .' - '.5108 .' ' ถ้าค่า mเพิ่มขึ้น ค่า Ks  คงที่ จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง .
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
305 .' - '.5109 .' ' ถ้าค่า mเพิ่มขึ้น ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 3ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
306 .' - '.5110 .' ' ถ้าอุณหภูมิของน้ำเสียเพิ่มขึ้นจะมีผลอย่างไรต่อการออกแบบระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง .
 3ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 4ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
   เฉลย ข้อ 2
    
307 .' - '.5111 .' ' ถ้าอุณหภูมิของน้ำเสียลดลงจะมีผลอย่างไรต่อการออกแบบระบบบำบัด
 1ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น .
 2ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 3ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 4ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
   เฉลย ข้อ 1
    
308 .' - '.5112 .' ' ในระบบเอเอส ค่า SVI ที่ทำให้ระบบตกตะกอนดีที่สุดควรมีค่าประมาณเท่าใด
 140 -80 ml/g
 280 -120 ml/g .
 3120 - 160 ml/g
 4160 - 240 ml/g
   เฉลย ข้อ 2
    
309 .' - '.5113 .' ' ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าระบบบำบัดมีค่าเท่ากับ 1,000 m3/d, BODin = 150 mg/l, MLSS = 2,500 mg/l ถังเติมอากาศที่มีปริมาตร 500 m3 คำนวณหาค่า F/M
 10.20 kgBOD/kgMLVSS
 20. 25 kgBOD/kgMLVSS
 30. 12 kgBOD/kgMLVSS
 40. 15 kgBOD/kgMLVSS .
   เฉลย ข้อ 4
    
310 .' - '.5114 .' ' ในระบบ Activated Sludge ค่า Hydraulic Retention Time (HRT) กับ Solid Retention Time (SRT) ควรเป็นอย่างไร
 1HRT < SRT .
 2HRT > SRT
 3HRT = SRT
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
311 .' - '.5115 .' ' ตัวแปรควบคุมที่ต่างกันของ Activated Sludge และ Aerated Lagoon คือข้อใด
 1DO
 2HRT .
 3pH
 4Sludge Age
   เฉลย ข้อ 2
    
312 .' - '.5116 .' ' ค่า MLSS ของ Activated Sludge และ Aerated Lagoon เป็นไปตามข้อใด
 1Activated Sludge > Aerated Lagoon .
 2Activated Sludge < Aerated Lagoon
 3Activated Sludge = Aerated Lagoon
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
313 .' - '.5117 .' ' ผักตบชวาโตไม่ได้ที่บ่อใด
 1Facultative Pond
 2Anaerobic Pond .
 3Oxidation Pond
 4Polishing Pond
   เฉลย ข้อ 2
    
314 .' - '.5118 .' ' สาหร่ายเกิดได้ดีที่บ่อใด
 1Facultative Pond
 2Anaerobic Pond
 3Oxidation Pond
 4Polishing Pond .
   เฉลย ข้อ 4
    
315 .' - '.5119 .' ' เครื่องมือใดใช้วัดความสามารถในการรับอิเล็กตรอนในน้ำเสียของระบบไร้อากาศ
 1pH meter
 2pH-controller
 3ORP .
 4Skiming
   เฉลย ข้อ 3
    
316 .' - '.5120 .' ' การกำจัดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวในถังพักน้ำเสีย แก้ไขโดยเติมสารเคมีชนิดใด
 1คลอรีน
 2ปูนขาว .
 3โซดาไฟ
 4กำมะถัน
   เฉลย ข้อ 2
    
317 .' - '.5121 .' ' ถังปรับสภาพในโรงงานชุบโลหะ อุปกรณ์ใดสำคัญที่สุด
 1เครื่องกวน
 2ปั๊มสูบน้ำ .
 3เครื่องเติมอากาศ
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
318 .' - '.5122 .' ' ข้อใดเป็น Anaerobic Process
 1Aerated Lagoon
 2Tricking Filter
 3RBC
 4UASB .
   เฉลย ข้อ 4
    
319 .' - '.57714 .' ' จงคำนวณหาปริมาตรบ่อหมักแบบไร้อากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียซึ่งมีความเข้มข้น COD = 5,000 mg/l และมีอัตราการไหล = 80 m3/d เมื่อออกแบบโดยใช้ volumetric organic loading rate = 0.5 kgCOD/m3-d
 11000 m3
 2800 m3 .
 3400 m3
 4100 m3
   เฉลย ข้อ 2
    
320 .' - '.57715 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบใดต่อไปนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของ BOD ต่ำได้ดีที่สุด
 1ระบบบ่อหมักแบบไร้อากาศ
 2ระบบ Anaerobic Filter
 3ระบบ EGSB .
 4ระบบ Anaerobic Contact
   เฉลย ข้อ 3
    
321 .' - '.57721 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบใดต่อไปนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถรับค่าภาระสารอินทรีย์ได้มากที่สุด
 1ระบบบ่อหมักแบบไร้อากาศ
 2ระบบ Anaerobic Filter
 3ระบบ Anaerobic Contact
 4ระบบ EGSB .
   เฉลย ข้อ 4
    
322 .' - '.57722 .' ' ค่า upflow velocity มีความสำคัญมากในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิดใดต่อไปนี้
 1ระบบบ่อหมักแบบไร้อากาศ
 2ระบบ Anaerobic Contact
 3ระบบ EGSB .
 4ระบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
   เฉลย ข้อ 3
    
323 .' - '.57723 .' '

ระบบบำบัดน้ำเสียตามรูปภาพด้านล่างสามารถบำบัดสารตัวใดได้บ้าง

 1BOD
 2BOD และ ไนโตรเจน .
 3BOD และ ฟอสฟอรัส
 4BOD ไนโตเจน และ ฟอสฟอรัส
   เฉลย ข้อ 2
    
324 .' - '.57731 .' '

ระบบบำบัดน้ำเสียตามรูปภาพด้านล่างสามารถบำบัดสารตัวใดได้บ้าง

 1BOD
 2BOD และ ไนโตรเจน
 3BOD และ ฟอสฟอรัส
 4BOD ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส .
   เฉลย ข้อ 4
    
325 .' - '.57732 .' ' ในระบบ Activated Sludge เมื่อ SRT เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้ ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น
 1Observed Yield มีค่าลดลง
 2ความเข้มข้น COD ในน้ำที่ออกมีค่าเพิ่มขึ้น .
 3อาจพบสิ่งมีชีวิตประเภท Rotifer ในถังเติมอากาศ
 4ปริมาณ excess sludge ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยลง
   เฉลย ข้อ 2
    
326 .' - '.57734 .' ' ในระบบ Activated Sludge ตาม kinetics model ค่า COD ที่ออกจากระบบจะไม่ขึ้นกับตัวแปรใดต่อไปนี้
 1ค่า COD ที่เข้า .
 2ค่า Biomass Yield
 3ค่า SRT
 4ค่าคงที่ของการย่อยสลายของ biomass (endogenous decay rate constant)
   เฉลย ข้อ 1
    
327 .' - '.57736 .' ' ในระบบ Activated Sludge เมื่อเพิ่มปริมาณการทิ้ง sludge ให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้ ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น
 1จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตช้าจะไม่สามารถอยู่ในระบบได้
 2SRT มีค่าลดลง
 3Nitrification สามารถเกิดได้มากขึ้น .
 4มีปริมาณ sludge ที่ต้องนำไปบำบัดต่อเพิ่มมากขึ้น
   เฉลย ข้อ 3
    
328 .' - '.57737 .' ' สารใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน (electron acceptor)
 1O2, NO3-, CO2, NH4+
 2สารอินทรีย์, CH4, NH4+
 3O2, NO3-, CO2 .
 4สารอินทรีย์, CH4, CO2, NH4+
   เฉลย ข้อ 3
    
329 .' - '.57739 .' ' สารใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน
 1NH4+, C6H12O6, CH4, CH3COOH   .
 2C6H12O6, CH4, CH3COOH, CO2
 3O2, NO3-, CO2 
 4NO3-, NH4+, C6H12O6, CH4
   เฉลย ข้อ 1
    
330 .' - '.57740 .' ' จุลินทรีย์ประเภทใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอน
 1Denitrifying Bacteria
 2Nitrifying Bacteria .
 3Fermenters
 4Acidogens
   เฉลย ข้อ 2
    
331 .' - '.57742 .' '

กระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในถัง Anoxic

 1

การบำบัด BOD, Denitrification, การสร้าง N2

 

.
 2

การบำบัด BOD, Nitrification, บำบัดฟอสฟอรัส, การสร้างไนเตรท

 

 3

การบำบัด BOD, Nitrification, การสร้างไนเตรท, การบำบัดฟอสฟอรัส

 

 4

การบำบัด BOD, Denitrification, การสร้าง N2

 

   เฉลย ข้อ 1
    
332 .' - '.57744 .' '

กระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในถัง Aerobic

 1

การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic , Nitrification, การสร้าง NO3-, จุลินทรีย์ปล่อยฟอสฟอรัสที่สะสมไว้ในเซลล์ออกมา

 

 2

การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic, Nitrification, จุลินทรีย์สะสมฟอสฟอรัสไว้ในเซลล์, การสร้าง NO3-

 

.
 3

การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic , Denitrification, การสร้าง NO3-, จุลินทรีย์ปล่อยฟอสฟอรัสที่สะสมไว้ในเซลล์ออกมา

 

 4การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic, Denitrification, การสร้าง NO3-
   เฉลย ข้อ 2
    
333 .' - '.57750 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แห่งหนึ่งมี SRT = 30 วัน ระบบเอเอสนี้ควรจะเป็นระบบเอเอสประเภทใด
 1Conventional Activated Sludge
 2Extended Aeration Activated Sludge .
 3Tapered Aeration Activated Sludge
 4High Rate Activated Sludge
   เฉลย ข้อ 2
    
334 .' - '.57751 .' ' กระบวนการ nitrification ใช้สารใดเป็นสารให้อิเล็กตรอน และเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์ประเภทใด
 1O2, Nitrifying bacteria
 2NO3-, Denitrifying bacteria
 3NH4+, Nitrifying bacteria .
 4NO3-, Nitrifying bacteria
   เฉลย ข้อ 3
    
335 .' - '.57752 .' ' กระบวนการ denitrification ใช้สารใดเป็นสารรับอิเล็กตรอน และเกิดขึ้นภายใต้สภาวะใด
 1O2, aerobic
 2NO3-, anoxic .
 3 NH4+, anoxic
 4NH4+, aerobic 
   เฉลย ข้อ 2
    
336 .' - '.57753 .' ' กระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในสภาวะแอโรบิค
 1Denitrification
 2Nitrification .
 3การหมักแบบสร้างมีเทน
 4Sulfate reduction
   เฉลย ข้อ 2
    
337 .' - '.57754 .' ' จุลินทรีย์ที่ใช้สารในข้อใดเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่น่าจะมีค่า Biomass Yield สูงที่สุด
 1 O2 .
 2 CO2
 3 สารอินทรีย์
 4 SO42-
   เฉลย ข้อ 1
    
338 .' - '.57755 .' ' ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการหมักเพื่อสร้างก๊าซมีเทน
 1อาศัยการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์หลาย ๆ ชนิด
 2Biogas ที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเท่านั้น .
 3กระบวนการสร้างกรดในขั้นตอนเบื้องต้นอาจทำให้ pH ในระบบลดลงหากไม่มีบัฟเฟอร์ในระบบเพียงพอ
 4จุลินทรีย์กลุ่ม methanogens เป็นกลุ่มที่สร้างก๊าซมีเทน
   เฉลย ข้อ 2
    
339 .' - '.57764 .' ' จากข้อมูลที่กำหนดให้จงคำนวณหาว่าต้องเพิ่มธาตุอาหารใดให้กับระบบเอเอส

อัตราการไหลเข้าระบบ = 4,000 m3/d, BOD = 800 mg/l, N = 10 mg/l, P = 5 mg/l, Fe = 1 mg/l

 1N
 2P
 3 Fe
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
340 .' - '.57765 .' ' จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงคำนวณปริมาณธาตุอาหารที่ต้องเพิ่มให้กับระบบบำบัดเอเอส

อัตราการไหลเข้าระบบ = 4,000 m3/d, BOD = 800 mg/l, N = 10 mg/l, P = 5 mg/l, Fe = 1 mg/l

 1 N = 10 kg/d     P = 0 kg/d     Fe = 0 kg/d
 2 N = 40 kg/d     P = 5 kg/d     Fe = 0 kg/d
 3 N = 60 kg/d     P = 6 kg/d     Fe = 2 kg/d .
 4 N = 80 kg/d     P = 20 kg/d     Fe = 8 kg/d
   เฉลย ข้อ 3
    
341 .' - '.57766 .' ' ถ้าในน้ำมีปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากเกินไปจะเกิดปรากฏการณ์ใด
 1 Denitrification
 2 Algal bloom .
 3 Ammonification
 4 Fermentation
   เฉลย ข้อ 2
    
342 .' - '.57771 .' ' อัตราส่วนของ BOD:N:P แบบแอโรบิกคือ
 1 100 : 1 : 0.2
 2 100 : 5 : 1 .
 3 120 : 1 : 0.2
 4 150 : 5 : 1
   เฉลย ข้อ 2
    
343 .' - '.57772 .' ' อัตราส่วนของ BOD:N:P แบบแอนแอโรบิกคือ
 1 100 : 1 : 0.2 .
 2 100 : 5 : 1
 3 120 : 1 : 0.2
 4 150 : 5 : 1
   เฉลย ข้อ 1
    
344 .' - '.57775 .' ' สิ่งมีชีวิตชนิดใดถ้าพบในระบบบำบัดน้ำเสียแสดงว่าระบบบำบัดน้ำเสียนั้นมีประสิทธิภาพต่ำในระบบเอเอส
 1 เส้นใย .
 2 แบคทีเรีย
 3 โรติเฟอร์
 4 โปรโตซัว
   เฉลย ข้อ 1
    
345 .' - '.57834 .' ' การเจริญเติบโตของจุลชีพช่วงใดเป็นระยะปรับตัว
 1 Lag Growth Phase .
 2 Log Growth Phase
 3 Declining Growth Phase
 4 Endogenous Growth Phase
   เฉลย ข้อ 1
    
346 .' - '.57835 .' ' การเจริญเติบโตของจุลชีพช่วงใดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 1 Lag Growth Phase
 2 Log Growth Phase .
 3 Declining Growth Phase
 4 Endogenous Growth Phase
   เฉลย ข้อ 2
    
347 .' - '.57837 .' ' น้ำเสียไหลเข้าระบบบำบัด 42,000 m3/d มีค่า BOD5 ที่เข้าระบบ 200 mg/l หลังจากผ่านการบำบัดแล้วมี BOD5 ออกจากระบบเท่ากับ 7.4 mg/l ค่า observed growth yield (Yobs) = 0.31 mg.Vss/mg.BOD5 จงคำนวณหาค่าจงคำนวณหาปริมาณของสลัดจ์ที่ต้องทิ้งออก
 1 1,537 kg/d
 2 2,236 kg/d
 3 2,508 kg/d .
 4 4,045 kg/d
   เฉลย ข้อ 3
    
348 .' - '.57838 .' ' สิงมีชีวิตที่มีความสามรถในการสะสมฟอสฟอรัสคือข้อใด
 1 POAS
 2 PAOS .
 3 PHA
 4 PHB
   เฉลย ข้อ 2
    
349 .' - '.57839 .' ' ข้อใดถูกต้องในกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสแบบ Enhanced Biological Phosphorus Removal
 1 ในสภาวะที่เป็นแอนแอโรบิคฟอสฟอรัสจะถูกจับเข้าไปไว้ในเซลล์
 2 ในสภาวะที่เป็นแอโรบิคฟอสฟอรัสจะถูกจับเข้าไปไว้เซลล์ .
 3 จุลินทรีย์ที่สะสมฟอสฟอรัสได้คือกลุ่ม Glycogen Accumulating Organisms (GAOs)
 4 ในสภาวะที่เป็นแอโรบิคอะซิเตทถูกดึงกลับเข้าไปในเซลล์
   เฉลย ข้อ 2
    
350 .' - '.57840 .' ' จงเรียงลำดับถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการบำบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
 1 แอโรบิค แอนน็อกซิก แอนแอโรบิค
 2 แอนน็อกซิก แอโรบิค แอนแอโรบิค
 3 แอนน็อกซิก แอนแอโรบิค แอโรบิค
 4 แอนแอโรบิค แอนน็อกซิก แอโรบิค .
   เฉลย ข้อ 4
    
351 .' - '.57841 .' ' ถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 เกิดสลัดจ์เข้มข้น 3,500 mg/l ถ้าทำการทิ้งสลัดจ์ 15,000 mg/l ออกจากถังตกตะกอนวันละ 15 m3 จงคำนวณหาระยะเวลาเก็บกัก
 15 วัน
 29 วัน
 316 วัน .
 422 วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
352 .' - '.57842 .' ' นำตัวอย่างน้ำเสียมาตกตะกอนในเวลา 30 นาทีพบว่ามีปริมาณตะกอนได้ 250 ml/l ถ้าในถังเติมอากาศมีค่าMLSS 2,500 mg/l จงคำนวณหาดัชนีการตกตะกอน (Sludge Volume Index)
 1100 mg/l
 23000 mg/l
 3100 ml/g .
 4300 ml/g
   เฉลย ข้อ 3
    
353 .' - '.57913 .' ' ข้อใดหมายถึงปฏิกิริยาไนตริฟิเคชั่น
 1 กระบวนการที่แอมโนเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรท .
 2 กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์
 3 กระบวนการที่ไนเตรทถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
 4 กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
   เฉลย ข้อ 1
    
354 .' - '.57914 .' ' ข้อใดหมายถึงปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่น
 1 กระบวนการที่แอมโนเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรท
 2 กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์
 3 กระบวนการที่ไนเตรทถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน .
 4 กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
   เฉลย ข้อ 3
    
355 .' - '.57916 .' ' ถังเติมอากาศมีความจุเท่ากับ 5,000 m3 ปริมาณ MLSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 3,500 mg/l ถ้าอัตราการไหลเข้าเท่ากับ 20,000 m3/d จงหาระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในถังเติมอากาศ
 1 0.25 hr
 2 4 hr
 3 6 hr .
 4 8 hr
   เฉลย ข้อ 3
    
356 .' - '.57921 .' ' ข้อใดเป็นแร่ธาตุหลักของจุลินทรีย์ทั้งหมด
 1 C,Ca,P,Fe
 2 C,N,P,Mg
 3 C,N,P,S .
 4 C,N,Ca,P
   เฉลย ข้อ 3
    
357 .' - '.57922 .' ' ข้อใดเป็นแร่ธาตุรองของจุลินทรีย์ทั้งหมด
 1 C,Ca,P,N
 2 Ca,Zn,Mg,Fe .
 3 C,Mn,Mg,N
 4 Ca,Mg,N,P
   เฉลย ข้อ 2
    
358 .' - '.57923 .' ' แนวทางในการลดความหนาของ Biofilm คือข้อใด
 1 เพิ่ม Hydraulic loading .
 2 เพิ่ม Organic loading
 3 ลด Flow
 4 ลดความเร็ว
   เฉลย ข้อ 1
    
359 .' - '.57924 .' ' ข้อใดเป็นสารออกซิไดซ์ทั้งหมด
 1 KMnO4 , H2O2, SO2
 2 S2 , SO2, SO32-
 3 KMnO4 , O2, O3 .
 4 S2 , O2, SO32-
   เฉลย ข้อ 3
    
360 .' - '.57928 .' '

น้ำเสียมีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัด 50,000 l/hr บีโอดีที่เข้าเท่ากับ 400 mg/l ถ้าถังเติมอากาศมีความจุ 500 m3 และมีของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 3,000 mg/l จงคำนวณค่า F/M

 

 10.2 1/d
 20.32 1/d
 30.4 1/d .
 40.6 1/d
   เฉลย ข้อ 3
    
361 .' - '.57929 .' ' น้ำเสียมีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัด 1,200 m3/d บีโอดีที่เข้าเท่ากับ 400 mg/l ถ้าถังเติมอากาศมีความจุ 600 m3 และวัด MLSS ได้ 4,000 mg/l จงวิเคราะห์ว่ามีสลัดจ์ส่วนเกินเกิดขึ้นในระบบหรือไม่ กำหนดให้ค่า F/M=0.35 และ MLVSS เท่ากับ 85% ของ MLSS
 1เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 2เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 3ไม่เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 4ไม่เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ .
   เฉลย ข้อ 4
    
362 .' - '.57930 .' ' น้ำเสียมีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัด 1,500 m3/d บีโอดีที่เข้าเท่ากับ 500 mg/l ถ้าถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 วัดของแข็งแขวนลอยได้ 4,000 mg/l จงหาความเข้มข้นของสลัดจ์ที่ออกไปจากระบบบำบัด กำหนดให้ค่า F/M=0.25 และ MLVSS เท่ากับ 85% ของ MLSS
 1 500 mg/l .
 2 750 mg/l
 3 1,000 mg/l
 4 2,500 mg/l
   เฉลย ข้อ 1
    
363 .' - '.57931 .' ' ถ้าค่า F/M สูงเกินไประบบบำบัดจะเป็นอย่างไร
 1 เกิดฟองก๊าซในถังตกตะกอน
 2 เกิดฟองสีขาวในถังเติมอากาศ .
 3 เกิดฟองสีน้ำตาลในถังเติมอากาศ
 4 ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
364 .' - '.57932 .' ' ถ้าค่า F/M ต่ำเกินไประบบบำบัดจะเป็นอย่างไร
 1 เกิดฟองก๊าซในถังตกตะกอน
 2 เกิดฟองสีขาวในถังเติมอากาศ
 3 เกิดฟองสีน้ำตาลในถังเติมอากาศ .
 4 ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
365 .' - '.57960 .' '  ข้อใดกล่าวถึงจุลชีพพวกโฟโตออโตโทรปได้ถูกต้อง
 1 ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 2 ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ .
 3 ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
 4 ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
   เฉลย ข้อ 2
    
366 .' - '.57961 .' ' ข้อใดกล่าวถึงจุลชีพพวกเคโมเฮเทอโรโทรปได้ถูกต้อง
 1 ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 2 ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 3 ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี .
 4 ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
   เฉลย ข้อ 3
    
367 .' - '.57962 .' '  การเกิด Sludge Bulking มักจะเกิดขึ้นในถัง
 1 ถังเติมอากาศ
 2 ถังตกตะกอนขั้นที่ 1
 3 ถังตกตะกอนขั้นที่ 2 .
 4 ถังย่อยตะกอน
   เฉลย ข้อ 3
    
368 .' - '.57965 .' ' ข้อใดควรคำนึงถึงมากที่สุดในการออกแบบระบบ UASB
 1 ระยะเวลาเก็บกักน้ำ
 2 ความกว้างของถัง
 3 ความเร็วของน้ำที่ไหลขึ้น .
 4 ความสูงของถัง
   เฉลย ข้อ 3
    
369 .' - '.57969 .' ' อาหารที่เหมาะกับจุลชีพเส้นใยคือข้อใด
 1 โปรตีน
 2 ไขมัน
 3 คาร์โบไฮเดรท .
 4 ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
370 .' - '.5126 .' ' กรรมวิธีใดต่อไปนี้เป็นกรรมวิธีการทำข้นสลัดจ์ โดยทำให้ปริมาณของแข็งในสลัดจ์สูงขึ้น
 1การทำให้ลอย (Flotation)
 2การตกตะกอน (Sedimentation)
 3การหมุนเหวี่ยง (Centrifugation)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
371 .' - '.5127 .' ' จงคำนวณปริมาณสลัดจ์ที่เกิดขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการทำข้นสลัดจ์ จากข้อมูลต่อไปนี้
- ปริมาณสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 100 ลบ.ม./วัน
- ความเข้มข้นสลัดจ์ส่วนเกินเท่ากับ 0.8%
- น้ำหนักสลัดจ์ที่หลุดไปกับน้ำใสเท่ากับ 80 กก./วัน
- ความเข้มข้นสลัดจ์ออกจากระบบ 4.0%
 112 ลบ.ม./วัน
 218 ลบ.ม./วัน .
 324 ลบ.ม./วัน
 430 ลบ.ม./วัน
   เฉลย ข้อ 2
    
372 .' - '.5128 .' ' จงคำนวณปริมาณสลัดจ์ที่เกิดขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการรีดน้ำสลัดจ์ จากข้อมูลต่อไปนี้
- ปริมาณสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 20 ลบ.ม./วัน
- ความเข้มข้นสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 10%
- น้ำหนักสลัดจ์ที่หลุดไปกับน้ำใสเท่ากับ 200 กก./วัน
- ความเข้มข้นสลัดจ์ออกจากระบบ 25%
 16.2 ลบ.ม./วัน
 27.2 ลบ.ม./วัน .
 38.2 ลบ.ม./วัน
 49.2 ลบ.ม./วัน
   เฉลย ข้อ 2
    
373 .' - '.5129 .' ' ในการออกแบบกระบวนการทำให้แห้งด้วย Belt Press ต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใดบ้าง?
 1Filtration rate .
 2ความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ขับสายพาน
 3ความยาวของสายพาน
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
374 .' - '.5130 .' ' การทำข้นแบบ Gravity Thickener ใช้ค่าอะไรเป็นเกณฑ์การออกแบบ
 1เวลาเก็บกักน้ำ
 2Surface Overflow Rate
 3Solids Loading Rate .
 4Sludge Age
   เฉลย ข้อ 3
    
375 .' - '.5131 .' ' ถังหมักตะกอน (sludge digester) แบบไร้ออกซิเจนที่ไม่มีการกวนแบบ Standard-rate มีเวลาเก็บกักน้ำอยู่ในช่วง
 13-5 วัน
 210-20 วัน
 330-60 วัน .
 460-90 วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
376 .' - '.5132 .' ' ถังหมักตะกอน (sludge digester) แบบใช้ออกซิเจนมีเวลาเก็บกักน้ำอยู่ในช่วง
 13-5 วัน
 25-10 วัน
 310-20 วัน .
 430-60 วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
377 .' - '.5133 .' ' วัตถุประสงค์ของการทำข้นสลัดจ์ ( sludge thickening) คือ
 1ลดมวลรวมของสลัดจ์
 2ลดปริมาตรของสลัดจ์ .
 3ทำให้การย่อยสลายง่ายขึ้น
 4ทำให้การทำให้แห้ง (dewatering) ง่ายขึ้น
   เฉลย ข้อ 2
    
378 .' - '.5134 .' ' ในการนำตะกอนน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช ควรทำการตรวจสอบอะไรและเนื่องจากอะไร
 1การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดและที่สามารถละลายน้ำได้เนื่องจากมีผลต่อการสะสมของโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตร
 2การวิเคราะห์หาไข่พยาธิและเชื้อโรคต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่ผู้บริโภค
 3การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารพืชในกลุ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม เพื่อสามารถนำตะกอนไปใช้อย่างเหมาะสม
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
379 .' - '.5135 .' ' ข้อใดคือลักษณะของสลัดจ์ที่ผ่านการย่อยแบบใช้ออกซิเจน
 1มีสีเทาดำคล้ายโคลน มีกลิ่นเหม็นมาก
 2มีสีน้ำตาลค่อนข้างเข้ม มักไม่มีกลิ่นเหม็น นำน้ำออกจากสลัดจ์ได้ง่าย .
 3มีสารเคมีผสมกับตะกอนในน้ำเสีย
 4มักจะมีไขมันเกาะติดรอบๆ กรวดทราย
   เฉลย ข้อ 2
    
380 .' - '.5136 .' ' ข้อใดเป็นการจัดการกับกากสลัดจ์ของเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารพิษอันตรายผสมอยู่ อย่างเหมาะสม
 1การฝังกลบ
 2บ่อตาก
 3ส่งศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม .
 4นำไปทำปุ๋ย
   เฉลย ข้อ 3
    
381 .' - '.5137 .' ' ข้อใดคือ เวลากักตะกอน หรือ SRT
 1น้ำหนักตะกอนแบคทีเรียที่ออกจากระบบในแต่ละวัน
 2อัตราส่วนของน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียที่ออกจากระบบในแต่ละวันต่อน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศ
 3น้ำหนักตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศ
 4อัตราส่วนของน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศต่อน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียที่ออกจากระบบในแต่ละวัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
382 .' - '.5138 .' ' ถังเติมอากาศมีความจุ 800 ลบ.เมตร และมีตะกอนแบคทีเรียเข้มข้น 3,000 มก./ล. จงคำนวณหาค่า SRT ถ้ามีการระบายสลัดจ์เข้มข้น 12,000 มก./ล. ออกจากก้นถังตกตะกอน ในอัตราวันละ 10 ลบ.เมตร
 115 วัน
 220 วัน .
 325 วัน
 430 วัน
   เฉลย ข้อ 2
    
383 .' - '.5139 .' ' ตะกอนที่ออกจากถังตกตะกอนขั้นที่สอง มีความเข้มข้นประมาณเท่าใด
 11,500-4,500 mg/l
 24,000-7,000 mg/l
 37,000-12,000 mg/l .
 410,000-20,000 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
384 .' - '.5140 .' ' ตะกอนที่ออกจากถังลอยตะกอน (Air Flotation Tank) ควรมีความเข้มข้นประมาณเท่าใด
 12,500-6,000 mg/l
 25,000-10,000 mg/l
 38,000-30,000 mg/l
 430,000-60,000 mg/l .
   เฉลย ข้อ 4
    
385 .' - '.5141 .' ' ถังย่อยตะกอนแบบไร้ออกซิเจน มีหน้าที่หลักคืออะไร
 1ย่อยให้ปริมาณสารอินทรีย์ลดลง .
 2ย่อยให้ตะกอนเข้มข้นขึ้น
 3ย่อยให้ตะกอนลดความเป็นพิษลง
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
386 .' - '.5142 .' ' ระยะเวลาเก็บกักตะกอนของถังย่อยตะกอนแบบใช้ออกซิเจนมีค่าเท่าใด
 13-5 วัน
 25-15 วัน
 315-30 วัน .
 4> 30 วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
387 .' - '.5143 .' ' ก๊าซใดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในถังย่อยตะกอนแบบไร้ออกซิเจน
 1ไฮโดรเจนซัลไฟล์
 2มีเทน
 3คาร์บอนไดออกไซด์
 4ไนโตรเจน .
   เฉลย ข้อ 4
    
388 .' - '.5144 .' ' การบำบัดตะกอนโดยวิธีหมักเป็นปุ๋ย จัดเป็นการบำบัดแบบใด
 1แบบใช้ออกซิเจน .
 2แบบไม่ใช้ออกซิเจน
 3แบบกายภาพ
 4แบบใช้แสงแดด
   เฉลย ข้อ 1
    
389 .' - '.5145 .' ' การบำบัดตะกอนแบบรีดน้ำออก (Dewatering) จัดเป็นการบำบัดแบบใด
 1กายภาพ
 2เคมี
 3กายภาพและเคมี .
 4กายภาพและชีวภาพ
   เฉลย ข้อ 3
    
390 .' - '.5146 .' ' ตะกอนที่ออกจากกระบวนการรีดน้ำ (Dewatering) ควรมีความเข้มข้นเท่าใด
 110,000-50,000 mg/l
 250,000-100,000 mg/l
 3100,000-250,000 mg/l .
 4200,000-500,000 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
391 .' - '.5147 .' ' น้ำตะกอนความเข้มข้น 2% คิดเป็นความเข้มข้นเท่าใด
 120,000 mg/l .
 2200,000 mg/l
 32,000 mg/l
 4200 mg/l
   เฉลย ข้อ 1
    
392 .' - '.5148 .' ' น้ำตะกอนความเข้มข้น 5,000 มก./ล. อัตราการไหล 100 ลบ.เมตร/วัน ถ้าบำบัดผ่านถังรีดน้ำที่ทำให้ตะกอนเข้มข้นได้ 20% มีปริมาณตะกอนออกจากระบบเท่าใด
 12.5 ลบ.เมตร/วัน .
 210 ลบ.เมตร/วัน
 31.0 ลบ.เมตร/วัน
 425 ลบ.เมตร/วัน
   เฉลย ข้อ 1
    
393 .' - '.5149 .' ' ตะกอนจากที่ใดควรมีกลิ่นเหม็นมากที่สุด
 1ตะแกรงดักขยะ
 2ถังตกตะกอนขั้นต้น .
 3ถังตกตะกอนขั้นสอง
 4ถังย่อยตะกอน
   เฉลย ข้อ 2
    
394 .' - '.5150 .' ' Scum ต่างกับ Sludge อย่างไร
 1Scum เบากว่า .
 2Scum หนักกว่า
 3Scum เหม็นกว่า
 4ไม่แตกต่างกัน
   เฉลย ข้อ 1
    
395 .' - '.5151 .' ' ตะกอนจากการเติมสารส้มลงในน้ำ เกิดจากอะไรเป็นส่วนใหญ่
 1สารอินทรีย์แขวนลอยในน้ำ
 2สารอินทรีย์ละลายในน้ำ
 3สารส้มที่ใส่ลงไป .
 4COD ที่ลดลง
   เฉลย ข้อ 3
    
396 .' - '.5152 .' ' ตะกอนจากถังใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
 1Septic Tank
 2Primary Sedimentation Tank
 3Secondary Sedimentation Tank
 4Flotation Tank .
   เฉลย ข้อ 4
    
397 .' - '.5153 .' ' ตะกอนจากระบบโปรยกรองมาจากที่ใด
 1หลุดจากตัวกลาง .
 2เกิดจากน้ำเสีย
 3มาจากการเวียนตะกอน
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
398 .' - '.5154 .' ' ขั้นตอนการบำบัดสลัดจ์เป็นไปตามข้อใด
 1Preliminary -> Thickening -> Stabilization -> Disinfection -> Dewatering -> Disposal .
 2Preliminary -> Stabilization -> Thickening -> Disinfection -> Dewatering -> Disposal
 3Preliminary -> Thickening -> Stabilization -> Dewatering -> Disinfection -> Disposal
 4Preliminary -> Thickening -> Disinfection -> Stabilization -> Dewatering -> Disposal
   เฉลย ข้อ 1
    
399 .' - '.5155 .' ' วัตถุประสงค์หลักในการปรับเสถียรสลัดจ์คือข้อใด
 1ลดปริมาตรสลัดจ์
 2ลดกลิ่นเหม็น .
 3ลดขนาดถัง
 4เพิ่มจำนวนจุลชีพ
   เฉลย ข้อ 2
    
400 .' - '.5156 .' ' คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นสลัดจ์ที่ออกในระบบลานตากสลัดจ์จากข้อมูลต่อไปนี้
- ปริมาณสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 20 m3
- ความเข้มข้นสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 19%
- เวลาที่ใช้ในการตากสลัดจ์เท่ากับ 14 วัน
- อัตราการระเหยของน้ำเท่ากับ 25 กก.ต่อวัน
- ปริมาณสลัดจ์ที่ออกจากระบบเท่ากับ 5 m3
 147%
 256%
 369% .
 476%
   เฉลย ข้อ 3
    
401 .' - '.5157 .' ' Primary Sludge มีความเข้มข้นเท่าไร
 10.5-1.2%solid
 21.5-2.2%solid
 32.5-5.5%solid .
 43.5-6.0%solid
   เฉลย ข้อ 3
    
402 .' - '.5158 .' ' Secondary Sludge มีความเข้มข้นเท่าไร
 10.5-1.2%solid .
 21.5-2.2%solid
 32.5-5.5%solid
 43.5-6.0%solid
   เฉลย ข้อ 1
    
403 .' - '.5159 .' ' ความเข้มข้นของสลัดจ์ร้อยละ 1 เท่ากับค่าของแข็งแขวนลอยเท่าใด
 1100 mg/l
 21,000 mg/l
 310,000 mg/l .
 4100,000 mg/l
   เฉลย ข้อ 3
    
404 .' - '.5160 .' ' ค่าความลึกของชั้นทรายกรองในกระบวนการตากสลัดจ์คือ
 15-10 cm
 215-30 cm .
 320-40 cm
 425-50 cm
   เฉลย ข้อ 2
    
405 .' - '.5161 .' ' ความเร็วน้ำในท่อลำเลียงน้ำด้านล่างของชั้นทรายกรองในกระบวนการตากสลัดจ์ ควรเป็นอย่างต่ำเท่าใด
 10.3 m/s
 20.4 m/s
 30.6 m/s
 40.75 m/s .
   เฉลย ข้อ 4
    
406 .' - '.5162 .' ' ถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 และมีตะกอนแบคทีเรียเข้มข้น 3,000 mg/l ถ้ามีการระบายสลัดจ์เข้มข้น 15,000 mg/l ออกจากก้นถังตกตะกอน ในอัตราวันละ 10 m3 จงคำนวณหาปริมาณ สลัดจ์ที่ระบายทิ้งในแต่ละวัน
 130 kg/d
 2150 kg/d .
 3180 kg/d
 4220 kg/d
   เฉลย ข้อ 2
    
407 .' - '.5163 .' ' ถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 และมีตะกอนแบคทีเรียเข้มข้น 3,000 mg/l จงคำนวณหา SRT ถ้ามีการระบายสลัดจ์เข้มข้น 15,000 mg/l ออกจากก้นถังตกตะกอน ในอัตราวันละ 10 m3
 110 วัน
 220 วัน .
 330 วัน
 440 วัน
   เฉลย ข้อ 2
    
408 .' - '.57926 .' ' จงเรียงลำดับขั้นตอนการจัดการสลัดจ์ก่อนนำไปทิ้ง
 1 การปรับเสถียรภาพ การรีดน้ำ การทำข้น
 2 การทำให้ข้น การรีดน้ำ การปรับเสถียรภาพ
 3 การทำให้ข้น การปรับเสถียรภาพ การรีดน้ำ .
 4 การรีดน้ำ การทำข้น การปรับเสถียรภาพ
   เฉลย ข้อ 3
    
409 .' - '.57927 .' ' จุดประสงค์ของการปรับเสถียรสลัดจ์คือข้อใด
 1 ลดกลิ่น
 2 ลดปริมาตร
 3 ระงับการเน่าเสีย
 4 ถูกเฉพาะ 1,3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
410 .' - '.57970 .' '  ตะกอนที่ดีในระบบเอเอสควรมีค่า SVI เท่าใด
 1 100 ml/g .
 2 200 ml/g
 3300 ml/g
 4 400 ml/g
   เฉลย ข้อ 1
    
411 .' - '.57974 .' '  ข้อใดใช่กระบวนการปรับเสถียรสลัดจ์
 1 เติมโพลีเมอร์ .
 2 ใช้ความร้อน
 3 เติมคลอรีน
 4 เติมปูนขาว
   เฉลย ข้อ 1
    
412 .' - '.5164 .' ' ผลการสำรวจน้ำเสียโรงแรมขนาด 200 ห้องแห่งหนึ่ง ขณะสำรวจมีผู้เข้าพัก 70% มีปริมาณ น้ำเสียรวม 160 ลบ.เมตร/วัน มีค่า BOD 180 มก./ล. จงหาหน่วยน้ำเสียของโรงแรมนี้
 10.75 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 20.8 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 31.04 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 41.14 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน) .
   เฉลย ข้อ 4
    
413 .' - '.5165 .' ' ผลการสำรวจน้ำเสียโรงแรมขนาด 200 ห้องแห่งหนึ่ง ขณะสำรวจมีผู้เข้าพัก 70% มีปริมาณน้ำเสียรวม 160 ลบ.เมตร/วัน มีค่า BOD 180 มก./ล. จงหาสมมูลประชากรของโรงแรมนี้
 1135 ก./(ห้อง-วัน)
 2144 ก./(ห้อง-วัน)
 3187 ก./(ห้อง-วัน)
 4206 ก./(ห้อง-วัน) .
   เฉลย ข้อ 4
    
414 .' - '.5166 .' ' ระบบรวบรวมน้ำเสียขึ้นอยู่กับข้อใด
 1แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
 2ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 3ความสูงต่ำของพื้นที่
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
415 .' - '.5167 .' ' ข้อใดไม่ถูกต้อง
 1ระบบท่อแยกเป็นระบบที่ดีกว่าเพราะสามารถดักน้ำเสียได้ทั้งหมด
 2ระบบท่อรวมไม่สามารถนำน้ำเสียเข้าโรงบำบัดได้ทั้งหมด
 3ระบบรวบรวมน้ำเสียมีสองระบบคือ ท่อรวมและท่อแยก
 4ระบบท่อแยกมักจะมีค่าลงทุนต่อหน่วยถูกกว่าระบบท่อรวม .
   เฉลย ข้อ 4
    
416 .' - '.5168 .' ' การเลือกระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนควรพิจารณาข้อใด
 1การก่อสร้าง
 2สภาพโครงข่ายผังเมืองชุมชน
 3ความพร้อมของชุมชน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
417 .' - '.5169 .' ' บ่อผันน้ำเสีย (Combined Sewer Overflow) มีไว้เพื่ออะไร
 1ระบายน้ำเสียทั้งหมดออก
 2รวบรวมน้ำเสียในช่วงหน้าฝน
 3แยกน้ำเสียและน้ำฝนในปริมาณที่ต้องการ .
 4ระบายน้ำฝนในช่วงหน้าฝน
   เฉลย ข้อ 3
    
418 .' - '.5170 .' ' ข้อดีของระบบท่อรวมคือ
 1ความเข้มข้นของน้ำเสียไม่แน่นอน
 2ค่าลงทุนถูกกว่าระบบท่อแยก .
 3โรงบำบัดขนาดใหญ่กว่าระบบท่อแยก
 4มีเศษตะกอนค้างในท่อ
   เฉลย ข้อ 2
    
419 .' - '.5171 .' ' ปัญหาทรายเข้าท่อในระบบท่อรวมเกิดจาก
 1รอยต่อท่อรวบรวมน้ำเสีย
 2ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
 3ขาดการควบคุมดูแล
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
420 .' - '.5172 .' ' ปัญหาน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้อยกว่าที่ออกแบบเนื่องจาก
 1การประเมินปริมาณน้ำเสียผิดพลาด
 2ท่อรวบรวมน้ำเสียรั่วออก
 3ไม่ได้ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
421 .' - '.5174 .' ' อัตราการใช้น้ำส่วนบุคคลไม่ขึ้นกับข้อใด
 1ราคาน้ำประปา
 2สภาพอากาศ
 3คุณภาพของน้ำ
 4จำนวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา .
   เฉลย ข้อ 4
    
422 .' - '.5176 .' ' ข้อใดคือข้อดีของระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม
 1มีการอุดตันน้อย ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย
 2ใช้เนื้อที่และเวลาในการก่อสร้างมากกว่าระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก
 3ท่อระบายน้ำเสียมีขนาดเล็ก
 4ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่าระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก .
   เฉลย ข้อ 4
    
423 .' - '.5177 .' ' โรงงานน้ำอัดลมมีกำลังการผลิตสูงสุด 50,000 ลังต่อวัน มีหน่วยน้ำเสีย 35 ลูกบาศก์เมตร/ 1,000 ลัง จะมีน้ำเสียสูงสุด
 1350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 2500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 31,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน .
 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
   เฉลย ข้อ 3
    
424 .' - '.5178 .' ' ความเร็วน้ำค่าใด ที่ป้องกันการตกตะกอนในท่อน้ำเสีย
 10.6 เมตรต่อนาที
 20.06 เมตรต่อวินาที
 30.6 เมตรต่อวินาที .
 40.6 เมตรต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 3
    
425 .' - '.5180 .' ' ท่อระบายน้ำชุมชน (domestic wastewater) จากบ้านเรือน กรณีท่อแบบแยก ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า
 150 มิลลิเมตร
 2100 มิลลิเมตร .
 3200 มิลลิเมตร
 4300 มิลลิเมตร
   เฉลย ข้อ 2
    
426 .' - '.5181 .' ' ท่อระบายน้ำเสียชุมชน นิยมใช้วัสดุชนิดใดบ้าง
 1ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2ท่อใยหิน
 3ท่อพีวีซี
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
427 .' - '.5182 .' ' ท่อชนิดใดที่อาจเกิด Infiltration ได้สูง
 1ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก .
 2ท่อใยหิน
 3ท่อพีวีซี
 4ท่อ HDPE
   เฉลย ข้อ 1
    
428 .' - '.5183 .' ' อัตราการไหลยอด (Peak flow) ของน้ำเสียชุมชนโดยทั่วไป เกิดขึ้นเวลาใด
 110.00 – 12.00 น.
 214.00 – 16.00 น.
 316.00 – 19.00 น.
 419.00 – 21.00 น. .
   เฉลย ข้อ 4
    
429 .' - '.5184 .' ' Peak Factor ของน้ำเสียชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
 1คงที่ในแต่ละชุมชน
 2มีค่าแปรผัน ค่าจะน้อยลงถ้าชุมชนมีขนาดใหญ่ .
 3มีค่าแปรผัน ค่าจะเพิ่มขึ้นถ้าชุมชนมีขนาดใหญ่
 4ไม่มีรูปแบบแน่นอน
   เฉลย ข้อ 2
    
430 .' - '.5185 .' ' Infiltration ในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจะขึ้นกับปัจจัยใดมากที่สุด
 1ระดับน้ำใต้ดิน
 2การทรุดตัวของดิน
 3ชนิดของข้อต่อท่อ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
431 .' - '.5186 .' ' การออกแบบท่อระบายน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่ เกินความต้องการหลายเท่าตัว แต่มีความชันไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดเหตุการณ์ใดที่สำคัญมากที่สุด
 1ระบายน้ำได้ดีไม่มีปัญหา
 2น้ำไหลไม่เต็มท่อ
 3เกิดการตกตะกอนในเส้นท่อ .
 4เกิดการกัดกร่อนในท่อมาก
   เฉลย ข้อ 3
    
432 .' - '.5187 .' ' หน่วยน้ำเสีย ของสำนักงานมีค่าเป็น
 1ลูกบาศก์เมตร/ (ตารางเมตร – วัน) .
 2ก. BOD / (ตารางเมตร – วัน)
 3คน / (ตารางเมตร – วัน)
 4คน / (ก. BOD - วัน)
   เฉลย ข้อ 1
    
433 .' - '.5188 .' ' น้ำเสียมี่อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต้องการความเร็วประมาณ 1.5 เมตรต่อวินาที จะต้องใช้ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด โดยสมมติว่าน้ำไหลเต็มท่อ
 10.30 เมตร
 20.40 เมตร
 30.50 เมตร .
 40.80 เมตร
   เฉลย ข้อ 3
    
434 .' - '.5189 .' ' น้ำเสียมีอัตราการไหล 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร มีความเร็วน้ำไหลเต็มท่อเท่าใด
 10.50 เมตรต่อวินาที
 21.1 เมตรต่อวินาที .
 366 เมตรต่อวินาที
 42,500 เมตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 2
    
435 .' - '.5191 .' ' ในการวัดอัตราการไหล ได้ใช้ เวียร์สามเหลี่ยม 90 องศา วัดพบว่าน้ำสูงเหนือสันเวียร์ 11.5 เซ็นติเมตร อัตราการไหลคือค่าใด
(Q = 1.38h5/2 , SI unit)
 16.19x10-3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 26.19x10-3 ลูกบาศก์เมตร/นาที
 322.3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง .
 422.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
436 .' - '.5192 .' ' น้ำไหลในรางน้ำกว้าง 0.50 เมตร น้ำลึก 0.35 เมตร ถ้าความเร็วน้ำ 5 เมตร / นาที มีอัตราการไหลเท่าใด
 152.5 ลูกบาศก์เมตร / นาที
 252.5 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง .
 352.5 ลูกบาศก์เมตร / วัน
 40.88 ลูกบาศก์เมตร / วินาที
   เฉลย ข้อ 2
    
437 .' - '.5193 .' ' ผลสำรวจน้ำเสียโรงงานแห่งหนึ่ง มีปริมาณน้ำเสีย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงงานทำการผลิต เวลา 8.00 น. – 24.00 น. Peak Factor 2.5 อัตราการไหลสูงสุดของโรงงานนี้เท่ากับ
 1156.2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 2104.2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 3260.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 4390.6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง .
   เฉลย ข้อ 4
    
438 .' - '.5194 .' ' ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเปิดดำเนินงานในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. มีพื้นที่ 45,000 ตารางเมตร มีหน่วยน้ำเสีย 0.005 ลูกบาศก์เมตร/ (ตารางเมตร - วัน) จะมีอัตราการไหลเฉลี่ยเท่าใด
 1225 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 218.8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง .
 39.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 422.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 2
    
439 .' - '.5195 .' ' อาคารชุดแห่งหนึ่ง มี 250 ยูนิต มีหน่วยน้ำเสีย 0.6 ลูกบาศก์เมตร / (ยูนิต - วัน) จะมีน้ำเสียรวมเท่าใด
 16.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 26.25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง .
 3250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 4150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 2
    
440 .' - '.5196 .' ' ท่อระบายน้ำแบบแรงดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร และวางท่อขนาดเล็กลง 2 ท่อทดแทน จงหาว่าข้อมูลใดถูกต้อง
 1ท่อขนาด 0.50 เมตร 2 ท่อ
 2ท่อขนาด 0.60 เมตร 2 ท่อ
 3ท่อขนาด 0.60 เมตร และขนาด 0.80 เมตร .
 4ท่อขนาด 0.80 เมตร 2 ท่อ
   เฉลย ข้อ 3
    
441 .' - '.5197 .' ' ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มี Manning Coefficient 0.015 ความชัน 0.001 จงหาความเร็วของน้ำเต็มท่อ
(Q = 0.312/n) D8/3S1/2 , SI unit)
 10.0265 เมตรต่อวินาที
 20.071 เมตรต่อวินาที
 30.38 เมตรต่อวินาที .
 40.76 เมตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
442 .' - '.5198 .' ' ท่อระบายน้ำช่วงหนึ่งจากบ่อพัก ก. ไปบ่อพัก ข. มีอัตราการไหลยอด (Peak flow) ช่วง Dry Weather Flow 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการไหลยอดช่วงฝนตก 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถ้าวางท่อมีความชัน 0.002 จงหาขนาดท่อระบายน้ำ กำหนด Manning Coefficient 0.015
(Q = 0.312/n) D8/3S1/2 , SI unit)
 10.3 เมตร
 20.4 เมตร
 30.5 เมตร .
 40.6 เมตร
   เฉลย ข้อ 3
    
443 .' - '.5199 .' ' ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มี Manning Coefficient 0.015 ความชัน 0.001 จงหาอัตราการไหล ของน้ำเต็มท่อ
(Q = 0.312/n) D8/3S1/2 , SI unit)
 10.0265 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 20.0265 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
 395.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง .
 495.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
   เฉลย ข้อ 3
    
444 .' - '.5200 .' ' Check Valve คืออะไร
 1อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ .
 2อุปกรณ์ตรวจสอบวาล์ว
 3อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ
 4อุปกรณ์วัดความดัน
   เฉลย ข้อ 1
    
445 .' - '.5201 .' ' ถ้าน้ำเสียมีตะกอนมากควรใช้อุปกรณ์ใดวัดอัตราการไหล
 1Weir 60º
 2Weir 90º
 3Pharshall Flume .
 4Level Regulator
   เฉลย ข้อ 3
    
446 .' - '.5202 .' ' คำนวณหาความเร็วในท่อระบายน้ำ (น้ำไหลเต็มท่อ) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 60 cm และมีความลาดเท่ากับ 1: 500 , n = 0.015
 10.30 m/s
 20.40 m/s
 30.50 m/s
 40.60 m/s .
   เฉลย ข้อ 4
    
447 .' - '.5204 .' ' ระยะทางของน้ำฝนที่ไหลลงระบบท่อระบายน้ำมีค่าเท่ากับ 30, 40 และ 60 เมตร โดยมีความลาดเอียงของพื้นที่ผิวเท่ากับ 5% จงคำนวณหาระยะเวลาที่รวบรวมน้ำฝนไหลเข้าท่อระบายน้ำบนพื้นที่ที่เป็นคอนกรีต ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนอง 0.70
 14.17 min
 24.50 min
 35.9 min .
 48.69 min
   เฉลย ข้อ 3
    
448 .' - '.63473 .' ' ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่ใช้ระบบท่อแบบท่อแยก
 1เท่ากับปริมาณน้ำใช้
 2มากกว่าปริมาณน้ำใช้
 3น้อยกว่าปริมาณน้ำใช้ .
 4มีค่าไม่แน่นอน
   เฉลย ข้อ 3
    
449 .' - '.63477 .' ' ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเมินได้จาก
 1ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
 2ปริมาณน้ำใช้
 3ปริมาณผลผลิตที่ได้
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
450 .' - '.63480 .' ' ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบท่อแบบระบบท่อรวมขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 1พื้นที่รับน้ำ
 2ปริมาณฝนที่ตก
 3จำนวนประชากร
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
451 .' - '.63483 .' ' ปริมาณน้ำไหลนองหรือน้ำท่าที่คำนวณจากปริมาณน้ำฝนที่ตกขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 1ลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่
 2ปริมาณฝนที่ตก
 3ช่วงเวลาที่ฝนตก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
452 .' - '.5205 .' ' วิศวกรประมาณน้ำเสียจากอาคารสูงได้ 100 ลบ.ม.ต่อวัน ถ้าประมาณให้เวลาทำการวันละ 10 ชม. และอัตราการไหลสูงสุดคือ 3 เท่าของอัตราการไหลเฉลี่ย เครื่องสูบน้ำทิ้งทั้งหมดควรมีจำนวนและอัตราการไหลอย่างน้อยเท่าใด
 11 เครื่องๆ ละ 15 ลบ.ม.ต่อชม.
 22 เครื่องๆ ละ 15 ลบ.ม.ต่อชม.
 31 เครื่องๆ ละ 30 ลบ.ม.ต่อชม.
 42 เครื่องๆ ละ 30 ลบ.ม.ต่อชม. .
   เฉลย ข้อ 4
    
453 .' - '.5206 .' ' ข้อใดคือความหมายของ BHP (Brake Horse power)
 1งานที่เครื่องสูบน้ำได้
 2พลังงานที่ต้องให้กับมอเตอร์ที่ใช้ฉุดเครื่องสูบน้ำ
 3พลังงานที่ต้องป้อนให้กับเครื่องสูบน้ำ .
 4ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
454 .' - '.5207 .' ' ถ้าบ่อพักมีขนาด 3 × 4 × 3 เมตร และมีอัตราน้ำไหลเข้า เท่ากับ 0.5 ลบ.เมตรต่อนาที จงคำนวณหาอัตราสูบน้ำออกจากบ่อพัก เมื่อการสูบน้ำทำให้ระดับน้ำในบ่อพัก ลดลง 0.3 เมตร ภายใน 10 นาที
 10.14 ลบ.เมตร/นาที
 20.86 ลบ.เมตร/นาที .
 30.36 ลบ.เมตร/นาที
 41.24 ลบ.เมตร/นาที
   เฉลย ข้อ 2
    
455 .' - '.5208 .' ' ถ้าต้องการสูบน้ำในอัตรา 30 ลบ.เมตร/ชม. ขึ้นที่สูง 50 เมตร จงหาว่า เครื่องสูบน้ำต้องมีขนาดเท่าใด ในเมื่อการสูญเสียเฮดทั้งหมดเท่ากับ 15 เมตร และเครื่องสูบมีประสิทธิภาพ 70%
 16.0 kW
 28.0 kW .
 35.5 kW
 44.0 kW
   เฉลย ข้อ 2
    
456 .' - '.5209 .' ' ต้องการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ในการสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าด้วยอัตรา 20 lps ระยะความสูงต่างๆในระบบท่อ มีดังนี้ ความสูงของถังจากแนวศูนย์กลางของเครื่องสูบน้ำ 50 เมตร แรงดันน้ำในท่อด้านดูด 1 บาร์ ให้ความดันลดเนื่องจากความเสียดทานในระบบท่อเท่ากับ 12 เมตร จะต้องเลือกชุดสูบน้ำขนาดเท่าใด ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ 70 %
 1เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 52 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 14.56 kW .
 2เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 62 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 14.56 kW
 3เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 52 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 20.56 kW
 4เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 62 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 20.56 kW
   เฉลย ข้อ 1
    
457 .' - '.5210 .' ' ปั้มน้ำประเภทใดที่เหมาะกับการสูบตะกอนข้นมาก ๆ และต้องการแรงดันสูง
 1Centrifugal Pump
 2Rotary Positive Displacement Pump .
 3Vortex Flow Pump
 4Air-lift Pump
   เฉลย ข้อ 2
    
458 .' - '.5211 .' ' ปั้มน้ำประเภทใดที่ทำงานโดยมี Air Compressor ร่วมด้วย
 1Centrifugal Pump
 2Rotary Positive Displacement Pump
 3Vortex Flow Pump
 4Air-lift Pump .
   เฉลย ข้อ 4
    
459 .' - '.5212 .' ' ปั้มประเภทใดที่เหมาะสมในการเติมสารเคมีที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง
 1Centrifugal Pump
 2Diaphragm Pump .
 3Screw Pump
 4Vortex Flow Pump
   เฉลย ข้อ 2
    
460 .' - '.5213 .' ' ปั้มประเภทใดที่เหมาะสมในการสูบน้ำเสีย
 1Centrifugal Pump .
 2Rotary Positive Displacement Pump
 3Screw Pump
 4Diaphragm Pump
   เฉลย ข้อ 1
    
461 .' - '.5214 .' ' ปั้มที่ใช้สูบน้ำเสียชุมชนทั่วไปมี Casting ทำด้วยอะไร
 1Stainless Steel
 2Cast Iron .
 3HDPE
 4Steel
   เฉลย ข้อ 2
    
462 .' - '.5215 .' ' อุปกรณ์วัดแรงดันที่ท่อส่งของปั้มเรียกว่าอะไร
 1Pressure Valve
 2Pressure Gauge .
 3Pressure Regulation
 4Pressure Relief Valve
   เฉลย ข้อ 2
    
463 .' - '.5216 .' ' ปั้มจุ่ม (Submersible Pump) เป็นปั้มประเภทใด
 1Centrifugal Pump .
 2Rotary Positive Displacement Pump
 3Screw Pump
 4Diaphragm Pump
   เฉลย ข้อ 1
    
464 .' - '.5217 .' ' สถานีสูบน้ำแบบ Dry Well หมายถึงอะไร
 1สถานีที่ปั้มตั้งบนพื้นดิน
 2สถานีที่ปั้มตั้งเหนือผิวน้ำ
 3สถานีที่มี 2 ช่องระดับเดียวกัน ช่องหนึ่งมีน้ำ อีกช่องไม่มีน้ำ และติดตั้งปั้มในช่องที่ไม่มีน้ำ .
 4สถานีที่มีระบบระบายอากาศดี
   เฉลย ข้อ 3
    
465 .' - '.5218 .' ' ปั้มหอยโข่งประเภท Non-clog มีลักษณะอย่างไร
 1มี Casing และใบพัดปั้มขนาดใหญ่ ๆ
 2มีใบพัดแบบ Open Impeller .
 3มีช่องเปิด (Clearance) ระหว่างใบพัดกับ Casing ขนาดใหญ่
 4มีใบพัดที่มีมุมเอียงมาก
   เฉลย ข้อ 2
    
466 .' - '.5219 .' ' ปั้มชนิดใดที่อัตราการไหลจะแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบของปั้ม
 1Centrifugal Pump
 2Rotary Positive Displacement Pump .
 3Vortex Flow Pump
 4Air-lift Pump
   เฉลย ข้อ 2
    
467 .' - '.5220 .' ' Direct Drive Pump คือปั้มที่
 1ต่อตรงกับมอเตอร์ มีความเร็วรอบเท่ากัน .
 2ต่อตรงกับเกียร์ทดสอบ ทำให้มีความเร็วลดลง
 3มีมอเตอร์กับปั้มติดกัน ทำมาจากโรงงาน
 4มีชุดขับแยกต่างหาก เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
   เฉลย ข้อ 1
    
468 .' - '.5221 .' ' หลักการทำงานของปั้มหอยโข่งคืออะไร
 1มอเตอร์หมุนไปขับใบพัดให้ขยับเป็นจังหวะส่งน้ำออก
 2มอเตอร์หมุนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์ (แรงดัน) .
 3มอเตอร์หมุนทำให้น้ำไหลเป็นเกลียวลอดผ่านใบพัด
 4มอเตอร์หมุนทำให้ใบพัดรีดน้ำออกเป็นเกลียว
   เฉลย ข้อ 2
    
469 .' - '.5222 .' ' หลักการทำงานของ Diaphragm Pump คืออะไร
 1มอเตอร์หมุนกระแทกแผ่นไดอะแฟรมต่อเนื่องตลอดเวลา
 2มอเตอร์หมุนข้อเหวี่ยงให้ปั้มกระแทกแผ่นไดอะแฟรมเป็นจังหวะ และสูบของเหลวเป็นจังหวะ โดยมีเช็ควาล์วในท่อเข้าและท่อออก .
 3มอเตอร์หมุนกระแทกแผ่นไดอะแฟรมที่วางเอียงให้น้ำไหลผ่านได้
 4มอเตอร์หมุนกระแทกแผ่นไดอะแฟรมที่มี 2 ชั้น ตลอดเวลา
   เฉลย ข้อ 2
    
470 .' - '.5223 .' ' การติดตั้งปั้มสูงกว่าระดับผิวน้ำมาก ทำให้ค่าอะไรลดลง
 1Absolute Vapour Pressure
 2Available Net Positive Suction Head .
 3Unit Headloss
 4Power Input
   เฉลย ข้อ 2
    
471 .' - '.5224 .' ' ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล และ Total Dynamic Head (TDH) ของปั้มหอยโข่งคืออะไร
 1ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH จะเพิ่มขึ้น
 2ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH จะลดลง .
 3ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH จะคงที่
 4ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH ไม่มีรูปแบบแน่นอน
   เฉลย ข้อ 2
    
472 .' - '.5225 .' ' ปรากฎการณ์ที่ปั้มหอยโข่งติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น อยู่สูงเกินไป เมื่อสูบน้ำจะมีฟองอากาศเข้าไปด้วย เมื่อฟองอากาศสลายตัวจะเกิดเสียงดัง และทำให้ใบพัดปั้มชำรุด เรียกว่าอะไร
 1Water hammer
 2Cavitation .
 3Surge
 4Critical Noise
   เฉลย ข้อ 2
    
473 .' - '.5226 .' ' เมื่อเพิ่มความเร็วรอบของปั้มหอยโข่งจะทำให้เกิดอะไร
 1อัตราการไหลเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้ม และ Total Head เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้มยกกำลังสอง .
 2อัตราการไหล และ Total Head เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้ม
 3อัตราการไหล และ Total Head เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้มยกกำลังสอง
 4อัตราการไหลเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้ม และการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้มยกกำลังสอง
   เฉลย ข้อ 1
    
474 .' - '.5227 .' ' เมื่อปั้มหอยโข่ง 2 ชุด ขนาดเท่ากัน ต่อขนานกัน ถ้าทำงานพร้อมกัน สูบน้ำเข้าท่อร่วมกัน Head- Capacity Curve ของ 2 ปั้มจะมีลักษณะ ดังนี้
 1ผลรวมของอัตราการไหลที่ Head เดียวกัน .
 2ผลรวมของ Head ที่อัตราการไหลเดียวกัน
 3อัตราการไหลรวมเป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve โดยมี Head คงเดิม
 4อัตราการไหลคงเดิม โดยมี Head เป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve
   เฉลย ข้อ 1
    
475 .' - '.5228 .' ' เมื่อปั้มหอยโข่ง 2 ชุด ขนาดเท่ากัน ต่ออนุกรมกัน ถ้าทำงานพร้อมกันทั้ง 2 ชุด Head- Capacity Curve จะมีลักษณะ ดังนี้
 1ผลรวมของอัตราการไหลที่ Head เดียวกัน
 2ผลรวมของ Head ที่อัตราการไหลเดียวกัน .
 3อัตราการไหลรวมเป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve โดยมี Head คงเดิม
 4อัตราการไหลคงเดิม โดยมี Head เป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve
   เฉลย ข้อ 2
    
476 .' - '.5229 .' ' ในระบบสูบน้ำใด ๆ Static Head หมายถึง
 1ระดับจากศูนย์กลางของปั้มถึงระดับผิวน้ำด้านท่อดูด
 2ระดับจากศูนย์กลางของปั้มถึงระดับปลายของท่อด้านท่อส่ง
 3ระดับผิวน้ำด้านท่อดูดถึงปลายของท่อด้านท่อส่ง .
 4ระดับศูนย์กลางของปั้มถึงระดับปลายท่อดูด
   เฉลย ข้อ 3
    
477 .' - '.5230 .' ' ปั้มหอยโข่งมีศูนย์กลางปั้มสูงจากผิวน้ำด้านท่อดูด 1.5 ม. สูบน้ำเข้าถังสูง มีระดับน้ำในถังสูง สูงจากศูนย์กลางปั้ม 11.2 ม. มี Headloss ในเส้นท่อรวม 3 ม. จะมี Total Dynamic Head เท่าใด (ไม่คิด Minor Loss และ Loss ด้านเข้า / ด้านออก)
 11.5 ม.
 211.2 ม.
 312.7 ม.
 415.7 ม. .
   เฉลย ข้อ 4
    
478 .' - '.5231 .' ' ปั้มหอยโข่งมีศูนย์กลางปั้มสูงจากผิวน้ำด้านท่อดูด 1.5 ม. สูบน้ำเข้าถังสูง มีระดับน้ำในถังสูง สูงจากศูนย์กลางปั้ม 11.2 ม. มี Headloss ในเส้นท่อรวม 3 ม. จะมี Static Head เท่าใด (ไม่คิด Minor Loss และ Loss ด้านเข้า / ด้านออก)
 11.5 ม.
 211.2 ม.
 312.7 ม. .
 415.7 ม.
   เฉลย ข้อ 3
    
479 .' - '.5232 .' ' ปั้มจุ่มมีศูนย์กลางปั้มต่ำจากผิวน้ำในบ่อสูบ 2.5 ม. สูบน้ำไปยังถังพักน้ำเสีย มีระดับน้ำในถังพักน้ำเสีย สูงกว่าศูนย์กลางปั้ม 5.5 ม. มี Headloss ในเส้นท่อ 1.5 ม. จงหา Total Dynamic Head ของปั้มจุ่ม
 12.5 ม.
 24.5 ม. .
 35.5 ม.
 47.0 ม.
   เฉลย ข้อ 2
    
480 .' - '.5233 .' ' ปั้มหอยโข่ง 3 ชุด ขนาดเท่ากันต่อขนานกัน สูบน้ำเข้าท่อเดียวกัน ถ้า System Head-capacity ของระบบท่อขณะปั้มทำงาน 3 ชุด มีอัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ปั้มแต่ละชุดจะทำงานที่
 1อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
 2อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม. .
 3อัตราการไหล 60 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 4อัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
   เฉลย ข้อ 2
    
481 .' - '.5234 .' ' ปั้มหอยโข่ง 3 ชุด ขนาดเท่ากันต่ออนุกรมกัน สูบน้ำเข้าท่อเดียวกัน ถ้า System Head-capacity ของระบบท่อขณะปั้มทำงาน 3 ชุด มีอัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ปั้มแต่ละชุดจะทำงานที่
 1อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
 2อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 3อัตราการไหล 60 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 4อัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม. .
   เฉลย ข้อ 4
    
482 .' - '.5235 .' ' ปั้มหอยโข่ง มีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ความเร็วรอบ 1450 rpm ให้ปั้มหมุนที่ 1000 rpm จะสูบน้ำได้อัตราการไหลเท่าใด (Q1/Q2 = N1/N2)
 127.6 ลบ.ม./ชม. .
 240 ลบ.ม./ชม.
 358 ลบ.ม./ชม.
 480 ลบ.ม./ชม.
   เฉลย ข้อ 1
    
483 .' - '.5236 .' ' ปั้มหอยโข่งมีจุดศูนย์กลางปั้มสูงจากผิวน้ำ 2.0 ม. มี Minor Loss ด้านท่อดูด 0.2 ม. มี Absolute Pressure 10.3 ม. และ Absolute Vapour Pressure 0.32 ม. จงหา Available NPSH ของระบบ
(NPSH = Hab + Hs – hl - Hvp)
 17.78 ม. .
 29.78 ม.
 311.78 ม.
 412.3 ม.
   เฉลย ข้อ 1
    
484 .' - '.5238 .' ' ปั้มหอยโข่งสูบน้ำ 100 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Dynamic Head (TDH) 10 ม. จะต้องการมอเตอร์ขับขนาดกี่ kW (PW = Q x TDH x r ; r = 9.81 kN/ลบ.ม.)
 12.7 kW .
 28.2 kW
 3163.5 kW
 49810 kW
   เฉลย ข้อ 1
    
485 .' - '.5239 .' ' ปั้มหอยโข่ง มีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ความเร็วรอบ 1450 rpm ถ้าทดรอบให้ปั้มหมุนที่ 1000 rpm จะสูบน้ำที่ Total Head เท่าใด (H1/H2 = N12/N22)
 15.7 ม. .
 28.3 ม.
 317.4 ม.
 425.2 ม.
   เฉลย ข้อ 1
    
486 .' - '.5240 .' ' ปั้มหอยโข่ง มีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ความเร็วรอบ 1450 rpm ใช้กำลัง 1.3 kW ถ้าทดรอบให้ปั้มหมุนที่ 1000 rpm จะต้องใช้กำลังขับปั้มเท่าใด (P1/P2 = N13/N23)
 10.43 kW .
 20.90 kW
 31.89 kW
 43.96 kW
   เฉลย ข้อ 1
    
487 .' - '.5241 .' ' ต้องการสูบน้ำ 200 แกลลอนต่อนาที ขึ้นที่สูง 150 ฟุต จงหาว่าเครื่องสูบน้ำต้องมีกำลัง (BHP) เท่าใด ถ้าการสูญเสียเฮดทั้งหมดเท่ากับ 15 ฟุต และเครื่องสูบมีประสิทธิภาพ 60 %
 15 แรงม้า
 210 แรงม้า
 315 แรงม้า .
 420 แรงม้า
   เฉลย ข้อ 3
    
488 .' - '.5242 .' ' เครื่องสูบน้ำมีกำลัง (BHP) 15 แรงม้า และเครื่องสูบมีประสิทธิภาพ 70 % สูบน้ำ ได้สูง 150 ฟุต สูญเสียเฮดทั้งหมดเท่ากับ 15 ฟุต จงหาว่าเครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้กี่ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 145.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 250.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 357.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง .
 464.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 3
    
489 .' - '.5243 .' ' ถ้าระดับน้ำในบ่อพักสูงขึ้น 2.0 m ภายในเวลา 2 min (ไม่ได้เปิดปั๊ม)จงหาอัตราการไหลของ น้ำเสียเข้าบ่อพักขนาด 4x4 m
 18 m3/min
 216 m3/min .
 324 m3/min
 432 m3/min
   เฉลย ข้อ 2
    
490 .' - '.5244 .' ' บ่อพักมีขนาด 3x4x3 m อัตราการไหลเข้า 1.0 m3/min จงหาอัตราการสูบน้ำออกจากบ่อพัก ถ้าระดับน้ำในบ่อพักลดลง 0.5 m ภายในเวลา 10 min
 10.4 m3/min
 21.6 m3/min .
 35.4 m3/min
 46.6 m3/min
   เฉลย ข้อ 2
    
491 .' - '.5245 .' ' บ่อพักมีขนาด 3x4x3 m อัตราการไหลเข้า 1.0 m3/min จงหาอัตราการสูบน้ำออกจากบ่อพัก ถ้าระดับน้ำในบ่อพักสูงขึ้น 0.5 m ภายในเวลา 10 min
 10.4 m3/min .
 21.6 m3/min
 35.4 m3/min
 46.6 m3/min
   เฉลย ข้อ 1
    
492 .' - '.5251 .' ' กระบวน Denitrification ต้องการอะไร
 1การเติมอากาศมากๆ
 2ไม่ต้องเติมอากาศเลย .
 3บีโอดีน้อยๆ
 4TKN มากๆ
   เฉลย ข้อ 2
    
493 .' - '.5252 .' ' วิธีใดไม่ใช่วิธีการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย
 1ammonia stripping
 2การแลกเปลี่ยนอิออน
 3การบวนการ nitrification-denitrification
 4กระบวนการโฟรีดอกซ์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
494 .' - '.5253 .' ' ข้อใดเป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบกำจัดไนโตรเจนมากที่สุด
 1ค่า MLSS
 2อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์
 3อายุตะกอน .
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
495 .' - '.5254 .' ' ข้อใดคือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากขบวนการ Denitrification ในสารประกอบไนเตรท
 1NO3-
 2N2 .
 3NH3
 4NO2
   เฉลย ข้อ 2
    
496 .' - '.5255 .' ' ข้อใดคือผลกระทบของไนโตรเจนที่มีต่อแหล่งน้ำ
 1ทำให้ค่าความพีเอชสูง
 2ทำให้สาหร่ายไม่เจริญเติบโต
 3เกิดแอมโมเนียเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ .
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
497 .' - '.5256 .' ' การเกิดปฏิกิริยา Denitrification ในระบบคลองวนเวียน จะเกิดขึ้นในช่วงใด
 1Aerobic Zone
 2Anaerobic Zone
 3Anoxic Zone .
 4ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
498 .' - '.5257 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge รับน้ำเสียมีค่า BOD = 500 mg/l, TKN = 5 mg/l as N, ปริมาณน้ำเสีย 2,000 ลบ.ม/วัน ทำงานที่อายุตะกอน 20 วัน จงคำนวณหาว่ามีไนโตรเจนพอเพียงหรือไม่ หากจำเป็นต้องใส่เพิ่มจะมีความเข้มข้นที่ต้องเติมเท่าไร
 1พอเพียง
 2ไม่พอเพียง ต้องเติม 20 มก./ล. .
 3ไม่พอเพียง ต้องเติม 25 มก./ล.
 4ไม่พอเพียง ต้องเติม 30 มก./ล.
   เฉลย ข้อ 2
    
499 .' - '.5258 .' ' กระบวนการ Ammonification คืออะไร
 1การเปลี่ยน Org-N เป็น NH3-N .
 2การเปลี่ยน NH3-N เป็น NH4+-N
 3การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N
 4การเปลี่ยน NO3--N เป็น N2-N
   เฉลย ข้อ 1
    
500 .' - '.5259 .' ' กระบวนการ Nitrification คืออะไร
 1การเปลี่ยน Org-N เป็น NH3-N
 2การเปลี่ยน NH3-N เป็น NH4+-N
 3การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N .
 4การเปลี่ยน NO3--N เป็น N2-N
   เฉลย ข้อ 3
    
501 .' - '.5260 .' ' กระบวนการ Denitrification คืออะไร
 1การเปลี่ยน Org-N เป็น NH3-N
 2การเปลี่ยน NH3-N เป็น NH4+-N
 3การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N
 4การเปลี่ยน NO3--N เป็น N2-N .
   เฉลย ข้อ 4
    
502 .' - '.5261 .' ' การบำบัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ ใช้หลักการอะไร
 1ให้แบคทีเรียย่อยฟอสฟอรัสเป็นฟอสเฟต
 2ให้แบคทีเรียย่อยฟอสฟอรัสเป็นก๊าซ
 3ให้แบคทีเรียสะสมฟอสฟอรัสในเซลล์ .
 4ให้แบคทีเรียย่อยฟอสฟอรัสเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
503 .' - '.5262 .' ' กระบวนการใดที่สามารถบำบัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพได้
 1การเติมอากาศให้มาก ๆ
 2การสลับสภาวะมีออกซิเจนกับไร้ออกซิเจน .
 3การใช้อายุตะกอนสูง ๆ
 4การใช้ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอนขนาดใหญ่ ๆ
   เฉลย ข้อ 2
    
504 .' - '.5263 .' ' การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N ใช้จุลชีพกลุ่มใด
 1Aerobic Heterotroph
 2Aerobic Autotroph .
 3Anaerobic Heterotroph
 4Anaerobic Autotroph
   เฉลย ข้อ 2
    
505 .' - '.5267 .' ' ตะกอนจากถัง Denitrification ควรมีลักษณะอย่างไร
 1จมตัวง่าย
 2ลอยตัวง่าย .
 3ความเข้มข้นสูง
 4ความเข้มข้นต่ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
506 .' - '.5269 .' ' ในการเปลี่ยนแอมโมเนียอิออนเป็นไนไตรท์ใช้แบคทีเรียกลุ่มใด
 1Autotroph
 2Nitrosomonas .
 3Nitrobacter
 4Heterotrophs
   เฉลย ข้อ 2
    
507 .' - '.5270 .' ' ในการเปลี่ยนไนไตรท์เป็นไนเตรทใช้แบคทีเรียกลุ่มใด
 1Autotrophs
 2Nitrosomonas
 3Nitrobacter .
 4Heterotrophs
   เฉลย ข้อ 3
    
508 .' - '.5271 .' ' ในการเปลี่ยนแอมโมเนียอิออนเป็นไนเตรทใช้แบคทีเรียที่เรียกรวม ๆ ว่าชนิดใด
 1Aerobic Bacteria
 2Nitrifying Bacteria .
 3Denitrifying Bacteria
 4Chemotrophs
   เฉลย ข้อ 2
    
509 .' - '.5272 .' ' ในการเปลี่ยนไนเตรทเป็นก๊าซไนโตรเจนใช้แบคทีเรียที่เรียกรวม ๆ ว่าชนิดใด
 1Aerobic Bacteria
 2Nitrifying Bacteria
 3Denitrifying Bacteria .
 4Anaerobic Bacteria
   เฉลย ข้อ 3
    
510 .' - '.5273 .' ' ปฏิกิริยา Denitrification เกิดในสภาวะแวดล้อมแบบใด
 1Aerobic
 2Anaerobic
 3Anoxic .
 4Aerobic และ Anaerobic สลับกัน
   เฉลย ข้อ 3
    
511 .' - '.5274 .' ' กระบวนการกำจัดแอมโมเนียโดยการปรับพีเอชให้มีค่า 10.5-11.5 และสเปรย์ผ่านหอสูงเรียกว่า
 1Breakpoint Chlorination
 2Air Stripping .
 3Ion Exchange
 4Ammonia Reduction
   เฉลย ข้อ 2
    
512 .' - '.5275 .' ' กระบวนการกำจัดแอมโมเนียโดยเติมคลอรีนจนเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนเรียกว่า
 1Air Stripping
 2Breakpoint Chlorination .
 3Ion Exchange
 4Ammonia Reduction
   เฉลย ข้อ 2
    
513 .' - '.5276 .' ' กระบวนการกำจัดแอมโมเนียโดยให้น้ำผ่าน Resin เพื่อแลกเปลี่ยนประจุแอมโมเนีย อิออนเรียกว่า
 1Air Stripping
 2Breakpoint Chlorination
 3Ion Exchange .
 4Ammonia Reduction
   เฉลย ข้อ 3
    
514 .' - '.5277 .' ' ระบบ Trickling Filter ที่มีอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่ำ ๆ จะเกิดปฏิกิริยาใดร่วมกับการกำจัดบีโอดี
 1Nitrification .
 2Denitrification
 3Stratification
 4Biochemical Reaction
   เฉลย ข้อ 1
    
515 .' - '.5278 .' ' ระบบ Nitrification เกิดในสภาวะแวดล้อมแบบใด
 1Aerobic .
 2Anaerobic
 3Anoxic
 4Aerobic และ Anaerobic สลับกัน
   เฉลย ข้อ 1
    
516 .' - '.5279 .' ' ระบบ Activated Sludge ที่เดินระบบที่ Sludge Age สูง ๆ จะเกิดปฏิกิริยาใดร่วมกับการกำจัดบีโอดี
 1Nitrification .
 2Denitrification
 3Stratification
 4Biochemical Reaction
   เฉลย ข้อ 1
    
517 .' - '.5280 .' ' Nitrification มักเกิดในระบบ Activated Sludge ประเภทใด
 1Conventional
 2Complete-mix
 3Extended Aeration .
 4Step-feed
   เฉลย ข้อ 3
    
518 .' - '.5281 .' ' หลักการกำจัดฟอสฟอรัสแบบชีวภาพคืออะไร
 1เติมอากาศปริมาณมาก ๆ ให้แบคทีเรียจับฟอสฟอรัส
 2เติมอากาศและสารเคมีร่วมกัน ให้แบคทีเรียจับฟอสฟอรัส
 3ให้แบคทีเรียผ่านสภาวะ Anaerobic และ Aerobic ทำให้เกิดการคายและจับฟอสฟอรัส .
 4ให้แบคทีเรียผ่านสภาวะ Anaerobic เพื่อจับฟอสฟอรัส
   เฉลย ข้อ 3
    
519 .' - '.5282 .' ' ผลกระทบของการปล่อยแอมโมเนียสู่แหล่งน้ำ คือ
 1ออกซิเจนลดลง
 2เกิดสาหร่ายมากขึ้น
 3เป็นพิษต่อปลา
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
520 .' - '.5283 .' ' ชื่อระบบบำบัดใดที่กำจัดไนโตรเจนในน้ำ
 1A/O Process
 2Ammonia Reduction
 3Bardenpho .
 4Electrodialysis
   เฉลย ข้อ 3
    
521 .' - '.5284 .' ' ชื่อระบบบำบัดใดที่กำจัดได้ทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำ
 1A/O Process
 2Phosphorus Reduction
 3Bardenpho .
 4Electrodialysis
   เฉลย ข้อ 3
    
522 .' - '.5285 .' ' ระบบ Oxidation Ditch มักเกิดปฏิกิริยาใดร่วมด้วยกับการกำจัดบีโอดี
 1Nitrification .
 2Denitrification
 3Stratification
 4Eutrophication
   เฉลย ข้อ 1
    
523 .' - '.5287 .' ' กระบวนการ Nitrification เกิดได้ดีที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำเท่าใด
 11.0 – 2.0 มก./ล.
 2> 2.0 มก./ล. .
 3< 2.0 มก./ล.
 4< 0.5 มก./ล.
   เฉลย ข้อ 2
    
524 .' - '.5288 .' ' กระบวนการ Denitrification กรณีแหล่งคาร์บอนไม่พอเพียง นิยมเติมสารเคมีชนิดใดเป็นแหล่งคาร์บอน
 1น้ำตาล
 2Methanol .
 3แป้งมัน
 4ตะกอนน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 2
    
525 .' - '.5289 .' ' กระบวนการตกตะกอนกำจัดฟอสฟอรัสด้วยปูนขาวจะได้ตะกอนอะไร
 1Ca5(PO4)3(OH) .
 2Fe(OH)3
 3AlPO4
 4FePO4
   เฉลย ข้อ 1
    
526 .' - '.5290 .' ' กระบวนการตกตะกอนกำจัดฟอสฟอรัสด้วยสารส้มจะได้ตะกอนอะไร
 1Ca5(PO4)3(OH)
 2Fe(OH)3
 3AlPO4 .
 4FePO4
   เฉลย ข้อ 3
    
527 .' - '.5291 .' ' สัดส่วนของปริมาณ BOD : N : P ที่เหมาะกับการเลี้ยงจุลชีพแบบไร้ออกซิเจนคือ
 1100 : 5 : 1
 2100 : 5 : 0.5
 3100 : 1 : 0.5
 4100 : 1 : 0.2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
528 .' - '.5292 .' ' ค่า BOD5/COD เท่ากับ 0.80, ค่า COD/TKN เท่ากับ 30, ค่า TKN/TP เท่ากับ 8 ถามว่าค่า BOD5 : N : P เท่ากับเท่าใด
 1100 : 5 : 1
 2174 : 8 :1
 3186 : 6 :1
 4192 : 8 :1 .
   เฉลย ข้อ 4
    
529 .' - '.5293 .' ' น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดวัดค่า BOD ในน้ำเสียได้ 350 mg/l และ TKN 30 mg/l หลังจากผ่านการบำบัดโดยระบบเอเอสแล้วพบว่าค่า BODลดลงเหลือ 50 mg/l ควรมี TKN เหลือเท่าใด
 110 mg/l
 215 mg/l .
 330 mg/l
 445 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
530 .' - '.57939 .' ' สารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของสาหร่ายคือข้อใด
 1 คาร์บอน ไนโตรเจน โพแทสเซียม
 2 โพแทสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส .
 3 ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน แมกนีเซียม
 4 แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส
   เฉลย ข้อ 2
    
531 .' - '.57963 .' '  ปรากฏการณ์ไนตริฟิเคชั่นจะเกิดขึ้นในสภาวะใดที่ถังเติมอากาศ
 1 อายุตะกอน 5 วัน ออกซิเจนละลาย 1 mg/l
 2 อายุตะกอน 10 วัน ออกซิเจนละลาย 2 mg/l
 3 อายุตะกอน 20 วัน ออกซิเจนละลาย 1 mg/l
 4 อายุตะกอน 40 วัน ออกซิเจนละลาย 2 mg/l .
   เฉลย ข้อ 4
    
532 .' - '.57971 .' ' ในปฏิกิริยาไนตริฟิเคชั่นควรเติมสารเคมีชนิดใดเพื่อปรับค่าพีเอชให้เหมาะสม
 1 NaOH .
 2 NaCl
 3 H2SO4
 4 HCl
   เฉลย ข้อ 1
    
533 .' - '.57972 .' ' ในปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่นควรเติมสารเคมีชนิดใดเพื่อปรับค่าพีเอชให้เหมาะสม
 1 NaOH
 2 NaCl
 3 H2SO4
 4 ไม่ต้องเติมสารใดๆ .
   เฉลย ข้อ 4