คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
วิชา : ชื่อวิชา Air Conditioning
:
     
 
    
1 .' - '.21106 .' ' ความเร็วลมโดยเฉลี่ยผ่านคอยล์เย็น (Cooling Coil) ปกติเป็นเท่าใด
 11.5 เมตรต่อวินาที
 22 เมตรต่อวินาที
 32.5 เมตรต่อวินาที .
 43 เมตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
2 .' - '.21107 .' ' ห้องทำงานโดยทั่วไป ในขณะใช้งานมีค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) เท่าใด
 10.50-0.65
 20.66-0.80
 30.81-0.95 .
 4เกิน 0.95
   เฉลย ข้อ 3
    
3 .' - '.21108 .' ' ค่าแฟคเตอร์เลี่ยง (Bypass Factor - BF) ของคอยล์เย็น (Cooling Coil) จำนวน 4 แถว โดยปกติเป็นเท่าใด
 10.05
 20.08
 30.13 .
 40.2
   เฉลย ข้อ 3
    
4 .' - '.21109 .' ' จุดน้ำค้างอุปกรณ์ (Apparatus Dew Point) ของคอยล์น้ำเย็น (Chilled water coil) โดยปกติเป็นเท่าใด
 17 องศาเซลเซียส
 210 องศาเซลเซียส .
 312 องศาเซลเซียส
 414 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
5 .' - '.21110 .' ' อุณหภูมิลมกลับ (Return Air Temperature) โดยปกติเป็นเท่าใด
 124 องศาเซลเซียส
 226 องศาเซลเซียส
 328 องศาเซลเซียส .
 430 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 3
    
6 .' - '.21111 .' ' อุณหภูมิลมจ่าย (Supply Air Temperature) โดยปกติเป็นเท่าใด
 110 องศาเซลเซียส
 212 องศาเซลเซียส .
 314 องศาเซลเซียส
 416 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
7 .' - '.21112 .' ' สภาวะออกแบบห้อง (Room Design Condition) โดยทั่วไปเป็นเท่าใด
 125 องศาเซลเซียส, 60%RH
 222 องศาเซลเซียส, 50%RH
 326 องศาเซลเซียส, 60%RH
 425 องศาเซลเซียส, 50%RH .
   เฉลย ข้อ 4
    
8 .' - '.21113 .' ' Outdoor Design Condition โดยปกติเป็นเท่าใด
 135 CDB / 30 CWB
 237 CDB / 27 CWB
 337 CDB / 30 CWB
 435 CDB / 28.5 CWB .
   เฉลย ข้อ 4
    
9 .' - '.21114 .' ' ปริมาณการเติมอากาศบริสุทธิ์ โดยทั่วไปมีสัดส่วนเท่าใดของปริมาณลมหมุนเวียน
 15%
 210% .
 320%
 425%
   เฉลย ข้อ 2
    
10 .' - '.21115 .' ' สำหรับห้องที่มีค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) เท่ากับ 0.8 ปริมาณลมหมุนเวียนในระบบปรับอากาศ โดยทั่วไปเป็นเท่าใด
 16 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 28 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 310 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr)
 412 หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลมต่อชั่วโมง (Airchange/Hr) .
   เฉลย ข้อ 4
    
11 .' - '.21116 .' ' ปริมาณลมหมุนเวียนต่อตันความเย็น โดยทั่วไปเป็นเท่าใด
 1100 ลิตรต่อวินาที
 2150 ลิตรต่อวินาที
 3200 ลิตรต่อวินาที .
 4250 ลิตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
12 .' - '.21117 .' ' จุดน้ำค้างอุปกรณ์ (Apparatus Dew Point) ของคอยล์น้ำยาทำความเย็น (R-22) โดยปกติเป็นเท่าใด
 16 องศาเซลเซียส
 27.5 องศาเซลเซียส .
 39 องศาเซลเซียส
 410.5 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
13 .' - '.21118 .' ' สภาวะอากาศ (ก) มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15 องศาเซลเซียส สภาวะอากาศ (ข) มีอุณหภูมิหยาดน้ำค้าง 12 องศาเซลเซียส ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 1สภาวะ (ก) มีอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) สูงกว่า (ข)
 2สภาวะ (ก) มีอัตราส่วนความชื้น (กรัมไอน้ำ/กิโลกรัมอากาศแห้ง) สูงกว่า (ข) .
 3สภาวะ (ก) มีความชื้นสัมพันธ์ (เปอร์เซ็นต์) สูงกว่า (ข)
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
14 .' - '.21119 .' ' กระบวนการปรับอากาศที่เกิดขึ้นที่คอยล์ทำความเย็นโดยทั่วไปคือกระบวนการในข้อใด
 1กระบวนการลดความชื้นในอากาศ
 2กระบวนการเพิ่มความชื้นในอากาศ
 3กระบวนการทำให้อากาศเย็นและลดความชื้นในอากาศ .
 4กระบวนการทำให้อากาศเย็นและเพิ่มความชื้นในอากาศ
   เฉลย ข้อ 3
    
15 .' - '.21120 .' ' อัตราส่วนของเศษส่วนโมลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ต่อ เศษส่วนโมลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศที่ภาวะอิ่มตัว ณ อุณหภูมิและความดันเดียวกัน คือคำจำกัดความของข้อใด
 1ความชื้นสัมพัทธ์ .
 2อัตราส่วนความชื้น
 3อัตราส่วนโมลความชื้น
 4ความชื้นจำเพาะ
   เฉลย ข้อ 1
    
16 .' - '.21121 .' ' ข้อมูลใดไม่สามารถอ่านได้โดยตรงบนแผนภูมิไซโครเมตริกส์ชาร์ทมาตรฐาน
 1ความชื้นสัมพัทธ์
 2อัตราส่วนความชื้น
 3เอ็นทาลปี
 4ความหนาแน่นของอากาศชื้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
17 .' - '.21122 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความร้อนสัมผัส
 1สามารถวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ .
 2ไม่สามารถวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
 3เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ
 4เพิ่มขึ้นเมื่ออากาศเย็น
   เฉลย ข้อ 1
    
18 .' - '.21123 .' ' ความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอคือ
 1ความร้อนแฝงของการหลอม (Latent heat of fusion)
 2ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (Latent heat of vaporization) .
 3ความร้อนจำเพาะของการกลายเป็นไอ (Specific heat of vaporization)
 4ความร้อนแฝง (Latent heat) ของของเหลวนั้น
   เฉลย ข้อ 2
    
19 .' - '.21124 .' ' อุณหภูมิ ณ จุดที่ความชื้นในอากาศเริ่มเกิดการควบแน่น เรียกว่า
 1ความชื้นสัมพันธ์ เป็น 100%
 2อุณหภูมิกระเปาะเปียก
 3อุณหภูมิจุดน้ำค้าง .
 4อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
   เฉลย ข้อ 3
    
20 .' - '.21125 .' ' ณ อุณหภูมิที่กำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างความดันจริงของไอน้ำในอากาศกับความดันไออิ่มตัวเรียกว่า
 1ความดันไอบางส่วน
 2ความชื้นสัมพัทธ์ .
 3ผลการทำความเย็น (Refrigeration Effect)
 4ค่าอัตราส่วนความชื้น
   เฉลย ข้อ 2
    
21 .' - '.21126 .' ' อุณหภูมิกระเปาะเปียกจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งเมื่อ
 1ความชื้นสัมพัทธ์ 100% และอุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาเซลเซียส
 2ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 100% และอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
 3ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 100 %
 4ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ .
   เฉลย ข้อ 4
    
22 .' - '.21127 .' ' อุณหภูมิกระเปาะเปียก, อุณหภูมิกระเปาะแห้ง และจุดน้ำค้างจะเท่ากันเมื่อ
 1อากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส
 2อากาศอิ่มตัวด้วยความชื้น .
 3อากาศไม่มีความชื้นเลย
 4สิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้
   เฉลย ข้อ 2
    
23 .' - '.21128 .' ' อุปกรณ์สลิงไซโครมิเตอร์ (Sling psychrometer) ใช้สำหรับวัดค่าใด
 1ความชื้นสัมพัทธ์
 2ความชื้นสัมบรูณ์
 3อุณหภูมิ .
 4ความดันไอของอากาศ
   เฉลย ข้อ 3
    
24 .' - '.21129 .' ' ปริมาณความชื้นในอากาศจะขึ้นอยู่กับข้อใด
 1ค่าความชื้นสัมพัทธ์
 2อุณหภูมิของอากาศ .
 3ความดันไอของอากาศ
 4ความร้อนแฝงของอากาศ
   เฉลย ข้อ 2
    
25 .' - '.21130 .' ' ข้อความใดต่อไปนี้ผิด
 1อุณหภูมิกระเปาะแห้งเพิ่มขึ้นในระหว่างขบวนการให้ความร้อน
 2ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงในระหว่างขบวนการให้ความร้อน
 3ความชื้นจำเพาะของอากาศ (Specific humidity) จะไม่คงที่ในระหว่างขบวนการทำความเย็น และค่าความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้น .
 4กระบวนการทำความเย็นแบบระเหย (Evaporative cooling process) จะเกิดขึ้นบนเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียกคงที่ในแผนภูมิไซโครเมตริก ( Psychrometric chart)
   เฉลย ข้อ 3
    
26 .' - '.21131 .' ' ข้อใดที่เป็นคุณสมบัติทางกายภาพของอากาศ
 1น้ำหนัก ความหนาแน่น อุณหภูมิ ความร้อนจำเพาะ การนำความร้อน .
 2เอนทราปี เอนโทรปี ความหนาแน่น ความร้อนจำเพาะ
 3น้ำหนัก อุณหภูมิ เอนทราปี การนำความร้อน
 4น้ำหนัก เอนทราปี เอนโทรปี ความหนาแน่น อุณหภูมิ ความร้อนจำเพาะ และ การนำความร้อน
   เฉลย ข้อ 1
    
27 .' - '.21132 .' ' ความชื้นสัมพัทธ์ใช้อ้างอิงถึงปริมาณความชื้นทั้งหมดในอากาศ ท่านคิดว่าข้อความข้างต้นถูกต้องหรือไม่
 1ถูกต้อง
 2ผิด .
 3ถูกต้องเป็นบางส่วน
 4นิยามของความชื้นสัมบรูณ์
   เฉลย ข้อ 2
    
28 .' - '.21133 .' ' ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียก
 1อุณหภูมิกระเปาะแห้งใช้อ้างถึงอุณหภูมิการกลายเป็นไอ
 2อุณหภูมิกระเปาะเปียกใช้อ้างถึงอุณหภูมิบรรยากาศของเทอร์โมมิเตอร์
 3อุณหภูมิกระเปียกและอุณหภูมิกระเปาะแห้งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันเกจที่ต่ำกว่าบรรยากาศ
 4อุณหภูมิกระเปาะแห้งใช้อ้างอิงถึงอุณหภูมิบรรยากาศ และอุณหภูมิกระเปาะเปียกใช้อ้างอิงถึงอุณหภูมิการกลายเป็นไอ .
   เฉลย ข้อ 4
    
29 .' - '.21134 .' ' ถ้าในห้องปรับอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ข้อใดถูกต้องที่สุด
 1น้ำในห้องระเหยได้ยาก .
 2อากาศมีอุณหภูมิต่ำ
 3อากาศมีเอนทัลปีสูง
 4อากาศมีความเร็วต่ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
30 .' - '.21135 .' ' ถ้านำอากาศที่มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 1000 ลิตร/วินาที ผสมกับอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 3000 ลิตร/วินาที ข้อใดคือผลลัพธ์ที่ได้
 1อากาศอุณหภูมิ 27.5 องศาเซลเซียส อัตราไหล 4000 ลิตร/วินาที .
 2อากาศอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อัตราไหล 4000 ลิตร/วินาที
 3อากาศอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียส อัตราไหล 4000 ลิตร/วินาที
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
31 .' - '.21136 .' ' สภาวะในข้อใดน่าจะเป็นสภาวะของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น
 15 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /40% RH
 212 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /95% RH .
 312 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /40% RH
 424 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) /55% RH
   เฉลย ข้อ 2
    
32 .' - '.21137 .' ' ห้องปรับอากาศโดยทั่วไป จะมีปริมาณความชื้นในอากาศเท่าใด
 18 g/kg dry air
 210 g/kg dry air .
 314 g/kg dry air
 422 g/kg dry air
   เฉลย ข้อ 2
    
33 .' - '.21138 .' ' อากาศภายนอกอาคารโดยทั่วไปในกรุงเทพฯจะมีปริมาณความชื้นในอากาศเท่าใด
 114 g/kg dry air
 216 g/kg dry air
 322 g/kg dry air .
 428 g/kg dry air
   เฉลย ข้อ 3
    
34 .' - '.21139 .' ' ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริกมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 1สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 2จุดผสมลม (Mixing Point)
 3ข้อ 1 และ 2 .
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
35 .' - '.21140 .' ' ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริคมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 1สภาวะอากาศออกจากคอยล์ (Air Leaving Condition) .
 2สภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 3จุดอิ่มตัว (Saturation Point)
 4สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
   เฉลย ข้อ 1
    
36 .' - '.21141 .' ' ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริกมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 1สภาวะอากาศจากคอยล์ (Air Leaving Condition)
 2สภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition) .
 3สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
37 .' - '.21142 .' ' ตำแหน่งที่แสดงด้วยเครื่องหมายคำถามในแผนภูมิไซโครเมตริคมาตรฐาน (Psychrometric Chart) นี้ เรียกว่าอะไร
 1สภาวะอากาศภายนอก (Outdoor Condition) .
 2สภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 3สภาวะอากาศเข้าคอยล์ (Air Entering Condition)
 4สภวะอากาศออกจากคอยล์ (Air Leaving Condition)
   เฉลย ข้อ 1
    
38 .' - '.21143 .' ' กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 1กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป .
 2กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 3กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 4กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
   เฉลย ข้อ 1
    
39 .' - '.21144 .' ' กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 1กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 2กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat) .
 3กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 4กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
   เฉลย ข้อ 2
    
40 .' - '.21145 .' ' กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 1กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 2กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 3กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat) .
 4กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling)
   เฉลย ข้อ 3
    
41 .' - '.21146 .' ' กระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร
 1กระบวนการปรับสภาวะอากาศปกติทั่วไป
 2กระบวนการทำความเย็นเกินและอุ่นอากาศ (Over Cooling and Reheat)
 3กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 4กระบวนการทำความเย็นด้วยการดูดความชื้น (Desiccant Cooling) .
   เฉลย ข้อ 4
    
42 .' - '.21147 .' ' สภาวะออกแบบของอากาศภายนอก (Outdoor Design Condition) โดยทั่วไปมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่าไร
 150 % RH
 260 % RH .
 370 % RH
 480 % RH
   เฉลย ข้อ 2
    
43 .' - '.21148 .' ' ระดับความชื้นที่เหมาะสมสำหรับห้องปรับอากาศคือเท่าใด
 130-40% RH
 250-60% RH .
 360-70% RH
 470-80% RH
   เฉลย ข้อ 2
    
44 .' - '.21149 .' ' การลากเส้นอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ในแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart) ทำอย่างไร
 1ลากเส้นให้มีความชัน (Slope) เท่ากับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ที่แกนตั้งด้านขวาของแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart) ผ่านตำแหน่งสภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition)
 2ลากให้มี Slope เท่ากับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ที่แกนตั้งด้านขวาของแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart)ผ่านตำแหน่งสภาวะอากาศภายนอก (Outdoor Condition)
 3ลากให้มีความชัน (Slope) ขนานกับเส้นอ้างอิง (Reference Line) ผ่านตำแหน่งจุดอ้างอิงที่มีความชัน (Slope) เท่ากับอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) ที่แกนตั้งด้านขวาของแผนภูมิไซโครเมตริค (Psychrometric Chart) โดยเส้นนี้ลากผ่านตำแหน่งสภาวะอากาศภายใน (Indoor Condition) .
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
45 .' - '.21150 .' ' ในกระบวนการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศปกติ อากาศสามารถเข้าสู่เส้นอากาศอิ่มตัว (Saturation Line) ได้ 100% หรือไม่
 1เป็นไปได้
 2เป็นไปไม่ได้ .
 3ได้ หากค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสรวบยอด (GSHR) ต่ำ เช่นต่ำกว่า 0.7
 4ได้ หากค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสรวบยอด (GSHR) สูง เช่นสูงกว่า 1
   เฉลย ข้อ 2
    
46 .' - '.21151 .' ' ในกระบวนการปรับอากาศหากต้องการให้ อากาศเข้าใกล้เส้นอากาศอิ่มตัว (Saturation Line) มีวิธีการอย่างไรบ้าง
 1เพิ่มจำนวนแถวคอยล์เย็น
 2เพิ่มจำนวนครีบ(FPI-Fin per Inch)
 3ลดความเร็วลมผ่านคอยล์เย็น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
47 .' - '.21152 .' ' ในกระบวนการปรับอากาศหากต้องการให้ อากาศเข้าใกล้เส้นอากาศอิ่มตัว (Saturation Line) มีวิธีการอย่างไรบ้าง
 1เพิ่มจำนวนแถวคอยล์เย็น
 2เพิ่มจำนวนครีบ (FPI-Fin per Inch)
 3ลด Bypass Factor
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
48 .' - '.21153 .' ' การเพิ่มความสามารถในการลดความชื้นออกจากอากาศของคอยล์เย็น มีวิธีการอย่างไร
 1กำหนดให้อุณหภูมิจุดน้ำค้างอุปกรณ์ (Tadp) ต่ำลง เช่น ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 2ใช้กระบวนการปรับอากาศที่เหมาะสม เช่น กระบวนการทำความเย็นล่วงหน้าและอุ่นอากาศ (Pre Cool and Reheat)
 3ลดแฟคเตอร์เลี่ยง (Bypass Factor)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
49 .' - '.21154 .' ' กระบวนการปรับอากาศแบบแบ่งลมผ่านคอยล์ (Face and Bypass) ช่วยให้คอยล์เย็นสามารถลดความชื้นออกจากอากาศได้ผลดีมากขึ้น เนื่องจากอะไร
 1สามารถควบคุมให้อุณหภูมิจุดน้ำค้างอุปกรณ์ (Tadp) ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เช่น ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 2กระบวนการปรับอากาศแบบนี้ ไม่ใช่วิธีการช่วยลดความชื้นเพราะมีแฟคเตอร์เลี่ยง (Bypass Factor) สูง
 3ขบวนการปรับอากาศแบบแบ่งลมผ่านคอยล์ (Face and Bypass) เหมาะกับห้องปรับอากาศที่มีอัตราส่วนความร้อนสัมผัสห้อง (RSHR) สูง หรือมีค่า Airchange/Hr สูงมากกว่าปริมาณการหมุนเวียนอากาศในขบวนการปรับอากาศปกติ
 4ข้อ 1 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
50 .' - '.21155 .' ' บนแผนภูมิไซโครเมตริก ถ้าอากาศถูกปรับให้อุณหภูมิกระเปาะแห้งและความชื้นลดลงเส้นแสดงกระบวนการจะชี้ไปทางใด (Process path) จะชี้ไปทิศทางใด
 1ขวาบน
 2ขวาล่าง
 3ซ้ายล่าง .
 4ขวาบน
   เฉลย ข้อ 3
    
51 .' - '.21156 .' ' เมื่ออากาศถูกปรับสภาวะผ่านคอยล์เย็นและออกมาที่ 18 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) จะพบว่า
 1ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง ไอน้ำในอากาศลดลง
 2ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง ไอน้ำในอากาศสูงขึ้น
 3ความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น ไอน้ำในอากาศลดลง .
 4ความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น ไอน้ำในอากาศสูงขึ้น
   เฉลย ข้อ 3
    
52 .' - '.21157 .' ' การออกแบบที่เรียกว่าการทำความเย็นแบบระเหย (Evaporative cooling) จะมี เส้นแสดงกระบวนการ (Process path) ชี้ไปทางใดบนแผนภูมิไซโครเมตริก
 1ขวาบน
 2ขวาล่าง
 3ซ้ายบน .
 4ซ้ายล่าง
   เฉลย ข้อ 3
    
53 .' - '.21158 .' ' ห้องปรับอากาศแบบใดมีสัดส่วนความร้อนสัมผัส (ความร้อนสัมผัส/ความร้อนทั้งหมด) สูงที่สุด
 1ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ .
 2ห้องอาหาร
 3ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
 4ห้องออกกำลังกาย
   เฉลย ข้อ 1
    
54 .' - '.21159 .' ' สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศตามบ้านโดยทั่วไป มีชื่อว่าอะไร
 1ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (Trichlorofluoromethane (R-11))
 2ไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (Dichlorodifluoromethane (R-12))
 3คลอโรไดฟลูออโรมีเทน (Chlorodifluoromethane (R-22)) .
 4เตตระฟลูออโรมีเทน (Tetrafluoroethane (R-134a))
   เฉลย ข้อ 3
    
55 .' - '.21160 .' ' ความดันของสารทำความเย็นขณะที่กำลังระบายความร้อนทิ้งที่คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) เมื่อเทียบกับความดันของสารทำความเย็นใน Fan Coil Unit จะเป็นอย่างไร
 1ความดันในคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) สูงกว่าความดันใน แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) .
 2ความดันในคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ต่ำกว่าความดันใน แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
 3ความดันในคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) เท่ากับความดันใน แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
56 .' - '.21161 .' ' อุปกรณ์ในระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (vapor compression system) ข้อใดที่มีการถ่ายโอนพลังงานกับสารทำความเย็นมากที่สุด
 1เครื่องอัดไอ (compressor)
 2อุปกรณ์ควบแน่น (condenser) .
 3อุปกรณ์ขยายตัว (expansion device)
 4อุปกรณ์ระเหย (evaporator)
   เฉลย ข้อ 2
    
57 .' - '.21162 .' ' ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมใช้พลังงานในรูปใดเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนระบบ
 1พลังงานเคมี
 2พลังงานความร้อน .
 3พลังงานไฟฟ้า
 4พลังงานจลน์
   เฉลย ข้อ 2
    
58 .' - '.21163 .' ' การชาร์จน้ำยาทำความเย็นมากเกินไปจะส่งผลให้
 1ขนาดทำความเย็นเพิ่มขึ้นในขณะที่ ความดันด้านส่งเพิ่มขึ้นตาม
 2ขนาดทำความเย็นเพิ่มขึ้นและความดันด้านดูดเพิ่มขึ้นตาม
 3ขนาดทำความเย็นลดลงในขณะที่ความดันด้านส่งเพิ่มขึ้น .
 4เพิ่มกำลังมอเตอร์และเพิ่มขนาดทำความเย็น
   เฉลย ข้อ 3
    
59 .' - '.21164 .' ' เครื่องทำความเย็นมีแนวโน้มที่จะทำงานสั้น ๆ (short cycling) เมื่อทำงานภายใต้สภาวะ
 1ภาระสูง
 2สภาวะปกติ
 3ภาระต่ำ .
 4ทั้งหมดที่กล่าวถึง
   เฉลย ข้อ 3
    
60 .' - '.21165 .' ' สารทำความเย็นควรจะมีคุณสมบัติอะไร
 1ค่าความร้อนสัมผัสสูง
 2ค่าความร้อนแฝงสูง .
 3ค่าความร้อนสัมผัสต่ำ
 4ค่าความร้อนแฝงต่ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
61 .' - '.21166 .' ' วิธีการลดขนาดการทำความเย็นลงโดยไม่ทำการลดความเร็วรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เรียกว่า
 1Hot gas bypassing .
 2Low pressure bypassing
 3High pressure bypassing
 4Short cycling
   เฉลย ข้อ 1
    
62 .' - '.21167 .' ' ภาระ (Load) ที่ลดลงบนตัวอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) ทำให้เกิด
 1ความต้องการสารทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น
 2ความดันตกคร่อมตัวอีแวปปอเรเตอร์ลดลง .
 3เพิ่มขนาดการทำความเย็นของตัวอีแวปปอเรเตอร์
 4ความร้อนถูกดูดซับเข้ามามากขึ้น
   เฉลย ข้อ 2
    
63 .' - '.21168 .' ' จากสิ่งต่อไปนี้ อะไรที่ทำให้ความดันทางด้านดูดไม่สูงเกินไป
 1ปริมาณสารทำความเย็นไม่เพียงพอ .
 2เกิดการรั่วของวาล์วทางด้านดูด
 3วาล์วระเหยสารทำความเย็น (Expansion Valve) เปิดค้างไว้
 4ไม่มีการปรับตั้งวาล์วทางด้านดูดให้เหมาะสม
   เฉลย ข้อ 1
    
64 .' - '.21169 .' ' ในวัฏจักรการทำความเย็น ความดันทางด้านดูดสูงเกินไปมีสาเหตุมาจากอะไร
 1เอ็กแพนชั่นวาล์วเปิดมากเกินไป
 2เกิดการรั่วของวาล์วทางด้านดูด
 3กระเปาะของตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วทำงานไม่ถูกต้อง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
65 .' - '.21170 .' ' ในวัฏจักรการทำความเย็น ความดันด้านดูดที่ต่ำเกินไปเกิดจากสาเหตุอะไร
 1ตัวดักน้ำมันสกปรก
 2สารทำความเย็นไม่เพียงพอ .
 3มีน้ำมันหล่อลื่นมากเกินไปในระบบ
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
66 .' - '.21171 .' ' ความดันสารทำความเย็นด้านคอนเดนเซอร์ หรือ ด้านสูง ของระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้ตามบ้านมีค่าประมาณเท่าใด
 160 psig
 2120 psig
 3240 psig .
 4480 psig
   เฉลย ข้อ 3
    
67 .' - '.21172 .' ' ความดันทางด้านสูง (High side) ของ R-22 ของเครื่องปรับอากาศทั่วไป เป็นเท่าไร
 1ประมาณ 20 psig
 2ประมาณ 60 psig
 3ประมาณ 120 psig
 4ประมาณ 280 psig .
   เฉลย ข้อ 4
    
68 .' - '.21173 .' ' ค่า R.E. (Refrigerating Effect) สามารถหาได้จากกระบวนการใด
 1Compression
 2Condensation
 3Expansion
 4Evaporation .
   เฉลย ข้อ 4
    
69 .' - '.21174 .' ' ระบบทำความเย็นขนาด 1 ตันความเย็น มีอัตราส่วนระหว่างความร้อนที่ถ่ายเทออกที่คอนเดนเซอร์ต่อความร้อนที่ดูดเข้าที่อีวาโปเรเตอร์ เท่ากับ 1.25 จะมีค่า COP เท่ากับข้อใด
 11.25
 22.5
 34 .
 45
   เฉลย ข้อ 3
    
70 .' - '.21175 .' ' เครื่องทำความเย็นที่เป็นระบบอัดไอ (Vapor Compression) มาตรฐานเบอร์ 5 มีค่า EER  ปี 2006 เท่าใด
 12.9
 23.4 .
 33.5
 44
   เฉลย ข้อ 2
    
71 .' - '.21176 .' ' เครื่องทำความเย็นที่เป็นระบบดูดซึม (Absorption) แบบ Single Stage โดยทั่วไป มีค่า COP เท่าใด
 10.6 .
 20.8
 31
 41.2
   เฉลย ข้อ 1
    
72 .' - '.21177 .' ' เครื่องทำความเย็นที่เป็นระบบดูดซึม (Absorption) แบบ Double Stage โดยทั่วไป มีค่า COP เท่าใด
 10.6
 20.8
 31
 41.2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
73 .' - '.21178 .' ' วิธีการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นระบบดูดซึม (Absorption) คืออะไร
 1การระเหยของสารทำความเย็น เช่น ลิเธียมโบรไมด์
 2การระเหยของสารทำความเย็น เช่น ลิเธียมคลอไรด์
 3การระเหยของน้ำ
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
74 .' - '.21179 .' ' วิธีการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นระบบดุดซึม (Absorption) คืออะไร
 1การระเหยของสารทำความเย็นคือน้ำในสภาพสูญญากาศ .
 2การระเหยของสารดูดซับได้แก่แอมโมเนีย
 3การทำปฏิกิริยาเคมีของสารดูดซับ เช่น แอมโมเนีย หรือลิเธียมคลอไรด์
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
75 .' - '.21180 .' ' Sensible Cooling คือกระบวนการปรับอากาศที่มีผลลัพธ์อย่างไร
 1ลดอุณหภูมิ .
 2ลดความชื้น
 3ลดอุณหภูมิและความชื้น
 4ลดอุณหภูมิโดยการระเหยน้ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
76 .' - '.21181 .' ' Latent Cooling คือขบวนการปรับอากาศที่มีผลลัพธ์อย่างไร
 1ลดอุณหภูมิ
 2ลดความชื้น .
 3ลดอุณหภูมิและความชื้น
 4ลดอุณหภูมิโดยการระเหยน้ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
77 .' - '.21182 .' ' หากท่อน้ำยาที่เป็น Liquid Line เกิดการอุดตัน บริเวณที่เกิดการอุดตันจะมีอาการอย่างไร
 1ร้อน
 2เย็น .
 3ความดัน Evaporator เพิ่มขึ้น
 4อุณหภูมิ Condenser เพิ่มขึ้น
   เฉลย ข้อ 2
    
78 .' - '.21183 .' ' เหตุใดน้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องมีสภาวะอย่างไร
 1น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซับคูล (Sub Cool) เพื่อทำความเย็นให้คอมเพรสเซอร์
 2น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีท (Super Heat) เพื่อป้องกันน้ำยาเหลวเข้าคอมเพรสเซอร์ .
 3น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีท (Super Heat) เพื่อทำความเย็นให้คอมเพรสเซอร์
 4น้ำยาทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นซับคูล (Sub Cool) เพื่อป้องกันน้ำยาเหลวเข้าคอมเพรสเซอร์
   เฉลย ข้อ 2
    
79 .' - '.21184 .' ' การที่น้ำยาใน Liquid Line มีสภาพเป็นซับคูล (Sub Cool) มีประโยชน์อย่างไร
 1แสดงว่าการระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ
 2ทำให้กระบวนการทำความเย็นมีประสิทธิภาพ
 3ทำให้วาล์วระเหยสารทำความเย็น (Expansion Valve) ทำงานได้ดี
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
80 .' - '.21185 .' ' ความดันแตกต่างระหว่างทางด้านส่งและทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ R-22 โดยปกติเป็นเท่าใด
 11140 Pa (162 psig)
 21340 Pa (190 psig) .
 31540 Pa (218 psig)
 41740 Pa (247 psig)
   เฉลย ข้อ 2
    
81 .' - '.21186 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่สารทำความเย็น
 1อากาศ
 2แอมโมเนีย
 3คาร์บอนไดออกไซด์
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
82 .' - '.21187 .' ' ตู้เย็นที่ใช้ตามบ้าน ใช้สารทำความเย็นชนิดใด
 1R-11
 2R-22 .
 3R-502
 4R-717
   เฉลย ข้อ 2
    
83 .' - '.21188 .' ' สภาวะอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) จุดใด เป็นสภาวะที่ทำให้เครื่องปรับอากาศมีภาระการทำความเย็นมากที่สุด
 136 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 50%RH
 235 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 60%RH .
 324 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 50%RH
 422 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส) 55%RH
   เฉลย ข้อ 2
    
84 .' - '.21189 .' ' ห้องปรับอากาศแบบใดมีสัดส่วนความร้อนสัมผัส (ความร้อนสัมผัส/ความร้อนทั้งหมด = Sensible Heat Ratio) ต่ำที่สุด
 1ธนาคาร
 2ร้านให้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
 3ร้านเสื้อผ้า
 4ร้านอาหาร .
   เฉลย ข้อ 4
    
85 .' - '.21190 .' ' ห้องเครื่องสูบน้ำประปาแห่งหนึ่งจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนื่องจากไม่สามารถระบายความร้อนออกจากห้องด้วยวิธีอื่นๆได้ โดยเครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพ 80% มอเตอร์มีประสิทธิภาพ 90% กินกำลังไฟฟ้าขณะทำงาน 20 กิโลวัตต์ อยากทราบว่าภาระการทำความเย็นเนื่องจากเครื่องสูบน้ำนี้มีค่ากี่กิโลวัตต์
 12 กิโลวัตต์ .
 24 กิโลวัตต์
 35.6 กิโลวัตต์
 420 กิโลวัตต์
   เฉลย ข้อ 1
    
86 .' - '.21191 .' ' ห้องปรับอากาศที่มีภาระการทำความเย็นสูงสุดในเดือนธันวาคม น่าจะมีที่ตั้งอยู่ทางทิศใดของตัวอาคารมากที่สุด
 1เหนือ
 2ตะวันออก
 3ตะวันตก
 4ใต้ .
   เฉลย ข้อ 4
    
87 .' - '.21192 .' ' ในปัจจุบันวิธีการหาภาระความเย็นผ่านโครงสร้างของห้องซึ่งใช้สมการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่มีความแม่นยำมากที่สุดที่แนะนำโดย ASHRAE คือข้อใด
 1วิธีผลต่างของอุณหภูมิและตัวคูณลด (CLTD/CLF)
 2วิธีฟังก์ชันถ่ายทอด (Transfer function)
 3วิธีสมดุลย์ความร้อน (Heat Balance) .
 4วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี (Radiant Time Series)
   เฉลย ข้อ 3
    
88 .' - '.21193 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นภาระความเย็นของห้อง
 1ภาระความเย็นที่เข้ามากับอากาศระบาย .
 2ภาระความเย็นที่เข้ามากับอากาศรั่วไหลเข้าห้อง
 3ภาระความเย็นจากคน และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง
 4ภาระความเย็นที่ห้องได้รับผ่านโครงสร้างห้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
89 .' - '.21194 .' ' ในการคำนวณหาปริมาณลมส่งไปยังห้องปรับอากาศจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 1อุณหภูมิออกแบบภายในห้องปรับอากาศ
 2อุณหภูมิลมส่งที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ
 3ความร้อนสัมผัสของห้องปรับอากาศ
 4ความร้อนรวมของห้องปรับอากาศ .
   เฉลย ข้อ 4
    
90 .' - '.21195 .' ' ต้องการขจัดความร้อนออกจากห้อง 36,000 บีทียูต่อชั่วโมง ขนาดมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ที่ต้องใช้อย่างน้อยจะต้องมีขนาดเท่าใด
 113.2 kw
 210.6 kw
 37 kw
 43.5 kw .
   เฉลย ข้อ 4
    
91 .' - '.21196 .' ' ห้องมีขนาด กว้าง*ยาว*สูง = 3*8*3 เมตร ต้องการรักษาอุณหภูมิภายในไว้ที่ 24 องศาเซลเซียส ถ้าผนังทางด้านกว้างของห้องทำด้วยคอนกรีตบล็อกหนา 100 มิลลิเมตร และฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน อยู่ติดกับห้องที่ไม่ได้มีการปรับอากาศ ให้หาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังทางด้านนี้ ( กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งหมดของคอนกรีตบล็อกฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน = 2.1 วัตต์ต่อตารางเมตร – เซลเซียส, ค่าอุณหภูมิแตกต่างที่ใช้ในการออกแบบ เท่ากับ 10 องศาเซลเซียส)
 1215 วัตต์
 2189 วัตต์ .
 3220 วัตต์
 4179 วัตต์
   เฉลย ข้อ 2
    
92 .' - '.21197 .' ' ห้องปรับอากาศมีอัตราการสูญเสียความร้อนสัมผัสสูงสุด 117 กิโลวัตต์ ต้องการรักษาอุณหภูมิภายในห้องไว้ที่ 25.5 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิของอากาศที่เข้าเท่ากับ 37.7 องศาเซลเซียส ให้คำนวณหาปริมาณอากาศที่นำเข้า
 18.14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 214,580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 316,835 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที .
 417,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
93 .' - '.21198 .' ' ห้องปรับอากาศห้องหนึ่งมีหลังคาทำด้วยคอนกรีตหนา 100 มิลลิเมตร พื้นที่หลังคา 200 ตารางเมตร ถ้ากำหนดให้อุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของห้องปรับอากาศกับ 24 องศาเซลเซียส ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งหมดของผนังคอนกรีตหนา 100 มิลลิเมตร เท่ากับ 3.4 วัตต์ต่อตารางเมตร-องศาเซลเซียส  จงหาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านหลังคา
 111, 880 วัตต์
 212,980 วัตต์
 38,980 วัตต์
 410,880 วัตต์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
94 .' - '.21199 .' ' สำนักงานแห่งหนึ่งติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรเซนต์ จำนวน 3 แถว ตลอดความยาวของตัวสำนักงานซึ่งยาว 33 เมตร โดยเว้นระยะหัวท้ายของความยาวไว้ด้านละ 0.2 เมตร โดยโป๊ะไฟแต่ละโป๊ะประกอบด้วยหลอดไฟจำนวน 3 หลอด กำหนดให้หลอดไฟฟลูออเรเซนต์มีความร้อนสูงกว่าหลอดไฟธรรมดา 20 % อันเป็นผลมาจากบัลลาสต์ และค่ากำลังไฟส่องสว่างจากหลอดฟลูออเรเซนต์เท่ากับ 30 วัตต์ต่อเมตร ให้คำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟแสงสว่างเหล่านี้
 18940 วัตต์ .
 29490 วัตต์
 38640 วัตต์
 48420 วัตต์
   เฉลย ข้อ 1
    
95 .' - '.21200 .' ' โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งมี 600 ที่นั่ง มีอุณหภูมิภายในที่ออกแบบไว้เท่ากับ 25.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35 องศาเซลเซียส อัตราส่วนความชื้นภายในห้องเท่ากับ 10 กรัม/กิโลกรัม และภายนอกเท่ากับ 22 กรัม/กิโลกรัม ให้คำนวณหาปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่ต้องการและปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากอากาศบริสุทธิ์จำนวนนี้ กำหนดให้ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ต่อคนเท่ากับ 3.5 ลิตร/วินาที/คน
 12100 ลิตร/วินาที , 24.5 กิโลวัตต์
 22100 ลิตร/วินาที , 77.5 กิโลวัตต์
 32100 ลิตร/วินาที , 102.0 กิโลวัตต์ .
 42100 ลิตร/วินาที , 53.0 กิโลวัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
96 .' - '.21201 .' ' ระบบปรับอากาศชุดไหนที่ต้องใช้พัดลมที่สามารถขับปริมาณลมได้ 2,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 12 ตันความเย็น
 23 ตันความเย็น
 35 ตันความเย็น .
 47.5 ตันความเย็น
   เฉลย ข้อ 3
    
97 .' - '.21202 .' ' เครื่องทำความเย็นขนาด 1 ตันความเย็น สามารถขจัดความร้อนออกได้เท่าไร
 1500 บีทียูต่อนาที
 2288 บีทียูต่อนาที
 3200 บีทียูต่อนาที .
 4100 บีทียูต่อนาที
   เฉลย ข้อ 3
    
98 .' - '.21203 .' ' บ้านหลังหนึ่งมี เตารีดขนาด 1000 วัตต์ และหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์ ค่าความร้อนที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้คือ
 15140 BTUH
 25120 BTUH
 36120 BTUH .
 47120 BTUH
   เฉลย ข้อ 3
    
99 .' - '.21204 .' ' ห้องปรับอากาศแห่งหนึ่งรักษาอุณหภูมิห้องไว้ที่ 21 องศาเซลเซียสหากอุณหภูมิของอากาศที่นำเข้าสู่ห้องอยู่ที่ 49 องศาเซลเซียส และห้องมีการสูญเสียความร้อนสัมผัสสูงสุด 73.2 กิโลวัตต์ จงคำนวณหาปริมาอากาศที่นำเข้ามา
 11940 ลิตรต่อวินาที
 22170 ลิตรต่อวินาที .
 31720 ลิตรต่อวินาที
 42400 ลิตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 2
    
100 .' - '.21205 .' ' ห้องปรับอากาศแห่งหนึ่งมีภาระการทำความเย็นเป็น ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) 3,000 วัตต์ ความร้อนแฝง 1,000 วัตต์ อยากทราบว่าห้องนี้มีสัดส่วนความร้อนสัมผัส (Sensible Heat Ratio) เท่าใด
 10.3
 20.75 .
 31
 43
   เฉลย ข้อ 2
    
101 .' - '.21206 .' ' อาคารที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน เวลา 12:00 น. กระจกหน้าต่างด้านทิศใดได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด
 1เหนือ .
 2ตะวันออก
 3ตะวันตก
 4ใต้
   เฉลย ข้อ 1
    
102 .' - '.21207 .' ' ความร้อนส่งผ่านกระจกใสพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทางด้านทิศเหนือ ในเวลา 14:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 14 วัตต์
 216 วัตต์
 348 วัตต์ .
 496 วัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
103 .' - '.21208 .' ' ความร้อนส่งผ่านกระจกสะท้อนความร้อนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่มีค่าการบังเงา 0.5 ทางด้านทิศตะวันตกในเวลา 16:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 160 วัตต์
 2160 วัตต์
 3260 วัตต์ .
 4360 วัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
104 .' - '.21209 .' ' ความร้อนส่งผ่านกระจกสะท้อนความร้อนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่มีค่าการบังเงา 0.5 ทางด้านทิศตะวันตกในเวลา 16:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 160 วัตต์
 2160 วัตต์
 3260 วัตต์ .
 4360 วัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
105 .' - '.21210 .' ' ความร้อนส่งผ่านผนังก่ออิฐหนา 20 ซม. พื้นที่ 1 ตารางเมตร ทางด้านทิศตะวันออก ในเวลา 11:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 125 วัตต์ .
 275 วัตต์
 3125 วัตต์
 4175 วัตต์
   เฉลย ข้อ 1
    
106 .' - '.21211 .' ' ความร้อนส่งผ่านหลังคาที่มุงด้วยแผ่นเหล็กที่มีฉนวนใยแก้วหนา 10 ซม. พื้นที่ 1 ตารางเมตร เวลา 12:00 น. ของเดือนเมษายน ควรเป็นเท่าใด
 15 วัตต์ .
 225 วัตต์
 350 วัตต์
 475 วัตต์
   เฉลย ข้อ 1
    
107 .' - '.21212 .' ' ปริมาณอากาศจากภายนอกอาคาร 1 ลบ.ฟุต จะมีปริมาณความร้อนที่ต้องปรับอากาศเท่าใด
 112.5 วัตต์
 225 วัตต์ .
 350 วัตต์
 462.5 วัตต์
   เฉลย ข้อ 2
    
108 .' - '.21213 .' ' การลดภาระการทำความเย็นในระบบปรับอากาศ มีวิธีการอย่างไรบ้าง
 1การควบคุมความร้อนรับจากดวงอาทิตย์ (Solar Heat Gain) และการระบายอากาศ (Ventilation)
 2การควบคุมการระบายอากาศ (Ventilation) และความร้อนรับภายใน (Internal Heat Gain)
 3การควบคุมความร้อนรับภายใน (Internal Heat Gain) และการสะสมพลังงานอุณหภาพ (Thermal Storage)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
109 .' - '.21214 .' ' คอนกรีตหนา 250 มิลลิเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร จะสะสมความร้อนที่อุณหภูมิแตกต่าง 7 องศาเซลเซียส ได้เท่าไร
 11600 กิโลวัตต์
 22600 กิโลวัตต์
 33600 กิโลวัตต์ .
 44600 กิโลวัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
110 .' - '.21215 .' ' ภาระความร้อนแฝง (Latent Load) โดยทั่วไปมีสัดส่วนประมาณเท่าใดของภาระการปรับอากาศโดยรวม
 15%
 215%
 330% .
 450%
   เฉลย ข้อ 3
    
111 .' - '.21216 .' ' ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA จำนวน 2ลูก มีอัตราการสูญเสียในรูปความร้อน 30 W/kVA จะมีความร้อนออกมาเท่าไร และจะต้องระบายความร้อนด้วยปริมาณลมเท่าไร ถ้ายอมให้ลมที่มาระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 5 องศาเซลเซียส
 160 kW, 20 m3/s
 260 kW, 4 m3/s
 3120 kW, 20 m3/s .
 4120 kW, 40 m3/s
   เฉลย ข้อ 3
    
112 .' - '.21217 .' ' วัสดุมีความเป็นฉนวนความร้อนมากที่สุด
 1ไม้เนื้อแข็ง
 2ไม้เนื้ออ่อน
 3อากาศ .
 4โฟมโพลีสไตลีน
   เฉลย ข้อ 3
    
113 .' - '.21218 .' ' ลิฟต์โดยสาร สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 1600 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว 240 เมตร/นาที ใช้กำลังมอเตอร์ 40 กิโลวัตต์ โดยมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 90% ห้องเครื่องลิฟต์ต้องระบายความร้อนเท่าไร
 140 กิโลวัตต์
 220 กิโลวัตต์
 34 กิโลวัตต์ .
 42 กิโลวัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
114 .' - '.21219 .' ' โรงงานแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร สูง 8 เมตร กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้วิศวกรต้องออกแบบให้มีการระบายอากาศอย่างน้อย 4 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง อยากทราบว่าต้องออกแบบให้พัดลมสามารถระบายอากาศด้วยอัตราเท่าใด
 180,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
 2160,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
 3320,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง .
 4480,000 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 3
    
115 .' - '.21220 .' ' ความเร็วลมในท่อลมปรับอากาศของที่พักอาศัยไม่ควรสูงเกินเท่าใดเพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
 10.75 เมตร/วินาที
 27.50 เมตร/วินาที .
 375 เมตร/วินาที
 4750 เมตร/วินาที
   เฉลย ข้อ 2
    
116 .' - '.21221 .' ' หน้ากากจ่ายลมเย็นที่มีอัตราการจ่ายลม 200 ลิตร/วินาที ควรมีขนาดเท่าใด
 150x50 มิลลิเมตร
 2100x100 มิลลิเมตร
 3200x200 มิลลิเมตร
 4300x300 มิลลิเมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
117 .' - '.21222 .' ' วิธีการออกแบบท่อลมในข้อใดมีการปรับสมดุลความดันในระบบ ในขั้นตอนการเลือกขนาดท่อลม
 1Equal friction method
 2Balance capacity method .
 3Static regain method
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
118 .' - '.21223 .' ' การออกแบบท่อลมวิธีใดที่ได้ขนาดท่อลมเท่ากัน ในทุกส่วนของท่อลมที่มีปริมาตรการไหลเท่ากัน
 1Equal friction method .
 2Balance capacity method
 3Static regain method
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
119 .' - '.21224 .' ' ในการเปลี่ยนจากท่อกลมที่ออกแบบเป็นท่อสี่เหลี่ยมที่เทียบเท่า มีเงื่อนไขตามข้อกำหนดในข้อใด
 1มีความสูญเสียความดันเท่ากันที่ปริมาตรการไหลที่ไหลในท่อเท่ากัน .
 2มีความสูญเสียความดันเท่ากันที่ความเร็วของอากาศที่ไหลในท่อเท่ากัน
 3มีพื้นที่หน้าตัดของท่อลมเท่ากัน
 4ท่อสี่เหลี่ยมที่ได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิกส์เท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อกลม
   เฉลย ข้อ 1
    
120 .' - '.21225 .' ' ห้องมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 5. เมตร และสูง 3 เมตร ถ้าความสูงนัยสำคัญ (Significant height) ของห้องเท่ากับ 2.4 เมตร ผู้ออกแบบกำหนดค่า air change ของห้องไว้เท่ากับ 15 ถามว่าต้องใช้พัดลมในการหมุนเวียนอากาศขนาดเท่าใด
 1360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง .
 2450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 3390 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 4420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 1
    
121 .' - '.21226 .' ' ท่อลมนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาบริเวณภายในอาคารจะต่อเข้ากับท่อลมชนิดไหน
 1ท่อลมระบายอากาศของระบบท่อลม
 2ท่อลมส่งของระบบท่อลม
 3ท่อลมกลับของระบบท่อลม .
 4ผิดทุกข้อ เนื่องจากจะถูกนำเข้าสู่บริเวณปรับอากาศโดยตรง
   เฉลย ข้อ 3
    
122 .' - '.21227 .' ' ระยะทางที่ลมจะเคลื่อนที่ไปได้ (Throw) จากหน้ากากจ่ายลมขึ้นอยู่กับอะไร
 1ปริมาณลม, พื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก, องศาจ่ายลมของหน้ากาก
 2ความเร็วลม, ส่วนกลับของพื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก, องศาจ่ายลมของหน้ากาก
 3ปริมาณลม, ส่วนกลับของรากที่สองของพื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก,องศาจ่ายลมของหน้ากาก .
 4ความเร็วลม,พื้นที่จ่ายลมของหน้ากาก,องศาจ่ายลมของหน้ากาก
   เฉลย ข้อ 3
    
123 .' - '.21228 .' ' สมการที่ช่วยให้เราสามารถออกแบบตลอดจนตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์จ่ายลมในระบบท่อลมคือ
 1สมการโมเมนตัม (Momentum equation)
 2สมการอนุรักษ์มวล (Conservation of mass)
 3สมการเบอร์นูลี่ (Bernoulli’s equation) .
 4สมการพลังงานของการไหลแบบไม่คงตัว (Unsteady-flow energy equation)
   เฉลย ข้อ 3
    
124 .' - '.21229 .' ' วิธีการออกแบบท่อลมวิธีไหนที่เหมาะสำหรับระบบท่อลมความเร็วสูง
 1Velocity reduction method
 2Static regain method .
 3Equal friction method
 4Constant velocity method
   เฉลย ข้อ 2
    
125 .' - '.21230 .' ' การออกแบบระบบท่อลมจ่ายของระบบปรับอากาศจะ
 1เพิ่มความชื้นให้กับอากาศ
 2ลดอุณหภูมิของลมจ่าย
 3ไม่กระทบต่อการแจกจ่ายลม (Air distribution)
 4กระทบต่อการแจกจ่ายลม (Air distribution) .
   เฉลย ข้อ 4
    
126 .' - '.21231 .' ' การออกแบบระบบท่อลมโดยวิธีลดความเร็วลม (Velocity reduction method) ความเร็วลมสูงสุดที่เลือกมาจะเกิดขึ้นที่ไหน
 1บริเวณปากทางเข้าท่อลมจากตัวพัดลม .
 2บริเวณปลายสุดของท่อลม
 3บริเวณทางแยกจากท่อเมนเข้าสู่ท่อสาขา
 4ในท่อลมสาขา
   เฉลย ข้อ 1
    
127 .' - '.21232 .' ' การออกแบบท่อลมระบายอากาศที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู่ในกระแสลม ควรใช้วิธีการออกแบบท่อลมวิธีไหนถึงจะดีที่สุด
 1Constant velocity method .
 2Velocity reduction method
 3Equal friction method
 4Static regain method
   เฉลย ข้อ 1
    
128 .' - '.21233 .' ' Static regain method เป็นวิธีการออกแบบท่อลมที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 1เพื่อรักษาความดันอันเนื่องจากความเร็ว (Velocity pressure) ให้มีค่าคงที่ตลอดทั้งระบบ
 2เพื่อรักษาความดันสถิต (Static pressure) ให้มีค่าคงที่ตลอดทั้งระบบ .
 3เพื่อรักษาความดันทั้งหมด (Total pressure) ให้มีค่าคงที่ตลอดทั้งระบบ
 4เพื่อให้ขนาดของท่อลมขาออกมีขนาดเท่ากันหมดเมื่อมีปริมาณลมเท่ากัน
   เฉลย ข้อ 2
    
129 .' - '.21234 .' ' ค่าความเสียดทานในการออกแบบโดยวิธี Equal friction method นิยมใช้หน่วยเป็นอะไรในระบบ SI
 1นิ้วน้ำต่อเมตร
 2นิ้วปรอทต่อฟุต
 3นิ้วน้ำต่อ 100 ฟุต
 4ปาสคาลต่อเมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
130 .' - '.21235 .' ' การสูญเสียกำลังงานในท่อลมจะแปรผันโดยตรงไปกับ
 1ความเร็วในท่อลม
 2ปริมาณลมในท่อ
 3เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อลม
 4ความเร็วในท่อลมยกกำลังสาม .
   เฉลย ข้อ 4
    
131 .' - '.21236 .' ' ท่อลมที่มีขนาดระหว่าง 13 ถึง 30 inch ควรเลือกใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี (1.25 oz/ft2) เบอร์อะไร เพื่อใช้ในการทำท่อลม
 1เบอร์ 26
 2เบอร์ 24 .
 3เบอร์ 22
 4เบอร์ 20
   เฉลย ข้อ 2
    
132 .' - '.21237 .' ' ท่อลมความเร็วต่ำคือท่อลมอะไร
 1ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 1500 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 2 นิ้วน้ำ
 2ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 1000 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 1 นิ้วน้ำ
 3ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 2000 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 2 นิ้วน้ำ .
 4ท่อลมที่มีความเร็วลมภายในท่อต่ำกว่า 2000 ฟุตต่อนาที และมีความดันสแตติกส์ต่ำกว่า 1.5 นิ้วน้ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
133 .' - '.21238 .' ' ท่อลมสำหรับส่งลมที่อัตราเดียวกัน และออกแบบที่ความเสียดทานเท่ากัน อยากทราบว่าท่อลมที่มีหน้าตัดอย่างไรจะประหยัดวัสดุทำท่อลมมากที่สุด
 1สี่เหลี่ยมจตุรัส
 2สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 3วงรี
 4วงกลม .
   เฉลย ข้อ 4
    
134 .' - '.21239 .' ' หน้ากากรับลมกลับ (Return Air Grille) ที่มีขนาด 24x24 นิ้ว สามารถรับลมกลับได้กี่ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 1800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 21,600 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที .
 33,200 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 44,800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
   เฉลย ข้อ 2
    
135 .' - '.21240 .' ' ในการออกแบบท่อส่งลมของระบบปรับอากาศ ท่อลมที่มีความยาว 100 ฟุต ควรมี Pressure Drop ประมาณเท่าไร
 10.0075 นิ้วน้ำ
 20.075 นิ้วน้ำ .
 30.75 นิ้วน้ำ
 47.5 นิ้วน้ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
136 .' - '.21241 .' ' เพื่อไม่ให้มีเสียงดังของลมมากเกินไป ความเร็วลมในท่อลมประธานของระบบปรับอากาศควรมีค่าไม่เกินเท่าใด
 150 ฟุตต่อนาที
 2150 ฟุตต่อนาที
 31500 ฟุตต่อนาที .
 43000 ฟุตต่อนาที
   เฉลย ข้อ 3
    
137 .' - '.21242 .' ' หัวจ่ายลมเย็นสำหรับลมจ่าย 400 ลูกบากศ์ฟุตต่อนาที ควรมีขนาดเท่าใด
 14x4 นิ้ว
 26x6 นิ้ว
 38x8 นิ้ว
 412x12 นิ้ว .
   เฉลย ข้อ 4
    
138 .' - '.21243 .' ' หน้ากากสำหรับลมกลับที่มีปริมาณลม 2,000 ลูกบากศ์ฟุตต่อนาที ควรมีขนาดเท่าใด
 112x6 นิ้ว
 224x12 นิ้ว
 336x24 นิ้ว .
 448x36 นิ้ว
   เฉลย ข้อ 3
    
139 .' - '.21244 .' ' ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของฉนวนหุ้มท่อลม
 1ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
 2ป้องกันการสูญเสียความเย็น
 3ป้องกันการแผ่รังสีความเย็น
 4ป้องกันการรั่วของลม .
   เฉลย ข้อ 4
    
140 .' - '.21245 .' ' ความเร็วลมที่ท่อลมแยกโดยปกติเป็นเท่าใด
 1500 fpm ( 2.5 m/s)
 2800 fpm (4m/s) .
 31500 fpm (7.5 m/s)
 42000 fpm (10 m/s)
   เฉลย ข้อ 2
    
141 .' - '.21246 .' ' ความเร็วลมที่หัวจ่ายลมโดยปกติเป็นเท่าใด
 1200 fpm (1 m/s)
 2350 fpm (2 m/s)
 3600 fpm (3 m/s) .
 4800 fpm (4 m/s)
   เฉลย ข้อ 3
    
142 .' - '.21247 .' ' ความเร็วลมที่หน้ากากลมกลับโดยปกติเป็นเท่าใด
 1200 fpm (1 m/s)
 2400 fpm (2 m/s) .
 3600 fpm (3 m/s)
 4800 fpm (4 m/s)
   เฉลย ข้อ 2
    
143 .' - '.21248 .' ' ท่อลมที่มีความกว้าง 1.20 เมตร สำหรับท่อลม Low Pressure ใช้สังกะสีเบอร์อะไร
 1เบอร์ 26
 2เบอร์ 24
 3เบอร์ 22 .
 4เบอร์ 20
   เฉลย ข้อ 3
    
144 .' - '.21249 .' ' ท่อลมที่มีความกว้าง 1 เมตร สำหรับท่อลม Medium Pressure ใช้สังกะสีเบอร์อะไร
 1เบอร์ 26
 2เบอร์ 24
 3เบอร์ 22
 4เบอร์ 20 .
   เฉลย ข้อ 4
    
145 .' - '.21250 .' ' เหตุใดฉนวนใยแก้วสำหรับหุ้มท่อลมจึงต้องมีอลูมิเนียมฟอยล์
 1เพื่อไม่ให้ใยแก้วหลุดร่วง
 2เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้น
 3เพื่อความเรียบร้อยและป้องกันฉนวนเสียหาย .
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
146 .' - '.21251 .' ' ปริมาณการระบายอากาศในอาคารที่ไม่ปรับอากาศ โดยทั่วไปควรอยู่ในช่วง Airchanges/Hr. เท่าไร
 15 -10 Airchanges/Hr
 210 -15 Airchanges/Hr
 315-25 Airchanges/Hr .
 425-40 Airchanges/Hr
   เฉลย ข้อ 3
    
147 .' - '.21252 .' ' ความเร็วลมผ่านตัวคนในห้องปรับอากาศ โดยทั่วไปควรอยู่ในช่วงความเร็วลมเท่าไร
 1< 10 fpm
 2< 50 fpm .
 3< 100 fpm
 4< 200 fpm
   เฉลย ข้อ 2
    
148 .' - '.21253 .' ' ในกรณีของคลังสินค้า การระบายอากาศที่ดีเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้อุณหภูมิภายในอาคารต่ำกว่าภายนอกอาคารได้หรือไม่
 1ได้ เพราะผลของการระบายอากาศทำให้อากาศเย็นลง
 2การระบายอากาศทำให้เกิดกระแสลมมาก
 3การระบายอากาศทำให้ค่า MRT ลดลง
 4ไม่ได้ .
   เฉลย ข้อ 4
    
149 .' - '.21254 .' ' ปริมาณการระบายอากาศด้วย Stack Effect ขึ้นกับอะไรบ้าง
 1ความสูงระหว่างช่องลมเข้าด้านล่าง และช่องระบายอากาศออกด้านบน(Stack Height)
 2อุณหภูมิแตกต่างระหว่างลม เข้า ออก
 3ขนาดพื้นที่ปากลม เข้า ออก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
150 .' - '.21255 .' ' เหตุใดอาคารที่อาศัยการระบายอากาศจึงต้องมีค่า MRT ต่ำ
 1เพราะการระบายอากาศไม่สามารถกำจัดรังสีความร้อนได้
 2เพราะการระบายอากาศเป็นการสร้างกระแสลม
 3เพราะการระบายอากาศเป็นการถ่ายมวลความร้อน
 4ข้อ 1 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
151 .' - '.21256 .' ' การระบายอากาศที่ดีต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง
 1การลัดวงจร
 2จุดอับ
 3แหล่งกำเนิดมลภาวะ
 4ทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
152 .' - '.21257 .' ' เหตุใดจุดอับในการระบายอากาศ จึงเป็นปัญหาในการระบายอากาศ
 1เพราะไม่มีกระแสลม
 2เป็นที่สะสมของมลภาวะ
 3เป็นที่สะสมความชื้น
 4ทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
153 .' - '.21258 .' ' ความเร็วลมที่ครอบดูดควันโดยปกติเป็นเท่าใด
 10.25 m/s
 20.5 m/s .
 30.75 m/s
 41 m/s
   เฉลย ข้อ 2
    
154 .' - '.21259 .' ' ท่อลมสำหรับปริมาณลม 2000 L/s ควรจะมีขนาดเท่าใด
 1850 x 450 mm .
 21500 x 250 mm
 31900 x 250 mm
 42200 x 200 mm
   เฉลย ข้อ 1
    
155 .' - '.21260 .' ' ท่อลมสำหรับปริมาณลม 1000 L/s ควรจะมีขนาดเท่าใด
 1850 x 350 mm
 2910 x 250 mm
 31150 x 200 mm
 4600 x 350 mm .
   เฉลย ข้อ 4
    
156 .' - '.21261 .' ' ท่อลม Low Pressure หมายถึงท่อลมที่มีระดับความดันในท่อลมเท่าใด
 1< 25 mm WG
 2< 50 mm WG .
 350 – 100 mm WG
 4>100 mm WG
   เฉลย ข้อ 2
    
157 .' - '.21262 .' ' ท่อลม Medium Pressure หมายถึงท่อลมที่มีระดับความดันในท่อลมเท่าใด
 1< 25 mm WG
 2< 50 mm WG
 350 – 100 mm WG .
 4>100 mm WG
   เฉลย ข้อ 3
    
158 .' - '.21263 .' ' ท่อลม High Pressure หมายถึงท่อลมที่มีระดับความดันในท่อลมเท่าใด
 1< 25 mm WG
 2< 50 mm WG
 350 – 100 mm WG
 4>100 mm WG .
   เฉลย ข้อ 4
    
159 .' - '.21264 .' ' ท่อลม Medium Pressure มีใช้ในกรณีใดบ้าง
 1เมื่อเดินท่อลมเป็นระยะยาวมาก
 2เมื่อมีการติดตั้งกล่องเก็บเสียง แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
 3เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีแรงเสียดทานสูง หรืออุปกรณ์ที่ต้องการความดันลมสูง เช่น VAV
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
160 .' - '.21265 .' ' เหตุใดจึงต้องควบคุมปริมาณการรั่วของลมในระบบท่อลม
 1เพื่อลดการสูญเสียลม
 2เพื่อให้มีลมเพียงพอกับที่ต้องการ
 3เพื่อประหยัดพลังงาน เนื่องจากต้องใช้พลังงานในการสร้างลมเย็นมาก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
161 .' - '.21266 .' ' เหตุใดจึงไม่ควรเดินท่อลมเย็นนอกบริเวณห้องปรับอากาศ
 1ทำให้ท่อลมเย็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
 2ลมเย็นจะรั่วออกนอกพื้นที่ปรับอากาศ
 3ค่าก่อสร้างท่อลมเย็นสูง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
162 .' - '.21267 .' ' องค์ประกอบของฉนวนใยแก้วในส่วนของใยแก้วมีหน้าที่อะไร
 1ป้องกันความร้อน .
 2ป้องกันความชื้น
 3ป้องกันความร้อนและความชื้น
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
163 .' - '.21268 .' ' องค์ประกอบของฉนวนใยแก้วในส่วนของอลูมิเนียมฟอยล์มีหน้าที่อะไร
 1ป้องกันความร้อน
 2ป้องกันความชื้น .
 3ป้องกันความร้อนและความชื้น
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
164 .' - '.21269 .' ' การออกแบบระบบท่อลมแบบก้างปลามีประโยชน์อย่างไร
 1สวยงาม
 2ประหยัดค่าก่อสร้างท่อลม .
 3ทำให้ความดันลมที่หัวจ่ายเท่ากันทุกหัว
 4ทำให้สามารถปรับความดันลมให้สมดุลย์ได้ง่าย
   เฉลย ข้อ 2
    
165 .' - '.21270 .' ' ท่อลม Low Velocity หมายถึงท่อลมที่มีระดับความเร็วในท่อลมเท่าใด
 1< 5 m/s
 2< 12.7 m/s .
 3>12.7 m/s
 4> 20 m/s
   เฉลย ข้อ 2
    
166 .' - '.21271 .' ' ท่อลม High Velocity หมายถึงท่อลมที่มีระดับความเร็วในท่อลมเท่าใด
 1< 5 m/s
 2< 12.7 m/s
 3>12.7 m/s .
 4> 20 m/s
   เฉลย ข้อ 3
    
167 .' - '.21272 .' ' หัวจ่ายลมแบบเพดานมีจุดเด่นที่เหนือกว่าหัวจ่ายชนิดอื่นอะไร
 1การกระจายลมดี .
 2สวยงาม และเงียบ
 3มีระยะเป่าได้ไกล
 4ราคาถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
168 .' - '.21273 .' ' หัวจ่ายลมแบบเป่าข้างมีข้อควรระวังอะไร
 1การกระจายลม
 2ลมเย็นตกลงเป็นจุดๆ
 3ระดับเสียง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
169 .' - '.21274 .' ' ข้อควรระวังในการติดตั้งหัวจ่ายลมคืออะไร
 1การกระจายลมให้ออกเต็มหน้าหัวจ่าย
 2ลมรั่วที่คอหัวจ่าย
 3การลัดวงจรลม
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
170 .' - '.21275 .' ' การกระจายลมให้เต็มหน้าหัวจ่าย มีวิธีอย่างไร
 1ทำให้ความดันลมที่เข้าหัวจ่ายเป็น Velocity Pressure
 2ทำให้ความดันลมที่เข้าหัวจ่ายเป็น Static Pressure .
 3ทำให้ความดันลมที่เข้าหัวจ่ายเป็น Velocity Pressure และ Static Pressure
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
171 .' - '.21276 .' ' การแปลงความดันลมให้เป็น Static Pressure มีวิธีอย่างไร
 1ใช้กล่องลม (Air Plenum)
 2ใช้แผ่น Perforated Steel Sheet ขวางทิศทางลม
 3ใช้ใบปรับปริมาณลม
 4ข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
172 .' - '.21277 .' ' ใยแก้วที่มีความหนาแน่น 24 K (kg/m3) มีจุดเด่นเหนือกว่า 16 K อย่างไร
 1ฉนวน 24 K มีค่าการนำความร้อนน้อยกว่าฉนวน 16 K มากกว่า 20%
 2ฉนวน 24 K สามารถใช้ความหนาน้อยกว่าฉนวน 16 K ครึ่งหนึ่ง
 3ฉนวน 24 K ทนความชื้นได้ดีกว่าฉนวน 16 K
 4ฉนวน 24 K มีปัญหาเนื่องจากการยุบตัวของฉนวนน้อยกว่าฉนวน 16 K .
   เฉลย ข้อ 4
    
173 .' - '.21278 .' ' การหาขนาดท่อลมด้วยวิธี Equal friction ใช้เกณฑ์ข้อใด
 1ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 3.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 0.8 ปาสกาล/เมตร
 2ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 7.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 0.8 ปาสกาล/เมตร .
 3ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 3.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 1.2 ปาสกาล/เมตร
 4ความเร็วในท่อลมไม่เกิน 7.5 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 1.2 ปาสกาล/เมตร
   เฉลย ข้อ 2
    
174 .' - '.21279 .' ' ลานจอดรถใต้ดิน มีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร สูง 3 เมตร กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้วิศวกรต้องออกแบบให้มีการระบายอากาศอย่างน้อย 4 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง อยากทราบว่าต้องออกแบบอย่างน้อยตามข้อใด จึงผ่านข้อกำหนดตามกฎหมาย
 1พัดลมแบบไหลตามแนวแกนขนาด 12,000 ลิตรต่อวินาที จำนวน 1 ตัว
 2พัดลมแบบไหลตามแนวแกนขนาด 12,000 ลิตรต่อวินาที จำนวน 2 ตัว .
 3พัดลมแบบหอยโข่งขนาด 12,000 ลิตรต่อวินาที จำนวน 3 ตัว
 4พัดลมแบบหอยโข่งขนาด 12,000 ลิตรต่อวินาที จำนวน 4 ตัว
   เฉลย ข้อ 2
    
175 .' - '.21280 .' ' ในระบบปรับอากาศ ถ้าต้องการให้ท่อลมหลักส่งลมได้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ควรออกแบบให้ท่อลมมีขนาดอย่างน้อยสุดเท่าใด เพื่อให้ลดต้นทุนและไม่ให้เกิดเสียงดัง
 11000 x 1000 ตารางมิลลิเมตร
 21500 x 1000 ตารางมิลลิเมตร
 32000 x 1000 ตารางมิลลิเมตร
 41500 x 1500 ตารางมิลลิเมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
176 .' - '.21281 .' ' ท่อลมใด มีแรงเสียดทานต่อหน่วยความยาวมากที่สุด
 1ท่อส่งลม 1000 ลิตร/วินาที ขนาด 200 x 200 ตร. มม. .
 2ท่อส่งลม 2000 ลิตร/วินาที ขนาด 400 x 400 ตร. มม.
 3ท่อส่งลม 4000 ลิตร/วินาที ขนาด 800 x 800 ตร. มม.
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
177 .' - '.21282 .' ' พัดลมระบายอากาศ ส่งลมด้วยความดันรวม 1 กิโลปาสคาล และปริมาณลม 7200 ลบ.ม./ชั่วโมง ด้วยความเร็วรอบ 750 รอบ/นาที และพัดลมและมอเตอร์ต่างมีประสิทธิภาพคงที่ 80% ถ้าต้องการปริมาณลมเพิ่มขึ้นเป็น 14400 ม./ชั่วโมง จะต้องปรับความเร็วรอบเป็นเท่าใด และใส่กำลังงานเท่าใด
 1750 รอบ/นาที และ 20 กิโลวัตต์
 2750 รอบ/นาที และ 40 กิโลวัตต์
 31500 รอบ/นาที และ 20 กิโลวัตต์ .
 41500 รอบ/นาที และ 40 กิโลวัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
178 .' - '.21283 .' ' ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำระบายความร้อนของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ นิยมใช้ท่อแบบใด
 1ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
 2ท่อเหล็กดำ .
 3ท่อพีวีซี
 4ท่อทองแดง
   เฉลย ข้อ 2
    
179 .' - '.21284 .' ' เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 350 กิโลวัตต์ความเย็น (100 ตันความเย็น) จ่ายน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส (44.6 องศาฟาเรนไฮด์) และรับน้ำเย็นกลับที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส (55.4 องศาฟาเรนไฮด์) ควรต่อกับท่อน้ำเย็นขนาดเท่าใด
 150 มิลลิเมตร
 2100 มิลลิเมตร .
 3200 มิลลิเมตร
 4400 มิลลิเมตร
   เฉลย ข้อ 2
    
180 .' - '.21285 .' ' การคำนวณแรงดันของเครื่องสูบน้ำของระบบท่อน้ำแบบใดที่ไม่ต้องนำค่าความดันสถิต (Static Head) มารวม
 1ระบบท่อน้ำเย็น .
 2ระบบท่อน้ำระบายความร้อน
 3ระบบท่อน้ำทิ้ง
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
181 .' - '.21286 .' ' ระบบสูบน้ำที่มีเครื่องสูบน้ำที่มีความสามารถในการส่งน้ำ 15 ลิตร/วินาที ที่ความดัน 150 กิโลปาสกาล จำนวน 2 เครื่อง เมื่อทำงานร่วมกันแบบขนาน ข้อใดเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด
 1ระบบสูบน้ำจะสามารถส่งน้ำได้ 30 ลิตร/วินาที ที่ความดัน 150 กิโลปาสกาล .
 2ระบบสูบน้ำจะสามารถส่งน้ำได้ 15 ลิตร/วินาที ที่ความดัน 300 กิโลปาสกาล
 3ระบบสูบน้ำจะสามารถส่งน้ำได้ 30 ลิตร/วินาที ที่ความดัน 300 กิโลปาสกาล
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
182 .' - '.21287 .' ' จากสูตรหาค่าการสูญเสียความดันของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ เนื่องจากความเสียดทานภายในท่อ ข้อต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อค่าการสูญเสียความดัน
 1ความหยาบของผิวภายในท่อ
 2ความเร็วของของไหลภายในท่อ
 3ความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
 4ปริมาตรของการไหลที่ไหลผ่านท่อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
183 .' - '.21288 .' ' ระบบท่อน้ำระบายความร้อน (condenser water system) โดยปกติจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 1เป็นระบบท่อน้ำแบบเปิด
 2ไม่หุ้มฉนวนป้องกันความร้อน
 3ใช้ถังน้ำขยายตัวในการป้องกันระบบเสียหาย .
 4เชื่อมต่อระหว่างเครื่องทำน้ำเย็นกับหอระบายความร้อน
   เฉลย ข้อ 3
    
184 .' - '.21289 .' ' ข้อใดเรียงลำดับความยาวเทียบเท่า (Equivalent Length) ของวาล์วจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง สำหรับกรณีที่วาล์วทุกตัวมีขนาดเท่ากัน
 1Globe valve, Swing check valve, Gate valve .
 2Gate valve, Swing check valve, Globe valve
 3Swing check valve, Globe valve, Gate valve
 4Gate valve, Globe valve, Swing check valve
   เฉลย ข้อ 1
    
185 .' - '.21290 .' ' เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 3,500 กิโลวัตต์ความเย็น (1,000 ตันความเย็น) จะต้องใช้อัตราการไหลของน้ำเย็นกี่ลิตรต่อวินาที (แกลลอนต่อนาที) ถ้ากำหนดอุณหภูมิน้ำเย็นเข้าและออกต่างกัน 5.5 องศาเซลเซียส และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็น (COP) มีค่าเท่ากับ 4
 1158 ลิตรต่อวินาที (2,500 แกลลอนต่อนาที)
 2152 ลิตรต่อวินาที (2,400 แกลลอนต่อนาที) .
 3164 ลิตรต่อวินาที (2,600 แกลลอนต่อนาที)
 4145 ลิตรต่อวินาที (2,300 แกลลอนต่อนาที)
   เฉลย ข้อ 2
    
186 .' - '.21291 .' ' เครื่องทำความเย็นขนาด 3,500 กิโลวัตต์ความเย็น (1,000 ตันความเย็น) จะต้องใช้อัตราการไหลของน้ำระบายความร้อนกี่ลิตรต่อวินาที (แกลลอนต่อนาที) ถ้ากำหนดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเข้าและออกต่างกัน 5.5 องศาเซลเซียส และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นเท่ากับ 4
 1190 ลิตรต่อวินาที (3,000 แกลลอนต่อนาที) .
 2196 ลิตรต่อวินาที (3,100 แกลลอนต่อนาที)
 3152 ลิตรต่อวินาที (2,400 แกลลอนต่อนาที)
 4177 ลิตรต่อวินาที (2,800 แกลลอนต่อนาที)
   เฉลย ข้อ 1
    
187 .' - '.21292 .' ' อาคารสูง 23 เมตรมี ระบบท่อน้ำเย็นที่มีค่าความยาวเทียบเท่าของท่อเท่ากับ 100 เมตร มีค่าความเสียดทานของการไหลภายในท่อเท่ากับ 3.5 เมตรต่อความยาว 100 เมตร มีค่าความเร็วของน้ำในระบบท่อเท่ากับ 2.5 เมตรต่อวินาที ให้คำนวณหาค่าความดันรวม (Total head) ของระบบท่อน้ำเย็น ดังกล่าว 
 13.5 เมตร .
 226.5 เมตร
 323 เมตร
 419.5 เมตร
   เฉลย ข้อ 1
    
188 .' - '.21293 .' ' ข้อใดเป็นการเลือกขนาดของท่อน้ำที่ไม่น่าถูกต้อง สำหรับการออกแบบระบบท่อน้ำเย็น

 1ท่อขนาด 1.25 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 1.4 เมตรต่อวินาที
 2ท่อขนาด 2 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 1.8 เมตรต่อวินาที
 3ท่อขนาด 0.5 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 0.9 เมตรต่อวินาที .
 4ท่อขนาด 4 นิ้ว ความเร็วน้ำในท่อ 1.8 เมตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
189 .' - '.21294 .' ' ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 1การดูดยก (Suction lift) เกิดขึ้นเมื่อแหล่งป้อนน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 2ความดันจ่ายสถิต (Static discharge head) คือระยะทางในแนวดิ่งจากเครื่องสูบน้ำไปจนถึงจุดปล่อยน้ำอย่างอิสระ
 3ความดันรวม (Total head) = ความดันจ่ายพลวัตรวม (Total dynamic discharge head) - ความดันดูดสถิตรวม (Total static suction lift) เมื่อระบบมีการดูดยก (Suction lift) .
 4ความดันรวม (Total head) = ความดันจ่ายพลวัตรวม (Total dynamic discharge head) + ความดันดูดสถิตรวม (Total static suction lift) เมื่อระบบมีการดูดยก (Suction lift)
   เฉลย ข้อ 3
    
190 .' - '.21295 .' ' ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 1เมื่อระบบมีความดันดูด (suction head) เราจำเป็นต้องคำนวณหาค่าความดันดุดสุทธิ (NPSH) ของเครื่องสูบน้ำ
 2ค่าความดันดูดสุทธิจริง (NPSH available) เป็นฟังก์ชั่นของการออกแบบเครื่องสูบน้ำ
 3ในระบบเปิด เมื่อเกิดการดุดยก (suction lift) เราต้องคำนวณหาค่าความดันดูดสุทธิที่ต้องการ (NPSH required)
 4การเลือกเครื่องสูบน้ำในระบบเปิด ต้องเลือกเครื่องสูบน้ำที่มีค่าความดันดูดสุทธิที่ต้องการ (NPSH required) น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าความดันดูดสุทธิจริง (NPSH available) เสมอ .
   เฉลย ข้อ 4
    
191 .' - '.21296 .' ' ต้องการสูบน้ำได้สูง 30 เมตร ที่อัตราการไหล 30 ลบ.เมตร. ต่อชั่วโมง โดยที่ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 60 % จะต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดกี่กิโลวัตต์
 14.09 kw .
 27.8 kw
 34.2 kw
 43.6 kw
   เฉลย ข้อ 1
    
192 .' - '.21297 .' ' ความเร็วของน้ำที่แนะนำให้ใช้ในการออกแบบระบบท่อน้ำขึ้นอยู่เงื่อนไขใดบ้าง
 1การใช้งานของท่อ
 2ราคาของตัวท่อ
 3แรงเสียดทานของท่อ
 4ข้อ 1 และข้อ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
193 .' - '.21298 .' ' ในการเลือกขนาดท่อ อย่างน้อยเราจะต้องทราบค่าอะไรบ้าง
 1ความเร็วและความดันลดทั้งหมด
 2ปริมาณอัตราการไหลและความเร็ว
 3ความดันลดทั้งหมดและปริมาณอัตราการไหล .
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
194 .' - '.21299 .' ' ความเร็วน้ำต่ำสุดที่ใช้ในการออกแบบระบบท่อน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไร
 10.9 เมตรต่อวินาที
 20.5 เมตรต่อวินาที .
 30.6 เมตรต่อวินาที
 41.2 เมตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 2
    
195 .' - '.21300 .' ' ท่อใดในระบบปรับอากาศที่ไม่ต้องหุ้มฉนวน
 1ท่อน้ำเย็นด้านส่ง
 2ท่อน้ำเย็นด้านกลับ
 3ท่อน้ำระบายความร้อน .
 4ท่อสารทำความเย็นด้านดูด
   เฉลย ข้อ 3
    
196 .' - '.21301 .' ' ท่อน้ำระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 3,500 กิโลวัตต์ความเย็น ควรมีขนาดเท่าใด
 1150 มม.
 2350 มม. .
 3500 มม.
 4600 มม.
   เฉลย ข้อ 2
    
197 .' - '.21302 .' ' ถังรับการขยายตัวน้ำแบบเปิด (Open-Type Expansion Tank) ต้องติดตั้งอยู่ที่จุดใดของระบบท่อน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ
 1จุดที่สูงที่สุด .
 2จุดที่ต่ำที่สุด
 3จุดที่ใกล้ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำมากที่สุด
 4จุดที่อยู่ใกล้กับด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำมากที่สุด
   เฉลย ข้อ 1
    
198 .' - '.21303 .' ' ท่อน้ำเย็นสำหรับเครื่องส่งลมเย็นขนาด 210 กิโลวัตต์ความเย็น ควรมีขนาดเท่าใด
 150 มม.
 280 มม.
 3100 มม.
 4150 มม. .
   เฉลย ข้อ 4
    
199 .' - '.21304 .' ' โดยปกติความเร็วของน้ำในท่อน้ำเย็นประธาน (Main Chilled Water) มีค่าประมาณเท่าใด
 12.4-3.7 m/s
 21.2-2.1 m/s
 33-4.6 m/s
 41.5-3 m/s .
   เฉลย ข้อ 4
    
200 .' - '.21305 .' ' โดยปกติความเร็วของน้ำในท่อน้ำเย็นแยก (Branch Chilled Water) มีค่าประมาณเท่าใด
 12.4-3.7 m/s
 21.2-2.1 m/s .
 31.2-4.6 m/s
 41-3 m/s
   เฉลย ข้อ 2
    
201 .' - '.21306 .' ' ท่านมีความเห็นในการเลือกเกทวาล์ว (Gate Valve) และโกลบวาล์ว (Globe valve) อย่างไร
 1เกทวาล์ว (Gate Valve) ใช้ระยะน้อยกว่า และมีราคาถูกกว่า
 2โกลบวาล์ว (Globe valve) ทำหน้าที่ปรับปริมาณน้ำ ส่วนเกทวาล์ว (Gate Valve)ทำหน้าที่ปิด เปิด
 3โกลบวาล์ว (Globe valve) มีขนาดใหญ่ และมีราคาแพง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
202 .' - '.21307 .' ' ท่านมีความเห็นในการเลือกบัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve)และโกลบวาล์ว (Globe Valve) อย่างไร
 1ทั้ง 2 ชนิด ใช้ทำหน้าที่ปรับปริมาณน้ำ
 2บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) ใช้ระยะในการติดตั้งน้อย และมีราคาถูกกว่า โดยเฉพาะขนาดใหญ่ๆ
 3บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) สามารถสังเกตตำแหน่งลิ้นได้ เมื่อใช้ชนิดก้านปิด เปิด
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
203 .' - '.21308 .' ' อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและน้ำเย็นกลับ (Chilled Water Supply/Return Temperature) ของระบบปรับอากาศทั่วไป เป็นเท่าไร
 14.44 / 10 องศาเซลเซียส
 25.55 / 11.11 องศาเซลเซียส
 37 / 12 องศาเซลเซียส .
 48.33 / 13.9 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 3
    
204 .' - '.21309 .' ' อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนจ่ายและน้ำระบายความร้อนกลับ (Cooling Water Supply/Return Temperature) ของหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ทั่วไป เป็นเท่าไร
 126.7 / 32.2 องศาเซลเซียส
 232.2 / 37.8 องศาเซลเซียส .
 329.44 / 35 องศาเซลเซียส
 435 / 40.55 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
205 .' - '.21310 .' ' เมื่อเปรียบเทียบวิธีการส่งความเย็นด้วยระบบท่อลมกับระบบท่อน้ำเย็น ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 1ระบบท่อลมใช้พลังงานน้อยกว่า เพราะอากาศมีค่าความจุความร้อนมากกว่า
 2ระบบท่อน้ำเย็นใช้พลังงานน้อยกว่า เพราะน้ำเย็นมีค่าความจุความร้อนมากกว่า
 3ระบบท่อลมใช้พลังงานมากกว่า เพราะมีการสูญเสียความเย็นในระบบมากกว่า
 4ข้อ 2 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
206 .' - '.21311 .' ' ระบบท่อน้ำเย็นแบบใดที่เป็นการออกแบบให้มีการสมดุลน้ำภายในระบบเอง (Self Balance)
 1ระบบท่อน้ำเย็นแบบไหลกลับโดยตรง (Direct Return)
 2ระบบท่อน้ำเย็นแบบไหลกลับ (Reverse Return) .
 3ระบบท่อน้ำเย็นแบบวงลูป (Ring Loop)
 4ระบบท่อน้ำเย็นแบบวงรวม (Header)
   เฉลย ข้อ 2
    
207 .' - '.21312 .' ' สำหรับระบบท่อน้ำเย็นสำหรับงานปรับอากาศ ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 1เป็นระบบปิด (Closed System) .
 2เป็นระบบเปิด (Open System)
 3เป็นระบบปิด (Closed System) และ ระบบเปิด (Open System)
 4เป็นระบบเลี่ยงทางหลัก (Bypass System)
   เฉลย ข้อ 1
    
208 .' - '.21313 .' ' สำหรับระบบท่อน้ำระบายความร้อน ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 1เป็นระบบปิด (Closed System)
 2เป็นระบบเปิด (Open System) .
 3เป็นระบบปิด (Closed System) และระบบเปิด (Open System)
 4เป็นระบบเลี่ยงทางหลัก (Bypass System)
   เฉลย ข้อ 2
    
209 .' - '.21314 .' ' ถังรับการขยายตัวน้ำ (Expansion Tank) มีไว้เพื่ออะไร
 1สำรองน้ำ
 2เติมน้ำและกำหนดระดับความดันน้ำของระบบ
 3รับน้ำที่ขยายและหดตัว
 4ข้อ 2 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
210 .' - '.21315 .' ' การปรับสมดุลน้ำของหอระบายความร้อน (Cooling Tower) มีวิธีการอย่างไรได้บ้าง
 1ใช้อ่างของ Cooling Tower ร่วมกัน
 2ถูกทุกข้อ .
 3เดินท่อน้ำแบบไหลย้อนกลับ (Reverse Return)
 4มีท่อ Equalizer ต่อเชื่อมระหว่างอ่างของ Cooling Tower
   เฉลย ข้อ 2
    
211 .' - '.21316 .' ' การทดสอบท่อด้วยวิธีความดันอุทกสถิต (Hydrostatic Test) ขนาด 1.5 เท่า มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
 1เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความสามารถในการรับความดันน้ำของระบบท่อ .
 2เพื่อหารอยรั่วทั่วไป
 3เพื่อทดสอบหาอายุการใช้งานของท่อ
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
212 .' - '.21317 .' ' ผลเสียจากการที่มีโพรงอากาศระหว่างฉนวนและท่อน้ำเย็นคืออะไร
 1ไม่สวยงาม
 2ค่าการนำความร้อนเพิ่มขึ้น
 3เกิดการควบแน่นและทำให้ฉนวนเสียหายในระยะยาว .
 4เปลืองฉนวน
   เฉลย ข้อ 3
    
213 .' - '.21318 .' ' การต่อท่อน้ำเย็นที่เป็นท่อเหล็กดำกับแฟนคอยล์ที่มีข้อต่อเป็นท่อทองแดง ควรใช้ข้อต่อชนิดใด
 1ข้อต่อเกลียวทองแดง
 2ข้อต่อเกลียวทองเหลือง .
 3ข้อต่อเกลียว พี วี ซี
 4ข้อต่อหน้าแปลน
   เฉลย ข้อ 2
    
214 .' - '.21319 .' ' ระบบท่อน้ำระบายความร้อน บางครั้งที่อัตราไหลเท่ากัน ต้องเลือกขนาดท่อเผื่อให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอะไร
 1เนื่องจากเป็นระบบเปิด (Open System)
 2เนื่องจากเป็นระบบปิด (Closed System)
 3เนื่องจากมีโอกาสเกิดตะกรันภายในท่อ .
 4เนื่องจาก บางครั้งต้องติดตั้งนอกอาคาร
   เฉลย ข้อ 3
    
215 .' - '.21320 .' ' การหาขนาดท่อน้ำขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ใช้เกณฑ์ข้อใด
 1ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร .
 2ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
 3ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร
 4ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
   เฉลย ข้อ 1
    
216 .' - '.21321 .' ' การหาขนาดท่อน้ำขนาดมากกว่า 50 มิลลิเมตร ใช้เกณฑ์ข้อใด
 1ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร
 2ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
 3ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 300 ปาสกาล/เมตร .
 4ความเร็วในท่อน้ำไม่เกิน 3.0 เมตร/วินาที และความเสียดทานไม่เกิน 500 ปาสกาล/เมตร
   เฉลย ข้อ 3
    
217 .' - '.21322 .' ' เครื่องทำน้ำเย็น (Water  Chiller) ขนาด 500 ตัน มีอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า/ออก เท่ากับ 12.5/7 องศาเซลเซียส จะมีอัตราการไหลของน้ำเย็นเท่าใด
 146 ลิตร/วินาที
 256 ลิตร/วินาที
 366 ลิตร/วินาที
 476 ลิตร/วินาที .
   เฉลย ข้อ 4
    
218 .' - '.21323 .' ' เครื่องทำน้ำเย็น (Water  Chiller) ขนาด 500 ตันความเย็น มีอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า/ออก เท่ากับ 12.7/7.2 องศาเซลเซียส จะต้องออกแบบท่อให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดอย่างน้อยเท่าใด
 1100 มิลลิเมตร
 2150 มิลลิเมตร
 3200 มิลลิเมตร .
 4250 มิลลิเมตร
   เฉลย ข้อ 3
    
219 .' - '.21324 .' ' เครื่องทำน้ำเย็น A (Water  Chiller A) ขนาด 500 ตันความเย็น มีสัมประสิทธิ์บ่งสมรรถนะการทำความเย็น (COP) = 5 และเครื่องทำน้ำเย็น B (Water  Chiller B) ขนาด 500 ตันความเย็น มี COP = 1 ต่างมีอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า/ออก และ อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเท่ากัน ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 1ท่อน้ำระบายความร้อนมีขนาดเท่ากัน
 2ท่อน้ำเย็นมีขนาดเท่ากัน .
 3ถูกทั้งสองข้อ
 4ผิดทั้งสองข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
220 .' - '.21325 .' ' สำหรับระบบส่งลมขนาดใหญ่ ที่ต้องการพัดลมที่มีแรงดันสถิตย์สูง 1000 ปาสกาล (4 นิ้วน้ำ) ควรเลือกใช้พัดลมแบบใด
 1พัดลมใบแฉก (Propeller Fan)
 2พัดลมหอยโข่ง ใบโค้ง เอียงหน้า (Centrifugal Fan, Forward-curved)
 3พัดลมหอยโข่ง ใบโค้ง เอียงหลัง (Centrifugal Fan, Backward-curved) .
 4พัดลมติดเพดาน (Ceiling Mounted Fan)
   เฉลย ข้อ 3
    
221 .' - '.21326 .' ' เครื่องส่งลมเย็นแบบใดเหมาะที่จะใช้ในห้องปรับอากาศที่ต้องการความสะอาด เช่น ห้องสะอาดในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือ ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
 1เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังชั้นเดียว (Single Skin)
 2เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังสองชั้น (Double Skin) .
 3แฟนคอลย์ยูนิตแบบติดตั้งภายในฝ้าเพดาน
 4เครื่องส่งลมเย็นแบบติดผนัง
   เฉลย ข้อ 2
    
222 .' - '.21327 .' ' รูปใดเป็นโค้งสมรรถนะของพัดลมหอยโข่งชนิดใบโค้งเอียงหลัง (Backward - curved Centrifugal Fan)
 1
 2 .
 3
 4
   เฉลย ข้อ 2
    
223 .' - '.21328 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 1ถังขยายตัวในระบบท่อน้ำเย็น มีไว้สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำในระบบ และมีได้เพียงถังเดียวเท่านั้นสำหรับระบบท่อน้ำเย็นแบบปิดใด ๆ
 2เครื่องสูบน้ำจะกำหนดได้หลังจากการออกแบบระบบท่อน้ำแล้ว
 3พัดลมติดตั้งมากับเครื่องส่งลมเย็นที่เป็นชุดสำเร็จจากโรงงานเป็นพัดลมชนิดหอยโข่ง
 4หอระบายความร้อนควรอยู่ในที่มิดชิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำระบายความร้อน .
   เฉลย ข้อ 4
    
224 .' - '.21329 .' ' สำหรับการติดตั้งชุดควบแน่น (Condensing unit) การมีระยะห่างรอบตัวเครื่องตามที่ผู้ผลิตแนะนำกำหนดด้วย
 1ขนาดทำความเย็น
 2ขนาดของเครื่องเป่าลมเย็น
 3ขนาดของพื้นที่ที่ทำการติดตั้ง
 4ระยะเว้นว่างโดยรอบของเครื่อง .
   เฉลย ข้อ 4
    
225 .' - '.21330 .' ' สำหรับการติดตั้งชุดควบแน่น (Condensing unit) การมีระยะห่างรอบตัวเครื่องตามที่ผู้ผลิตกำหนด เป็น
 1สิ่งจำเป็นเมื่อติดตั้งเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น
 2สิ่งจำเป็นเมื่อติดตั้งเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์
 3สิ่งจำเป็นถ้าหากว่ามีการกำหนดไว้โดยรหัสหรือมาตรฐาน (Code or Standard)
 4สิ่งจำเป็นเมื่อไรก็ตามที่มีการติดตั้งชุดควบแน่น .
   เฉลย ข้อ 4
    
226 .' - '.21331 .' ' ชนิดของพัดลมที่เหมาะสมกับการใช้งานความดันสูงคือ
 1พัดลมใบพัดแบบติดผนัง (Propeller type fan)
 2พัดลมติดตั้งในท่อกลม (Tube-axial fan)
 3พัดลมหอยโข่ง ใบโค้งเอียงหลัง (Backward curved centrifugal fan) .
 4พัดลมหอยโข่ง ใบโค้งเอียงหน้า (Forward curved centrifugal fan)
   เฉลย ข้อ 3
    
227 .' - '.21332 .' ' ถ้าความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กำลังงานที่ต้องการของเครื่องสูบน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า
 12 เท่า
 24 เท่า
 36 เท่า
 48 เท่า .
   เฉลย ข้อ 4
    
228 .' - '.21333 .' ' ความต้านทานระบบ (System resistance) ในระบบเครื่องสูบน้ำจะแปรผันตาม
 1กำลังสองของปริมาตรอัตราการไหล .
 2รากที่สองของปริมาตรอัตราการไหล
 3กำลังสามของปริมาตรอัตราการไหล
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
229 .' - '.21334 .' ' มอเตอร์ขับเครื่องสูบน้ำมีกำลังขาออก 20 kW ประสิทธิภาพของมอเตอร์เท่ากับ 0.9 และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 0.6 ให้หากำลังที่ส่งทอดให้กับน้ำ (Water horsepower)
 120 kW
 218 kW
 312 kW .
 410.8 kW
   เฉลย ข้อ 3
    
230 .' - '.21335 .' ' สิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตราการไหลและความดันเมื่อขนาดใบพัดของเครื่องสูบน้ำเล็กลง คือ
 1อัตราการไหลลดลงแต่ความดันเพิ่มขึ้น
 2อัตราการไหลและความดันเพิ่มขึ้น
 3อัตราการไหลและความดันลดลง .
 4ไม่ใช่ทั้งหมด
   เฉลย ข้อ 3
    
231 .' - '.21336 .' ' ถ้าอุณหภูมิน้ำเข้าและออกของหอระบายความร้อน (Cooling tower) เป็น 40 องศาเซลเซียส และ 32 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และอุณหภูมิกระเปาะเปียกของบรรยากาศเป็น 29 องศาเซลเซียส ให้หาอุณหภูมิเข้าสู่อุดมคติ (Approach temperature) ของหอระบายความร้อน
 140 องศาเซลเซียส
 232 องศาเซลเซียส
 329 องศาเซลเซียส
 43 องศาเซลเซียส .
   เฉลย ข้อ 4
    
232 .' - '.21337 .' ' สำหรับเครื่องสูบน้ำ ข้อใดเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
 1กรณีใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่ ปริมาณการไหลจะแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบ
 2กรณีที่ความเร็วรอบคงที่ กำลังงานจะแปรผันโดยตรงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดยกกำลังสาม
 3ความเร็วรอบจำเพาะเป็นตัวเลขที่ใช้บ่งบอกถึงสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
 4เปอร์เซนต์การสลิปในเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งคือค่าอัตราส่วนของการสลิปต่อระยะขจัดที่เกิดขึ้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
233 .' - '.21338 .' ' การลดอุณหภูมิของสารทำความเย็นจะเกิดมากที่สุดที่อุปกรณ์ตัวไหน
 1ชุดระเหย (evaporator) .
 2คอมเพรสเซอร์ (compressor)
 3ชุดควบแน่น (condenser)
 4ข้อ 1 และ 3
   เฉลย ข้อ 1
    
234 .' - '.21339 .' ' ขนาดการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศสามารถควบคุมได้จาก
 1การเปลี่ยนรอบความเร็วของคอมเพรสเซอร์
 2การเปลี่ยนปริมาณน้ำระบายความร้อนให้กับชุดควบแน่น
 3การเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็นในระบบ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
235 .' - '.21340 .' ' คอมเพรสเซอร์แบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะที่นำมาใช้กับเครื่องทำน้ำเย็นขนาดมากกว่า 500 ตันขึ้นไป
 1แบบลูกสูบ
 2แบบหอยโข่ง .
 3แบบสกรู
 4แบบโรตารี่
   เฉลย ข้อ 2
    
236 .' - '.21341 .' ' หอระบายความร้อน (Cooling Tower) จะระบายความร้อนได้น้อยลงเมื่อใด
 1อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศสูงขึ้น
 2อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศต่ำลง
 3อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศสูงขึ้น .
 4อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศต่ำลง
   เฉลย ข้อ 3
    
237 .' - '.21342 .' ' เครื่องสูบน้ำในรูปเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดใด
 1End Suction Pump .
 2Horizontal Split Case Pump
 3Vertical Split Case Pump
 4In-line Pump
   เฉลย ข้อ 1
    
238 .' - '.21343 .' ' ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องส่งลมเย็น
 1ลมรั่วน้อย
 2ล้างทำความสะอาดภายในได้ง่าย
 3น้ำหนักมาก .
 4ตัวถังมีความเป็นฉนวนดี
   เฉลย ข้อ 3
    
239 .' - '.21344 .' ' หอระบายความร้อน (Cooling Tower) โดยทั่วไปต้องมีการเติมน้ำชดเชยน้ำที่สูญเสียเนื่องจาก การระเหย การเป็นละอองปลิวไปกับกระแสลม และการปล่อยน้ำทิ้ง (Blowdown) รวมกันประมาณเท่าใด
 10.3% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
 23% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน .
 310% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
 415% ของปริมาณน้ำระบายความร้อนหมุนเวียน
   เฉลย ข้อ 2
    
240 .' - '.21345 .' ' พัดลมชนิดหอยโข่ง (centrifugal fan) แบบใบโค้งเอียงหน้า (forward curve) และใบโค้งเอียงหลัง (backward curve) ต่างกันอย่างไร
 1พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหน้า (forward curve centrifugal fan) ราคาแพงกว่า
 2พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหลัง (backward curve centrifugal fan) เหมาะกับกรณีที่ต้องการความดันสถิต (static pressure) สูง .
 3พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหลัง (backward curve centrifugal fan) เหมาะกับกรณีลมมีไอกรด
 4พัดลมหอยโข่งใบโค้งเอียงหน้า (forward curve centrifugal fan) เหมาะสำหรับกรณีลมมีสิ่งสกปรกมาก
   เฉลย ข้อ 2
    
241 .' - '.21346 .' ' สปริงที่ใช้รองรับเครื่องส่งลมเย็น มีหน้าที่อะไร
 1เพื่อให้เครื่องส่งลมเย็นเคลื่อนที่ได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 2เพื่อไม่ให้ความสั่นสะเทือนส่งผ่านไปยังพื้น .
 3เพื่อไม่ให้ความเย็นส่งผ่านไปยังพื้น
 4เพื่อไม่ให้ความชื้นจากพื้นทำให้เครื่องเป็นสนิม
   เฉลย ข้อ 2
    
242 .' - '.21347 .' ' การติดตั้งหอระบายความร้อน (cooling tower) ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 1ติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่าเครื่องทำน้ำเย็น .
 2ติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเครื่องทำน้ำเย็น
 3ติดตั้งโดยมีหลังคาคลุม
 4ติดตั้งในตำแหน่งเหนือลม
   เฉลย ข้อ 1
    
243 .' - '.21348 .' ' คอยล์เย็น (cooling coil) สำหรับเครื่องส่งลมเย็นโดยทั่วไปมีคอยล์จำนวนกี่แถว
 13-4 แถว .
 26-8 แถว
 310-12 แถว
 41-2 แถว
   เฉลย ข้อ 1
    
244 .' - '.21349 .' ' ความเร็วลมผ่านคอยล์เย็น (cooling coil) โดยทั่วไปควรเป็นเท่าใด
 11 m/s
 22 m/s .
 33 m/s
 43.5 m/s
   เฉลย ข้อ 2
    
245 .' - '.21350 .' ' โดยทั่วไปหอระบายความร้อน (cooling Tower) สามารถทำให้อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนลดลงได้เป็นประมาณเท่าใด หากอุณหภูมิกระเปาะเปียก (wet bulb temperature) เป็น 28.3 องศาเซลเซียส
 128 องศาเซลเซียส
 232 องศาเซลเซียส .
 334 องศาเซลเซียส
 436 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
246 .' - '.21351 .' ' เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) โดยทั่วไปในอาคารพานิชย์ใช้อะไรเป็นสารทำความเย็น
 1แอมโมเนีย
 2ลิเธียมโบรไมด์
 3ลิเธียมคลอไรด์
 4น้ำ .
   เฉลย ข้อ 4
    
247 .' - '.21352 .' ' เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) โดยทั่วไปใช้อะไรเป็นสารดูดซับ (absorbent)
 1แอมโมเนีย
 2ลิเธียมโบรไมด์
 3น้ำ
 4ข้อ2 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
248 .' - '.21353 .' ' ระบบการทำความเย็นแบบระเหย (evaporative cooling) ทำความเย็นให้อากาศได้อย่างไร
 1ลดความร้อนโดยรวมให้กับอากาศ
 2ลดอุณหภูมิของอากาศ โดยการเปลี่ยนเป็นความชื้น .
 3ลดความชื้นของอากาศ โดยการเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิ
 4เพิ่มความชื้นให้กับอากาศ
   เฉลย ข้อ 2
    
249 .' - '.21354 .' ' เหตุใดจึงต้องมีการไล่อากาศ (air vent) ที่คอยล์น้ำเย็น (chilled water cooling coil)
 1เพื่อให้มีการระบายอากาศ
 2เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ในคอยล์เย็น .
 3เพื่อใช้ในการเติมอากาศเข้าสู่ระบบ
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
250 .' - '.21355 .' ' การปรับปริมาณลมของพัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fan) ทำได้อย่างไรบ้าง
 1ปรับรอบพัดลม
 2ติดตั้งชุดแผ่นปรับปริมาตรลม (Discharge Volume Damper)
 3ติดตั้งไอน้ำร่องทางเข้า (Inlet Vane) ที่ปากลมเข้า
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
251 .' - '.21356 .' ' การลดผลกระทบของการสั่นสะเทือนของเครื่องส่งลมเย็นทำอย่างไร
 1ติดตั้งสปริงหรือแท่นยางรองเครื่องตามความเหมาะสม
 2ปรับสมดุลย์ของพัดลม
 3เสริมแท่นคอนกรีต
 4ข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
252 .' - '.21357 .' ' หอระบายความร้อน(Cooling Tower) ชนิดการไหลตามขวาง  (Cross Flow) โดยทั่วไปมีปริมาณน้ำสูญเสียเท่าใด
 11% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 22% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน .
 33% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 44% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
   เฉลย ข้อ 2
    
253 .' - '.21358 .' ' หอระบายความร้อนชนิดการไหลตามขวาง (Cooling Tower) ชนิดการไหลตามขวาง (Counter Flow) โดยทั่วไปมีปริมาณน้ำสูญเสียเท่าใด
 11% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 22% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
 33% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน .
 44% ของปริมาณน้ำหมุนเวียน
   เฉลย ข้อ 3
    
254 .' - '.21359 .' ' ท่านมีความเห็นในการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำชนิด End Suction และ Split case อย่างไร
 1End Suction มีราคาถูกกว่า แต่การซ่อมบำรุงยากกว่า
 2End Suction เหมาะกับขนาดเล็กถึงปานกลาง
 3Split Case เหมาะกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
255 .' - '.21360 .' ' หลักการเลือกคอยล์เย็น (Cooling Coil Selection) คืออะไร
 1เลือกจากตันความเย็นที่ต้องการ
 2เลือกจากตันความเย็นและ GSHRที่ต้องการ
 3เลือกจากตันความเย็นและ RSHRที่ต้องการ
 4เลือกจากตันความเย็น GSHR และปริมาณลมที่ต้องการ .
   เฉลย ข้อ 4
    
256 .' - '.21361 .' ' การเพิ่มความสามารถในการรีดความชื้นออกจากอากาศของคอยล์เย็น มีวิธีการอย่างไร
 1เพิ่มจำนวนแถวคอยล์เย็น
 2เพิ่มจำนวนครีบ(FPI-Fin per Inch)
 3ลดความเร็วลมผ่านคอยล์เย็น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
257 .' - '.21362 .' ' การเพิ่มความสามารถในการรีดความชื้นออกจากอากาศของคอยล์เย็น มีวิธีการอย่างไร
 1เพิ่มจำนวนแถวคอยล์เย็น
 2เพิ่มจำนวนครีบ (FPI-Fin per Inch)
 3ลดแฟคเตอร์เลี่ยง (Bypass Factor)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
258 .' - '.21363 .' ' คอมเพรสเซอร์ชนิดใดเป็นชนิดเปลี่ยนปริมาตร (Positive Displacement)
 1ลูกสูบ (Reciprocate) และก้นหอย (Scroll)
 2ก้นหอย (Scroll) และเกลียว (Screw)
 3เกลียว (Screw) และหอยโข่ง (Centrifugal)
 4ข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
259 .' - '.21364 .' ' คอมเพรสเซอร์ชนิดใดเป็นชนิด Centrifugal
 1ลูกสูบ (Reciprocate)
 2หมุน (Rotary)
 3ก้นหอย (Scroll)
 4หอยโข่ง (Centrifugal) .
   เฉลย ข้อ 4
    
260 .' - '.21365 .' ' การไหลของน้ำในคอยล์เย็นควรมีลักษณะใด
 1การไหลแบบเรียบ (Laminar Flow)
 2การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) .
 3การไหลแบบผสม (Mixed Flow)
 4การไหลแบบสุ่ม (Random Flow)
   เฉลย ข้อ 2
    
261 .' - '.21366 .' ' การไหลของน้ำในคอยล์เย็นควรเป็นการไหลแบบเรียบหรือการไหลแบบปั่นป่วน (Laminar หรือ Turbulent Flow)
 1เป็นการไหลแบบเรียบ (Laminar Flow) เพื่อให้มีแรงเสียดทางต่ำ
 2เป็นการไหลแบบเรียบ (Laminar Flow) เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี
 3เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) เพื่อให้มีแรงเสียดทางต่ำ
 4เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี .
   เฉลย ข้อ 4
    
262 .' - '.21367 .' ' ความเร็วน้ำในคอยล์เย็นควรเป็นอย่างไร
 1สูงเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานมาก ทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ดี
 2ต่ำเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อย
 3ได้ทั้งนั้น
 4สูงเพื่อให้เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) แต่ไม่มากจนมีผลกับแรงเสียดทาน .
   เฉลย ข้อ 4
    
263 .' - '.21368 .' ' แรงเสียดทานของน้ำสำหรับคอยล์เย็นปกติควรเป็นเท่าใด
 11.52-3.04 m
 24.6-7.6 m .
 39.1-12.2 m
 412.2-15.2 m
   เฉลย ข้อ 2
    
264 .' - '.21369 .' ' การทำกับดักน้ำรูปตัวยู (U-Trap) ที่ท่อน้ำทิ้งจากเครื่องส่งลมเย็น มีจุดประสงค์อะไร
 1เพื่อป้องกันลมย้อนจากท่อน้ำทิ้ง
 2เพื่อให้น้ำทิ้งไหลได้โดยสะดวก
 3เพื่อใช้ดักสิ่งสกปรก
 4ข้อ 1 แล 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
265 .' - '.21370 .' ' เครื่องส่งลมเย็นแบบมอเตอร์อยู่หน้าคอยล์ (Draw Through) มีจุดเด่นที่เหนือกว่าแบบมอเตอร์อยู่หลังคอยล์ (Blow Through) อะไร
 1แรงเสียดทานน้อยกว่า
 2สามารถทำความเย็นได้มากกว่า
 3ลมผ่านหน้าคอยล์เย็นสม่ำเสมอมากกว่า .
 4เงียบกว่า
   เฉลย ข้อ 3
    
266 .' - '.21371 .' ' สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบการระเหยสารทำความเย็นโดยตรง (DX) ไม่ควรเดินท่อน้ำยายาวกว่า 15 เมตร ด้วยเหตุผลอะไร
 1คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้น
 2มีความเสี่ยงของการตกค้างของน้ำมันหล่อลื่นในระบบ
 3ทำให้ประสิทธิภาพและความเย็นลดลง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
267 .' - '.21372 .' ' กล่องผสมลม (Mixing Box) สำหรับเครื่องส่งลมเย็นมีประโยชน์อย่างไร
 1ทำให้ลมกลับและอากาศบริสุทธิ์มีการผสมกัน
 2ทำให้มีแรงดูดอากาศบริสุทธิ์เข้ามาผสมกับลมกลับ
 3ไม่จำเป็น กินเนื้อที่ และเปลืองเงิน
 4ข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
268 .' - '.21373 .' ' การแลกเปลี่ยนความร้อนที่คอยล์เย็น (Cooling Coil) โดยทั่วไปเป็นแบบใด
 1การไหลแบบสวนทาง (Counter Flow)
 2การไหลแบบขนาน (Parallel Flow)
 3การไหลแบบขวาง (Cross Flow) .
 4การไหลแบบผสม (Mixed Flow)
   เฉลย ข้อ 3
    
269 .' - '.21374 .' ' การเปิดน้ำทิ้ง (Bleed Off) ที่หอระบายความร้อน (Cooling Tower) มีความจำเป็นอย่างไร
 1ไม่จำเป็น เพราะทำให้เปลืองน้ำ
 2ไม่จำเป็น เพราะน้ำจะสูญเสียไปกับอากาศหรือล้นและการรั่วซึมอยู่แล้ว
 3จำเป็น เพราะจะทำให้สามารถเติมน้ำเข้ามาใหม่
 4จำเป็น เพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมีอันจะทำให้ระบบเกิดการกัดกร่อน .
   เฉลย ข้อ 4
    
270 .' - '.21375 .' ' สารเคมีที่เติมในหอระบายความร้อน (Cooling Tower) คืออะไร
 1คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและตะไคร่
 2สารยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor)
 3สารชีวฆาต (Biocide)
 4ข้อ 2 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
271 .' - '.21376 .' ' หอระบายความร้อน (Cooling Tower) ที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร
 1กินน้ำน้อย
 2มีประสิทธิภาพสูง
 3ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
 4ถุกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
272 .' - '.21377 .' ' เครื่องส่งลมสำหรับระบบปรับอากาศ (AHU) ต้องการส่งลมด้วยความดันรวม 1 กิโลปาสคาล และปริมาณลม 4 ลบ.ม./วินาที ถ้าพัดลมมีประสิทธิภาพรวม 80% จะต้องเลือกมอเตอร์ขนาดอย่างน้อยเท่าใด
 14000 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพมอเตอร์ประมาณ 80%
 25000 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพมอเตอร์ประมาณ 80%
 36000 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพมอเตอร์ประมาณ 80% .
 4ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดความเร็วรอบของพัดลม
   เฉลย ข้อ 3
    
273 .' - '.21378 .' ' เครื่องสูบน้ำเย็นเครื่องหนึ่งห่างจากเครื่องส่งลมเย็นเครื่องไกลสุดเป็นระยะในแนวราบ 650 เมตร เครื่องส่งลมเย็นอยู่สูงขึ้นไปในแนวดิ่ง 50 เมตร และมีความดันสูญเสียในท่อตรงประมาณ 1เมตร/35เมตร และมีความดันสูญเสียจากข้อต่อและวาล์วต่างๆอีกประมาณ 20%ของท่อตรง เมื่อนำมาตรวัดความดัน (pressure gauge) มาวัดที่ทางออกของเครื่องสูบน้ำเย็น จะอ่านความดันได้ประมาณเท่าใด
 124 เมตร น้ำ
 250 เมตร น้ำ
 374 เมตร น้ำ
 498 เมตร น้ำ .
   เฉลย ข้อ 4
    
274 .' - '.21379 .' ' โดยปกติคุณสมบัติพัดลมในแคตาล็อก จะบอกที่ความหนาแน่นของอากาศมาตรฐาน (Standard air) ถ้านำมาใช้ที่สภาวะอากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศเป็น 0.8 เท่าของอากาศมาตรฐาน และวัดอัตราการไหลจริงได้ 100 ลิตร/วินาที อยากทราบว่าในแคตาล็อกจะระบุอัตราการไหลเท่าใด
 180 ลิตร/วินาที
 2100 ลิตร/วินาที .
 3125 ลิตร/วินาที
 4ไม่สามารถระบุได้
   เฉลย ข้อ 2
    
275 .' - '.21380 .' ' เทอร์โมสแตต (Thermostat) ของเครื่องปรับอากาศใช้ในการทำหน้าที่อะไร
 1ควบคุมความเร็วลมผ่านคอยล์
 2ควบคุมความชื้น
 3ควบคุมอุณหภูมิ .
 4ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
   เฉลย ข้อ 3
    
276 .' - '.21381 .' ' วาล์วควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Valve) ที่ติดตั้งในระบบน้ำเย็น ทำหน้าที่อะไร
 1ปรับสมดุลน้ำเย็น
 2ระบายน้ำเย็นทิ้งเมื่อความดันเกิน
 3ควบคุมความดันไม่ให้สูงเกินจนทำให้เครื่องส่งลมเย็นเสียหาย
 4ควบคุมอัตราไหลน้ำเย็นให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็น .
   เฉลย ข้อ 4
    
277 .' - '.21382 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องสำหรับระบบที่ใช้วาล์วควบคุมสองทางและวาล์วควบคุมสามทางแบบปรับปริมาณการจ่ายน้ำเข้าคอยล์ได้โดยอัตโนมัติ
 1ทั้งสองแบบจะจ่ายน้ำเย็นเข้าคอยล์น้ำเย็นในปริมาณที่แปรเปลี่ยนตามภาระความเย็น
 2การใช้งานในระบบที่มีขนาดใหญ่ ระบบที่ใช้วาล์วควบคุมสองทางจะประหยัดพลังงานของเครื่องสูบน้ำเย็นได้มากกว่าระบบที่ใช้วาล์วควบคุมสามทาง
 3อุณหภูมิของน้ำเย็นที่ไหลกลับเข้าสู่ท่อน้ำกลับหลักจะเท่ากันทั้งสองระบบ .
 4ในการวางระบบท่อน้ำที่ใช้วาล์วควบคุมสองทางจะมีการใช้ท่อร่วม (common pipe) ด้วยเสมอ
   เฉลย ข้อ 3
    
278 .' - '.21383 .' ' โดยปกติ จะควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นให้เป็นไปตามภาระความเย็นที่ลดลงได้อย่างไร
 1เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับการทำงานของคอมเพรสเซอร์ .
 2เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับการทำงานของอุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็น
 3เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 4เมื่อภาระความเย็นลดลง อุณหภูมิน้ำกลับจะต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับหรี่วาล์วน้ำเย็น
   เฉลย ข้อ 1
    
279 .' - '.21384 .' ' อุปกรณ์ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของเครื่องทำน้ำเย็นแบบที่เป็นชุดสำเร็จจากโรงงาน ที่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมคือข้อใด
 1Flow switch .
 2Pressure relief valve
 3Rupture disk
 4Fusible plug
   เฉลย ข้อ 1
    
280 .' - '.21385 .' ' หน้าที่ของเทอร์มัลเอ็กแพนชั่นวาล์ว (Thermal Expansion Valve) คืออะไร
 1ควบคุมปริมาณก๊าซที่มาจากเครื่องระบายความร้อน
 2รักษาความเป็นซุปเปอร์ฮีท (Superheat) ของก๊าซที่ออกจากอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) ให้คงที่ .
 3ควบคุมปริมาณก๊าซที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำยา
 4แยกน้ำมันออกจากสารทำความเย็น
   เฉลย ข้อ 2
    
281 .' - '.21386 .' ' บริเวณไหนที่ท่านคิดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในการติดตั้งเทอร์โมสแตต (Thermostat)
 1ในห้องครัว
 2ในห้องน้ำ
 3บนผนังด้านนอก
 4ใกล้กับหน้ากากลมกลับ .
   เฉลย ข้อ 4
    
282 .' - '.21387 .' ' ตัวเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) ในเทอร์มอสแตต (Thermostat) แบบอิเลคทรอนิกส์ชนิดติดผนังทำหน้าที่วัดอะไร
 1อุณหภูมิ .
 2ความชื้น
 3ความดันบรรยากาศ
 4อุณหภูมิและความชื้น
   เฉลย ข้อ 1
    
283 .' - '.21388 .' ' การวัดความดันและอุณหภูมิของท่อน้ำยาทำความเย็นทางด้านดูด ทำไว้เพื่อหาอะไร
 1อุณหภูมิของอากาศที่เข้าและออกจากคอยล์ของอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator)
 2ปริมาณสารทำความเย็นในระบบ
 3ความเป็นซับคูล (Subcooling) ของสารทำความเย็นที่ออกจากคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing unit)
 4ความเป็นซุปเปอร์ฮีท (Superheat) ของสารทำความเย็นออกจากตัวอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) .
   เฉลย ข้อ 4
    
284 .' - '.21389 .' ' เครื่องมือวัดต่อไปนี้อะไรเป็นเครื่องที่ใช้วัดความดันสถิตและความดันทั้งหมดในระบบท่อลม
 1Psychrometer
 2Diaphragm type differential pressure gauge .
 3Portable air hood
 4Anemometer
   เฉลย ข้อ 2
    
285 .' - '.21390 .' ' ความเร็วรอบของมอเตอร์ 3 เฟส ขึ้นอยู่กับ
 1แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้กับมอเตอร์
 2กระแสไฟฟ้าดึงเข้าสู่มอเตอร์
 3ความถี่ของระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ .
 4แฟคเตอร์กำลัง
   เฉลย ข้อ 3
    
286 .' - '.21391 .' ' ฟิวส์และตัวตัดวงจร (Circuit Breaker) ไม่ได้ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าจากอะไร
 1การลัดวงจร
 2มอเตอร์ไหม้
 3มอเตอร์ถูกโหลดมากเกินไป
 4มอเตอร์ร้อนเกินไป .
   เฉลย ข้อ 4
    
287 .' - '.21392 .' ' ขนาดของเทอร์โมสแตติกส์เอ็กแพนชั่นวาล์ว (Thermostatic Expansion Valve) จะเลือกจาก
 1การตั้งอุณหภูมิซุปเปอร์ฮีท (Superheat)
 2ขนาดแรงม้า
 3ขนาดตันความเย็น .
 4ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น
   เฉลย ข้อ 3
    
288 .' - '.21393 .' ' ในการควบคุมการเดินเครื่องระบบทำความเย็นแบบใช้น้ำเย็น อุปกรณ์ใดควรจะถูกสั่งให้เดินเครื่องก่อน
 1คอมเพรสเซอร์
 2เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน .
 3พัดลมหอผึ่งน้ำ
 4เครื่องสูบน้ำเย็น
   เฉลย ข้อ 2
    
289 .' - '.21394 .' ' Motor Control Center หรือ ตู้ควบคุมมอเตอร์ มีไว้เพื่อทำหน้าที่อะไร
 1สั่งเปิดปิดมอเตอร์
 2ป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลด
 3ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่มอเตอร์
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
290 .' - '.21395 .' ' อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำเย็นเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นในระบบ ต้องทำงานโดยรับสัญญาณจากอุปกรณ์ใด
 1อุปกรณ์วัดความชื้นของอากาศ
 2อุปกรณ์วัดความเร็วของน้ำ
 3อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของน้ำ
 4อุปกรณ์วัดความดันของน้ำ .
   เฉลย ข้อ 4
    
291 .' - '.21396 .' ' หน้าที่ของวาล์วควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Valve) ในระบบท่อน้ำเย็น คืออะไร
 1ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อความดันเกิน
 2ปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็น .
 3ปรับสมดุลอัตราไหลของน้ำเย็นเนื่องจากความเสียดทานที่ต่างกันของเครื่องส่งลมเย็นในระบบ
 4สร้างความดันลดในระบบให้เหมาะสมกับอัตราไหลที่เปลี่ยนแปลง
   เฉลย ข้อ 2
    
292 .' - '.21397 .' ' ขนาดของสตาร์ทเตอร์ (Starter) สำหรับมอเตอร์โดยทั่วไปมีขนาดเป็นกี่เท่าของ Rated Full Load Amp
 11
 21.25 .
 31.5
 41.75
   เฉลย ข้อ 2
    
293 .' - '.21398 .' ' ขนาดของตัวตัดวงจร (Circuit Breaker) สำหรับมอเตอร์โดยทั่วไปมีขนาดเป็นกี่เท่าของ Rated Full Load Amp
 11
 21.5
 32 .
 42.5
   เฉลย ข้อ 3
    
294 .' - '.21399 .' ' ขนาดของสายไฟฟ้าที่ป้อนตัวตัดวงจร (Circuit Breaker) สำหรับมอเตอร์โดยทั่วไปมีขนาดเป็นกี่เท่าของขนาดตัวตัดวงจร (Circuit Breaker)
 11
 21.15 .
 31.25
 41.5
   เฉลย ข้อ 2
    
295 .' - '.21400 .' ' วาล์วควบคุมสามทาง (3 Way Control Valve) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบใด
 1เป็นแบบหรี่น้ำ
 2เป็นแบบ Bypass .
 3เป็นแบบ Mixing
 4เป็นทั้ง 3 แบบ
   เฉลย ข้อ 2
    
296 .' - '.21401 .' ' วาล์วควบคุมสองทาง (2 Way Control Valve) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบใด
 1เป็นแบบหรี่น้ำ .
 2เป็นแบบ Bypass
 3เป็นแบบ Mixing
 4เป็นทั้ง 3 แบบ
   เฉลย ข้อ 1
    
297 .' - '.21403 .' ' วาล์วควบคุมสองทาง (2 Way Control Valve) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบใด
 1เป็นแบบหรี่น้ำ .
 2เป็นแบบ Bypass
 3เป็นแบบ Mixing
 4เป็นทั้ง 3 แบบ
   เฉลย ข้อ 1
    
298 .' - '.21404 .' ' การทำงานของวาล์วควบคุม (Control Valve) สำหรับเครื่องส่งลมเย็น สั่งงานด้วยอะไร
 1Thermostat .
 2Humidistat
 3Pressure Sensor
 4Flow Sensor
   เฉลย ข้อ 1
    
299 .' - '.21405 .' ' การทำงานของวาล์วระเหยสารทำความเย็น (Expansion Valve)สำหรับเครื่องทำความเย็น สั่งงานด้วยอะไรเป็นหลัก
 1Temperature Sensor .
 2Pressure Sensor
 3Flow Sensor
 4Thermostat
   เฉลย ข้อ 1
    
300 .' - '.21406 .' ' อุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากความดันน้ำยาผิดปกติคืออะไร
 1High Pressure Cut Out
 2Low Pressure Cut Out
 3Hi-Lo Pressure Cut out .
 4Overload
   เฉลย ข้อ 3
    
301 .' - '.21407 .' ' Freezestat มีหน้าที่อะไร
 1ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำแข็ง
 2ป้องกันความเสียหายเนื่องจากน้ำในคอยล์เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง .
 3ป้องกันน้ำยาเหลวเข้าสู่คอมเพรสเซอร์
 4ป้องกันน้ำแข็งจับที่คอยล์เย็น
   เฉลย ข้อ 2
    
302 .' - '.21408 .' ' Flow Switch ในระบบท่อน้ำมีหน้าที่อะไร
 1ตรวจสอบปริมาณการไหลของน้ำ .
 2วัดการไหลของน้ำ
 3วัดความดันน้ำ
 4วัดอุณหภูมิของน้ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
303 .' - '.21409 .' ' ความดันที่อ่านค่าได้จาก Pressure Gauge คืออะไร
 1Velocity Pressure
 2Static Pressure .
 3Total Pressure
 4Pressure Head
   เฉลย ข้อ 2
    
304 .' - '.21410 .' ' Overload relay ในเครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่อะไร
 1หน่วงเวลาการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันการเสียหายจากการเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศอย่างกะทันหัน
 2ระบายน้ำคอนเดนเสททิ้ง เมื่อความดันในอ่างพักเกิน
 3ควบคุมความดันของสารทำความเย็นไม่ให้เกินที่กำหนด
 4ป้องกันมอเตอร์เสียหาย เมื่อทำงานเกินกำลัง .
   เฉลย ข้อ 4
    
305 .' - '.21411 .' ' ในระบบน้ำเย็นสำหรับปรับอากาศ (Chilled water system) ต้องมีถังรับน้ำขยายตัว (Expansion tank) ข้อใดเป็นการติดตั้งที่ถูกต้อง
 1ถังขยายตัวแบบเปิด ควรอยู่สูงสุดของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น .
 2ถังขยายตัวแบบเปิด ควรอยู่ต่ำสุดของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
 3ถังขยายตัวแบบเปิด อยู่ตรงกลางของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
 4ถังขยายตัวแบบเปิด อยู่ตำแหน่งใดก็ได้ของระบบท่อน้ำเย็น และทำหน้าที่รองรับการขยายตัวของน้ำเย็น
   เฉลย ข้อ 1
    
306 .' - '.21412 .' ' Variable speed drive, VSD เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ขับเครื่องสูบน้ำหรือพัดลม โดยใช้หลักการเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ อยากทราบว่าเมื่อต้องการให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลง 2 เท่า จะเกิดเหตุการณ์ใด
 1ความถี่ลดลง 2 เท่า กำลังที่เพลาลดลง 12.5% .
 2ความถี่ลดลง 2 เท่า กำลังที่เพลาเพิ่มขึ้น 12.5%
 3ความถี่ลดลง 4 เท่า กำลังที่เพลาลดลง 25%
 4ความถี่ลดลง 4 เท่า กำลังที่เพลาเพิ่มขึ้น 25%
   เฉลย ข้อ 1
    
307 .' - '.21413 .' ' ท่อลมที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง ต้องทำอย่างไร
 1ห้ามติดตั้งผ่านผนังกันไฟโดยเด็ดขาด
 2ติดตั้งลิ้นกันไฟ .
 3ติดตั้งท่อลมชนิดกันไฟ
 4ติดตั้งลิ้นกันควัน
   เฉลย ข้อ 2
    
308 .' - '.21414 .' ' กฎหมายควบคุมอาคาร กำหนดให้ต้องอัดความดันบันไดหนีไฟของอาคารสูงในกรณีที่ไม่สามารถทำช่องเปิดสู่ภายนอกได้ทุกชั้น อยากทราบว่าข้อใดผิด
 1ระบบอัดความดันมีหน้าที่ในการสร้างความดันให้สูงเพียงพอในการป้องกันควันรั่วเข้าภายในบันได
 2ระบบอัดความดันมีหน้าที่ทำให้บันไดหนีไฟมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับพนักงานดับเพลิงในการทำงาน
 3ระบบอัดความดันมีหน้าที่เติมออกซิเจนให้กับอาคาร .
 4ระบบอัดความดันต้องไม่สร้างความดันสูงเกินไปจนทำให้ประตูเปิดได้ยาก
   เฉลย ข้อ 3
    
309 .' - '.21415 .' ' ความต้องการสำหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 1จำกัดการกระจายของควันผ่านระบบท่อลมภายในอาคาร หรือเข้าสู่อาคารจากภายนอก
 2จำกัดการกระจายของไฟผ่านระบบท่อลมจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร
 3ป้องกันการใช้ระบบท่อลมภายในอาคารระบายควันไฟในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ .
 4คงไว้ซึ่งความสามารถในการป้องกันไฟของอาคารและส่วนประกอบเช่น พื้น ผนัง หลังคา ที่มีการติดตั้งระบบท่อลม
   เฉลย ข้อ 3
    
310 .' - '.21416 .' ' ท่อลมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 1ต้องสร้างขึ้นจากวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 2ท่อลมต้องสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เสริมความแข็งแรงและป้องกันการรั่วเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน
 3วัสดุที่ใช้สร้างท่อลมต้องเหมาะสมกับการสัมผัสอย่างต่อเนื่องกับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่อยู่ในท่อลม
 4ไม่ใช้ท่อลมกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส .
   เฉลย ข้อ 4
    
311 .' - '.21417 .' ' องค์กรใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
 1ASHRAE
 2NFPA .
 3ANSI
 4ASME
   เฉลย ข้อ 2
    
312 .' - '.21418 .' ' ข้อความใดถูกต้อง
 1วัสดุหุ้มท่อลมและวัสดุบุภายในท่อลมต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะมีแต่ควันเท่านั้น
 2ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่สามารถปิดได้สนิทโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดอุณหภูมิสูง .
 3ลิ้นกันไฟที่ใช้ป้องกันช่องเปิดบนผนังหรือพื้นที่ทนไฟตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 4สารทำความเย็นที่นำมาใช้ต้องไม่เป็นพิษต่อคน และต้องมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
   เฉลย ข้อ 2
    
313 .' - '.21419 .' ' วิธีการใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช้ในการระบายควัน
 1Pressurization
 2De-pressurization
 3Ventilation
 4Uncontainment .
   เฉลย ข้อ 4
    
314 .' - '.21420 .' ' พัดลมชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการระบายควันไฟออกจากอาคาร
 1พัดลมหอยโข่งแบบมีสายพานขับ
 2พัดลมชนิดไหลตามแกน .
 3พัดลมแบบใบพัด (Propeller fan)
 4พัดลมหอยโข่งชนิดขับตรง
   เฉลย ข้อ 2
    
315 .' - '.21421 .' ' ข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีระบบระบายหรือควบคุมควัน ในอาคาร
 1เพื่อป้องกันชีวิตของคนในอาคาร
 2เพื่อช่วยพนักงานดับเพลิงในการต่อสู้กับไฟ
 3เพื่อป้องกันโครงสร้างของอาคาร
 4เพื่อรักษาทรัพย์สินในตัวอาคารให้มีความเสียหายน้อยที่สุด .
   เฉลย ข้อ 4
    
316 .' - '.21422 .' ' ในการออกแบบพัดลมอัดอากาศ ควรจะติดตั้งหน้ากากจ่ายลมในบันไดหนีไฟอย่างน้อยทุก ๆ กี่ชั้น
 13 ชั้น .
 24 ชั้น
 35 ชั้น
 42 ชั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
317 .' - '.21423 .' ' ท่อลมที่ใช้ในระบบควบคุมและระบายควันควรจะมีความสามารถทนไฟได้นานอย่างน้อยกี่ชั่วโมง
 14 ชั่วโมง
 21 ชั่วโมง
 32 ชั่วโมง .
 43 ชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 3
    
318 .' - '.21424 .' ' วัสดุใดห้ามนำมาทำเป็นท่อลม
 1เหล็กแผ่นอาบสังกะสี
 2ไม้อัด .
 3ยิปซั่มบอร์ด
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
319 .' - '.21425 .' ' บันไดอัดความดันเพื่อป้องกันควันไฟเข้าภายในบันไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีความดันขณะใช้งานอย่างน้อยเท่าใด
 15 Pa
 220 Pa
 340 Pa .
 4100 Pa
   เฉลย ข้อ 3
    
320 .' - '.21426 .' ' ข้อความใดผิด
 1ลิ้นกันไฟ ต้องทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
 2ลิ้นกันไฟ ต้องติดตั้งให้สามารถเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาได้
 3ในท่อลมระบายควันจากห้องครัว (Kitchen Exhaust) ต้องติดลิ้นกันไฟทุกๆระยะ 30 เมตร .
 4ท่อลมที่ผ่านผนังกันไฟ ต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ
   เฉลย ข้อ 3
    
321 .' - '.21427 .' ' กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดให้การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องปฏิบัติตาม อยากทราบว่า อาคารสูงหมายถึงอาคารที่สูงตั้งแต่กี่เมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่พิเศษหมายถึงอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่กี่ตารางเมตรขึ้นไป
 115 เมตร, 2,000 ตารางเมตร
 223 เมตร, 2,000 ตารางเมตร
 315 เมตร, 10,000 ตารางเมตร
 423 เมตร, 10,000 ตารางเมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
322 .' - '.21428 .' ' ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ท่อลมที่ผ่านผนังทนไฟ ต้องออกแบบให้มีลักษณะอย่างไร
 1ต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที .
 2ต้องหุ้มด้วยฉนวนหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
 3วัสดุท่อลมต้องทำจากแผ่นเหล็กดำหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
 4ต้องติดตั้งลิ้นกันควัน
   เฉลย ข้อ 1
    
323 .' - '.21429 .' ' ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร บันไดหนีไฟต้องออกแบบเพื่อป้องกันควันไฟขัดขวางการอพยพหนีไฟ การออกแบบในข้อใดเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
 1จัดให้มีช่องระบายอากาศเปิดสู่ภายนอกได้ มีพื้นที่รวมอย่างน้อย 1 ตารางเมตรต่อชั้น
 2ออกแบบให้มีระบบอัดลมในช่องบันไดที่มีความดันลมในขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 40 ปาสกาล .
 3ออกแบบให้มีระบบระบายควันออกจากช่องบันได โดยมีอัตราการระบายควันไม่น้อยกว่า 6 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
 4ออกแบบให้บันไดมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80%
   เฉลย ข้อ 2
    
324 .' - '.21430 .' ' มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ว.ส.ท. กำหนดให้ท่อลมระบายอากาศจากครอบดูดลม (Hood) ในห้องครัวต้องใช้วัสดุใด
 1แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 2 มิลลิเมตร
 2แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร
 3แผ่นไม้อัดหนา 4 มิลลิเมตร
 4แผ่นเหล็กดำหนา 2 มิลลิเมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
325 .' - '.21431 .' ' มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ว.ส.ท. ห้ามใช้ทางเดินร่วม บันได ช่องบันได ช่องลิฟท์ของอาคารเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อลมส่ง หรือระบบท่อลมกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 1เพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟแพร่กระจายในเส้นทางที่ต้องใช้ในการอพยพหนีไฟ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ .
 2เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหล
 3เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนไปทั่วทั้งอาคาร
 4เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
   เฉลย ข้อ 1
    
326 .' - '.21432 .' ' มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ว.ส.ท. มีข้อกำหนดเพื่อป้องกันไฟลามระหว่างชั้นผ่านทางระบบท่อลม อยากทราบว่าข้อใดออกแบบได้ตามมาตรฐาน
 1ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 ติดตั้งลิ้นกันไฟในตำแหน่งที่ท่อลมทะลุผ่านพื้นของอาคาร
 2ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 ก่อผนังที่มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมงล้อมรอบท่อลมที่ทะลุผ่านพื้นของอาคารตลอดแนว .
 3ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 หุ้มฉนวนใยแก้วหนา 50 มิลลิเมตร
 4ท่อลมแนวดิ่งทะลุผ่านจากชั้น 1 ถึงชั้น 3 ทาสีกันไฟ
   เฉลย ข้อ 2
    
327 .' - '.21433 .' ' Fire Damper มีหน้าที่อะไร
 1ปรับปริมาณลมในท่อลมระบายควันไฟ
 2ป้องกันไฟลามในท่อลมระบายควันจากห้องครัว
 3ป้องกันไฟลาม .
 4ป้องกันควันไฟลาม
   เฉลย ข้อ 3
    
328 .' - '.21434 .' ' Smoke Damper มีหน้าที่อะไร
 1ควบคุมปริมาณลมในการระบายควันไฟ
 2ป้องกันควันไฟลาม .
 3ป้องกันควันไฟจากท่อลมระบายควันจากห้องครัว
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
329 .' - '.21435 .' ' สำหรับผนังทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่เกิน 3 ชั่วโมง ลิ้นกันไฟจะต้องมีอัตราการทนไฟเป็นเท่าใด ตามมาตรฐาน UL555
 11 ชั่วโมง 30 นาที .
 22 ชั่วโมง
 32 ชั่วโมง 30 นาที
 43 ชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 1
    
330 .' - '.21436 .' ' มาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดให้ท่อลมที่มีขนาดปริมาณลมเกินกว่าเท่าใด ต้องติดตั้ง Smoke damper
 1750 L/s
 21000 L/s .
 31500 L/s
 42000 L/s
   เฉลย ข้อ 2
    
331 .' - '.21437 .' ' ท่อลมระบายควันไฟมีข้อกำหนดในเรื่องฉนวนหุ้มท่อลมอย่างไร
 1ไม่ต้องหุ้มฉนวน เพราะใช้ในการระบายควันไฟเท่านั้น
 2หุ้มด้วยฉนวนใยแก้วเหมือนท่อส่งลมเย็น
 3หุ้มด้วยฉนวนแอสเบสตอส
 4หุ้มด้วยฉนวนที่สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 540 องศาเซลเซียส .
   เฉลย ข้อ 4
    
332 .' - '.21438 .' ' ความเร็วลมโดยเฉลี่ยที่ประตูหนีไฟสำหรับบันไดที่มีระบบอัดอากาศในขณะที่ระบบอัดอากาศทำงานควรเป็นเท่าใด
 10.5 m/s
 21 m/s
 31.3 m/s .
 41.75 m/s
   เฉลย ข้อ 3
    
333 .' - '.21439 .' ' พัดลมอัดอากาศในบันไดหนีไฟจะต้องมีขนาดอย่างต่ำเท่าใด
 15000 L/s
 26000 L/s
 37000 L/s
 47100 L/s .
   เฉลย ข้อ 4
    
334 .' - '.21440 .' ' ระบบการควบคุมควันในลานกลางอาคาร (Atrium) ต้องมีระบบการเติมอากาศประกอบด้วยหรือไม่
 1ไม่ต้อง เพราะลมจะถูกดูดเข้ามาเอง
 2ไม่ต้อง เพราะการเติมอากาศจะทำให้ไฟลุกมากขึ้น
 3ต้อง เพื่อทดแทนอากาศที่ถูกดูดออกไปและเพื่อมีอากาศเข้ามาเจือจางควันไฟ .
 4ต้อง เพื่อให้สภาพอาคารมีความดันเป็นบวก
   เฉลย ข้อ 3
    
335 .' - '.21441 .' ' ข้อใดถือเป็นบันไดหนีไฟที่ดี มากที่สุด
 1ประตูหนีไฟที่เปิดตลอดเวลา
 2บันไดหนีไฟที่มีพัดลมอัดอากาศเข้าบันไดหนีไฟ .
 3บันไดหนีไฟที่มีสปริงเกลอร์ดับเพลิงในบันไดหนีไฟ
 4บันไดหนีไฟที่มีพัดลมดูดควันออกจากบันไดหนีไฟ
   เฉลย ข้อ 2
    
336 .' - '.21442 .' ' อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดใดควรใช้กับห้องนอน มากที่สุด
 1อุปกรณ์ตรวจจับควัน .
 2อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
 3อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
 4อุปกรณ์ตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 1
    
337 .' - '.21443 .' ' สำหรับการอัดอากาศเข้าบันไดหนีไฟ ควรรักษาความดันคร่อมประตูหนีไฟเท่าใด ถ้าแรงมากสุดที่คนจะสามารถเปิดประตูหนีไฟได้อยู่ที่ 130 นิวตัน และประตูหนีไฟกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร
 1ไม่น้อยกว่า 65 ปาสกาล แต่ไม่เกิน 90 ปาสกาล
 2เท่ากับ 65 ปาสกาล
 3ไม่น้อยกว่า 38 ปาสกาล แต่ไม่เกิน 65 ปาสกาล .
 4ข้อมูลไม่เพียงพอ
   เฉลย ข้อ 3
    
338 .' - '.21444 .' ' ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาผสมกับอากาศภายในอาคาร
 1เพื่อเจือจางกลิ่นที่เกิดขึ้นภายในอาคาร
 2เพื่อเจือจางก๊าซที่เกิดขึ้นจากคน
 3เพื่อเจือจางก๊าซที่เกิดจากวัสดุก่อสร้าง
 4เพื่อเพิ่มอิออนลบภายในอาคาร .
   เฉลย ข้อ 4
    
339 .' - '.21446 .' ' ข้อใดผิดหลักการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1มีการกรองอากาศที่หมุนเวียนในระบบปรับอากาศ
 2มีการจัดตำแหน่งของแผงกรองอากาศให้กรองอากาศหลังผ่านคอยล์ทำความเย็น ในกรณีที่มีแผงกรองอากาศหลายชั้น ต้องจัดให้มีแผงกรองอากาศอย่างน้อยหนึ่งชั้นกรองอากาศหลังจากผ่านคอยล์ทำความเย็น .
 3มีการเติมอากาศจากภายนอก โดยวิธีการเติมอากาศเข้ามาจากภายนอกหรือการระบายอากาศจากภายในทิ้ง
 4มีการเติมอากาศจากภายนอกในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เฉลย ข้อ 2
    
340 .' - '.21447 .' ' การระบายอากาศสำหรับที่จอดรถภายในอาคารด้วยวิธีกล ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อกำหนดดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 1จัดให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งต้องทํางานตลอดเวลาที่ใช้สอยที่จอดรถนั้น เพื่อให้เกิดการนําอากาศภายนอกเข้ามาด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 7.5 ลิตรต่อวินาที ต่อตารางเมตร
 2พื้นที่ช่องเปิดสู่ภายนอกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผนังด้านนั้นๆ และพื้นที่ช่องเปิดรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่อาคารที่จอดรถ .
 3ต้องออกแบบช่องทางลมเข้าให้นำอากาศเข้ามาจากบริเวณที่ไม่มีสารหรือก๊าซอันตราย
 4ห้ามใช้ทางวิ่งของรถเป็นช่องทางลมเข้าหลัก
   เฉลย ข้อ 2
    
341 .' - '.21448 .' ' สารฟอร์มัลดีไฮน์ (Formaldehyde) มาจาก
 1ฉนวนโฟม
 2กระเบื้องปูพื้น .
 3แผ่นยาง
 4แกรนิต
   เฉลย ข้อ 2
    
342 .' - '.21449 .' ' ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจากปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารคือ
 1ทำให้รู้สึกเวียนศรีษะโดยไม่ทราบสาเหตุ
 2ทำให้เป็นไข้ หนาวสั่น
 3ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้
 4ข้อ 1 และ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
343 .' - '.21451 .' ' ข้อใดจัดว่าอยู่ในกรณีของอาการแพ้ตึก (Sick building syndrome)
 1เป็นไข้อย่างต่อเนื่องทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
 2ติดเชื้อจากในที่ทำงาน
 3ปวดศรีษะเฉพาะในชั่วโมงทำงาน .
 4เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ติดมาจากเพื่อนร่วมงาน
   เฉลย ข้อ 3
    
344 .' - '.21452 .' ' โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (Legionnaire’s disease) จัดว่าเป็นโรคอยู่ในกลุ่มไหน
 1กลุ่มอาการ อาคารป่วย (Sick building syndrome)
 2กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวพันกับอาคาร (Building related illness) .
 3กลุ่มอาการไวต่อสารเคมี (Multiple chemical sensitivity)
 4กลุ่มอาการโรควัณโรค
   เฉลย ข้อ 2
    
345 .' - '.21455 .' ' อัตราการระบายอากาศต่ำสุดต่อคนที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASHRAE 62.2, 2004
 15 CFM .
 27.5 CFM
 310.0 CFM
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
346 .' - '.21456 .' ' ตามข้อกำหนดมาตรฐานการระบายอากาศของ ASHRAE อากาศเสียจากบริเวณสูบบุหรี่
 1สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากผ่านการกรองอากาศเรียบร้อยแล้ว
 2ไม่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ .
 3ไม่อนุญาตให้มีการระบายอากาศในบริเวณสูบบุหรี่
 4มีการกำหนดอัตราการระบายอากาศในบริเวณสูบบุหรี่ที่ชัดเจน
   เฉลย ข้อ 2
    
347 .' - '.21457 .' ' ข้อใดที่เป็นจริงในแง่ของคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 1ปัญหาการปนเปื้อนจากเชื้อโรคมักจะพบเห็นได้ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารมีค่าต่ำกว่า 40 %
 2ปัญหาการระบายอากาศจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร .
 3สารฟอร์มัลดีไฮน์ (Formaldehyde) จัดเป็นสารปนเปื้อนที่มาจากเชื้อโรคในแผ่นไม้อัด
 4ปัญหาทางจิตไม่จัดว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร
   เฉลย ข้อ 2
    
348 .' - '.21458 .' ' ในการระบายอากาศโดยคำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ข้อใดมีส่วนถูกต้องมากที่สุด
 1ช่องระบายอากาศเสียควรอยู่ด้านใต้ลมของอาคาร และช่องนำอากาศเข้าควรอยู่เหนือลมของอาคาร .
 2ห้องน้ำในอาคารควรจะอยู่ในด้านที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลาเพื่อมิให้เกิดกลิ่นอับชื้น
 3กำหนดบริเวณใดบริเวณหนึ่งในอาคารให้เป็นเขตสูบบุหรี่
 4ใช้ฉนวนใยแก้วในระบบท่อลมปรับอากาศ
   เฉลย ข้อ 1
    
349 .' - '.21459 .' ' สำนักงานแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร มีความหนาแน่นของพนักงาน 10 ตารางเมตรต่อคน อยากทราบว่าระบบปรับอากาศของสำนักงานนี้ต้องมีการเติมอากาศจากภายนอกอย่างน้อยเท่าใด
 110 ลิตรต่อวินาที
 2100 ลิตรต่อวินาที
 31,000 ลิตรต่อวินาที .
 410,000 ลิตรต่อวินาที
   เฉลย ข้อ 3
    
350 .' - '.21460 .' ' ข้อใดคือหลักในการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร
 1การเจือจาง (Dilution)
 2การกรองสิ่งสกปรกออกจากอากาศ (Filtration)
 3ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 .
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
351 .' - '.21462 .' ' HEPA Filter คืออะไร
 1แผงกรองอากาศที่มีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 Micron ได้ไม่ต่ำกว่า 99.97% .
 2เครื่องฟอกอากาศที่กำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้
 3แผงกรองอากาศที่มีความสามารถในการกรอง 80% Arrestance ขึ้นไป
 4แผงกรองอากาศใยสังเคราะห์มีความสามารถในการกรอง 60 % Efficiency Dust Spot Test ขึ้นไป
   เฉลย ข้อ 1
    
352 .' - '.21463 .' ' สำหรับระบบปรับอากาศสำหรับห้องผ่าตัด ข้อใดผิด
 1ติดตั้งแผงกรองอากาศชนิด HEPA
 2มีลมจ่าย 10 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง .
 3มีอากาศเติมจากภายนอก (Outdoor Air) 5 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
 4มีความดันเป็นบวก
   เฉลย ข้อ 2
    
353 .' - '.21464 .' ' สำหรับระบบปรับอากาศของห้องที่ใช้สำหรับแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อทางอากาศได้ ข้อใดผิด
 1มีการเติมอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) มากกว่าระบายอากาศทิ้งอย่างน้อย 15% .
 2ไม่ต่อท่อลมระบายอากาศทิ้งกับท่อลมอื่นๆ
 3ติดตั้งแผงกรองอากาศชนิด HEPA กรองอากาศที่หมุนเวียนภายในห้อง
 4มีลมจ่าย 15 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 1
    
354 .' - '.21465 .' ' ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ห้องสำนักงานที่มีขนาด 100 ตารางเมตร สูง 2.5 เมตร ต้องจัดให้มีการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาในระบบปรับภาวะอากาศอย่างน้อยเท่าใด
 1100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 2200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง .
 31,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 42,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
   เฉลย ข้อ 2
    
355 .' - '.21466 .' ' ระบบปรับอากาศสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไปจะมีการหมุนเวียนอากาศเท่าใด
 14 Airchanges/h
 26 Airchanges/h
 310 Airchanges/h .
 420 Airchanges/h
   เฉลย ข้อ 3
    
356 .' - '.21467 .' ' ห้องปรับอากาศโดยทั่วไป ควรจะอยู่ในสภาพที่เป็น Infiltration หรือ Exfiltration
 1ห้องปรับอากาศโดยทั่วไปอยู่ในสภาพเป็นกลาง
 2Infiltration
 3Exfiltration .
 4แล้วแต่สถานการณ์
   เฉลย ข้อ 3
    
357 .' - '.21468 .' ' ห้องสะอาด หรือ Clean Room Class 10K หรือ Class 10000 หมายถึงอะไร
 1หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.05 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
 2หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.5 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft .
 3หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.03 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
 4หมายถึงห้องที่เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาด 0.3 micron จะมีปริมาณอนุภาคน้อยกว่า 10000 อนุภาคต่อปริมาตร 1 cuft
   เฉลย ข้อ 2
    
358 .' - '.21469 .' ' มาตรฐาน ว.ส.ท กำหนดให้เครื่องส่งลมเย็นที่มีขนาดเกิน 1000 L/s ต้องมีแผงกรองอากาศชนิดใด
 1ชนิดอลูมิเนียมถักหนา 25 mm
 2ชนิดเส้นใยสังเคราะห์หนา 13 mm
 3แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ MERV8 (ASHRAE 52.2) .
 4แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ 20% (ASHRAE 52.1 Dust Spot)
   เฉลย ข้อ 3
    
359 .' - '.21470 .' ' การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Split Type หรือ VRV จะมีวิธีการเติมอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท ได้อย่างไร
 1ไม่จำเป็น เพราะในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่าไม่ต้องมีการเติมอากาศบริสุทธิ์
 2ไม่จำเป็น เพราะเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันมีเครื่องฟอกอากาศและสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ในตัว
 3จัดให้มีระบบระบายอากาศ เช่น การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 4จัดให้มีระบบการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปที่ทางลมกลับของเครื่องส่งลมเย็น หรือ ให้มีระบบ Fresh Air Supply ผ่าน Fresh Air Unit .
   เฉลย ข้อ 4
    
360 .' - '.21471 .' ' เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ทั่วไป สามารถใช้กับห้องผ่าตัดได้หรือไม่
 1ได้ เพราะเป็นที่ยอมรับในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
 2ได้ หากใช้รุ่นที่มีเครื่องฟอกอากาศ Plasma หรือ Nano
 3ไม่ได้ เพราะมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศต่ำกว่ามาตรฐาน
 4ไม่ได้ เพราะมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศและการเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน .
   เฉลย ข้อ 4
    
361 .' - '.21472 .' ' เครื่องฟอกอากาศที่ขายโดยทั่วไป เหมาะกับการใช้งานในลักษณะใด
 1ห้องผ่าตัด
 2ห้องปลอดเชื้อ
 3ห้องประชุม
 4ห้องนอน .
   เฉลย ข้อ 4
    
362 .' - '.21473 .' ' พัดลมน้ำ เหมาะกับการใช้งานในลักษณะใด
 1ที่อยู่อาศัย
 2ห้องอาหาร
 3โรงงานอาหาร
 4ลานภายนอก .
   เฉลย ข้อ 4
    
363 .' - '.21474 .' ' ข้อควรระวังที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการติดตั้ง Cooling Tower และพัดลมน้ำคือ
 1ละอองน้ำ
 2การกินน้ำ
 3ปัญหาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ .
 4เสียง
   เฉลย ข้อ 3
    
364 .' - '.21475 .' ' เหตุใดจึงไม่ควรให้ห้องปรับอากาศมีความดันอากาศเป็นลบ
 1ทำให้ฝุ่นเข้ามามาก
 2ทำให้ความชื้นเข้ามามาก
 3ยากต่อการควบคุมสภาวะอากาศ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
365 .' - '.21476 .' ' สภาวะใด มีความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort) มากที่สุด
 122 CDB/60%RH ความเร็วลม 0.2 m/s
 224 CDB/60%RH ความเร็วลม 0.1 m/s .
 325 CDB/55%RH ความเร็วลม 0.2 m/s
 422 CDB/17 CWB ความเร็วลม 0.1 m/s
   เฉลย ข้อ 2
    
366 .' - '.21477 .' ' การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารขนาดใหญ่ทั่วไป ควรจะต้อง
 1มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารมากกว่าที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร .
 2มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารน้อยกว่าที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร
 3มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารเท่ากับที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร
 4มีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคารมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ดูดอากาศเสียออกจากอาคาร ไม่แตกต่างกัน
   เฉลย ข้อ 1
    
367 .' - '.21478 .' ' ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่บ่งบอกการปรับสภาวะเพื่อความสบายของคน
 1อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศ
 2อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ
 3ความเร็วของอากาศ
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
368 .' - '.21479 .' ' เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีค่าประสิทธิภาพการใช้ความเย็น (EER) เท่ากับ 11 อยากทราบว่าถ้าเครื่องปรับอากาศนี้มีขนาดทำความเย็น 12,000 บีทียู/ชั่วโมง จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด
 1320 วัตต์
 2917 วัตต์
 31,091 วัตต์ .
 41,320 วัตต์
   เฉลย ข้อ 3
    
369 .' - '.21481 .' ' ข้อใดไม่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ
 1ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
 2ใช้อุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบของพัดลมเมื่อต้องการอัตราการส่งลมน้อยลง
 3ป้องกันลมรั่วผ่านกรอบประตูและหน้าต่าง
 4การนำตู้เย็นมาไว้ในห้องปรับอากาศ .
   เฉลย ข้อ 4
    
370 .' - '.21482 .' ' การทดสอบการรั่ว เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการรั่วของระบบท่อลม ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 1ท่อลมซึ่งทำงานที่ความดันสถิตย์สูงกว่า 750 ปาสคาล ต้องทำการทดสอบการรั่ว ด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับ โดยการทดสอบต้องทดสอบกับส่วนของท่อลมมีพื้นที่อย่างน้อย 25% ของพื้นที่ท่อลมทั้งหมด
 2ท่อลมซึ่งมีพิกัดความดันใช้งานเกิน 750 ปาสคาลต้องแสดงในแบบให้เห็นชัดเจน
 3อัตราการรั่วสูงสุดที่ยอมรับได้ต้องไม่เกินค่าที่คำนวณจากสมการหรือจากตารางที่กำหนดในมาตรฐาน
 4การทดสอบท่อลมจะทำหลังจากที่ได้ติดตั้งหุ้มฉนวนเรียบร้อยแล้ว .
   เฉลย ข้อ 4
    
371 .' - '.21483 .' ' ข้อแนะนำในการประหยัดพลังงานในการใช้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด
 1ติดตั้งระบบควบคุมลิ้นปรับลมสำหรับเติมอากาศจากภายนอก
 2ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าค่าที่แนะนำ
 3ปิดเครื่องปรับอากาศขณะพักกลางวันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หรือ ทุกครั้งที่ไม่ใช้ห้องทำงาน .
 4ใช้ฉนวนที่มีค่าความต้านความร้อนไม่น้อยกว่าค่าที่แนะนำ
   เฉลย ข้อ 3
    
372 .' - '.21484 .' ' วิธีใดที่ไม่ใช่การใช้งานอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
 1ควบคุมความดันทางด้านคอนเดนเซอร์ให้ต่ำที่สุด
 2ควบคุมความดันทางด้านอีแวปปอเรเตอร์ให้ต่ำที่สุด .
 3ใช้ปริมาณลมกลับและปริมาณลมบริสุทธิ์ให้เหมาะสม
 4เดินเครื่องทำน้ำเย็นตามลำดับของภาระที่เกิดขึ้น
   เฉลย ข้อ 2
    
373 .' - '.21486 .' ' การทยอยเพิ่มภาระ (Soft loading) ให้กับเครื่องทำน้ำเย็น สามารถช่วยการประหยัดพลังงานในแง่ใด
 1ทำให้เครื่องทำน้ำเย็นไม่เกิดการสึกหรอเร็วซึ่งจะทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงาน
 2ลดความต้องการพลังงานสูงสุดในระบบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะเริ่มเดินเครื่องทำน้ำเย็น .
 3ช่วยให้มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์กินกระแสไฟน้อยลง
 4อุณหภูมิน้ำเย็นจะไม่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเครื่องทำน้ำเย็น
   เฉลย ข้อ 2
    
374 .' - '.21487 .' ' ทำไมการเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน
 1สารทำความเย็นมีอุณหภูมิลดลงโดยอัตโนมัติ เครื่องจึงทำงานลดลง
 2ความดันของสารทำความเย็นทางด้านเครื่องระเหย (Evaporator) ลดลง เครื่องต้องการพลังงานในการอัดลดลงด้วย
 3ความดันของสารทำความเย็นทางด้านเครื่องระเหย (Evaporator) เพิ่มขึ้น เครื่องต้องการพลังงานในการอัดลดลงด้วย .
 4สารทำความเย็นรับความร้อนได้น้อยลง เครื่องจึงทำงานน้อยลง
   เฉลย ข้อ 3
    
375 .' - '.21488 .' ' เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เบอร์ 4 มีค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) ไม่ต่ำกว่าเท่าไร
 110.6
 29.6 .
 38.6
 47.6
   เฉลย ข้อ 2
    
376 .' - '.21489 .' ' วิธีการควบคุมความดันทางด้านคอนเดนเซอร์ให้ต่ำลงเพื่อการประหยัดพลังงานกระทำได้โดยวิธีใด
 1ใช้ปริมาณสารทำความเย็นน้อยเท่าที่ต้องการ
 2ลดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนลง .
 3เพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้น
 4เดินท่อน้ำยาให้สั้นเท่าที่จะทำได้
   เฉลย ข้อ 2
    
377 .' - '.21490 .' ' เกณฑ์การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดในการออกแบบสำหรับสภาวะภายในอาคารไว้ที่เท่าไร
 155 % RH
 250 % RH
 345 % RH
 440 % RH .
   เฉลย ข้อ 4
    
378 .' - '.21491 .' ' ตามเกณฑ์ข้อกำหนดในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระบุไว้ว่าเครื่องทำน้ำเย็นควรจะมีอย่างน้อย 2 ชุดเมื่อขนาดของการทำความเย็นมากกว่าเท่าไร
 1400 kW
 2450 kW
 3500 kW .
 4600 kW
   เฉลย ข้อ 3
    
379 .' - '.21492 .' ' เครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่งแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดการทำความเย็น 1,000 ตันความเย็น ต้องมีค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นไม่เกินเท่าใดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 10.7 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 20.8 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 30.9 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
380 .' - '.21493 .' ' ค่าการถ่ายโอนความร้อนรวบยอด (OTTV) และค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา (RTTV) ขั้นต่ำสำหรับอาคารสร้างใหม่ต้องไม่เกินเท่าใด
 1OTTV = 45 และ RTTV= 25 วัตต์ต่อตารางเมตร .
 2OTTV = 25 และ RTTV= 45 วัตต์ต่อตารางเมตร
 3OTTV = 30 และ RTTV= 20 วัตต์ต่อตารางเมตร
 4OTTV = 20 และ RTTV= 30 วัตต์ต่อตารางเมตร
   เฉลย ข้อ 1
    
381 .' - '.21494 .' ' เครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องมีประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) ไม่น้อยกว่าเท่าใด
 17.6
 28.6
 39.6
 410.6 .
   เฉลย ข้อ 4
    
382 .' - '.21495 .' ' อาคารใด เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 1อาคารที่มีพื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 2อาคารที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,175 kVA ขึ้นไป .
 3อาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศรวม 500 ตันขึ้นไป
 4อาคารที่เปิดใช้งานหลังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538
   เฉลย ข้อ 2
    
383 .' - '.21496 .' ' ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีการออกกฎกระทรวง บัญญัติให้อาคารควบคุมต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานตามที่กำหนดไว้ ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 1ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบเกลียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water- Cooled Screw Chiller) ขนาด 150 ตันความเย็น กินไฟ 0.75 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 2ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled Centrifugal Chiller) ขนาด 300 ตันความเย็น กินไฟ 0.75 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
 3ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Reciprocating Chiller) ขนาด 100 ตันความเย็น กินไฟ 1.20 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น .
 4ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ระบายความด้วยอากาศ (Air-Cooled Split Type Air-Conditioner) ขนาด 2 ตันความเย็น กินไฟ 1.50 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
   เฉลย ข้อ 3
    
384 .' - '.21497 .' ' การส่งผ่านความร้อนในรูปแบบของการแผ่รังสี ใช้วิธีใด
 1การสะท้อนความร้อน
 2การส่งถ่ายมวลความร้อน
 3การส่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า .
 4การพาความร้อน
   เฉลย ข้อ 3
    
385 .' - '.21498 .' ' สภาวะอากาศน่าสบายขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้าง
 1อุณหภูมิ
 2ความชื้น
 3อุณหภูมิและความชื้น
 4อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม การหมุนเวียนอากาศ อุณหภูมิจากการแผ่รังสี คุณภาพอากาศ .
   เฉลย ข้อ 4
    
386 .' - '.21499 .' ' อุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อน (Mean Radiant Temperature – MRT) คืออะไร
 1เป็นอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ปกติ
 2เป็นอุณหภูมิที่วัดที่ผิวกระจกหรือผนังอาคาร
 3เป็นอุณหภูมิที่รู้สึกได้ที่เกิดจากผลของการแผ่รังสีความร้อน เช่น จากความเข้มของแสงแดด
 4เป็นอุณหภูมิที่รู้สึกได้ที่เกิดจากผลของการแผ่รังสีความร้อน เช่น จากผิวของกระจกหรือหลังคาที่ร้อน .
   เฉลย ข้อ 4
    
387 .' - '.21500 .' ' การทำความเย็นแบบจ่ายพื้นที่กว้าง (District Cooling) ช่วยในการประหยัดพลังงานอย่างไร
 1เป็นระบบที่ใช้หลักการเฉลี่ยภาระ(Load Sharing)
 2ในกรณีที่มีลักษณะการใช้งานต่างเวลา(Mixed Use) ทำให้สามารถลดขนาดระบบทำความเย็น
 3เหมาะกับกลุ่มอาคารที่อยู่ห่างๆกัน
 4ข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
388 .' - '.21501 .' ' เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) เหมาะกับอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หรือไม่
 1เหมาะ หากเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 หรือ 6
 2เหมาะ เพราะสามารถปิดเปิดได้โดยอิสระ
 3ไม่เหมาะ เพราะไม่มีการเฉลี่ยภาระ (Load Sharing) .
 4ไม่เหมาะ เพราะค่าติดตั้งระบบสูงกว่าระบบอื่น
   เฉลย ข้อ 3
    
389 .' - '.21502 .' ' เหตุใด เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำประหยัดไฟมากกว่าชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
 1การระบายความร้อนด้วยน้ำโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบปรับอากาศตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป
 2การระบายความร้อนด้วยอากาศทำให้อากาศโดยรอบอาคารร้อนขึ้น
 3ไม่แน่ เพราะการระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเปลืองไฟและน้ำเติมสำหรับระบบน้ำระบายความร้อน
 4ข้อ 1 และ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
390 .' - '.21503 .' ' เหตุใดจึงไม่ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องปรับอากาศทั่วไป
 1พัดลมระบายอากาศมักจะมีขนาดใหญ่เกินไป
 2ทำให้สภาพความดันในห้องเป็นลบ
 3ห้องปรับอากาศในปัจจุบัน ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
391 .' - '.21504 .' ' ประโยชน์ของระบบการทำความเย็นแบบจ่ายพื้นที่กว้าง (District Cooling) ต่อส่วนรวมคืออะไร
 1ช่วยลดความต้องการไฟฟ้าของโครงการ
 2ช่วยลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
 3ช่วยลดการนำเข้าของอุปกรณ์การทำความเย็น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
392 .' - '.21505 .' ' การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศวิธีไหนได้ผลดีมากที่สุด
 1ปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักเที่ยง
 2เลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
 3ลดภาระการปรับอากาศ .
 4ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
   เฉลย ข้อ 3
    
393 .' - '.21506 .' ' เครื่องปรับอากาศชนิดใดมีประสิทธิภาพสูงสุด
 1เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-cooled split type air conditioner)
 2เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Package air-cooled air conditioner)
 3เครื่องทำน้ำเย็น ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled chiller) .
 4เครื่องปรับอากาศแบบตัดหน้าต่าง (Window type air conditioner)
   เฉลย ข้อ 3
    
394 .' - '.21507 .' ' ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับการประหยัดพลังงาน
 1เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้าน ควรปรับเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และปรับความเร็วพัดลมระดับต่ำ
 2เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้าน ควรปรับเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และปรับความเร็วพัดลมระดับสูง .
 3ควรถอดแผงกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศมาทำความสะอาด อย่างน้อย ปีละ 1ครั้ง
 4ควรเลือกเครื่องปรับอากาศให้ใหญ่กว่าความต้องการ จะได้กินไฟน้อยๆ
   เฉลย ข้อ 2