คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
วิชา : ชื่อวิชา Environmental Chemical Engineering
:
     
 
    
1 .' - '.52331 .' ' ข้อใดเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 1การเกิดภูเขาไฟระเบิด
 2การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำ
 3การหมักขยะเพื่อการเกษตร
 4ข้อ 1 และ 2  ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
2 .' - '.52332 .' ' ข้อใดเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจากภาวะมลพิษทางน้ำ
 1ความเป็นกรดด่างในน้ำเปลี่ยนแปลง
 2ออกซิเจนในน้ำลดลง
 3เกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตในน้ำ .
 4การปล่อยน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
   เฉลย ข้อ 3
    
3 .' - '.52333 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดเป็นลักษณะทางเคมีของน้ำเสีย
 1ค่า pH
 2ไขมัน
 3โลหะหนัก
 4สี .
   เฉลย ข้อ 4
    
4 .' - '.52334 .' ' น้ำเสียจากแหล่งใดต่อไปนี้มีลักษณะแตกต่างจากแหล่งอื่น
 1น้ำเสียจากชุมชน
 2น้ำเสียจากฟาร์มกุ้ง
 3น้ำเสียจากโรงอาหาร
 4น้ำเสียจากโรงงานฟอกหนัง .
   เฉลย ข้อ 4
    
5 .' - '.52336 .' ' หน่วยที่นิยมใช้กำหนดมาตรฐานของปริมาณสารในน้ำเสียคือข้อใด
 1ppm
 2ppb
 3mol/l
 4ข้อ 1 และ 2 ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
6 .' - '.52337 .' ' น้ำเสียจากแหล่งใดต่อไปนี้ข้อใดน่าจะมีค่า BOD สูงสุด
 1โรงแรม
 2โรงไฟฟ้า
 3โรงงานฟอกย้อม
 4โรงงานแป้งมันสำปะหลัง .
   เฉลย ข้อ 4
    
7 .' - '.52338 .' ' น้ำเสียจากแหล่งใดมีโลหะหนักปนอยู่
 1โรงงานฟอกย้อม
 2โรงงานชุบเคลือบ
 3โรงงานผลิตแบตเตอร์รถยนต์
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
8 .' - '.52339 .' ' น้ำเสียจากแหล่งใดน่าจะมีค่า BOD สูงที่สุด
 1อุตสาหกรรมพลาสติก
 2อุตสาหกรรมรถยนต์
 3อุตสาหกรรมยา
 4อุตสาหกรรมอาหาร .
   เฉลย ข้อ 4
    
9 .' - '.52340 .' '
BOD5 คืออะไร
 1ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ไปในเวลา 5 วันที่สภาวะควบคุม .
 2ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ไปในเวลา 5 ชั่วโมงที่สภาวะควบคุม
 3ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำในเวลา 5 วันที่สภาวะควบคุม
 4ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำในเวลา 5 ชั่วโมงที่สภาวะควบคุม
   เฉลย ข้อ 1
    
10 .' - '.52341 .' ' ค่า COD และ BOD ของน้ำเสียบ่งบอกถึงสารชนิดใดในน้ำเสีย
 1ออกซิเจน
 2สารอินทรีย์ .
 3สารอนินทรีย์
 4เชื้อจุลินทรีย์
   เฉลย ข้อ 2
    
11 .' - '.52342 .' ' ข้อใดต่อไปนี้อธิบายหลักการวัดค่า BOD ได้ถูกต้อง
 1สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากออกซิเจน
 2สารอินทรีย์ย่อยสลายได้โดยเชื้อจุลินทรีย์
 3สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายด้วยเชื้อจุลินทรีย์โดยการใช้ออกซิเจน
 4ออกซิเจนที่ถูกใช้ไปจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
12 .' - '.52343 .' ' ข้อใดต่อไปนี้อธิบายการวัดค่า COD ถูกต้องที่สุด
 1สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ด้วยวิธีทางเคมี
 2สารอินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายด้วยวิธีทางเคมี
 3ออกซิเจนที่ใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางเคมี .
 4ออกซิเจนที่ใช้ไปในการย่อยสลายสารอนินทรีย์ด้วยวิธีทางเคมี
   เฉลย ข้อ 3
    
13 .' - '.52344 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
 1โดยทั่วไปค่า BOD มีค่าสูงกว่า COD
 2ค่า COD เป็นค่าออกซิเจนของน้ำเสีย
 3ค่า DO เป็นค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำเสีย .
 4ค่า BOD เป็นค่ามาตรฐานในการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 3
    
14 .' - '.52345 .' ' การทดลองหาปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วย K2Cr2Oเป็นการวิเคราะห์หาค่าอะไรในน้ำเสีย
 1BOD
 2COD .
 3TOC
 4TOD
   เฉลย ข้อ 2
    
15 .' - '.52346 .' ' ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) เกิดจากอะไร
 1น้ำมีค่า BOD สูง
 2แร่ธาตุชนิดต่างๆ ในน้ำ
 3ตะกอนแขวนลอย .
 4เชื้อแบคทีเรีย
   เฉลย ข้อ 3
    
16 .' - '.52347 .' ' สารชนิดใดในน้ำเสีย ที่มีผลต่อเจริญเติบโตของสาหร่ายและพืชน้ำในแม่น้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 1ไฮโดรคาร์บอน และ โปแตสเซียม
 2ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส .
 3ซัลเฟอร์ และ สารอินทรีย์
 4คลอไรด์ และ โลหะหนัก
   เฉลย ข้อ 2
    
17 .' - '.52348 .' ' แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงต่อไปนี้ แหล่งกำเนิดประเภทใดมีความแตกต่างจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ มากที่สุด
 1บ้านใกล้ถนนใหญ่
 2ตลาดสด
 3โรงงานทอผ้าด้วยเครื่องจักรกล  .
 4สถานีขนส่ง
   เฉลย ข้อ 3
    
18 .' - '.52350 .' ' ข้อใดเป็นค่าในการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งของปริมาณออกซิเจนในน้ำ
 1BOD
 2COD
 3TOD
 4DO .
   เฉลย ข้อ 4
    
19 .' - '.52351 .' ' ข้อใดเป็นกระบวนการกำจัดไขมัน
 1Screening
 2Flotation .
 3Coagulation
 4Centrifugation
   เฉลย ข้อ 2
    
20 .' - '.52352 .' ' การกำจัดน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพ (Biological treatment) เป็นขั้นตอนใดในการบำบัดน้ำเสีย
 1Preliminary treatment
 2Primary treatment
 3Secondary treatment .
 4Ternary treatment
   เฉลย ข้อ 3
    
21 .' - '.52353 .' ' การผ่านน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดขั้นต้นแล้วไปยังบึงที่มีพืชน้ำอยู่เป็นการบำบัดแบบใด
 1Wetland .
 2Landfill
 3Filtration
 4Aeration
   เฉลย ข้อ 1
    
22 .' - '.52354 .' ' การออกแบบระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ (wetland) ต้องคำนึงถึงข้อใดบ้างต่อไปนี้
 1ปริมาณของน้ำเสีย
 2คุณลักษณะของน้ำเสีย
 3ชนิดของพืช
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
23 .' - '.52355 .' ' สารเคมีที่นิยมใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ coagulation คือข้อใด
 1Alum และ CaCO3 
 2Alum และ  Fe2Cl3  .
 3Activated Carbon และ Activated silica
 4Zeolite และ Siliga gel
   เฉลย ข้อ 2
    
24 .' - '.52356 .' ' วิธีการบำบัดค่า BOD ควรใช้วิธีแบบใด
 1การตกตะกอน
 2การลอยตะกอน
 3การเติมอากาศ
 4การใช้เชื้อจุลินชีพ .
   เฉลย ข้อ 4
    
25 .' - '.52357 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวเคมี
 1Activated sludge
 2Anaerobic pond
 3Trickling filter
 4Air flotation .
   เฉลย ข้อ 4
    
26 .' - '.52358 .' ' ก๊าซที่มีกลิ่นที่มาจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน คือก๊าซอะไร
 1CH4
 2H2S .
 3NH3
 4CO2
   เฉลย ข้อ 2
    
27 .' - '.52359 .' ' กระบวการต่อไปนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมที่มีโลหะหนักปนเปื้อนได้
 1การออกซิเดชั่น(oxidation)
 2การแลกเปลี่ยนประจุ(ion exchange)
 3การลอยตัว(floatation) .
 4Electroldialysis
   เฉลย ข้อ 3
    
28 .' - '.52360 .' ' ข้อใดจัดเป็นกรรมวิธีในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (Pre-treatment)
 1Flotation .
 2Ozonation
 3Adsorption
 4Aerated lagoon
   เฉลย ข้อ 1
    
29 .' - '.52361 .' ' กระบวนการบำบัดแบบใดที่ช่วยลดค่า BOD ในน้ำเสีย และสามารถให้ก๊าซ CH4
 1Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) .
 2Tricking Filter (TF)
 3Rotating Biological Contactor (RBC)
 4Activated Sludge (AS)
   เฉลย ข้อ 1
    
30 .' - '.52362 .' ' การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน มีปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้น 3 ขั้นตอนในกระบวนการ เรียงลำดับตามข้อใด
 1Acetogenesis, Hydrolysis, Methanogennesis
 2Acetogenesis, Methanogennesis, Hydrolysis
 3Hydrolysis, Acetogenesis, Methanogennesis .
 4Hydrolysis, Methanogennesis, Acetogenesis
   เฉลย ข้อ 3
    
31 .' - '.52364 .' ' อะไรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge (AS)
 1ตะกอนมากเกินไป
 2เกิดตะกอนไม่จมตัว(Bulking sludge)
 3เกิดตะกอนลอยตัว(Rising sludge)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
32 .' - '.52365 .' ' ข้อใดเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge (AS)
 1ระบบประกอบด้วยถังเติมอากาศและถังตกตะกอน
 2เป็นระบบที่มีการใช้ในการย่อยสลายของจุลินชีพด้วยออกซิเจน
 3มีการผลิตก๊าซมีเทนจากกระบวนการ
 4ข้อ 1 และ 2 ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
33 .' - '.52366 .' ' ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environment aspect)
 1ไอสารเคมี
 2บรรยากาศ .
 3การใช้ทรัพยากร
 4การปล่อยน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 2
    
34 .' - '.52368 .' ' น้ำเสียจากแหล่งใดน่าจะมีค่า BOD สูงที่สุด
 1โรงงานย้อมผ้า
 2โรงงานชุบโลหะ
 3โรงงานชำแหละไก่ .
 4โรงกลั่นน้ำมัน
 5
   เฉลย ข้อ 3
    
35 .' - '.52369 .' ' การวิเคราะห์ปริมาณข้อใดที่ใช้วิธีวัดโดย ใช้น้ำตัวอย่างใส่ถ้วย นำไประเหยน้ำในอ่างน้ำร้อน และนำไปอบที่ 103 องศาเซลเซียส แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก
 1Organic solids
 2Total solids .
 3Settable solids
 4Colloidal solids
   เฉลย ข้อ 2
    
36 .' - '.52370 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน
 1หอพักนักศึกษา
 2โรงแรมขนาด 1 ดาว
 3ตลาดสด
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
37 .' - '.52371 .' ' ข้อใดคือกระบวนการบำบัดเพื่อฆ่าหรือยับยั้งแบคทีเรียในน้ำ
 1Sedimentation
 2Clarification
 3Disinfection .
 4Neutralization
   เฉลย ข้อ 3
    
38 .' - '.52372 .' ' กระบวนการใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการกำจัดสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ
 1Coagulation
 2Flocculation
 3Oxidation – Reduction .
 4Sedimentation
   เฉลย ข้อ 3
    
39 .' - '.52373 .' ' หน่วยวัดความขุ่น คือข้อใด
 1%T
 2Abs
 3NTU .
 4ppm
   เฉลย ข้อ 3
    
40 .' - '.52374 .' ' กระบวนการในข้อใด  คือกระบวนการบำบัดขั้นต้น
 1Screening
 2Comminution
 3Thickeners
 4ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
41 .' - '.52375 .' ' ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ
 1ของแข็งที่ละลายน้ำ
 2ค่าความกรด-ด่าง
 3อุณหภูมิ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
42 .' - '.52377 .' ' แหล่งน้ำเสียในข้อใดที่จะต้องเติมหัวเชื้อเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ BOD
 1โรงงานชำแหละไก่
 2โรงงานสุรา
 3โรงงานเยื้อกระดาษ
 4ผิดทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
43 .' - '.52378 .' ' น้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะสามารถบำบัดด้วยวิธีการในข้อใด
 1การดูดซับ
 2การตกตะกอนทางเคมี
 3การแลกเปลี่ยนไอออน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
44 .' - '.52381 .' ' ค่าความเป็นกรด – ด่างที่กำหนดในมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม คือข้อใด
 14.0 – 9.0
 24.5 – 8.5
 35.0 – 8.0
 45.5 – 9.0 .
   เฉลย ข้อ 4
    
45 .' - '.52383 .' ' ค่าบีโอดี(BOD5) ของมาตรฐานน้ำทิ้งที่สามารถปล่อยลงสู่บ่อน้ำบาดาลต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในข้อใด
 120
 225
 330
 440 .
   เฉลย ข้อ 4
    
46 .' - '.52384 .' ' ค่าบีโอดี(BOD5) ของมาตรฐานน้ำทิ้งที่สามารถปล่อยสู่ทางน้ำชลประทานต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในข้อใด
 120 .
 225
 330
 435
   เฉลย ข้อ 1
    
47 .' - '.52385 .' ' จากข้อมูลดังต่อไปนี้ น้ำทิ้งจากแหล่งใดที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากแหล่งอื่นๆ
 1น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
 2น้ำทิ้งจากโรงแรม และห้องพัก
 3น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม .
 4น้ำทิ้งจากโรงอาหาร
   เฉลย ข้อ 3
    
48 .' - '.52386 .' ' แหล่งกำเนิดน้ำทิ้งอินทรีย์ได้แก่ข้อใด
 1น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
 2น้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษ
 3น้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
49 .' - '.52388 .' ' ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาในการเลือกกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 1ปริมาณและคุณลักษณะน้ำเสีย
 2คุณภาพน้ำเสียที่ต้องการปล่อยทิ้ง
 3ลักษณะเชิงพื้นที่ เช่น ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะชุมชนที่อยู่รอบๆ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
50 .' - '.52390 .' ' อะไรคือวัตถุประสงค์ของการบำบัดขั้นเตรียมการ (preliminary treatment)
 1การแยกสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
 2ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้เหมาะสมแก่การบำบัด
 3ป้องกันการอุดตันท่อหรือเครื่องสูบน้ำ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
51 .' - '.52391 .' ' ข้อใดคือสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำ
 1สิ่งสกปรกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ
 2สิ่งสกปรกแขวนลอย
 3อนุภาคคอลลอยด์
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
52 .' - '.52393 .' ' ไอออนใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบของน้ำกระด้าง
 1Ca2+
 2Na+ .
 3Mg2+
 4ข้อ 1 และ 3
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
53 .' - '.52394 .' ' น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใดต่อไปนี้น่าจะมี BOD ต่ำสุด
 1โรงงานน้ำส้มสายชู .
 2โรงงานสุราและแอลกอฮอล์
 3โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 4โรงงานอาหารสัตว์
   เฉลย ข้อ 1
    
54 .' - '.52396 .' ' จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำเสียอยู่ในระบบรวบรวมน้ำ (Collection system) นานเกินไป
 1กลิ่น
 2การกัดกร่อนท่อและคอนกรีต
 3เกิดก๊าซ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
55 .' - '.52397 .' ' พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำเสีย ที่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ในภาคสนามทันทีคือ
 1pH
 2ค่าการนำไฟฟ้า
 3ค่าความกระด้าง .
 4ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
   เฉลย ข้อ 3
    
56 .' - '.52398 .' ' ธาตุอาหารที่ก่อให้เกิดปัญหา Eutrophication คือ
 1ฟอสฟอรัสและคาร์บอน
 2ไนโตรเจนและคาร์บอน
 3โพแทสเซียมและอาร์ซินิก
 4ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส .
   เฉลย ข้อ 4
    
57 .' - '.52400 .' ' มาตรฐานระดับเสียงตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2540 กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกินเท่าไร เพื่อป้องกันอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยิน
 160 dBA
 270 dBA .
 385 dBA
 4100 dBA
   เฉลย ข้อ 2
    
58 .' - '.52401 .' ' มาตรฐานระดับเสียงตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2540 กำหนดระดับเสียงสูงสุด จะต้องไม่เกินเท่าไร
 170 dBA
 275 dBA
 395 dBA
 4115 dBA .
   เฉลย ข้อ 4
    
59 .' - '.52403 .' ' ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร
 1การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง
 2ขาดแคลนพื้นที่สำหรับนำขยะมูลฝอยไปรวมทิ้ง
 3ที่ทิ้งขยะมูลฝอยอยู่ห่างไกลจากจุดเก็บ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
60 .' - '.52404 .' ' กิจกรรมใดต่อไปนี้ก่อให้เกิดปริมาณของเสียอันตรายมากที่สุด
 1กิจการปิโตรเลียม
 2ถลุงโลหะ .
 3กิจการถ่านหินและลิกไนท์
 4กิจการไฟฟ้า
   เฉลย ข้อ 2
    
61 .' - '.52405 .' ' ข้อใดจัดเป็นการจัดของเสียอันตราย
 1การลดปริมาณ
 2การคัดแยก
 3การขนส่ง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
62 .' - '.52406 .' ' BOD ย่อมาจากอะไร
 1Biodesorption
 2Biological organization department
 3Bi-organic derivative
 4Biochemical oxygen demand .
   เฉลย ข้อ 4
    
63 .' - '.52407 .' ' ถ้าในน้ำดื่มมีปริมาณของไนไตรต์อยู่มากเกินไป จะก่อให้เกิดโรคใด
 1มินามาตะ
 2อิไต อิไต
 3Methemoglobinemia .
 4Hydrophobia
   เฉลย ข้อ 3
    
64 .' - '.52410 .' ' ฝนกรด (acid rain) มีสาเหตุมาจากปลดปล่อยของก๊าซชนิดใดไปสู่ชั้นบรรยากาศ
 1ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)
 2คาร์บอนไดออกไซด์
 3ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
 4ข้อ 1 และ 3 .
 5
   เฉลย ข้อ 4
    
65 .' - '.52411 .' ' แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์มีกลิ่นคล้ายกับข้อใด
 1แอมโมเนีย
 2แก๊สคลอรีน
 3ไข่เน่า .
 4เปลือกไม้
   เฉลย ข้อ 3
    
66 .' - '.52412 .' ' สารใดต่อไปนี้เป็นมลพิษทางอากาศชนิดทุตภูมิทั้งหมด
 1 Sulfur dioxide(SO2) และ Peroxyacetyl nitrate (PAN)
 2Ozone(O3) และ  Peroxyacetyl nitrate (PAN) .
 3Carbon monoxide(CO) และ Ozone(O3)
 4 Sulfur dioxide(SO2) และ  Ozone(O3)
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
67 .' - '.52413 .' ' คำว่า “น้ำเหลืองขยะ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
 1น้ำชะล้างมูลฝอย .
 2น้ำฝนที่ไหลซึมลงไปในหลุมฝังกลบ
 3น้ำหรือของเหลวที่มีอยู่ในมูลฝอยเอง
 4ของเหลวที่มีแก๊สละลายอยู่
   เฉลย ข้อ 1
    
68 .' - '.52414 .' ' NOx ประกอบด้วยสารอะไรบ้าง
 1NO2 NO3
 2N2O NO
 3NO NO2 .
 4NO HONO
   เฉลย ข้อ 3
    
69 .' - '.52415 .' ' ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของ NO
 1Thermal NOx
 2prompt NOx
 3fuel NOx
 4Alkaline NOx .
 5
   เฉลย ข้อ 4
    
70 .' - '.52416 .' ' การที่เครื่องยนต์ทำงานในสภาวะที่ AFR (Air-fuel-ratio) มากกว่า equivalent ratio  ไปเพียงเล็กน้อย จะทำให้การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 1NO ลดลง
 2NO เพิ่มขึ้น .
 3CO เพิ่มขึ้น
 4HC เพิ่มขึ้น
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
71 .' - '.52418 .' ' สารในข้อใดไม่จัดเป็น Volatile Organic Compounds (VOCs)
 1เบนซีน
 2โทลูอีน
 3ไตรคลอโรเอธิลีน
 4ซิลิกา .
   เฉลย ข้อ 4
    
72 .' - '.52419 .' ' ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่แหล่งที่ก่อให้เกิด SOx 
 1เตาเผาสินแร่เหล็ก
 2เครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์
 3การเผาทางเกษตรกรรม .
 4เตาผลิตถ่านโค้ก
   เฉลย ข้อ 3
    
73 .' - '.52420 .' ' การลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้กระบวนการใดได้
 1Hydrodechlorination
 2Dehydrogenation
 3Hydrodesulfurization .
 4Silylation and Hydrogenation
   เฉลย ข้อ 3
    
74 .' - '.52423 .' ' ในการหา BOD โดยใช้น้ำเสีย 5 มิลลิลิตร ผลสมน้ำกลั่นสำหรับเจือจาง 245 มิลลิลิตร ที่มีออกซิเจนอยู่ 8.5  มิลลิลิตร
หลังจากเก็บไว้ในตู้อบเป็นเวลา 5 วัน อุณหภูมิ 20oC ปรากฏว่า น้ำเสียผสมเจือจางมีปริมาตรออกซิเจนอยู่ 6.3  มิลลิลิตร
จงหาค่า BOD ของน้ำเสีย โดยถือว่าน้ำเสียก่อนผสมมีปริมาตรออกซิเจนเป็นศูนย์  
กำหนดให้    BOD(mg/l) =(DO0-DO5)*(ปริมาตรขวด BOD)/ปริมาตรน้ำตัวอย่าง
 195.0
 2101.5
 3110.0 .
 4115.5
   เฉลย ข้อ 3
    
75 .' - '.57011 .' ' ควันที่ปล่อยออกจากปล่องควันประเภทใด ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินมากที่สุด
 1 Coning
 2 Fumigating .
 3 Fanning
 4 Looping
   เฉลย ข้อ 2
    
76 .' - '.57012 .' '

 กลุ่มควันที่ปล่อยออกจากปล่องควัน (stack) ของโรงงานมีลักษณะดังรูปมีชื่อว่าอะไร

 1

Trapping เกิดจาก inversion อยู่ด้านบน และด้านล่าง โดยมี super adiabatic อยู่ตรงกัน
 

 2Neutral เกิดจาก ambient lapse rate มีค่าใกล้ dry adiabatic lapse rate
 3Lofting เกิดจาก inversion อยู่ด้านล่าง และมี super adiabatic อยู่ด้านบน
 4Fumigating เกิดจากมี super adiabatic อยู่ด้านล่าง และมี inversion อยู่ด้านบน .
   เฉลย ข้อ 4
    
77 .' - '.52448 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการกำจัดของเสียของแข็งในอุตสาหกรรม
 1ขายให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 2เผาทำลายด้วยระบบที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ
 3นำมาหลอมเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ .
 4นำไปถมที่เพื่อตั้งโรงงานใหม่
   เฉลย ข้อ 3
    
78 .' - '.52449 .' ' ISO 14001 เป็นมาตรฐานเกี่ยงกับอะไร
 1มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 2การบริหารจัดการคุณภาพ
 3การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม .
 4การบริหารจัดการด้านอาหารและยา
   เฉลย ข้อ 3
    
79 .' - '.52450 .' ' ระบบ ISO 14001 สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทใด
 1โรงแรม
 2โรงงานผลิต
 3อู่ซ่อมรถ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
80 .' - '.52451 .' ' การมีส่วนร่วมในการควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำได้อย่างไร
 1ลดปริมาณขยะ
 2คัดแยกประเภทขยะ
 3ลดการใช้น้ำมัน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
81 .' - '.52452 .' ' ข้อใดเป็นกลยุทธในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีของเทคโนโลยีสะอาดที่สำคัญที่สุด
 1การลดการใช้ทรัพยากร .
 2การใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่
 3การบำบัด
 4การปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติ
   เฉลย ข้อ 1
    
82 .' - '.52453 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental protection)
 1การใช้สารตัวอื่นทดแทนสารพิษที่ใช้ในระบบ
 2การนำสารที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 3การบำบัดและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
83 .' - '.52454 .' ' นโยบายสิ่งแวดล้อม ควรแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างไรบ้าง
 1ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 3มีการป้องกันมลพิษ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
84 .' - '.52455 .' ' ข้อใดคือเอกสารที่มีข้อมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุอันตรายและระบุถึงข้อมลูจำเพาะของสารต่างๆ
 1สัญญาการค้า
 2กระบวนการผลิต
 3กฎหมายข้อบังคับ
 4Material Safety Data Sheet (MSDS) .
   เฉลย ข้อ 4
    
85 .' - '.52456 .' ' หลักการในการพิจารณาเพื่อดำเนินการกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม คือข้อใด
 1ขนาดของผลกระทบ
 2ความรุนแรงของผลกระทบ
 3โอกาสของการเกิดผลกระทบ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
86 .' - '.52457 .' ' นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ
 1เอกสารที่กำหนดโดยผู้บริหารขององค์กร .
 2ข้อบังคับจากผู้ให้การรับรองระบบ
 3คำบอกเล่าจากหน่วยงานภายนอก
 4การจัดการกับมลพิษ
   เฉลย ข้อ 1
    
87 .' - '.52458 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1เป็นผู้กำหนด ดำเนินการ และรักษาไว้ด้านบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2เป็นผู้รายงานผลการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ฝ่ายบริหาร
 3ผู้จัดการโรงงานสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
88 .' - '.52459 .' ' ข้อใดเป็นการสื่อสารภายนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 1การตรวจติดตามภายใน
 2ผลการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
 3ข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างด้านสิ่งแวดล้อม .
 4การอบรมพนักงานปฎิบัติงาน
   เฉลย ข้อ 3
    
89 .' - '.52460 .' ' ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและตรวจวัดเป็นขั้นตอนใดในวงจร PDCA
 1คำนิยาม
 2การวางแผน
 3การปรับปรุง
 4การตรวจ .
   เฉลย ข้อ 4
    
90 .' - '.52461 .' ' ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน
 1เพื่อรายงานผลให้กับลูกค้า
 2เพื่อนำข้อมลูไปใช้ในการประหยัดพลังงาน
 3เพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 4เพื่อดูความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม .
   เฉลย ข้อ 4
    
91 .' - '.52462 .' ' เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ เป็นการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 1มีการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างในโรงงาน
 2รายงานการตรวจวัดน้ำทิ้ง เกินมาตรฐานที่กำหนด
 3มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย .
 4มีการเก็บปริมาณไฟฟ้าที่ใช้
   เฉลย ข้อ 3
    
92 .' - '.52463 .' ' มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม กำหนดว่าค่าบีโอดี (BOD) ของน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่แหล่งสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จะต้องมีค่าไม่เกิน
 120 มก./ล .
 250 มก./ล
 3100 มก./ล
 4120 มก./ล
   เฉลย ข้อ 1
    
93 .' - '.52464 .' ' มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม กำหนดว่าอุณหภูมิของน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่แหล่งสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จะต้องมีค่าไม่เกิน
 130 oC
 240 oC .
 350 oC
 460 oC
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
94 .' - '.52467 .' ' การจัดทำ LCA (Life Cycle Assessment) มีกี่ขั้นตอน
 13 ขั้นตอน
 24 ขั้นตอน .
 35 ขั้นตอน
 46 ขั้นตอน
   เฉลย ข้อ 2
    
95 .' - '.52468 .' ' ขั้นตอน ในระบบการจัดทำ LCA เทียบเท่ามาตรฐาน ISO ในข้อใด
 114010
 214020
 314030
 414040 .
   เฉลย ข้อ 4
    
96 .' - '.52471 .' ' ค่าความเข้มข้น Dioxin มีข้อกำหนดตามกระทรวงอุตสาหกรรมเท่าใด
 11 mg/m3
 21 ng/m3 .
 30.1 mg/m3
 40.1 ng/m3
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
97 .' - '.52472 .' ' ปริมาณไนโตรเจนตามาตรฐานน้ำดื่ม ควรจะมีค่าเท่าใด
 1น้อยกว่า 1 mg/l
 2น้อยกว่า 10 mg/l .
 3น้อยกว่า 15 mg/l
 4น้อยกว่า 20 mg/l
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
98 .' - '.52474 .' ' ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 1ถังขยะสีเหลือง หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะจำพวก ขยะกลับมาใช้อีก
 2ถังขยะสีเขียว หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะไม่ใช้แล้ว ขยะเปียก
 3ถังขยะสีเทาฝาส้มหรือ สีส้ม หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะอันตราย ขยะมูลฝอยมีพิษ
 4ถังขยะสีน้ำเงิน หมายถึง ถังสำหรับทิ้งขยะจำพวก พลาสติก และ แก้ว .
   เฉลย ข้อ 4
    
99 .' - '.52476 .' ' การกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนด
 1ปริมาณความเข้มข้นในการปล่อยสารพิษออกจากโรงงาน
 2ปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และพนักงาน
 3ปริมาณความเข้มข้นของสารที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม .
 4ปริมาณความเข้มข้นของการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   เฉลย ข้อ 3
    
100 .' - '.52477 .' ' ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology)
 1ลดการใช้สาร นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำ .
 2มีการจัดการระบบนิเวศน์วิทยารอบๆ โรงงาน
 3มีกระบวนการผลิตและระบบบำบัดมลพิษที่ทันสมัย
 4มีระบบบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้นในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   เฉลย ข้อ 1
    
101 .' - '.52478 .' ' ข้อใดเรียงลำดับในการพิจารณาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
 1กำจัดทิ้ง บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่
 2ลดปริมาณ กำจัดทิ้ง บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ ขจัดการใช้
 3ขจัดการใช้ ลดปริมาณ นำกลับมาใช้ใหม่ บำบัด กำจัดทิ้ง .
 4บำบัด ลดปริมาณ นำกลับมาใช้ใหม่ กำจัดทิ้ง
   เฉลย ข้อ 3
    
102 .' - '.52479 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติการตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology)
 1โรงงานผลิตแก้วใช้วัสดุส่วนใหญ่ในประเทศ
 2โรงงานผลิตถ้วยชามเซรามิกส์ติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่น
 3โรงงานกระดาษมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ
 4โรงงานอาหารกระป๋องมีระบบควาบคุมการใช้น้ำในการล้างวัตถุดิบ .
   เฉลย ข้อ 4
    
103 .' - '.52480 .' ' ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม( environment aspect) หมายถึง
 1ส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม .
 2การแพร่กระจายของแหล่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
 3ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
 4ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบรุนแรง
   เฉลย ข้อ 1
    
104 .' - '.52481 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้องในการชี้บ่งและเข้าถึงข้อกำหนดด้านกฎหมาย
 1สามารถเลือกปฎิบัติได้
 2ไม่ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎหมาย
 3องค์กรไม่จำเป็นต้องส่งรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
105 .' - '.52482 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้องในระบบการควบคุมเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1มีการอนุมัติเอกสารก่อนการนำไปปฎิบัติใช้ .
 2ไม่ควรเก็บเอกสารไว้ ณ.จุดปฎิบัติงาน เพราะอาจเปื้อน
 3เอกสารภายนอกที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ต้องควบคุม
 4สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ
   เฉลย ข้อ 1
    
106 .' - '.52483 .' ' โรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้นิเกิลและตะกั่วในกระบวนการผลิต แต่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่าไม่มีการรายงานค่าของนิเกิลและตะกั่วดังกล่าว ค่า BOD ที่วัดได้ก็เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จงพิจารณาว่าข้อใดคือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการ์ณนี้
 1ไม่ได้เก็บบันทึก
 2ไม่มีผู้รับผิดชอบ
 3ไม่มีการปรับปรุง
 4ไม่ได้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำทิ้ง .
   เฉลย ข้อ 4
    
107 .' - '.52484 .' ' โครงการในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เกี่ยวกับภาชนะบรรจุนมสดที่วางขายในท้องตลาด ท่านคิดว่าควรสนับสนุนให้ใช้วัสดุชนิดใด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการผลิต พลังงานที่ใช้น้อยที่สุด และ มีอายุการใช้งานนาน
 1กล่องกระดาษเคลือบมัน
 2กระป๋องเคลือบดีบุก
 3ขวดแก้วที่ใช้ซ้ำได้
 4ขวดพลาสติกที่ใช้ซ้ำได้ .
   เฉลย ข้อ 4
    
108 .' - '.52485 .' ' การตรวจวัดเสียงโดยทั่วไป ข้อใดกล่าวถูก
 1การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่
 2การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24ชั่วโมงใด ๆ
 3การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
109 .' - '.52486 .' ' ช้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับ วิธีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
 1วิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน (DO) วิธีการตรวจสอบ Azide Modification
 2วิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) วิธีการตรวจสอบ Azide Modification .
 3วิเคราะห์ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน วิธีการตรวจสอบ Cadmium Reduction
 4วิเคราะห์แมงกานีส (Mn) วิธีการตรวจสอบ Atomic Absorption – Direct Aspiration
   เฉลย ข้อ 2
    
110 .' - '.52487 .' ' การเก็บน้ำตัวอย่างในภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักเก็บตัวอย่างตามข้อใด
 1ใส่ขวดแก้วสีชา เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 2ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดไนตริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 3ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดซัลฟูริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 4ใส่ขวด HDPE เติมกรดไนตริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส .
   เฉลย ข้อ 4
    
111 .' - '.52488 .' ' การทดลองด้วยวิธี Jar Test ทำการศึกษาหาปัจจัยในข้อใด
 1เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกตะกอน
 2ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกตะกอน
 3ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการตกตะกอน
 4ข้อ 2. และ ข้อ 3. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
112 .' - '.52489 .' ' ถ้าต้องการวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย ควรเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใด ที่แม่นยำมากที่สุด
 1Titration method
 2Atomic Absorption Spectrophotometer .
 3UV spectrophotometer
 4Colorimetric method
   เฉลย ข้อ 2
    
113 .' - '.52490 .' ' การเผาขยะมูลฝอย หรือของเสียอันตรายในเตาเผา (incinerator) จะทำภายใต้สภาวะ
 1อุณหภูมิต่ำและมีออกซิเจนในระบบ
 2อุณหภูมิสูงและมีออกซิเจนในระบบ .
 3อุณหภูมิต่ำและภายใต้สภาวะการขาดออกซิเจน
 4อุณหภูมิสูงและภายใต้สภาวะการขาดออกซิเจน
   เฉลย ข้อ 2
    
114 .' - '.52491 .' ' ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 หมายถึง
 1ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผู้ผลิตประกาศรับรองผลิตภัณฑ์ของตนเอง
 2ฉลากที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น
 3ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้ .
 4ฉลากสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
   เฉลย ข้อ 3
    
115 .' - '.52492 .' ' RoHS มีความหมายว่าอย่างไร
 1กฎและค่าความเข้มข้นของสารอันตรายต่อการใช้งาน
 2ข้อจำกัด/ข้อห้าม ของการใช้สารเสี่ยงอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ .
 3กฎและค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ
 4กฎและค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่มีผลต่อการทำงานในโรงงาน
   เฉลย ข้อ 2
    
116 .' - '.52493 .' ' แนวทางในการจัดการมลพิษที่กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม พยายามสร้างมาตรการจูงใจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการเงินการคลัง คือข้อใด
 1ค่าปล่อยมลพิษ (Emission change) .
 2การลดหย่อนภาษี (Tax allowance)
 3การให้เงินทุนที่ไม่ต้องจ่ายคืน (Grant)
 4ระบบมัดจำ-คืนเงิน (Deposit-Refund system)
   เฉลย ข้อ 1
    
117 .' - '.52494 .' ' ในการเทียบค่า GWP (Global Warming Point) ของแก๊สที่ปล่อยทิ้งจำพวก เช่น Methane, Nitrous oxide ข้อใดต่อไปนี้ เป็นค่าประมาณเทียบเท่าต่อ CO2
 12-25 , 280-300 .
 250, 260-280
 350 , 280-300
 437 , 200
   เฉลย ข้อ 1
    
118 .' - '.52495 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 1Throwaway process เป็นกระบวนการเพื่อบำบัด NOx ในระบบการเผาไหม้ .
 2การบำบัด SOx สามารถทำได้โดยปฏิกิริยา Hydrodesulfuization
 3การบำบัด SOx สามารถทำได้โดย claus process
 4การบำบัด CO2 สามารถทำได้โดย adsorption + chemical reaction
   เฉลย ข้อ 1
    
119 .' - '.52496 .' ' Adsorbent ที่ทำการบำบัดสารพิษอากาศแล้วจะต้องมีการจัดการอย่างไร
 1สะสมและนำไปฝังกลบ เนื่องจาก Adsorbent ถูกทำให้เป็นสารอันตรายแล้ว
 2ทำการ regenerate ด้วยน้ำ เพื่อนำเอา Adsorbent กลับมาใช้ใหม่
 3ทำการ regenerate ด้วยลมร้อน เพื่อนำเอา Adsorbent กลับมาใช้ใหม่ .
 4ทำการ regenerate ด้วยไอน้ำเพื่อนำเอา Adsorbent กลับมาใช้ใหม่
   เฉลย ข้อ 3
    
120 .' - '.52497 .' ' ระบบ Adsorption column จะมี packing ในหอดูดกลืน ถามว่าข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ packing
 1น้ำหนักน้อย – กลวง
 2มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก
 3ทนทานต่อสารเคมี – ราคาถูก
 4ราคาถูก – high liquid hold up .
   เฉลย ข้อ 4
    
121 .' - '.52498 .' ' การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์ควรจะเก็บทุกๆ จุดที่มีการปล่อยน้ำเสีย เพราะอะไร
 1เพื่อลดปริมาณน้ำเสียรวม
 2เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการออกแบบระบบบำบัดรวม
 3เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัด
 4ข้อ 1. และ ข้อ 3. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
122 .' - '.52499 .' ' วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษข้อใดถูกต้อง
 1แยกของเสียอันตรายจากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
 2ปรับความเที่ยงของเครื่องมือเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
 3ลดขนาดการผลิตให้เหมาะสมกับการจัดการของเสีย
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
123 .' - '.52513 .' ' ข้อใดจัดเป็นการจัดของเสียอันตราย
 1การลดปริมาณ
 2การคัดแยก
 3การขนส่ง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
124 .' - '.57007 .' '  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีค่าสารแขวนลอย (suspended solid) เท่าใด
 1ไม่มากกว่า 50 มก/ล. .
 2ไม่มากกว่า 60 มก/ล.
 3ไม่มากกว่า 65 มก/ล
 4ไม่มากกว่า 70 มก/ล
   เฉลย ข้อ 1
    
125 .' - '.57008 .' '  ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม มีค่า pH ของน้ำทิ้งอยู่ในช่วงเท่าไร
 12.0 - 4.5
 23.9 - 8.6
 35.5 - 9.0 .
 46.0 - 11.2
   เฉลย ข้อ 3
    
126 .' - '.57009 .' '  NTU คือหน่วยมาตรฐานสำหรับวัดค่าอะไรของน้ำเสีย
 1 ค่าการนำไฟฟ้า
 2 ค่าความขุ่น .
 3 ปริมาณสี
 4 ออกซิเจนละลายน้ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
127 .' - '.57010 .' '  ข้อใดไม่ใช้ หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 1 ป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางวัดหรือปล่อยให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่ผ่านระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 2 จัดทำรายงานการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและส่งให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมรับรอง
 3 เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในโรงงาน .
 4 จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ
   เฉลย ข้อ 3
    
128 .' - '.52520 .' ' สิ่งแวดล้อม หมายถึง
 1สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรา
 2สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรา
 3อากาศ น้ำ และดิน
 4สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและที่ถูกสร้างขึ้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
129 .' - '.52521 .' ' กระบวนการของ Pyrolysis กับ Combustion เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 1เป็นกระบวนการกำจัดของเสียด้วยความร้อน (thermal treatment) เหมือนกัน
 2Pyrolysis เป็นกระบวนการที่จำกัดออกซิเจน แต่ Combustion ต้องการออกซิเจนที่มากเพียงพอ
 3Pyrolysis เป็นกระบวนที่ใช้กำจัดของเสียที่เป็นของแข็ง แต่ Combustion เป็นกระบวนการที่ใช้กำจัดก๊าซเสีย
 4ข้อ 1 และ 2 ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
130 .' - '.52522 .' ' ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องของน้ำใต้ดิน
 1น้ำที่อยู่ใต้ชั้นผิวดินลงไป
 2น้ำที่อยู่ระหว่างช่องว่างของชั้นดินหรือหิน
 3น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่กรองด้วยชั้นของดิน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
131 .' - '.52523 .' ' ชั้นน้ำใต้ดินแบบเปิด (Unconfined aquifier) และแบบปิด (Confined aquifier) ต่างกันอย่างไร
 1น้ำใต้ดินแบบเปิดอยู่ในระดับตื้นกว่าแบบปิด
 2น้ำใต้ดินแบบเปิดมีมลพิษปนเปื้อนมากกว่าแบบปิด
 3น้ำใต้ดินแบบเปิดมีแร่ธาตุมากกว่าแบบเปิด
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
132 .' - '.52524 .' ' น้ำใต้ดินที่มีการเจาะมาใช้เป็นน้ำใต้ดินในชั้นใด
 1ชั้นให้น้ำแบบปิด
 2ชั้นให้น้ำแบบเปิด
 3ทั้งชั้นให้น้ำแบบเปิดและแบบปิด .
 4ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของชั้นดิน
   เฉลย ข้อ 3
    
133 .' - '.52525 .' ' ข้อใดเป็นคุณภาพของน้ำใต้ดิน
 1ขึ้นกับองค์ประกอบของดินหรือหินที่น้ำซึมผ่าน
 2ขึ้นกับสถานที่หรือชุมชนบนผิวดิน
 3ขึ้นกับฤดูกาล
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
134 .' - '.52528 .' ' ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
 1การทำให้เป็นกลาง
 2การปรับเสถียร
 3การกรองของแข็งแขวนลอยผ่านตะแกรง .
 4การออกซิเดชัน – รีดักชัน
   เฉลย ข้อ 3
    
135 .' - '.52533 .' ' Imhoff cone เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้วัดอะไร
 1organic solids
 2total solids
 3settable solids .
 4colloidal solids
   เฉลย ข้อ 3
    
136 .' - '.52534 .' ' กระบวนการบำบัดที่มีจุดประสงค์ในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เรียกว่า
 1Stabilization
 2Sterilization
 3Neutralization
 4Disinfection .
   เฉลย ข้อ 4
    
137 .' - '.52535 .' ' การกำจัดสิ่งสกปรกด้วยไขมันและน้ำมัน ควรเลือกใช้วิธีแบบใด จึงจะเหมาะมากที่สุด
 1Screening
 2Flocculation
 3Flotation .
 4Grit removal
   เฉลย ข้อ 3
    
138 .' - '.52536 .' ' ข้อใดไม่ใช่กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี
 1การตกตะกอนทางเคมี
 2การรวมตะกอนทางเคมี
 3ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน
 4การดูดซับ .
   เฉลย ข้อ 4
    
139 .' - '.52537 .' ' NTU คือหน่วยมาตรฐานของอะไร
 1ปริมาณของแข็งทั้งหมด
 2ค่าความขุ่น .
 3ปริมาณสี
 4ออกซิเจนละลายน้ำ
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
140 .' - '.52538 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใด ที่ต้องการตัวกลางในการยึดเกาะของแบคทีเรีย
 1oxidation pond
 2activated sludge
 3trickling filter .
 4anaerobic lagoon
   เฉลย ข้อ 3
    
141 .' - '.52539 .' ' ข้อใดไม่ใช่การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง
 1การกำจัดไนโตรเจนโดยใช้ปฏิกิริยา nitrification-denitrification
 2การกำจัดกลิ่นและสีโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
 3ระบบจานชีวภาพ (Rotating Biological Contractor) .
 4การกำจัดแอมโมเนียโดยวิธีการไล่ก๊าซ (gas stripping)
   เฉลย ข้อ 3
    
142 .' - '.52540 .' ' ระบบบำบัดชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน เกิดก๊าซใดเป็นองค์ประกอบหลัก
 1CH4 และ CO2 .
 2CHและ H2O
 3COและ H2O
 4CO2 และ H2
 5
   เฉลย ข้อ 1
    
143 .' - '.52541 .' ' อัตราส่วนระหว่าง BOD : N : P ควรมีค่าเท่ากับข้อใด จึงจะเหมาะสมต่อการดำรงชีพของแบคทีเรียของระบบบำบัดชีวภาพแบบใช้อากาศ
 1100 : 1.1 : 0.2
 2100 : 2.2 : 0.4
 3100 : 5 : 1 .
 4100 : 10 : 1
   เฉลย ข้อ 3
    
144 .' - '.52542 .' ' กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ ควรจะมีค่า pH เท่ากับเท่าใด
 14-5
 26-8 .
 39-11
 4ระดับ pH ไม่มีผลต่อกระบวนการบำบัด
   เฉลย ข้อ 2
    
145 .' - '.52544 .' ' ถ้าน้ำเสียประกอบด้วยโลหะเป็นจำนวนมาก ควรใช้วิธีการบำบัดแบบใดจึงจะเหมาะสม
 1การแลกเปลี่ยนไอออน
 2การตกตะกอนทางเคมี .
 3การบำบัดแบบชีวภาพ
 4ข้อ 1 และ 2 ถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
146 .' - '.52545 .' ' ในการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ สิ่งใดที่ใช้เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ
 1ระดับความเป็นด่างในรูปไบคาร์บอเนต
 2ระดับ pH
 3อัตราการผลิตมีเทน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
147 .' - '.52546 .' ' ข้อใดจัดเป็นวิธีการบำบัดหรือกำจัดของเสียอันตราย
 1การทำลายฤทธิ์ด้วยวิธีเคมี-ฟิสิกส์
 2การทำลายฤทธิ์ด้วยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง
 3การฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
148 .' - '.52547 .' ' ข้อใดคือแนวความคิด 5R สำหรับการลดปริมาณขยะมูลฝอย
 1Reuse, Recycle, Repair, Report และ Renew
 2Reduce, Reuse, Repair, Recycle และ Reject .
 3Reduce, Recycle, Repair, Report และ Reject
 4Reduce, Reuse, Renew, Review และ Reject
   เฉลย ข้อ 2
    
149 .' - '.52548 .' ' เก็บกระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก หรือขวดแก้ว นำกลับมาใช้อีกครั้ง เช่น ปลูกต้นไม้ ดัดแปลงเป็นของเล่น จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 1Reuse .
 2Report
 3Repair
 4Reject
   เฉลย ข้อ 1
    
150 .' - '.52549 .' ' สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFC ซึ่งแต่ก่อนใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการทำความเย็นนั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 1ทำลายชั้นโอโซน .
 2ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
 3ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก
 4ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศลดน้อยลง
   เฉลย ข้อ 1
    
151 .' - '.52550 .' ' การที่เราสังเกตเห็นว่าขยะมูลฝอยนั้นถ้าเก็บไว้เป็นระยะเวลานานๆ จะกลายเป็นสีดำ ทั้งนี้เกิดมาจากสารประเภทใด
 1Aminobutyric acid
 2Hydrogen sulfide
 3Methyl mercaptan
 4Metal sulfide .
   เฉลย ข้อ 4
    
152 .' - '.52551 .' ' อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมักควรมีค่าอยู่ในช่วงประมาณเท่าใด
 120-30 .
 240-50
 350-60
 460-70
   เฉลย ข้อ 1
    
153 .' - '.52552 .' ' ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ข้อใดไม่จัดเป็นวัตถุอันตราย
 1วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
 2วัตถุเรืองแสง .
 3วัตถุกัดกร่อน
 4วัตถุออกซิไดซ์
   เฉลย ข้อ 2
    
154 .' - '.52554 .' ' ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและตรวจวัดเป็นขั้นตอนใดในวงจร PDCA
 1คำนิยาม
 2การวางแผน
 3การปรับปรุง
 4การตรวจ .
   เฉลย ข้อ 4
    
155 .' - '.52555 .' ' กระดาษหนึ่งแผ่นควรเขียนให้ครบทั้งสองหน้า แล้วเก็บไว้ขายหรือพับถุงไว้ใช้อีก จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 1Reuse .
 2Report
 3Repair
 4Reject
   เฉลย ข้อ 1
    
156 .' - '.52556 .' ' สิ่งของชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จักรยาน ควรซ่อมแซมหรือแยกส่วนไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไป จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 1Reuse
 2Report
 3Repair .
 4Reject
   เฉลย ข้อ 3
    
157 .' - '.52557 .' ' การเลือกไม่ใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม หรือพลาสติก จัดเป็นแนวความคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยข้อใด
 1Reuse
 2Report
 3Repair
 4Reject .
   เฉลย ข้อ 4
    
158 .' - '.52558 .' ' ถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ดีควรมีลักษณะตรงตามข้อใด
 1มีฝาปิดมิดชิด
 2ทำความสะอาดง่าย
 3มีขาตั้งสูงจากพื้น 30 เซนติเมตร
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
159 .' - '.52559 .' ' ในการหาปริมาณความชื้นในขยะมูลฝอยตัวอย่าง จะต้องทำการอบขยะมูลฝอยตัวอย่างที่อุณหภูมิเท่าใด
 195 องศาเซลเซียส
 2100 องศาเซลเซียส
 3105 องศาเซลเซียส .
 4120 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 3
    
160 .' - '.52560 .' ' แก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งได้มาจากการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการใด
 1เผาด้วยอุณหภูมิสูงในเตาเผา
 2การหมักแบบใช้อากาศ
 3การหมักแบบไม่ใช้อากาศ .
 4กระบวนการไฮโดรไลซิส
   เฉลย ข้อ 3
    
161 .' - '.52561 .' ' การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการใดที่สามารถลดปริมาตรขยะมูลฝอยลงได้ถึงร้อยละ 75-95
 1การเผาด้วยอุณหภูมิสูงในเตาเผา .
 2การหมักแบบใช้อากาศ
 3การหมักแบบไม่ใช้อากาศ
 4กระบวนการไฮโดรไลซิส
   เฉลย ข้อ 1
    
162 .' - '.52562 .' ' Refuse Derived Fuel หรือ RDF มีความหมายตรงกับข้อใด
 1เชื้อเพลิงเหลวที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
 2เชื้อเพลิงแข็งที่ได้มาจากขยะมูลฝอย .
 3แก๊สเชื้อเพลิงที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
 4เชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ได้มาจากขยะมูลฝอย
   เฉลย ข้อ 2
    
163 .' - '.52564 .' ' ในการบำบัดน้ำขั้นตติยภูมิ (Tertiary Treatment) การกำจัดไนโตรเจนทำได้โดย
 1การทำให้ใสด้วยปูนขาว
 2การเติมคลอรีนเบรกพอยท์ .
 3การกลั่น
 4การเติมโอโซน
   เฉลย ข้อ 2
    
164 .' - '.52565 .' ' ข้อใดคือหน้าที่ของ Geotextile ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
 1ป้องกันไม่ให้น้ำชะมูลฝอยไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
 2ป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าไปในหลุมฝังกลับ
 3ป้องกันไม่ให้หลุมฝังกลบทรุดตัว
 4เป็นชั้นกรองของแข็งป้องกันไม่ให้ของแข็งไหลไปอุดท่อระบายน้ำที่วางอยู่ด้านล่างหลุม .
   เฉลย ข้อ 4
    
165 .' - '.52567 .' ' หน้าที่ของจุลชีพจำพวก Acid-former ในกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศคือข้อใด
 1ย่อยสลายสารอินทรีย์ไปเป็นกรดอินทรีย์ .
 2ย่อยสลายกรดอินทรีย์ไปเป็นกรดอนินทรีย์
 3ย่อยสลายกรดอินทรีย์ไปเป็นแก๊สมีเทน
 4ย่อยสลายกรดอนินทรีย์ไปเป็นแก๊สมีเทน
   เฉลย ข้อ 1
    
166 .' - '.52568 .' ' อุปกรณ์ Electrostatic precipitator มีข้อดีอย่างไร
 1มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอนุภาคมลพิษเล็กๆ .
 2ราคาถูก
 3สามารถที่จะควบคุม/จำกัด gaseous emission ได้ดี
 4เคลื่อนย้ายง่ายและใช้พื้นที่น้อย
   เฉลย ข้อ 1
    
167 .' - '.52569 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะสำหรับ Wet scrubber
 1สามารถใช้กับ pollutant ที่มีละอองน้ำประกอบอยู่ด้วย
 2เป็นการลดอุณหภูมิของมลพิษก่อนปล่อยออกโดยอัตโนมัติ
 3ใช้กับ pollution ที่มีความเป็นกรด, เบสไม่ได้ .
 4ใช้กับ pollution ที่มีโอกาสในการลุกติดไฟ, ระเบิดได้
   เฉลย ข้อ 3
    
168 .' - '.52571 .' ' ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดกลิ่นc
 1Wet scrubbing process
 2Chemical scrubbing process
 3Activated carbon-adsorption process
 4ข้อ 2 และ 3 ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
169 .' - '.52572 .' ' ข้อใดใช้ในการกำจัดกลิ่นจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
 1Water scrubber
 2Electrostatic precipitator
 3Activated carbon adsorption .
 4Packed bed absorption
   เฉลย ข้อ 3
    
170 .' - '.52573 .' ' ในกระบวนการ Absorption สำหรับกำจัดก๊าซพิษ ภายในหอจะบรรจุ Packing materials โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร
 1เพิ่มการกระจายตัวของของเหลวที่ไหลผ่าน
 2ทำให้ก๊าซกับของเหลวผสมกันได้ดี
 3ลดความดันที่เกิดขึ้นภายในหอ
 4เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลว .
   เฉลย ข้อ 4
    
171 .' - '.52574 .' ' การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้สารละลายปูนขาว (Ca(OH)2) วิธีดังกล่าวจัดว่าเป็นกระบวนการใด
 1Absorption .
 2Adsorption
 3Filtration
 4Scrubber
   เฉลย ข้อ 1
    
172 .' - '.52575 .' ' การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยทั่วไปใช้สารอะไร
 1น้ำ
 2ถ่านกัมมันต์
 3สารละลายปูนขาว .
 4สารละลายกรดเกลือ
   เฉลย ข้อ 3
    
173 .' - '.52576 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ที่อุตสาหกรรมใช้ในการบำบัดก๊าซพิษ
 1การดูดซับ (Adsorption)
 2การดูดกลืน (Absorption)
 3การเผาทำลาย (Incineration)
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
174 .' - '.52577 .' ' นอกจาก Activated Carbon แล้วสารใดที่นิยมมาใช้เป็นสารดูดซับ (Adsorbent)
 1Silica gel
 2Zeolite
 3Activated Alumina
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
175 .' - '.52579 .' ' ในการเก็บตัวอย่างในภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลาย จะต้องเติมสารเคมีอะไร
 1MnO4
 2Alkali Iodide Azide (AIA)
 3H2SO4
 4ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
176 .' - '.52580 .' ' ข้อใดคือเทคนิคที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันที่ละลายน้ำ
 1Stripping
 2วิธีชีววิทยา
 3Adsorption
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
177 .' - '.52581 .' ' Recycle หมายถึงอะไร
 1การกำจัดวัสดุที่เหลือใช้แล้ว
 2การลดปริมาณการใช้ของวัสดุ
 3การใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนของวัสดุ
 4การนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาผ่านกระบวนการ .
   เฉลย ข้อ 4
    
178 .' - '.52582 .' ' การรีไซเคิล (recycle) ตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานควรเลือกใช้วิธีใด
 1การกลั่น .
 2การกรอง
 3การระเหย
 4การตกตะกอน
   เฉลย ข้อ 1
    
179 .' - '.52583 .' ' ของเสียของแข็งในข้อใดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)ได้
 1เศษกระดาษ .
 2เศษหนังสัตว์
 3เศษผ้าฝ้าย
 4เศษยาง
   เฉลย ข้อ 1
    
180 .' - '.52584 .' ' ข้อใดเป็นการกำจัดขวดพลาสติก PET ที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ ที่ให้ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด
 1เอามาใช้ซ้ำ
 2นำมาหลอมขึ้นรูปใหม่
 3เผาให้ได้เชื้อเพลิงเหลว
 4แปรสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
181 .' - '.52585 .' ' ขยะพลาสติกข้อใดสามารถนำกลับมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้
 1พลาสติกทุกชนิด
 2PE PVC PP PS .
 3PVC PET PU EVA
 4PET PE PP PU
   เฉลย ข้อ 2
    
182 .' - '.52586 .' ' ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ชนิดใดต่อไปนี้ ไม่พบสัญลักษณ์รีไซเคิล
 1PE
 2PP
 3PU .
 4PET
   เฉลย ข้อ 3
    
183 .' - '.52587 .' ' จงคำนวณหาค่าพลังงานของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยบีทียูต่อปอนด์ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ C760H1980O374,7N12.75
 15,772 บีทียูต่อปอนด์ .
 26,772 บีทียูต่อปอนด์
 37,772 บีทียูต่อปอนด์
 48,772 บีทียูต่อปอนด์
   เฉลย ข้อ 1
    
184 .' - '.52588 .' ' สารละลายโทลูอีนซึ่งมีความเข้มข้นจำนวนหนึ่งได้ปนเปื้อนเข้าไปในระบบบำบัดน้ำชะ จงคำนวนณหาระยะเวลาที่โทลูอีนดังกล่าวถูกย่อยสลายจนมีความเข้มข้นลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากความเข้มข้นเริ่มต้น เมื่อสมมติให้กระบวนการย่อยสลายเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง และมีค่าคงที่อัตราเร็วในการย่อยสลายเท่ากับ 0.0665 ต่อชั่วโมง
 110.4 ชั่วโมง .
 2104 ชั่วโมง
 310.4 ปี
 4104 ปี
   เฉลย ข้อ 1
    
185 .' - '.52592 .' ' Baghouse filter แบบ shaker ถูกออกแบบให้กรอง 40,000 emf ของอากาศที่มี 10 grain ปนเปื้อนของฝุ่นแป้ง/ft3 อากาศ จงคำนวณหาจำนวนถุงกรอง ถ้าถุงกรองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 8 ฟุต กำหนดให้ค่าความเร็วในการป้อนฝุ่นแป้งเท่ากับ 2.5 ft/min
 116,000 ถุง
 21,580 ถุง .
 31,400 ถุง
 41,700 ถุง
   เฉลย ข้อ 2
    
186 .' - '.52593 .' '
 1เพิ่มขึ้น .
 2ลดลง
 3คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 4ไม่สามารถประเมินได้ ขึ้นกับประเภทของ gas
   เฉลย ข้อ 1
    
187 .' - '.52596 .' ' Langmuir isotherm ของ n-pentane บนถ่านกัมมันต์ ระบุว่าถ่านกัมมันต์สามารถรับ n-pentane 3.5 kg/100 kg Activated Carbon หากมี n-pentane ป้อนเข้าระบบ Adsorption column 0.808 kg/min โดยมีเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง จงหาปริมาณ Activated Carbon ที่ใช้ใน column
 11385 kg .
 21400 kg
 31750 kg
 41975 kg
   เฉลย ข้อ 1
    
188 .' - '.52597 .' ' ถังเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียมีความจุ V และมีอัตราการหมุนเวียนสลัดจ์เท่ากับ R โดยมีระยะเวลาในการกักกันสลัดจ์เท่ากับ SRT จงหาสมการในการหาอัตราการทิ้งสลัดจ์จากก้นถังตกตะกอน (F)
 1F= V /SRT
 2F= (V)(R)/ SRT
 3F= (V)(R)/(SRT)(1+R) .
 4F= (V)(R)/(SRT)(1-R)
   เฉลย ข้อ 3
    
189 .' - '.52598 .' ' ถังปฏิกิริยาแบบท่อ (Plug Flow Reactor) ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีค่า COD เท่ากับ 350 mg/day และอัตราการไหลของน้ำเสียเท่ากับ 250 m3/day โดยให้ค่าคงที่ของปฏิกริยาเป็น 0.7 mg/l.day ปฏิกิริยาเป็นอันดับศูนย์ และประสิทธิภาพในการบำบัดของถังเท่ากับ 85% จงหาขนาดของถัง
 1106,500 m3
 2106,250 m3 .
 3106,000 m3
 4105,000 m3
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
190 .' - '.52605 .' ' ข้อใดคือแนวความคิด 5R สำหรับการลดปริมาณขยะมูลฝอย
 1Reuse, Recycle, Repair, Report และ Renew
 2Reduce, Reuse, Repair, Recycle และ Reject .
 3Reduce, Recycle, Repair, Report และ Reject
 4Reduce, Reuse, Renew, Review และ Reject
   เฉลย ข้อ 2
    
191 .' - '.52620 .' ' ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าขึ้นอยู่ปัจจัยในข้อใด
 1อัตราการไหลของก๊าซ
 2ขนาดของอนุภาค
 3คุณสมบัติของก๊าซ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
192 .' - '.52621 .' ' ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและดำเนินการสำหรับเครื่องกรองใย (fabric filters)
 1การเลือกขนาดเส้นใย
 2วิธีการทำความสะอาด
 3ความดันลดที่ยอมรับได้
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
193 .' - '.52622 .' ' เครื่องเก็บฝุ่นชนิดใดต้องใช้ปริมาณน้ำมากที่สุด
 1Spray tower .
 2Cyclonic spray tower
 3Impingement scrubber
 4Venturi scrubber
   เฉลย ข้อ 1
    
194 .' - '.52623 .' ' ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
 1การทำให้เป็นกลาง
 2การลดอุณหภูมิของน้ำเสีย .
 3การทำให้เกิดตะกอน
 4การออกซิเดชัน – รีดักชัน
   เฉลย ข้อ 2
    
195 .' - '.52624 .' ' การวิเคราะห์น้ำเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ
 1ลักษณะของวิธีการบำบัดน้ำเสีย
 2ปริมาณน้ำเสีย
 3ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม .
 4อัตราการไหลของน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 3
    
196 .' - '.52634 .' ' ข้อใดคือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ
 1ทำปุ๋ยหมัก
 2เผาในเตาเผา
 3ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
197 .' - '.52635 .' ' การเลือกการกำจัดขยะแบบฝังกลบแบบกลบบนพื้นที่ (Area method) เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศอย่างไร
 1พื้นที่ราบ มีระดับน้ำใต้ดินสูง หรือต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อยไม่เกิน 1 เมตร .
 2พื้นที่ราบ มีระดับน้ำใต้ดินต่ำ อยู่ลึกกว่าผิวดินมาก
 3พื้นที่เป็นเนิน มีระดับน้ำใต้ดินสูง หรือต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อยไม่เกิน 1 เมตร
 4พื้นที่เป็นเนินมีระดับน้ำใต้ดินต่ำ อยู่ลึกกว่าผิวดินมาก
   เฉลย ข้อ 1
    
198 .' - '.52636 .' ' Brikollare Composting Process เป็นหมักขยะมูลฝอยแบบใด
 1หมักขยะมูลฝอยในท่อหมัก
 2หมักขยะมูลฝอยโดยกองบนพื้นราบ
 3หมักขยะมูลฝอยโดยผสมกากตะกอนจากการบำบัดน้ำทิ้ง .
 4หมักขยะมูลฝอยในถังหมักที่หมุนตลอดเวลา
   เฉลย ข้อ 3
    
199 .' - '.52637 .' ' เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Pyrolytic Incinerator) มีลักษณะการทำงานอย่างไร
 1มี 1 ขั้นตอน เป็นการเผาแบบไร้อากาศ
 2มี 1 ขั้นตอนเป็นการเผาแบบใช้อากาศมากเกินพอ
 3มี 2 ขั้นตอนเป็นการเผาแบบใช้อากาศมากเกินพอ จากนั้นเป็นการเผาแบบไร้อากาศ
 4มี 2 ขั้นตอนเป็นการเผาแบบไร้อากาศ จากนั้นเป็นการเผาแบบใช้อากาศมากเกินพอ .
   เฉลย ข้อ 4
    
200 .' - '.52638 .' ' หลักใหญ่ในการกำจัดน้ำทิ้งมี 3 วิธีเรียงลำดับวิธีการที่ถูกดังข้อต่อไปนี้
 1Chemical Unit Processes, Biological Unit Processes, and Physical Unit Processes
 2Biological Unit Processes, Chemical Unit Processes, and Physical Unit Processes
 3Physical Unit Processes, Chemical Unit Processes, and Biological Unit Processes .
 4Physical Unit Processes, Biological Unit Processes, and Chemical Unit Processes
   เฉลย ข้อ 3
    
201 .' - '.52639 .' ' ข้อใดเป็นวิธีการกำจัด Physical Unit Processes
 1Oil Separation .
 2Step aeration
 3Anaerobic treatment
 4Ion exchange
   เฉลย ข้อ 1
    
202 .' - '.52641 .' ' ระบบระบายน้ำแบบ Storm sewer เป็นระบบที่ใช้ในการระบายน้ำทิ้งประเภทใด
 1น้ำทิ้งจากบ้านเรือน
 2น้ำทิ้งจากฝนตก .
 3น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 4น้ำทิ้งจากทั้งข้อ 1 2 3
   เฉลย ข้อ 2
    
203 .' - '.52643 .' ' เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง มีอัตราการสูบน้ำ 400 แกลลอนต่อนาที ขนาดของท่อที่ใช้เท่ากับ 12 นิ้ว ค่า TSH (Total Static Head) เท่ากับ 100 ฟุต ความยาวของท่อเท่ากับ 1000 ฟุต จงคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการสูบน้ำต่อวัน กำหนดให้ 1. C = 100 2. ค่าไฟฟ้าเท่ากับ 0.75 kW h 3. ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำรวมทั้งมอเตอร์เท่ากับร้อยละ 65
 1210 บาทต่อวัน .
 2350 บาทต่อวัน
 3600 บาทต่อวัน
 4820 บาทต่อวัน
   เฉลย ข้อ 1
    
204 .' - '.52647 .' ' Coagulant Process มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 1การทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น
 2การทำให้เกิดการตกตะกอนของสารโดยวิธีทางเคมี .
 3การแลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารในน้ำทิ้ง
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
205 .' - '.52652 .' ' จากข้อมูลข้างล่างนี้ จงคำนวณอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์  กำหนดอัตราการไหลเข้าของน้ำทิ้ง 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ค่า BOD ของน้ำทิ้งขาเข้า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร - ค่าของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในสลัดจ์ (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid: MLVSS) ในถังเติมอากาศ 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปริมาตรถังเติมอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร
 10.44 kg of BOD / kg of MLVSS day
 20.33 kg of BOD / kg of MLVSS day .
 30.22 kg of BOD / kg of MLVSS day
 40.11 kg of BOD / kg of MLVSS day
   เฉลย ข้อ 2
    
206 .' - '.52653 .' ' จากข้อมูลข้างล่างนี้ จงคำนวณค่าของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในสลัดจ์ (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid: MLVSS) ในถังเติมอากาศ - อัตราการไหลของน้ำทิ้ง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ค่า BOD ของน้ำทิ้งขาเข้า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปริมาตรถังเติมอากาศ 300 ลูกบาศก์เมตร - อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ 0.2 kg of BOD / kg of MLVSS day
 11,337 มิลลิกรัมต่อลิตร
 21,447 มิลลิกรัมต่อลิตร
 31,557 มิลลิกรัมต่อลิตร
 41,667 มิลลิกรัมต่อลิตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
207 .' - '.52654 .' ' จงคำนวณค่า BOD ที่ออกจากระบบสระเติมอากาศจากข้อมูลข้างล่างนี้ - อัตราน้ำทิ้งเข้าระบบ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ค่า BOD ของน้ำทิ้งขาเข้า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปริมาณ BOD ที่กำจัดได้ 0.15 กิโลกรัม BOD ต่อ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ปริมาตรของสระเติมอากาศ 1000 ลูกบาศก์เมตร
 125.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 219.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 312.5 มิลลิกรัมต่อลิตร .
 430.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
   เฉลย ข้อ 3
    
208 .' - '.52656 .' ' ข้อใดไม่ใช่กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งทางเคมี
 1Precipitation
 2Neutralization
 3Activated Sludge .
 4Ion Exchange
   เฉลย ข้อ 3
    
209 .' - '.52658 .' ' เครื่องแคลอรีมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อะไร
 1ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 2ปริมาณของก๊าซอันตราย
 3ปริมาณความร้อน .
 4ปริมาณสารทั้งหมด
   เฉลย ข้อ 3
    
210 .' - '.52659 .' ' ข้อใดคือข้อดีของการฝังกลบ
 1ระบบไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก เหมาะแก่การดำเนินงาน .
 2สถานที่ต้องตั้งอยู่ห่างจากย่านชุมชน
 3ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่
 4ราคาแพง
   เฉลย ข้อ 1
    
211 .' - '.52660 .' ' ข้อใดเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางในการลดปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย
 1นำกลับมาใช้ใหม่ .
 2เผาไฟ
 3ฝังดิน
 4ทิ้งน้ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
212 .' - '.52661 .' ' ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของวิธีการเผาขยะในเตาเผา
 1ค่าลงทุน และดำเนินงานสูง
 2ก่อให้เกิดมลพิษได้ ถ้าระบบไม่สมบรูณ์
 3ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาที่ตั้ง และการขนส่ง .
 4ต้องใช้ผู้ดำเนินงานที่มีความชำนาญสูง
   เฉลย ข้อ 3
    
213 .' - '.52662 .' ' ก๊าซที่พบบ่อยๆในน้ำเสียได้แก่
 1ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ .
 2ไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
 3ไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 4ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 1
    
214 .' - '.52663 .' ' ข้อใดคือความสามารถในการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำได้สูงที่สุด
 1อุณหภูมิต่ำ ความดันสูง ความเข้มข้นของเกลือต่ำ .
 2อุณหภูมิต่ำ ความดันสูง ความเข้มข้นของเกลือสูง
 3อุณหภูมิต่ำ ความดันต่ำ ความเข้มข้นของเกลือต่ำ
 4อุณหภูมิสูง ความดันสูง ความเข้มข้นของเกลือต่ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
215 .' - '.52665 .' ' อาการต่อไปนี้เป็นอาการของผู้ได้รับสารชนิดใด “เจ็บตามกระดูก ปวดหัว ปวดท้อง ชาตามร่างการ บวมตามแขน และขา มือเท้าไม่มีแรง”
 1ปรอท
 2ทองแดง
 3แคดเมียม
 4ตะกั่ว .
   เฉลย ข้อ 4
    
216 .' - '.52668 .' ' Static Composting System ต่างจาก Windrow System อย่างไร
 1Static Composting System มีการระบายอากาศ โดยยกฐานขึ้นก่อนกองขยะมูลฝอย .
 2Windrow System มีการระบายอากาศ โดยยกฐานขึ้นก่อนกองขยะมูลฝอย
 3Static Composting System ทำงานในระบบถังหมุน
 4Windrow System ทำงานในระบบถังหมุน
   เฉลย ข้อ 1
    
217 .' - '.52670 .' ' ข้อใดคือข้อเสียของการฝังกลบ เมื่อเทียบกับการเผาขยะมูลฝอย
 1เกิดกลิ่น และขยะมีจำนวนมาก .
 2เกิดปุ๋ยหมักธรรมชาติ
 3เกิดก๊าซที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 4ทำลาย Pathogenic microorganism
   เฉลย ข้อ 1
    
218 .' - '.52671 .' ' ก๊าซที่ได้จากการฝังกลบขยะ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือ
 1ก๊าซมีเทน .
 2ก๊าซออกซิเจน
 3ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 4ก๊าซไนโตรเจน
   เฉลย ข้อ 1
    
219 .' - '.52672 .' ' ข้อใดไม่ใช่ค่าดรรชนีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำชำระล้างมูลฝอย และน้ำทิ้งหลังการบำบัด
 1Chloride
 2Hardness .
 3BOD
 4COD
   เฉลย ข้อ 2
    
220 .' - '.52673 .' ' สารในข้อใด เมื่อได้รับแล้วมีผลทำให้เป็นโรคอิไต-อิไต
 1แคดเมียม .
 2ตะกั่ว
 3ปรอท
 4ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.
   เฉลย ข้อ 1
    
221 .' - '.52674 .' ' น้ำทิ้งของโรงงานสี แบตเตอรี ท่านจะพบสารเคมีอะไร
 1ตะกั่ว และ แคดเมียม .
 2ตะกั่ว และ เหล็ก
 3แคดเมียม และ ปรอท
 4แคดเมียม และเงิน
   เฉลย ข้อ 1
    
222 .' - '.52676 .' ' ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) สารโลหะหนักประเภทปรอทต้องไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 10.0005มิลลิกรัมต่อลิตร
 20.005 มิลลิกรัมต่อลิตร .
 30.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
 40.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
   เฉลย ข้อ 2
    
223 .' - '.52677 .' ' ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) กำหนดค่า BOD ไว้ไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 110 มิลลิกรัมต่อลิตร
 220 มิลลิกรัมต่อลิตร .
 330 มิลลิกรัมต่อลิตร
 440 มิลลิกรัมต่อลิตร
   เฉลย ข้อ 2
    
224 .' - '.52678 .' ' Eutrophication เป็นปรากฏการณ์อะไร
 1ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำขาดสารอาหาร มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก) และสัตว์น้ำตายลงอย่างรวดเร็ว
 2ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำมีธาตุฟอสฟอรัส และไนโตรเจนสูง มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก)เติบโตอย่างรวดเร็ว .
 3ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำขาดออกซิเจน มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก) และสัตว์น้ำตายลงอย่างรวดเร็ว
 4ปรากฏการณ์ที่แหล่งน้ำมีออกซิเจนสูง มีผลทำให้ แพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายขนาดเล็ก)เติบโตอย่างรวดเร็ว
   เฉลย ข้อ 2
    
225 .' - '.52679 .' ' ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ
 1ของแข็งแขวนลอย
 2สี และ ความขุ่น
 3อุณหภูมิ
 4การเจริญเติบโตของสัตว์ และพืชสีเขียวในน้ำ .
   เฉลย ข้อ 4
    
226 .' - '.52680 .' ' ข้อใดคือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และปูนซีเมนต์
 1สี สารแขวนลอย น้ำทิ้งเป็นเบส .
 2สี สารแขวนลอย น้ำทิ้งเป็นกรด
 3แอมโมเนีย สารประกอบอินทรีย์ สี น้ำทิ้งเป็นกรด
 4แอมโมเนีย สารประกอบอินทรีย์ สี น้ำทิ้งเป็นเบส
   เฉลย ข้อ 1
    
227 .' - '.57050 .' '  ขั้นตอนการบำบัดแบบตติยภูมิ (Tertiary treatment) จุดประสงค์เพื่ออะไร
 1 ปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย
 2 ปรับค่าพีเอช
 3 กำจัดสารพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส .
 4 ควบคุมค่าบีโอดีไม่เกิน 1,000 มก./ล.
   เฉลย ข้อ 3
    
228 .' - '.57051 .' ' จงหาค่า BOD5 ของน้ำเสีย โดยการเติมน้ำเสียปริมาตร 15 ml ลงในขวด BOD ขนาด 300 ml และปรับปริมาตรจนเท่ากับปริมาตรขวด ทำการวัดค่า dissolved oxygen (DO) ในวันที่เก็บตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 8 mg/l และอีก 5 วันต่อมามีค่าเป็น 2 mg/l
 1120 mg/l .
 2220 mg/l
 3320 mg/l
 4420 mg/l
   เฉลย ข้อ 1
    
229 .' - '.57052 .' ' ค่า BOD5 ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge ) ควรมีค่าเท่าไร
 1BOD5 < 500 mg / L
 2500 <BOD5 < 1,000 mg / L
 3BOD5 < 1,000 mg / L .
 4BOD5 > 1,000 mg / L
   เฉลย ข้อ 3
    
230 .' - '.57053 .' ' กระบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอน Equalization ทำหน้าที่อะไร
 1 กำจัดพวกโลหะหนัก
 2 ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
 3 ปรับความเข้มข้นและอัตราการไหลให้คงที่ .
 4 ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
231 .' - '.57054 .' ' การทดลองหาปริมาณของแข็งในน้ำเสีย โดยการนำน้ำเสียมา 100 ml เทลงใน crucible แล้วนำไประเหยแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 108 oC จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6666 g แล้วนำ crucible ไปเผาที่อุณหภูมิ 550 oC ในเตาเผาจนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6444 g กำหนดให้น้ำหนักของ crucible 48.6212 g จงคำนวณหาค่า Total Solid (TS)
 1444 mg/l
 2454 mg/l .
 3464 mg/l
 4474 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
232 .' - '.57055 .' ' การทดลองหาปริมาณของแข็งในน้ำเสีย โดยการนำน้ำเสียมา 100 ml เทลงใน crucible แล้วนำไประเหยแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 108 oC จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6666 g แล้วนำ crucible ไปเผาที่อุณหภูมิ 550 oC ในเตาเผาจนกระทั่งน้ำหนักคงที่ ชั่งได้น้ำหนัก 48.6444 g กำหนดให้น้ำหนักของ crucible 48.6212 g จงคำนวณหาค่า Total Volatile Solid (TVS)
 1111 mg/l
 2222 mg/l .
 3333 mg/l
 4449 mg/l
   เฉลย ข้อ 2
    
233 .' - '.57056 .' ' ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนบำบัดตะกอนเร่ง (activated sludge) คือเท่าไร
 13.5 - 5.5
 25.5 - 6.5
 36.5 - 8.5 .
 48.5 - 9.5
   เฉลย ข้อ 3
    
234 .' - '.57057 .' ' โดยทั่วไปกระบวนการบำบัดน้ำเสียมีขั้นตอนเรียงลำดับอย่างไร
 1 grit chamber  Equalization  bar screen   Neutralization
 2 Bar screen   Equalization  Neutralization  Coagulation .
 3 Neutralization   Equalization   grit chamber  Flocculation
 4 Equalization   Neutralization   bar screen   grit chamber
   เฉลย ข้อ 2
    
235 .' - '.57058 .' '  วิธีใดไม่ใช่วิธีการกำจัดน้ำออกจากสลัดจ์ (Sludge dewatering)
 1 Centrifugation
 2 Drying
 3 Filtration
 4 Digestion .
   เฉลย ข้อ 4
    
236 .' - '.57059 .' ' ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนบำบัดตติยภูมิ(Tertiary – treatment)
 1 การปรับค่าพีเอช .
 2 การกำจัดพวกโลหะหนัก
 3 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
 4 การเปลี่ยนสารอินทรีย์พวกไนโตรเจนเป็นก๊าซไนโตรเจน
   เฉลย ข้อ 1
    
237 .' - '.57060 .' '  ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ขั้นตอนใดเป็นการลดค่า BOD ได้มากที่สุด
 1 Filtration
 2 Anaerobic treatment .
 3 Aerated lagoon
 4 Activated sludge
   เฉลย ข้อ 2
    
238 .' - '.57061 .' ' สาร Coagulant ที่เติมลงไปในน้ำเสีย ควรมีคุณสมบัติของสารตามข้อใด
 1 Trivalent cation .
 2 สามารถละลายในช่วง pH ที่เป็นกลาง
 3เป็นกรด
 4ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
   เฉลย ข้อ 1
    
239 .' - '.57062 .' ' ขั้นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นไนเตรทในสภาวะแบบใช้ออกซิเจนเรียกว่ากระบวนการนี้ว่า
 1 Nitrification .
 2 Denitrification
 3 Hydrocracking
 4 Incineration
   เฉลย ข้อ 1
    
240 .' - '.57063 .' '  ขั้นตอน Neutralization ในระบบบำบัดน้ำเสียทำหน้าที่อะไร
 1ปรับอัตราการไหลให้คงที่
 2ปรับความเข้มข้นให้คงที่
 3กำจัดแบคทีเรีย
 4ปรับค่าพีเอช .
   เฉลย ข้อ 4
    
241 .' - '.57064 .' ' ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใด ที่ต้องการตัวกลางให้แบคทีเรียยึดเกาะ
 1 oxidation pond
 2 activated sludge
 3 trickling filter .
 4 anaerobic lagoon
   เฉลย ข้อ 3
    
242 .' - '.57065 .' ' ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง(activated sludge) ประกอบด้วย 2 ถัง มีอะไรบ้าง
 1 Grit chamber และ Primary settling tank
 2 Neutralization tank และ Primary settling tank
 3 Trickling filter และ Secondary Settling tank
 4 Aeration tank และ Secondary Settling tank .
   เฉลย ข้อ 4
    
243 .' - '.57066 .' '  การกำจัดไขมันและน้ำมันในระบบบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 1 ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 1 Flocculation
 2 Sedimentation
 3 Flotation .
 4 Grit Chamber
   เฉลย ข้อ 3
    
244 .' - '.57067 .' '  การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียนั้นค่า Hydraulic retention time (HRT) และค่า Solid retention time (SRT) ควรมีค่าเท่าใด
 1 HRT > SRT
 2 SRT > HRT .
 3 SRT = HRT
 4ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำเสีย
   เฉลย ข้อ 2
    
245 .' - '.63533 .' ' จงคำนวณหาปริมาณสังกะสีที่ปล่อยออกในแต่ละวันในหน่วย lbs จาก electroplater ถ้าอัตราการไหลของน้ำเสียเป็น 8000 แกลลอนต่อวัน และมีปริมาณสังกะสี 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร
กำหนดให้ 1 lb = 453. 59 grams
 1160 lbs
 20.16 lbs .
 31.6 lbs
 40.016 lbs
   เฉลย ข้อ 2
    
246 .' - '.63534 .' '
ระบบบำบัดทำการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบเป็นโลหะในอัตรา 12,500 กรัมต่อวัน โดยมีความเข้มข้นของสังกะสีขาเข้าเป็น 5,248 ug/l ถ้าความเข้มข้นของสังกะสีในน้ำเสียขาออกเป็น 125 
มี pH 8.25 จงหาประสิทธิภาพการบำบัดสังกะสี 
 1ร้อยละ 90 
 2ร้อยละ 41
 3ร้อยละ 98 .
 4ร้อยละ 84
   เฉลย ข้อ 3
    
247 .' - '.52681 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นอากาศเสียที่เกิดจากรถยนต์
 1CO, SO2, Hydrocarbon และ ฝุ่น .
 2CO2, Hydrocarbon, NH3 และไอน้ำ
 3CO2, Hydrocarbon, N2 และ CO2
 4CO, SO2, NH3 และ ฝุ่น
 5
   เฉลย ข้อ 1
    
248 .' - '.52682 .' ' สารใดในคำตอบต่อไปนี้มีสารที่ไม่มีผลต่อการลดลงของชั้นโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์
 1CFCs และ Methyl Bromide
 2Carbon tetrachloride และ CFCs
 3Methyl Bromide และ CFCs
 4Methyl Iodide และ CFCs .
   เฉลย ข้อ 4
    
249 .' - '.52683 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) 
 1ปริมาณต้นไม้บนโลกลดลง
 2ปริมาณอัลตราไวโอเลตผ่านมายังโลกมาก
 3ใช้สเปรย์ และโฟมเป็นจำนวนมาก
 4ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่นๆ ดูดซับพลังงานความร้อนไว้ .
   เฉลย ข้อ 4
    
250 .' - '.52684 .' ' ปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) เกี่ยวข้องกับข้อใด
 1ก๊าซพิษเกิดมากขึ้น
 2ปริมาณขยะพิษเพิ่มขึ้น
 3อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น .
 4พลังงานในโลกขาดแคลน
   เฉลย ข้อ 3
    
251 .' - '.52685 .' ' ข้อใดเป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect)
 1ความแห้งแล้ง
 2น้ำท่วมเพิ่มขึ้น
 3ปรากฏการณ์เอลนิโญ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
252 .' - '.52686 .' ' สารชนิดใดที่ศักยภาพในการทำให้โลกร้อน(Global Warming Potential) มากที่สุด
 1methane
 2Carbon dioxide
 3Sulfur hexafluoride .
 4Nitrous oxide
   เฉลย ข้อ 3
    
253 .' - '.52688 .' ' สารใดต่อไปนี้มีผลต่อการทำลายชั้นโอโซนของโลก
 1สารตะกั่ว
 2ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 3ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน .
 4ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 3
    
254 .' - '.52689 .' ' ผลกระทบดังต่อไปนี้ไม่ได้เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการถูกทำลายของชั้นโอโซนในบรรยากาศของชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere)
 1ทำให้คนเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น
 2ทำให้โลกร้อนขึ้น .
 3ทำให้วัสดุที่ทำจากพอลิเมอร์สังเคราะห์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 4ทำให้คนเป็นต้อกระจกมากขึ้น
   เฉลย ข้อ 2
    
255 .' - '.52690 .' ' กิจกรรมใดดังต่อไปนี้ทำให้เกิดก๊าซเรื่อนกระจกมากขึ้น
 1ปิดไฟที่ไม่จำเป็นต้องใช้
 2ขับรถส่วนตัวมาทำงาน .
 3การลดการเผาป่า และตอซัง
 4เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
   เฉลย ข้อ 2
    
256 .' - '.52691 .' ' สนธิสัญญาเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องใด
 1การแก้ปัญหาโลกร้อน .
 2การแก้ปัญหาป่าไม้
 3การแก้ปัญหาภัยพิบัติ
 4การแก้ปัญหาก๊าซพิษ
   เฉลย ข้อ 1
    
257 .' - '.52692 .' ' ระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic treatment system) จะได้ก๊าซอะไรออกมาเพื่อสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้
 1CH4 .
 2CO
 3CO2
 4NH3
 5
   เฉลย ข้อ 1
    
258 .' - '.52693 .' ' มลพิษทางอากาศประเภทสารอินทรีย์ระเหย มีต้นกำเนิดจากข้อใด
 1โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน
 2โรงงานย้อมผ้า
 3โรงงานผลิตปูนซิเมนต์
 4โรงงานผลิตสีทาบ้าน .
   เฉลย ข้อ 4
    
259 .' - '.52694 .' ' ข้อใดเป็นองค์ประกอบของก๊าซพิษจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี
 1ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 2ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 3แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์
 4สไตรีน เบนซีน .
   เฉลย ข้อ 4
    
260 .' - '.52696 .' ' จงเรียงลำดับเชื้อเพลิงที่เกิดเขม่าคาร์บอนจากน้อยไปหามาก
 1ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันก๊าด ถ่านหิน .
 2ถ่านหิน น้ำมันก๊าด ก๊าซธรรมชาติ
 3น้ำมันก๊าด ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
 4ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันก๊าด
   เฉลย ข้อ 1
    
261 .' - '.52698 .' ' ก๊าซพิษในข้อใดที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไนตริกออกไซด์ (NO) กับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์
 1ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
 2ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) .
 3ไดไนโตรเจน เพนทอกไซด์ (N2O5)
 4ไดไนโตรเจน ไตรทอกไซด์ (N2O3)
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
262 .' - '.52700 .' ' ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฝุ่นละเอียด (PM2.5)
 1เกิดจากควันเสียของรถยนต์
 2เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน
 3มีมากบริเวณโรงบดหิน
 4ข้อ 1 และ 2  ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
263 .' - '.52701 .' ' สารโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์ (Photochemical oxidant) เป็นสารที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกับก๊าซออกไซด์ของไนตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารใดต่อไปนี้เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าว
 1แอมโมเนีย
 2คาร์บอนไดออกไซด์
 3ไนโตรเจน
 4โอโซน .
   เฉลย ข้อ 4
    
264 .' - '.52703 .' ' ข้อใดเป็นการลดมลพิษทางอากาศในการเผาไหม้ที่ต้นเหตุ
 1ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีสารปนเปื้อนของซัลเฟอร์และไนโตรเจน .
 2ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดสารพิษ
 3ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
 4ใช้ออกซิเจนบริสุทธิในการเผาไหม้
   เฉลย ข้อ 1
    
265 .' - '.52705 .' ' สารในข้อใดทำให้เกิด photochemical smog
 1ไฮโดรคาร์บอน กับ โอโซน
 2ไฮโดรคาร์บอน กับ ออกไซด์ของไนโตรเจน .
 3ไฮโดรคาร์บอน กับ ออกไซด์ของซัลเฟอร์
 4ไฮโดรคาร์บอน กับ คาร์บอนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 2
    
266 .' - '.52707 .' ' ผลกระทบของฝนกรด คือข้อใด
 1ทำให้แหล่งน้ำเป็นกรด
 2ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ
 3วัสดุเกิดการกัดกร่อน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
267 .' - '.52708 .' ' ข้อใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องฝนกรด
 1ควบคุมการปล่อยสารออกจากแหล่งโดยตรง
 2กำจัดสารซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในเชื้อเพลิง
 3ใช้หินแคลเซียมคาร์บอเนตในพื้นที่ที่มีปัญหา
 4ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
268 .' - '.52710 .' ' ข้อใดคือปัจจัยในการเลือกเครื่องมือดักจับฝุ่นละออง
 1ประสิทธิภาพที่ต้องการ
 2คุณสมบัติของก๊าซที่ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่
 3คุณสมบัติของอนุภาคฝุ่นละออง
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
269 .' - '.52711 .' ' ข้อดีของห้องตกตะกอน(Setting Chamber)คือข้อใด
 1ประสิทธิภาพสูงในการเก็บอนุภาคขนาดเล็ก
 2ค่าบำรุงรักษาต่ำ
 3สามารถดักจับฝุ่นละอองโดยไม่ต้องใช้น้ำ
 4ข้อ 1. และ ข้อ 3. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
270 .' - '.52712 .' ' ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไซโคลนในการกำจัดฝุ่น
 1ขนาดของอนุภาค
 2ความเร็วของก๊าซ
 3ความหนาแน่นของอนุภาค
 4ความกว้างของตัวไซโคลน .
   เฉลย ข้อ 4
    
271 .' - '.52715 .' ' ข้อใดที่ไม่ได้เป็นสารพิษจากไอเสียรถยนต์
 1สารอินทรีย์ระเหย
 2CO
 3ฝุ่นขนาดเล็ก
 4แอมโมเนีย .
 5
   เฉลย ข้อ 4
    
272 .' - '.52716 .' '  PM10 คือค่าอะไร
 1ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็ก ที่มีอนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน .
 2ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็ก ที่มีอนุภาคใหญ่กว่า 10 ไมครอน
 3ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็ก ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4ปริมาณของฝุ่นขนาดเล็กที่วัดได้ ในช่วงระยะเวลา 10 นาที
   เฉลย ข้อ 1
    
273 .' - '.52717 .' ' ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศสำหรับปริมาณ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทยจะต้องมีค่าไม่เกิน
 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร .
 4140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 5
   เฉลย ข้อ 3
    
274 .' - '.52718 .' ' ในชั้นบรรยากาศจะประกอบด้วยแก๊ส และ ละอองลอย แขวนลอยอยู่  สารเหล่านั้นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีสารใดบ้างที่ไม่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธรรมชาติ
 1ไอน้ำ
 2คาร์บอนไดออกไซด์
 3มีเทน
 4CFCs .
   เฉลย ข้อ 4
    
275 .' - '.52720 .' ' การลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้กระบวนการใดได้
 1Hydrogenation
 2Dehydrogenation
 3Hydrodesulfurization .
 4Hydrocracking
   เฉลย ข้อ 3
    
276 .' - '.52722 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยของการกระจายตัวของ pollution ในอากาศ
 1ระดับความสูง
 2สเถียรภาพของอากาศ
 3ความเร็วลม
 4อุณหภูมิ .
   เฉลย ข้อ 4
    
277 .' - '.52725 .' ' Cyclone ทำงานที่อัตราการไหล 150 m3/min แล้วพบว่าค่าประสิทธิภาพการดักฝุ่น(a) เท่ากับ 68.1% จงหาว่าหากอัตราการไหลเข้าของอากาศ-ฝุ่น 200 m3/min
จะมีค่าประสิทธิภาพการดักฝุ่นเปลี่ยนไปอย่างไร กำหนดให้  Q = flow rate   pt = fractional penetration = 1 -a     โดยที่   pt2 = pt1 *(Q1/Q2)0.5   

 168.1%
 290.6%
 351.0%
 472.0% .
   เฉลย ข้อ 4
    
278 .' - '.52726 .' '
 1<20%
 220%
 360%
 475.5% .
   เฉลย ข้อ 4
    
279 .' - '.52727 .' ' Cyclone 2 ตัว ต่อแบบอนุกรม ตัวที่ 1 มีประสิทธิภาพ 80% ขณะที่ตัวที่ 2 มีประสิทธิภาพ 42% จงคำนวณหาประสิทธิภาพรวมของการดักมลพิษอากาศนี้
 166.4%
 288.4% .
 346.4%
 411.6%
   เฉลย ข้อ 2
    
280 .' - '.52730 .' ' จงหาปริมาณอากาศตามสัดส่วนมวลสารสัมพันธ์ที่ใช้ในการเผาไหม้แก๊สมีเทนในหน่วยกรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
กำหนดให้ CxHy + (x+(y/4))O2 + N2 → xCO2 + (y/2) H2O + N2
โดยทีในอากาศจะมีไนโตรเจน 3.76 โมล ทุกๆ 1 โมลของออกซิเจน
 115.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
 216.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
 317.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน .
 418.2 กรัมอากาศต่อกรัมมีเทน
   เฉลย ข้อ 3
    
281 .' - '.52733 .' ' ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารมลพิษอากาศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants)
 1ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ .
 2ก๊าซโอโซนจากปฏิกิริยาที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ
 3ไอกรดซัลฟิวริกจากการปฏิกิริยาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศกับความชื้นที่เพียงพอ
 4สารอัลดีไฮด์จากปฏิกิริยาของโอโซนกับสารไฮโดรคาร์บอนในอากาศ
   เฉลย ข้อ 1
    
282 .' - '.52734 .' ' ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารมลพิษอากาศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants).
 1เขม่าควันดำที่เกิดจากไฟป่า
 2ละอองยาฆ่าแมลงจากการฉีดของชาวสวน
 3ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์
 4ก๊าซโอโซนที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ  .
   เฉลย ข้อ 4
    
283 .' - '.52735 .' ' ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
 1คาร์บอนมอนนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง
 2คาร์บอนมอนนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
 3ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ
 4ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่มีออกซิเจนปริมาณจำกัด  .
   เฉลย ข้อ 4
    
284 .' - '.52736 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝนกรด
 1ฝนกรดที่เกิดขึ้นมีส่วนผสมของกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก
 2ฝนกรดที่เกิดขึ้นมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์เป็นสารตั้งต้น
 3ฝนกรดคือฝนที่มีค่า pH < 5.6
 4ฝนกรดคือฝนที่มีค่า pH < 7 .
   เฉลย ข้อ 4
    
285 .' - '.52737 .' ' การออกแบบ Packed tower สำหรับบำบัดมลพิษทางอากาศ อยู่ภายใต้สมมติฐานอะไร
 1ความร้อนไม่มีผลต่อการดูดกลืน
 2ความสมดุลระหว่างเฟสเป็นไปตามกฎเฮนรี่
 3การถ่ายเททั้งสองเฟสเป็นไปตามทฤษฎีเรื่องเยื่อสองชั้น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
286 .' - '.57014 .' ' เครื่องมือทึ่ใช้เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (gas sampling) จะต้องปรับอัตราการไหลของอากาศเข้าเครื่องมือด้วยความเร็วที่ถูกเรียกว่าอะไร
 1 Isobar
 2 Isostere
 3 Isotherm
 4 Isokinetic .
   เฉลย ข้อ 4
    
287 .' - '.57015 .' ' เครื่องมือที่ใช้วัดควันดำหรือเขม่า (smoke) ที่ปล่อยออกจากปล่องควันเรียกว่าอะไร
 1 Hi - volume air sampler
 2 Stack sampler
 3 Ringlemann scale .
 4 Anderson air sampler
   เฉลย ข้อ 3
    
288 .' - '.52759 .' ' ก๊าซใดต่อไปนี้เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
 1H2S
 2CO2
 3CH4
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
289 .' - '.52760 .' ' การนำหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology) มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์อะไร
 1ลดต้นทุนการผลิต
 2พัฒนาองค์กรและพนักงาน
 3ลดการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
290 .' - '.52761 .' ' ข้อใดเป็นคุณสมบัติของขยะที่เหมาะสมสำหรับนำมากำจัดโดยวิธีการย่อยสลาย
 1ขยะชีวภาพทุกชนิด
 2ขยะที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติภายใน 6 เดือน .
 3ขยะที่เป็นสารอินทรีย์
 4ขยะที่มีความชื้นสูงและเผาได้
   เฉลย ข้อ 2
    
291 .' - '.52762 .' ' เกณฑ์การออกแบบระบบการย่อยสลายขยะขนาดใหญ่ (Composting) แบบใช้ออกซิเจนต้องคำนึงถึงปัจจัยตามข้อใด
 1การกวนหรือการกลับขยะ
 2ค่าความชื้นในระบบ
 3ระดับอุณหภูมิในระบบ
 4ถูกทุกข้อ .
 5
   เฉลย ข้อ 4
    
292 .' - '.52763 .' ' เครื่องกำจัดฝุ่นโดยใช้แรงหนีศูนย์กลาง เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นแบบใด
 1Cyclone .
 2Scrubber
 3Fabric filter
 4Gravity settler
   เฉลย ข้อ 1
    
293 .' - '.52764 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ในการกำจัดฝุ่น
 1Cyclone
 2Scrubber
 3Adsorber .
 4Fabric filter
   เฉลย ข้อ 3
    
294 .' - '.52767 .' ' N+  O2  ⇔ 2NO จงคำนวณหา [NO] เป็น ppm สำหรับ flue gas ที่ 1500 K 1 atm  
ถ้าองค์ประกอบของแก๊สมี N2 77%  O2 8%  CO2 6% H2O 9%  Ke(1500 K, 1 atm) = 1.1 x 10-5
 182.3 ppm
 2823 ppm .
 342.8 ppm
 4428 ppm
   เฉลย ข้อ 2
    
295 .' - '.52769 .' ' ถ้าต้องการลดปริมาณ NO ใน flue gas จาก 900 ppm เป็น 250 ppm โดย flue gas มีอัตราการไหล 10,000 m3/min อุณหภูมิ 300 oC ความดัน 1 atm โดยใช้ NH3  จงคำนวณหาปริมาณ NH3 ที่ใช้ในกระบวนการแต่ละวัน 
4NO + 4NH3 + O2 —> 4N2 + 6H2O
 13200 kg NH3
 23000 kg NH3
 33380 kg NH3 .
 43500 kg NH3
 5
   เฉลย ข้อ 3
    
296 .' - '.52772 .' ' ข้อใดนิยามความหมายของคำว่า Volatile Solids (VS) ได้ถูกต้องที่สุด
 1ปริมาณของแข็งที่เหลืออยู่จากการเผาของแข็งทั้งหมดที่อุณหภูมิ 103-105
 2ปริมาณของแข็งที่เหลืออยู่จากการเผาของแข็งทั้งหมดที่อุณหภูมิ 550-600
 3ปริมาณของแข็งที่สามารถทำให้ระเหยได้เมื่อถูกนำไปเผาภายใต้อุณหภูมิ 103-105
 4ปริมาณของแข็งที่สามารถทำให้ระเหยได้เมื่อถูกนำไปเผาภายใต้อุณหภูมิ 550-600 ซ .
   เฉลย ข้อ 4
    
297 .' - '.52773 .' ' ถ้าการปล่อยก๊าซ NOx จากรถยนต์ในเมือง ก. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 g/km ต่อคัน โดยเมืองนี้มีรถยนต์ประมาณ 50,000 คัน และแต่ละคันวิ่งเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 20,000 km จะมีก๊าซ NOx เกิดขึ้นเท่าไรในแต่ละปี
 140 กิโลกรัม
 240 ตัน
 3100 กิโลกรัม
 42000 ตัน .
   เฉลย ข้อ 4
    
298 .' - '.52775 .' ' ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศทั่วไป 
 1ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 30 ppm
 2ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 9 ppm
 3ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.
 4ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ppm .
   เฉลย ข้อ 4
    
299 .' - '.52776 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในบรรยากาศทั่วไป
 1ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ppm .
 2ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.3 ppm
 3ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.
 4ข้อ 1. และ 3. ถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
300 .' - '.52780 .' ' การเก็บน้ำตัวอย่างในภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนเก็บตัวอย่างตามข้อใด
 1ใส่ขวดแก้วสีชา เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 2ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดไนตริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 3ใส่ขวดแก้วสีชา เติมกรดซัลฟูริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 4ใส่ขวด HDPE เติมกรดซัลฟูริก ให้ pH < 2 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส .
   เฉลย ข้อ 4
    
301 .' - '.52783 .' ' จงหาค่า Stoichiometric Air-to-Fuel Ratio (AFR) หรือสัดส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิงง ของ benzene
กำหนดให้ CxHy + (x+(y/4))O2 + N2 → xCO2 + (y/2) H2O + N2
โดยทีในอากาศจะมีไนโตรเจน 3.76 โมล ทุกๆ 1 โมลของออกซิเจน
 114.7
 213.7
 313.2 .
 413.0
   เฉลย ข้อ 3
    
302 .' - '.52784 .' ' การห้ามใช้ MTBE ใน gasoline ในบางพื้นที่ของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อใด
 1พบว่า MTBE ไม่ได้ช่วยเพิ่ม octane number ได้จริง
 2พบว่า MTBE เป็นตัวการในการทำให้เกิด secondary pollutant
 3มีการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน .
 4พบว่า MTBE แพงกว่าการใช้เอธานอล
   เฉลย ข้อ 3
    
303 .' - '.52785 .' ' Classification CFCs ถูกกำหนด characterization ให้เป็นแบบใด
 1Global Warming
 2Global warming and Ozone layer depletion .
 3Acidification
 4Nutrification
   เฉลย ข้อ 2
    
304 .' - '.57016 .' '  ขนาดอนุภาคของแข็งที่ถูกกำจัดออกจากกระแสก๊าซที่ประสิทธิภาพ 50% ขนาดอนุภาคนี้เรียกว่าอะไร
 1 Mean size
 2 Critical size
 3 Cut size .
 4 Mode size
   เฉลย ข้อ 3
    
305 .' - '.57026 .' ' ถ้าสภาวะการดำเนินงานในการกำจัดอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซด้วยถังตกตะกอนแบบแรงโน้มถ่วง (a gravity settler) คงที่ แต่อุณหภูมิของก๊าซที่เข้ามาเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาคอย่างไร
 1เพิ่มขึ้น
 2ลดลง
 3เท่าเดิม .
 4เพิ่มขึ้นมาก
   เฉลย ข้อ 3
    
306 .' - '.57027 .' ' ถังตกตะกอนโดยใช้แรงโน้มถ่วงในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อใด
 1ปริมาณฝุ่นที่เข้ามามีจำนวนมาก
 2ความยาวของถังเพิ่มขึ้นในขณะที่ความสูงและความกว้างคงเดิม .
 3ความสูงของถังเพิ่มขึ้นในขณะที่ความยาวและความกว้างคงเดิม
 4ถูกทั้ง 1 และ 2
   เฉลย ข้อ 2
    
307 .' - '.57028 .' ' ข้อใดเป็นกลไกการกำจัดอนุภาคของแข็งออกจากกระแสก๊าซในถังตกตะกอน
 1แรงหนีศูนย์กลางทำให้อนุภาคของแข็งชนกับผนัง
 2แรงโน้มถ่วงของโลกน้อยกว่าแรงลอยตัวและแรงเฉื่อยในการกำจัดอนุภาคของแข็ง
 3แรงลอยตัวทำให้อนุภาคถูกกำจัดในถังตกตะกอน
 4อนุภาคตกลงมาที่ความเร็วสุดท้าย (terminal และ settling velocity) .
   เฉลย ข้อ 4
    
308 .' - '.57029 .' ' ขนาดของฝุ่นที่ใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย dp50 ในถังตกตะกอน จะมีผลทำให้ค่าอะไรสูงขึ้น
 1ความดันลดของถังตกตะกอน
 2ความเร็วเข้าถังตกตะกอน
 3ความเข้มข้นของฝุ่น
 4ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น .
   เฉลย ข้อ 4
    
309 .' - '.57031 .' ' ถ้าเพิ่มความเร็วของสายป้อนเข้า(ที่มีอนุภาคของแข็ง) เข้าสู่ไซโคลนมากขึ้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคของแข็งอย่างไร
 1สูงขึ้น .
 2ลดลง
 3เท่าเดิม
 4 แปรผัน exponential curve
   เฉลย ข้อ 1
    
310 .' - '.57032 .' ' ถ้าเพิ่มความเร็วของสายป้อนเข้า(ที่มีอนุภาคของแข็ง)เข้าสู่ไซโคลนมากขึ้น จะมีผลต่อความดันลดของไซโคลนอย่างไร
 1สูงขึ้น .
 2ลดลง
 3เท่าเดิม
 4แปรผัน exponential curve
   เฉลย ข้อ 1
    
311 .' - '.57033 .' ' ถ้าสายป้อนเข้า(มีอนุภาคของแข็ง) เข้าสู่ไซโคลนมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพรวมในการกำจัดอนุภาคของแข็งอย่างไร
 1เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 2ลดลงเล็กน้อย .
 3เท่าเดิม
 4เพิ่มขึ้นแบบ exponential curve
   เฉลย ข้อ 2
    
312 .' - '.57034 .' ' กลไกหลักในการจับอนุภาคของแข็งออกจากแก๊ส โดยใช้ Baghouse คืออะไร
 1Diffusion และ centrifugal
 2Impaction และ Interceptions .
 3Electrostatics attraction
 4Agglomeration และ direct interception
   เฉลย ข้อ 2
    
313 .' - '.57035 .' ' เส้นใยที่ใช้ทำถุงกรองของเครื่อง Baghouse ที่สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิสูงนั้น ทำจากวัสดุอะไร
 1 Cotton
 2 Teflon .
 3 Fiberglass
 4 Wool
   เฉลย ข้อ 2
    
314 .' - '.57038 .' ' ความดันลดของระบบถุงกรอง (Baghouse) สามารถคำนวณได้จากสมการอะไร
 1DP = DPfilter + DPcake .
 2 DP = QA
 3DP = (K3 – 1 ) K3
 4DP = S/vt
   เฉลย ข้อ 1
    
315 .' - '.57042 .' ' การจับอนุภาคของแข็งของเครื่อง Wet Scrubber ใช้หลักการกลไกอะไร
 1 Inertial impaction .
 2 Direct interception
 3 Brownian diffusion
 4 Gravitation
   เฉลย ข้อ 1
    
316 .' - '.57044 .' ' ถ้าปรับอัตราการไหลของก๊าซในเครื่อง Venturi Scrubber เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบกับขนาดของหยดของเหลวอย่างไร
 1ขนาดใหญ่ขึ้น
 2ขนาดเล็กลง .
 3ขนาดเท่าเดิม
 4 ขนาดเพิ่มขึ้นแบบ exponential
   เฉลย ข้อ 2
    
317 .' - '.57046 .' '

จงคำนวณหาประสิทธิภาพรวมของระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยใช้เครื่อง Venturi Scrubbers จำนวน 3 เครื่อง ต่อแบบขนานกัน กำหนดให้มลพิษก๊าซที่เข้าเครื่องเป็น 10,000 acfm. จากข้อมูลในตารางจงคำนวณหาค่าประสิทธิภาพรวมช่องระบบนี้

 192.26 %
 297.71 %
 398.87 % .
 499.23 %
   เฉลย ข้อ 3
    
318 .' - '.52789 .' ' วัตถุอันตราย หมายถึง
 1วัตถุระเบิดได้
 2วัตถุไวไฟ
 3วัตถุกัดกร่อน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
319 .' - '.52790 .' ' ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นขยะพิษ
 1ขวดพลาสติก เศษอาหาร ถ่านไฟฉาย
 2ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขวดพลาสติก
 3สารฆ่าแมลง หลอดไฟ กระป๋องทินเนอร์ .
 4กระป๋องทินเนอร์ ถ่านไฟฉาย เศษเหล็ก
   เฉลย ข้อ 3
    
320 .' - '.52792 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นขยะเปียก
 1กระดาษชำระ
 2เศษอาหาร .
 3กระป๋องน้ำอัดลม
 4ถุงพลาสติก
   เฉลย ข้อ 2
    
321 .' - '.52793 .' ' ขยะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ควรกำจัดอย่างไร
 1เผาทิ้งด้วยเตาเผาขยะ
 2ปล่อยให้เสื่อมสลายตามธรรมชาติ
 3ย่อยให้แตกละเอียดแล้วฝัง
 4แยกชิ้นส่วนและกำจัดส่วนที่เป็นสารพิษ .
   เฉลย ข้อ 4
    
322 .' - '.52794 .' ' ของเสียของแข็งในข้อใดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)ได้
 1เศษกระดาษ .
 2เศษหนังสัตว์
 3เศษผ้าฝ้าย
 4เศษยาง
   เฉลย ข้อ 1
    
323 .' - '.52795 .' ' ข้อใดต่อไปนี้เป็นขยะที่เผาไหม้ได้
 1เศษอาหาร กระจก กระป๋อง
 2พลาสติก กระจก กระดาษ
 3กระดาษ เศษอาหาร พลาสติก .
 4กระจก เศษอาหาร พลาสติก
   เฉลย ข้อ 3
    
324 .' - '.52796 .' ' การกำจัดของเสียของแข็งโดยคำนึงถึงลักษณะทางเคมี จะแบ่งได้เป็น
 1ขยะเปียก กับ ขยะแห้ง
 2หมักได้ กับ หมักไม่ได้
 3เผาไหม้ได้ กับ เผาไหม้ไม่ได้ .
 4หลอมมาใช้ใหม่ได้ กับ หลอมมาใช้ใหม่ไม่ได้
   เฉลย ข้อ 3
    
325 .' - '.52797 .' ' การแยกขยะเพื่อนำมาเผาในเตาเผาขยะชุมชน ต้องคำนึงถึงอะไรต่อไปนี้
 1องค์ประกอบทางเคมีของขยะ .
 2ความชื้นของขยะ
 3ความสามารถในการติดไฟของขยะ
 4การแพร่กระจายของขยะ
   เฉลย ข้อ 1
    
326 .' - '.52798 .' ' อะไรเป็นปัญหากระทบระยะยาวจากการกำจัดขยะโดยการฝังกลบ
 1ขยะพิษที่สะสมอยู่ในดิน
 2น้ำชะที่มีสารตกค้างซึมสะสมในน้ำใต้ดินหรือแม่น้ำ .
 3ขาดแคลนพื้นที่ในการฝังขยะ
 4การเสื่อมสภาพของความอุดมสมบูรณ์ของดิน
   เฉลย ข้อ 2
    
327 .' - '.52799 .' ' ข้อใดเป็นการควบคุมไม่ให้น้ำชะจากการฝังกลบไหลลงสู่น้ำใต้ดิน
 1สร้างบ่อในการฝังให้มีพื้นด้านกว่าที่มีความลึกน้อย
 2สร้างบ่อที่มีขนาดแคบและยาว
 3ปูแผ่นพลาสติกที่ก้นบ่อก่อนฝังขยะ .
 4โรยปูนขาวค่าเชื้อโรคทุกชั้นของขยะที่ฝังกลบ
   เฉลย ข้อ 3
    
328 .' - '.52800 .' ' การกำจัดขยะด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย (Composting) มีประโยชน์อย่างไร
 1ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 2ได้ปุ๋ยสำหรับใช้ในเกษตรกรรม
 3ได้ก๊าซชีวมวลสำหรับใช้ในการหุงต้มในการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
329 .' - '.52801 .' ' ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย
 1การเพิ่มขึ้นของประชากร
 2การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 3ระดับการศึกษาของประชาชน .
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
330 .' - '.52802 .' ' แบตเตอรี่มือถือ จัดเป็นมูลฝอยประเภทใด
 1มูลฝอยแห้ง
 2มูลฝอยเฉพาะ
 3มูลฝอยพิเศษ
 4มูลฝอยอันตราย .
   เฉลย ข้อ 4
    
331 .' - '.52803 .' ' สถานพยาบาลเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยชนิดใดมากที่สุด
 1มูลฝอยแห้ง
 2มูลฝอยเฉพาะ
 3มูลฝอยพิเศษ
 4มูลฝอยอันตราย .
   เฉลย ข้อ 4
    
332 .' - '.52804 .' ' การลดมูลฝอยแบบ Reuse คือข้อใด
 1ใช้กระดาษใช้แล้ว มาใช้ 2 หน้า
 2นำกระดาษมาพับถุงใส่ของ
 3นำกระดาษมาย่อย มาปั้นเป็นตุ๊กตา
 4ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
333 .' - '.52805 .' ' การกำจัดมูลฝอยด้วยกระบวนการในข้อใดที่ทำให้ปริมาตรของมูลฝอยลดลงมากที่สุด
 1ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
 2การหมักแบบใช้อากาศ
 3การหมักแบบไม่ใช้อากาศ
 4การเผาด้วยอุณหภูมิสูงด้วยเตาเผา .
   เฉลย ข้อ 4
    
334 .' - '.52806 .' ' ถ้าคุณมีกระป๋องน้ำอัดลมที่ดื่มหมดแล้ว คุณควรจะทิ้งลงในถังขยะสีอะไร
 1สีเขียว
 2สีเหลือง .
 3สีส้ม
 4สีน้ำเงิน
   เฉลย ข้อ 2
    
335 .' - '.52807 .' ' ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร
 1การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง
 2ขาดแคลนพื้นที่สำหรับนำขยะมูลฝอยไปรวมทิ้ง
 3ที่ทิ้งขยะมูลฝอยอยู่ห่างไกลจากจุดเก็บ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
336 .' - '.52808 .' ' หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จัดเป็นขยะมูลฝอยประเภทใด
 1มูลฝอยอันตราย .
 2มูลฝอยเปียก
 3มูลฝอยแห้ง
 4มูลฝอยชื้น
   เฉลย ข้อ 1
    
337 .' - '.52809 .' ' ขยะมูลฝอยหรือวัสดุในข้อใดที่ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานที่สุด
 1ถุงพลาสติก
 2โฟม .
 3ก้นบุหรี่
 4กระป๋องอลูมิเนียม
   เฉลย ข้อ 2
    
338 .' - '.52810 .' ' ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
 1ลักษณะชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถิ่น
 2ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน
 3สภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
339 .' - '.52811 .' ' แหล่งกำเนิดของของเสียอันตรายหรือมูลฝอยอันตรายที่สำคัญคือข้อใด
 1สถานพยาบาล
 2การเกษตรกรรม
 3โรงงานอุตสาหกรรม .
 4บ้านพักอาศัย
   เฉลย ข้อ 3
    
340 .' - '.52814 .' ' ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยถูกใช้ในการคัดแยกมูลฝอยที่มี 2 องค์ประกอบคือ X และ Y มีอัตราการป้อนขยะมูลฝอยเข้าระบบ 1 ตันต่อชั่วโมง เมื่อทำการเดินระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพบว่า ด้านขาออกด้านที่ 1 มีมูลฝอยออกมารวม 600 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 550 กิโลกรัม ในขณะที่ด้านขาออกด้านที่ 2 มีมูลฝอยออกมารวม 400 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 70 กิโลกรัม จงคำนวณหาร้อยละความบริสุทธิ์ (Purity) ของมูลฝอยชนิด
 1ร้อยละ 72
 2ร้อยละ 82
 3ร้อยละ 92 .
 4ร้อยละ 98
   เฉลย ข้อ 3
    
341 .' - '.52815 .' ' ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยถูกใช้ในการคัดแยกมูลฝอยที่มี 2 องค์ประกอบคือ X และ Y มีอัตราการป้อนขยะมูลฝอยเข้าระบบ 1 ตันต่อชั่วโมง เมื่อทำการเดินระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพบว่า ด้านขาออกด้านที่ 1 มีมูลฝอยออกมารวม 600 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 550 กิโลกรัม ในขณะที่ด้านขาออกด้านที่ 2 มีมูลฝอยออกมารวม 400 กิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลฝอยชนิด X อยู่ 70 กิโลกรัม จงคำนวณหาประสิทธิภาพของการคัดแยก (Effectiveness of s
 1ร้อยละ 67
 2ร้อยละ 67
 3ร้อยละ 88
 4ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
342 .' - '.52822 .' '
 17,006 บีทียูต่อปอนด์
 28,006 บีทียูต่อปอนด์ .
 39,006 บีทียูต่อปอนด์
 410,006 บีทียูต่อปอนด์
   เฉลย ข้อ 2
    
343 .' - '.52823 .' '
 13,570 บีทียูต่อปอนด์
 24,570 บีทียูต่อปอนด์
 35,570 บีทียูต่อปอนด์
 47,570 บีทียูต่อปอนด์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
344 .' - '.52825 .' ' น้ำเสียที่มีไซยาไนด์ เช่นน้ำทิ้งจากโรงงานโลหะ ควรใช้วิธีการบำบัดแบบใด
 1ใช้ถ่านกำมันต์ดูดซับไซยาไนด์ออกจากน้ำทิ้ง
 2เติม Cl2 ลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพื่อลดความเป็นพิษของไซยาไนด์ลง .
 3ใช้เยื่อแผ่นทำการแยกไซยาไนด์ออกจากน้ำทิ้ง
 4แลกเปลี่ยนไอออนด้วยเรซิน
   เฉลย ข้อ 2
    
345 .' - '.52826 .' ' จงคำนวณหาอัตราการป้อนสารละลายปูนขาว (ลิตร/วัน) ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทางเคมี ถ้ากำหนดอัตราการไหลของน้ำเสียเท่ากับ 300 ลบ.เมตร/วัน ปริมาณความต้องการปูนขาว คือ 250 มิลลิกรัม/ลิตรของน้ำเสีย ความเข้มข้นของสารละลายปูนขาวเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ และปูนขาวมีความบริสุทธิ์ 80 เปอร์เซ็นต์
 11200
 21500
 31650
 41875 .
   เฉลย ข้อ 4
    
346 .' - '.52827 .' ' ขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบดังนี้คือ กระดาษร้อยละ 50 แก้วร้อยละ 20 และเศษอาหารร้อยละ 30 โดยที่แต่ละชนิดมีปริมาณความชื้นร้อยละ 6, 2 และ 70 ตามลำดับ จงคำนวณหาปริมาณความชื้นของขยะมูลฝอยดังกล่าว
 1ร้อยละ 24.4 .
 2ร้อยละ 26.0
 3ร้อยละ 30.3
 4ร้อยละ 34.4
   เฉลย ข้อ 1
    
347 .' - '.52828 .' ' หลุมฝังกลบแห่งหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อฝังกลบของเสียอันตรายโดยที่มีขนาด 50025015 ลูกบาศก์เมตร อัตราในการฝังกลบของเสียอันตรายต่อวันคิดเป็นปริมาตร 15102 ลูกบาศก์เมตร และใช้ทรายเป็นวัสดุกลบผิวหน้าประจำวันสูง 0.3 เมตร จงคำนวณหาอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบนี้ สมมติให้มีการฝังกลบ 5 วันต่อสัปดาห์
 121 ปี .
 225 ปี
 329 ปี
 430 ปี
   เฉลย ข้อ 1
    
348 .' - '.52829 .' ' ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ก่อให้เกิดขยะในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ถ้ารถบริการเก็บขยะมาทำการเก็บขยะมูลฝอยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จงหาว่าครอบครัวนี้จะต้องซื้อถังเก็บขยะมูลฝอยขนาด 30 แกลลอนจำนวนกี่ใบ เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นของขยะมีค่าประมาณ 110 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนด 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 264.17 gallon (US) 
 11 ใบ
 22 ใบ
 33 ใบ .
 44 ใบ
   เฉลย ข้อ 3
    
349 .' - '.52830 .' ' เหตุใดขยะมูลฝอยอาจจะนำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นๆ
 1เนื่องจากโมเลกุลของโปรตีนในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดและมีเอนไซม์ ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
 2เนื่องจากโมเลกุลของเซลลูโลสในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดและมีเอนไซม์ ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส .
 3เนื่องจากโมเลกุลของลิกนินในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดและมีเอนไซม์ ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
 4เนื่องจากโมเลกุลของเซลลูโลสในขยะมูลฝอยสามารถเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นด่างและมีตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์คือกลูโคส
   เฉลย ข้อ 2
    
350 .' - '.52831 .' ' การฝังกลบของเสียอันตรายนั้น เหตุใดจึงไม่ควรนำกากของเสียอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นกรดไปฝังรวมกับของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะ
 1เนื่องจากจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดความร้อนในปริมาณมาก
 2เนื่องจากของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะจะมีส่วนประกอบของไซยาไนด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ .
 3เนื่องจากของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะจะมีส่วนประกอบของไซยาไนด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดกลายเป็นตะกอนของโลหะหนักสะสมภายในหลุมฝังกลบได้
 4เนื่องจากของเสียอันตรายที่มาจากโรงงานเคลือบโลหะจะมีส่วนประกอบของไซยาไนด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดกลายเป็นสารไดออกซิน
   เฉลย ข้อ 2
    
351 .' - '.52832 .' ' ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างหลุมฝังกลบธรรมดา (Sanitary landfill) กับหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure landfill) คือข้อใด
 1หลุมฝังกลบของเสียอันตรายมีความลึกมากกว่าหลุมฝังกลบธรรมดา
 2หลุมฝังกลบธรรมดามีความลึกมากกว่าหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 3ระบบป้องกันการไหลซึมในหลุมฝังกลบของเสียอันตรายมี 2 ชั้น ในขณะที่หลุมฝังกลบธรรมดามีเพียงชั้นเดียว .
 4ระบบป้องกันการไหลซึมในหลุมฝังกลบธรรมดามี 2 ชั้น ในขณะที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายมีเพียงชั้นเดียว
   เฉลย ข้อ 3
    
352 .' - '.52833 .' ' ขยะเปียก กับ ขยะแห้ง ต่างกันอย่างไร
 1ขยะเปียกมีความชื้นสูง ขยะแห้งมีความชื้นต่ำ
 2ขยะเปียกเน่าเปื่อยผุพังได้ง่าย ขยะแห้งเน่าเปื่อยผุพังได้ยาก .
 3ขยะเปียกเผาไหม้ได้ ขยะแห้งเผาไหม้ไม่ได้
 4ขยะเปียกเป็นขยะจากบ้านเรือน ขยะแห้งเป็นขยะอุตสาหกรรม
   เฉลย ข้อ 2
    
353 .' - '.52834 .' ' ปริมาณของแข็งในน้ำเสียประกอบด้วยของแข็งที่แขวนลอย (Total Suspended Solid: TSS) และ ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ (Total Dissolved Solid: TDS) ค่าทั้งสองชนิดแตกต่างกัน
 1TSS เป็นของแข็งอนินทรีย์ ส่วน TDS เป็นของแข็งอินทรีย์
 2TSS เป็นของแข็งในน้ำที่ระเหยที่ 600 oC ส่วน TDS ไม่ระเหยที่ 600 oC
 3TSS เป็นของแข็งในน้ำที่ไม่ระเหยที่ 600 oC ส่วน TDS ระเหยที่ 600 oC
 4TSS เป็นของแข็งอินทรีย์ที่ระเหยที่ 600 oC ส่วน TDS เป็นของแข็งอนินทรีย์ที่ไม่ระเหยที่ 600 oC .
   เฉลย ข้อ 4
    
354 .' - '.52835 .' ' ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดขยะโดยการเผา
 1การเผาขยะมูลฝอยโดยสมบูรณ์ควรใช้ความร้อนในการเผาประมาณ 680-1100 oC
 2ไม่ควรนำขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลไปเผารวมกับขยะมูลฝอยจากชุมชน
 3การทำขยะมูลฝอยให้แห้งที่สุดจะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการเผาขยะมูลฝอย
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
355 .' - '.52836 .' ' การกำจัดขยะเปียกวิธีหนึ่งคือนำมาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งมีด้วยกันสองกระบวนการคือ การหมักโดยใช้ออกซิเจน กับไม่ใช้ออกซิเจน ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 1การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนไม่มีกลิ่นเหม็น
 2การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้รับความนิยมมากกว่าแบบใช้ออกซิเจน
 3การหมักแบบใช้ออกซิเจนมีความยุ่งยากและไม่ได้รับความนิยม
 4การหมักแบบใช้ออกซิเจนมีปัญหาเรื่องกลิ่นน้อยกว่าแบบไม่ใช้ออกซิเจน .
   เฉลย ข้อ 4
    
356 .' - '.52837 .' ' คำอธิบายต่อไปนี้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใด “ระบบประกอบด้วยตัวกลางบรรจุอยู่ในถัง เพื่อให้จุลินชีพเกาะตามผิวของตัวกลาง โดยอาศัยออกซิเจนผสมกับน้ำเสียก่อนที่จะไหลผ่านผิวตัวกลางที่มีจุลินชีพเกาะอยู่”
 1Activated sludge
 2Tricking filter .
 3Anaerobic pond
 4Rotating biological contactor
   เฉลย ข้อ 2
    
357 .' - '.52838 .' ' ข้อใดเป็นการทำงานของการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket )
 1ป้อนน้ำเสียไปทางด้านล่างผ่านไปยังเชื้อจุลินชีพ แล้วปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดออกด้านบน .
 2ปล่อยน้ำเสียทิ้งไว้ในบ่อบำบัดเพื่อให้เกิดการย่อยสลายของจุลินชีพ
 3ผ่านน้ำเสียไปยังบ่อเติมอากาศ แล้วผ่านไปยังบ่อบำบัดด้วยจุลินชีพ
 4โปรยน้ำเสียทางด้านบนผ่านไปยังแผ่นฟิล์มที่ตรึงด้วยจุลินชีพ
   เฉลย ข้อ 1
    
358 .' - '.52839 .' ' การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบโปรยกรอง (Trickling filter) มีการไหลเวียนน้ำเข้าระบบอีกครั้ง ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการนำน้ำมาหมุนเวียนในระบบนี้
 1ป้องกันการแห้งตายของจุลินชีพ
 2เพื่อชะล้างเชื้อจุลินชีพให้หลุดจากระบบ .
 3เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบ
 4เพื่อปรับค่า BOD ของน้ำที่ผ่านระบบไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป
   เฉลย ข้อ 2
    
359 .' - '.52840 .' ' ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 4 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการก่อให้เกิดขยะ 3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ครอบครัวนี้ซื้อถังเก็บขยะขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อความหนาแน่นของขยะมีค่าประมาณ 120 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รถบริการเก็บจะต้องมาเก็บกี่วันต่อหนึ่งครั้ง
 15 วัน
 27 วัน
 310 วัน .
 414 วัน
   เฉลย ข้อ 3
    
360 .' - '.52841 .' ' ในการสร้างพื้นที่สำหรับการฝังกลบ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ
 1ให้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน
 2ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน .
 3อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มน้ำ
 4อยู่ในทิศทางเหนือลม
   เฉลย ข้อ 2
    
361 .' - '.52842 .' ' การหาปริมาณขยะโดยวิธีประมาณหาปริมาตรของขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ในรถเก็บขนขยะแต่ละคัน แล้วนำค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของขยะมูลฝอยรวมมาคำนวณหาน้ำหนักของขยะมูลฝอย เรียกว่าวิธีอะไร
 1Load-Count Analysis .
 2Mass-Volume Analysis
 3Mass-Count Analysis
 4Load-Volume Analysis
   เฉลย ข้อ 1
    
362 .' - '.52843 .' ' การหาปริมาณขยะโดยวิธีการชั่งน้ำหนักของรถเก็บขนขยะแต่ละคันที่เก็บขนขยะมูลฝอยจนจบแต่ละเที่ยว แล้วนำค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของขยะมูลฝอยรวมมาคำนวณหาปริมาตรของขยะมูลฝอย เรียกว่าวิธีอะไร อะไร
 1Load-Count Analysis
 2Mass-Volume Analysis .
 3Mass-Count Analysis
 4Load-Volume Analysis
   เฉลย ข้อ 2
    
363 .' - '.52844 .' ' การวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยมีความสำคัญอย่างไร อะไร
 1เพื่อให้ได้อัตราส่วน C/H ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ
 2เพื่อให้ได้อัตราส่วน C/N ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ .
 3เพื่อให้ได้อัตราส่วน C/O ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ
 4เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ O2 ที่ต้องใช้ในการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผา
   เฉลย ข้อ 2
    
364 .' - '.52845 .' ' 79. ไบโอเวสเทค (Biowastech) คืออะไร
 1การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นโปรตีนเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ด้วยชีววิธี .
 2การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นวัสดุก่อสร้างแทนอิฐด้วยชีววิธี
 3การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินด้วยชีววิธี
 4การแปรรูปขยะมูลฝอยหรือของเสียไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงด้วยชีววิธี
   เฉลย ข้อ 1
    
365 .' - '.52846 .' ' ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมัก ถ้าในระบบมีปริมาณไนโตรเจนต่ำเกินไปจะส่งผลอย่างไรกับระบบ
 1กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Psychrophillic ไม่เกิดขึ้น
 2กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Mesophillic ไม่เกิดขึ้น
 3กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Thermophillic ไม่เกิดขึ้น .
 4กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม Acid-former ไม่เกิดขึ้น
   เฉลย ข้อ 3
    
366 .' - '.52847 .' ' หลักการของกระบวนการไพโรไลซิสซึ่งนำมาประยุกต์ในการกำจัดขยะมูลฝอยคือข้อใด
 1ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่ปราศจากอากาศหรือออกซิเจน .
 2ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่มีอากาศอย่างพอเพียง
 3ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่มีอากาศมากเกินพอ
 4ทำการควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะที่ใช้ความดันต่ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
367 .' - '.52848 .' ' เหตุใดในการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาจึงต้องกระทำที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 800 องศาเซลเซียส
 1เพื่อกำจดเชื้อโรคต่างๆ ที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย
 2เพื่อลดปริมาตรของขยะมูลฝอยหลังจากการเผาไหม้ให้เหลือน้อยที่สุด
 3เพื่อให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นน้อยลง
 4เพื่อให้สารไดออกซินสามารถที่จะสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
368 .' - '.52849 .' ' ข้อใดคือหน้าที่ของ Geomembrane ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
 1ป้องกันไม่ให้น้ำชะมูลฝอยไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
 2ป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าไปในหลุมฝังกลับ .
 3ป้องกันไม่ให้หลุมฝังกลบทรุดตัว
 4เป็นชั้นกรองของแข็งป้องกันไม่ให้ของแข็งไหลไปอุดท่อระบายน้ำที่วางอยู่ด้านล่างหลุม
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
369 .' - '.52850 .' ' ในการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักนั้น เหตุใดจึงอาจมีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียลงไปด้วย
 1เป็นการเพิ่มปริมาณปุ๋ยหมักที่จะได้
 2เป็นการเพิ่มปริมาณสารอาหารที่จำเป็นในการทำปุ๋ยหมัก
 3เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่กระบวนการหมัก
 4เป็นการเพิ่มปริมาณจุลชีพและควบคุมปริมาณความชื้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
370 .' - '.52851 .' ' เหตุใดจึงต้องมีการควบคุมปริมาณความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมัก
 1ป้องกันการเกิดแก๊สมีเทน
 2ป้องกันการเกิดแก๊สแอมโมเนีย .
 3ป้องกันการเกิดแก๊สไข่เน่า
 4ป้องกันการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
   เฉลย ข้อ 2
    
371 .' - '.52852 .' ' ปริมาณน้ำหนักที่หายไปของขยะมูลฝอยตัวอย่างหลังจากการหาค่าความชื้นแล้วนำไปใส่ครูซิเบิลที่มีฝาปิดจากนั้นเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับข้อใด
 1การหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหย .
 2การหาค่าปริมาณคาร์บอนคงตัว
 3การหาค่าปริมาณเถ้า
 4การหาจุดหลอมละลายของเถ้า
   เฉลย ข้อ 1
    
372 .' - '.52853 .' ' สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ โดยที่เราสามารถประมาณส่วนที่สามารถย่อยสลายได้ที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยนี้ได้จากปริมาณขององค์ประกอบใด
 1ปริมาณเซลลูโลส
 2ปริมาณเฮมิเซลลูโลส
 3ปริมาณลิกนิน .
 4ปริมาณลิกโนเซลลูโลส
   เฉลย ข้อ 3
    
373 .' - '.52854 .' ' ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ Sludge Bulking ได้ดีที่สุด
 1การที่สลัดจ์รวมตัวกันเป็นก้อนและจมตัวอย่างรวดเร็ว
 2การที่สลัดจ์ลอยขึ้นบนผิวน้ำและปกคลุมผิวน้ำของถังตะกอน
 3การที่สลัดจ์จมตัวในถังตกตะกอนได้ช้ามาก หรือจมตัวไม่ลง .
 4การเกิดฟองขึ้นภายในสลัดจ์ในถังตกตะกอน
   เฉลย ข้อ 3
    
374 .' - '.52856 .' ' ข้อใดหมายถึงน้ำเสีย
 1น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากการชำระร่างกาย
 2น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากการประกอบอาหาร
 3น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากการขับถ่ายของเสีย
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
375 .' - '.52857 .' ' จงหาปริมาณแก๊สมีเทนที่สามารถผลิตได้จากกระบวนการย่อยสลายขยะมูลฝอยในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนในหน่วยกิโลกรัมมีเทนต่อกิโลกรัมขยะมูลฝอย เมื่อกำหนดให้ขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบทางเคมีคือ C99H149O59N
 10.27
 20.37
 30.73 .
 40.83
   เฉลย ข้อ 3
    
376 .' - '.52858 .' ' ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะมีก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้น จากปฏิกิริยาที่ขยะประกอบด้วยธาตุ C H O และ N โดยการทำปฏิกิริกับน้ำ นอกจากนี้ยังได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ แอมโมเนีย (NH3) ออกมาด้วย ถ้าขยะมีองค์ประกอบทางเคมีเป็น C50H100O40N จะผลิตก๊าซมีเทนได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อขยะหนึ่งตัน
 1291 ลูกบาศก์เมตร
 2391 ลูกบาศก์เมตร
 3491 ลูกบาศก์เมตร
 4447 ลูกบาศก์เมตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
377 .' - '.52859 .' ' Dioxins เป็นกลุ่มสารองค์ประกอบที่มีความทนทานสูงในสิ่งแลดล้อม ยากต่อการถูกทำลาย ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 1เป็นสารที่ก่อตัวจากการเผาในอุณหภูมิของสารประกอบที่มี S, N อยู่
 2สามารถตรวจพบได้จากอุตสาหกรรมประเภทที่มีการใช้องค์ประกอบของ chlorine และ phosphorus เช่น โรงงานกระดาษ และ ยาฆ่าแมลง .
 3สามารถถูกทำลายโดยวิธี Thermal Treatment ที่อุณหภูมิสูงกว่า 900C
 4ส่วนใหญ่แล้วมีสารหลายตัว แต่จะเทียบความรุนแรงกับ PCB’s
   เฉลย ข้อ 2
    
378 .' - '.52860 .' ' จากข้อมูลต่อไปนี้ จงคำนวณหา sludge volume index (SVI) เมื่อ V30 = 250 mL/L และ MLSS = 3000 mg/L
 10.083
 212
 327.5
 483 .
   เฉลย ข้อ 4
    
379 .' - '.52861 .' ' ถ้าน้ำเสียจากโรงงานแห่งหนึ่งมีความเข้มข้นของออโธฟอสเฟต (orthophosphate) ละลายน้ำ เท่ากับ 4.00 มิลลิกรัม/ลิตร จงคำนวณหาปริมาณเฟอริกคลอไรด์ในทางทฎษฎี (มิลลิกรัม/ลิตร) ที่ใช้ในการกำจัดออโธฟอสเฟต ออกจากน้ำเสียทั้งหมด (กำหนด MW ของ FeCl3 = 162.2 และ P = 30.97) FeCl3 + HPO3 --> FePO4(s) + H+ + 3Cl-
 118
 221 .
 325
 428
   เฉลย ข้อ 2
    
380 .' - '.52862 .' ' จงประมาณหาปริมาณน้ำชะ (Leachate) ที่เกิดขึ้นในหลุมฝังกลบแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่หน้าตัด 1,000x1,000 ตารางเมตร ในหน่วยแกลลอนต่อวัน โดยกำหนดให้ปริมาณน้ำฝนมีค่าเท่ากับ 100 เซนติเมตรต่อปี
 1500,000
 2600,000
 3650,000
 4700,000 .
   เฉลย ข้อ 4
    
381 .' - '.52864 .' ' ตัวอย่างขยะมูลฝอย 10 กรัม ถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความร้อนโดยใช้แคลอรีมิเตอร์ซึ่งมีค่าความจุความร้อน 8,966 แคลอรีต่อองศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ 4.72 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาค่าความร้อนของตัวอย่างขยะมูลฝอยดังกล่าวนี้ในหน่วย แคลอรีต่อกรัม
 14,231 แคลอรีต่อกรัม .
 25,231 แคลอรีต่อกรัม
 36,231 แคลอรีต่อกรัม
 47,231 แคลอรีต่อกรัม
   เฉลย ข้อ 1
    
382 .' - '.52866 .' ' โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยแห่งหนึ่งมีการปล่อยน้ำซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนลงสู่แม่น้ำที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีอัตราการไหล 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กำหนดให้น้ำซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำดังกล่าวมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และมีอัตราการไหลลงสู่แม่น้ำ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จงคำนวณหาอุณหภูมิของแม่น้ำ ณ จุดที่มีการปล่อยน้ำซึ่งใช้ในการ แลกเปลี่ยนความร้อน
 128 องศาเซลเซียส
 230 องศาเซลเซียส .
 340 องศาเซลเซียส
 450 องศาเซลเซียส
   เฉลย ข้อ 2
    
383 .' - '.52867 .' ' จากการทดสอบค่า BOD5 โดยทำการเจือจางจากน้ำเสีย 100 เท่า พบว่า มีค่า DO ที่เริ่มต้นเท่ากับ 7.95 mg/L และที่สิ้นสุดมีค่า DO เท่ากับ 1.80 mg/L น้ำเสียที่ทำการทดลองควรมีค่า BOD5 เท่ากับเท่าไร
 10.0615 mg/L
 26.15 mg/L
 3615 mg/L .
 41.80 mg/L
   เฉลย ข้อ 3
    
384 .' - '.52868 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งโดยการใช้บึงประดิษฐ์ (wetland)
 1ใช้พืชน้ำในการดูดซับสารพิษและโลหะหนักที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง
 2ใช้พืชน้ำช่วยในการกรองและย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง
 3ใช้พืชน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำจากการสังเคราะห์แสง
 4ใช้พืชน้ำเพิ่มความสมบูรณ์ของดินจากการย่อยสลายสารที่ปนอยู่ในน้ำ .
   เฉลย ข้อ 4
    
385 .' - '.52869 .' ' สามขั้นตอนในการจัดทำ Impact assessment คือ 1) Classification and characterization, 2) Normalization, 3) Evaluation and Weighting จาก characterization ต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ควรปรากฏในการแสดง impact assessment
 1Global warming
 2Acidification
 3Ozone Layer Depletion
 4Salination effect .
   เฉลย ข้อ 4
    
386 .' - '.52870 .' ' ตามประกาศอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2548 กำหนดให้โรงงานใดต่อไปนี้ต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม/ผู้ควบคุมระบบ/ผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง
 1โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 500 m3/day หรือที่มีค่าความสกปรก = 100 kg/day .
 2โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 500 m3/day หรือที่มีโลหะหนักจำพวก Fe และ Cr3+
 3โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษปานกลาง เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต์
 4โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์
   เฉลย ข้อ 1
    
387 .' - '.52871 .' ' Vapor Incinerator หรือ Thermal oxidation หรือ Afterburners มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 1ใช้ในการบำบัดมลพิษทั้งที่เปียกและแห้ง
 2ใช้ในการควบคุมกำจัดกลิ่น
 3ใช้ทำลาย เผาสารที่มีลักษณะ toxic
 4ใช้ในการเผาสารอันตรายทั้งหลายโดยใช้ทฤษฎีแรงเหวี่ยงเข้าช่วย .
   เฉลย ข้อ 4
    
388 .' - '.52872 .' ' ตรวจสอบคุณภาพของน้ำใต้ดิน*ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ข้อใดมีปริมาณมากที่สุด เมื่อเทียบเป็นตันต่อปี
 1ของเสียที่เป็นตัวทำละลาย
 2ขยะติดเชื้อ
 3กากตะกอนและของแข็งที่เป็นโลหะหนัก .
 4สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นของเหลว
   เฉลย ข้อ 3
    
389 .' - '.52873 .' ' การตกตะกอนด้วยถังตกตะกอนเบื้องต้น (primary sedimentation tank) มีจุดประสงค์เพื่อ
 1แยกตะกอนกรวดทรายออกจากน้ำเสีย
 2แยกตะกอนเบาออกจากน้ำเสีย
 3แยกของแข็งชิ้นใหญ่ที่ปนมากับน้ำเสียออก
 4แยกของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำเสีย .
   เฉลย ข้อ 4
    
390 .' - '.52874 .' ' การตกตะกอนด้วยถังตกตะกอนที่สอง (secondary sedimentation tank) มีจุดประสงค์เพื่อ
 1แยกตะกอนกรวดทรายออกจากน้ำเสีย
 2แยกของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำเสีย
 3แยกตะกอนเบาออกจากน้ำเสีย
 4แยกจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำเสียออกจากน้ำเสีย .
   เฉลย ข้อ 4
    
391 .' - '.52875 .' ' ข้อใดคือวิธีการควบคุมมลสารที่แหล่งเกิดในโรงงาน
 1การดัดแปลงกระบวนการผลิต
 2ทำความสะอาดอากาศเสียก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 3การใช้เชื่้อเพลิงสะอาดในกระบวนการสันดาป
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
392 .' - '.52876 .' ' ข้อใดคือปัจจัยหลักในการเกิดมลสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการสันดาป
 1การสันดาปไม่สมบูรณ์ .
 2ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด สิ่งเจือปนในเชื้อเพลิง
 3เกิดจากการใช้อากาศสันดาปที่ความร้อนสูง
 4ข้อ 1. และ ข้อ 2. ถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
393 .' - '.57068 .' '  การดำเนินงานของ a direct flame incinerator อยู่ที่ช่วงอุณหภูมิเท่าไร
 1400 - 500 ºF
 2700 - 900  º​F
 31,300 - 1,500  º​F .
 42,000 - 2,400  º​F
   เฉลย ข้อ 3
    
394 .' - '.57069 .' ' โดยทั่วไปการดำเนินงานของ a catalytic afterburner อยู่ที่ช่วงอุณหภูมิเท่าไร
 1200 - 400 oF
 2700 - 900 oF .
 31,200 - 1,400 oF
 41,800 - 2,000 oF
   เฉลย ข้อ 2
    
395 .' - '.57070 .' ' ถ้ามีอนุภาคของแข็งขนาดเล็กปนอยู่ใน กระแสก๊าซที่ต้องการกำจัดก๊าซนั้นด้วย ระบบการเผาไหม้แบบตัวเร่งปฏิกิริยา จะมีผลต่ออายุการใช้งานของตัวเร่งปฏฺิกิริยา อย่างไร
 1 สูงขึ้น
 2ลดลง .
 3ไม่มีผลกระทบใดๆ
 4ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 2
    
396 .' - '.57071 .' '  สภาวะการดำเนินงานของระบบการเผาไหม้แบบตัวเร่งปฏิกิริยากรณีใดที่ไม่เหมาะสม
 1กระแสก๊าซมีความเข้มข้นของสารต่ำ
 2มีสารตะกั่วและปรอทปนอยู่ด้วย
 3แคตตาลิสต์ทำปฏิกิริยากับกระแสก๊าซเฉื่อย
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
397 .' - '.57072 .' '  การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 1 Grit chamber
 2 Sedimentation
 3 Flotation
 4Precipitation .
   เฉลย ข้อ 4
    
398 .' - '.57073 .' ' การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำเสีย ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
 1 Coagulation
 2 Sedimentation
 3 Steam stripping .
 4 Oxidation
   เฉลย ข้อ 3
    
399 .' - '.57074 .' ' ในระหว่างการดูดซับ (adsorption) ถ้าอุณหภูมิของระบบสูงขึ้นจะมีผลทำให้ปริมาณสารที่ถูกดูดซับเป็นอย่างไร
 1เพิ่มขึ้น
 2ลดลง .
 3เพิ่มขึ้น 2 เท่า
 4ลดลง 2 เท่า
   เฉลย ข้อ 2
    
400 .' - '.57075 .' '  ถ้าปริมาณสารที่ถูกดูดซับในกระบวนการดูดซับเพิ่มมากขึ้น จะเกิดผลอย่างไรต่อระบบ
 1อุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้น
 2อัตราส่วนการไหลของเหลวต่อก๊าซเพิ่มขึ้น
 3น้ำหนักโมเลกุลของมลพิษลดลง
 4ความดันของระบบเพิ่มขึ้น .
   เฉลย ข้อ 4