คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
วิชา : ชื่อวิชา Safety in Chemical Operations
:
     
 
    
1 .' - '.51796 .' ' สารทำความเย็น (refrigerant) โพรเพน เหมาะสำหรับใช้ทำความเย็นในช่วงอุณหภูมิใด
 1-150 - -50 F .
 2-50 - -40 F
 320-40 F
 40-20 F
   เฉลย ข้อ 1
    
2 .' - '.51797 .' '
 1ข้อ 1, 2 และ 3 เท่านั้นที่ถูก
 2ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1, 2 และ 4 เท่านั้น .
 4ถูกทุกข้อ
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
3 .' - '.51798 .' ' ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง
 1ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
 2วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)
 3ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ
 4Pressure Purging ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า Vacuum Purging
 5ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย .
   เฉลย ข้อ 5
    
4 .' - '.51799 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 1ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อน
 2ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นซึ่งทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์ .
 3ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายไวไฟ
 4ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเผาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำ
 5ไม่มีข้อใดผิด
   เฉลย ข้อ 2
    
5 .' - '.51800 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 2ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 3การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน .
 4อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
 5lock-tag-and-try เป็นเทคนิคที่ช่วยให้การซ่อมบำรุงในถังกวนผสมมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะกุญแจที่ใช้เดินเครื่องให้ใบกวนทำงานจะถูกเก็บไว้ที่พนักงานซึ่งกำลังทำงานในถังกวน
   เฉลย ข้อ 3
    
6 .' - '.51801 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
7 .' - '.51802 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง
 1การกำจัดก๊าซพิษ หรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
 2การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับ อัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถ ละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี
 3การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่ง สามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)
 4สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐม(primary pollutant) .
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
8 .' - '.51803 .' ' รูปข้อใดที่มีการระบายอากาศเหมาะสมกับชนิดของสารตามข้อมูลจำแนกชนิดสารที่กำหนดให้
 1
 2
 3
 4
 5 .
   เฉลย ข้อ 5
    
9 .' - '.51804 .' '
 1ควรเลือกใช้ Full-face pressure-demand SCBA เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้สูงสุด
 2ควรเลือกใช้ Full-face air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้ว
 3ควรเลือกใช้ Full-face demand SCBAเนื่องจากมีความสามารถในการกรองสาร อันตรายได้มากเกินค่าที่ใช้งานแล้วในระดับหนึ่ง .
 4ควรเลือกใช้ Half mask air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้วและมีค่าใช้จ่ายต่ำเหมาะสม
 5ควรเลือกใช้ Full-face air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรองสาร อันตรายได้มากเพียงพอในการใช้งานแล้วและมีค่าใช้จ่ายต่ำเหมาะสม
   เฉลย ข้อ 3
    
10 .' - '.51805 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
11 .' - '.51806 .' '
 11.30 ปอนด์
 234.6 ปอนด์
 336.5 ปอนด์ .
 4246.3 ปอนด์
 5272.9 ปอนด์
   เฉลย ข้อ 3
    
12 .' - '.51807 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
13 .' - '.51808 .' ' การจำแนกชนิดและระดับอันตรายในระบบ NFPA 704 ข้อความใดเป็นจริง 1.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดที่มีสีบอกชนิดของอันตรายและตัวเลขบอกถึงระดับอันตราย 2.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก 3.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง .
 5ข้อ 1 และข้อ 3 ถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 4
    
14 .' - '.51809 .' ' ฉลากที่ใช้ติดบนภาชนะเก็บสารเคมีเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นพิษและอันตราย ตลอดถึงความรุน แรงตามมาตรฐานสากล(Hazardous material identification system) ตามระบบ NFPA 704 นั้น ข้อมูลที่แสดงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูจากข้อใด
 1ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีน้ำเงินซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ .
 2ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีเหลืองซึ่งอยู่ทางขวามือ
 3ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนของฉลาก
 4ดูจากสัญลักษณ์แถบบริเวณไม่มีสีซึ่งอยู่ทางด้านล่างของฉลาก
 5ดูจากสัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ที่แสดงบนแถบ
   เฉลย ข้อ 1
    
15 .' - '.51810 .' ' คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงาน ไม่ ต้องพิจารณาค่าใด
 1ค่าบีโอดี
 2ค่าซีโอดี
 3ค่าสารแขวนลอย
 4ค่าความถ่วงจำเพาะ .
 5อุณหภูมิ
   เฉลย ข้อ 4
    
16 .' - '.51811 .' ' การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 4
    
17 .' - '.51812 .' ' เครื่องดับเพลิงที่นิยมใช้กันตามที่พักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดใด
 1ชนิดAB .
 2ชนิด A
 3ชนิด B
 4ชนิดC
 5ชนิด D
   เฉลย ข้อ 1
    
18 .' - '.51813 .' ' ปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ได้แก่
 1เชื้อเพลิง และ อากาศ
 2อากาศ และความร้อน
 3เชื้อเพลิงและความร้อน
 4เชื้อเพลิง ออกซิเจนและความร้อน .
 5เชื้อเพลิง อากาศ และความร้อน
   เฉลย ข้อ 4
    
19 .' - '.51814 .' ' ถ้ามีไฟไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ดับเพลิงที่เหมาะสมคือชนิดใด
 1โฟม .
 2CO2
 3ผงกราไฟต์
 4น้ำ
 5สารละลาย NaOH
   เฉลย ข้อ 1
    
20 .' - '.51815 .' ' ถ้าไฟใหม้สาร คาร์บอนไดซัลไฟด์(carbon disulphide)ซึ่งมี ถ.พ. = 1.274 ซึ่งบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ วัสดุดับเพลิงชนิดใดที่สะดวกในการใช้ หาง่าย ราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 1โฟม
 2CO2
 3ผงกราไฟต์
 4น้ำ .
 5สารละลาย NaOH
   เฉลย ข้อ 4
    
21 .' - '.51816 .' ' ถ้าท่านต้องไปทำงานในบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีเก็บอยู่ ท่านคาดว่าจะทราบได้จากฉลากลักษณะใด
 1รูปหัวกะโหลกไขว้
 2รูปเปลวไฟสีแดง
 3รูปคล้ายเปลวไฟสีเหลือง
 4ป้ายสีเหลืองมีใบพัดสามแฉกสีม่วง .
 5ใบพัดสามแฉกสีเหลือง
   เฉลย ข้อ 4
    
22 .' - '.51817 .' ' อุปกรณ์ใดที่สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ 1. Pocket dosimeter 2. Ozone-meter 3. Film badge
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น .
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 4
    
23 .' - '.51818 .' ' อุปกรณ์ใดที่ ไม่ สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ 1. Pocket dosimeter 2. Ozone-meter 3. Film badge
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น .
 3ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 2
    
24 .' - '.51819 .' ' สารในข้อใดที่มีความเสี่ยงในการติดไฟได้ง่ายที่สุดเมื่อพิจารณาจากข้อมูลนี้ ถ้าความสามารถในการติดไฟจากคุณสมบัติอื่นๆเท่าเทียมกัน ที่อุณหภูมิ 30 เซลเซียส
 1สารที่มีความดันไอ 850 มม.ปรอท .
 2สารที่มีความดันไอ 500 มม.ปรอท
 3สารที่มีความดันไอ 400 มม.ปรอท
 4สารที่มีความดันไอ 200 มม.ปรอท
 5สารที่มีความดันไอ 50 มม.ปรอท
   เฉลย ข้อ 1
    
25 .' - '.51820 .' '
 1ควรวัดอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์โดยตรง เพราะหากไม่มีของไหลไหลเข้าปั๊มขณะทำงานจะทำให้การอ่านค่าอุณหภูมิที่ท่อขาเข้าของปั๊มต่างจากอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์มาก
 2การติดตั้งวาล์วลดความดัน (Pressure relief valve) ที่เครื่องปฏิกรณ์ช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้ได้ .
 3ควรติดตั้งสัญญาณเตือนกรณีไม่มีของไหลไหลผ่านปั๊ม
 4การปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิสำหรับปิดเปิดปั๊มต้องมีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าก่อน
 5ควรออกแบบให้หยุดการป้อนเอทิลีนออกไซด์เมื่อไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
   เฉลย ข้อ 2
    
26 .' - '.51821 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ เหมาะสม
 1 .
 2
 3
 4
 5
   เฉลย ข้อ 1
    
27 .' - '.51822 .' ' การปรับปรุงกระบวนการในข้อใดต่อไปนี้สามารถทำได้โดย ไม่ เกิดอันตราย
 1
 2 .
 3
 4
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
28 .' - '.51823 .' '
 1ตำแหน่ง A ป้องกัน gear pump เสียหาย
 2ตำแหน่ง B ป้องกันกรณีวาล์วทั้ง 2 ตัวปิดทำให้น้ำหล่อเย็นขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจากปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ์
 3ตำแหน่ง C ป้องกันการระเบิดจาก runaway reaction โดยติด rupture disc เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของวาล์วลดความดัน
 4ตำแหน่ง D ป้องกันการระเบิดของ drum
 5ตำแหน่ง E ป้องกัน centrifugal pump เสียหาย .
   เฉลย ข้อ 5
    
29 .' - '.51824 .' '
 1y0 = y1
 2y1 = y2 .
 3 y2 = y3
 4y0 = y2
 5y1 = y3
   เฉลย ข้อ 2
    
30 .' - '.51825 .' ' ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 1ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
 2วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)
 3ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ
 4ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย .
   เฉลย ข้อ 4
    
31 .' - '.51826 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 1ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อน
 2ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นซึ่งทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์ .
 3ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายไวไฟ
 4ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเผาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำ
   เฉลย ข้อ 2
    
32 .' - '.51827 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เป็นจริง
 1การกำจัดก๊าซพิษ หรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
 2การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับ อัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถ ละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี
 3การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่ง สามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)
 4สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐม(primary pollutant) .
   เฉลย ข้อ 4
    
33 .' - '.51828 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
34 .' - '.56810 .' '  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง
 1ถังความดัน (pressure vessels) ต่างๆ รวมทั้งถังปฏิกรณ์ ถังเก็บสารเคมี หอปฏิกรณ์ ต้องติดวาล์วนิรภัย (sefety valve)
 2ปั๊มลูกสูบไม่จำเป็นต้องติดวาล์วนิรภัย (sefety valve) ที่ทางออกของปั๊ม .
 3ถังปฏิกรณ์ที่มี steam jacket ควรติดตั้งวาล์วนิรภัย (sefety valve) ที่ jacketเพื่อป้องกันแรงดันที่สูงขึ้นมากเกินไปเนื่องจากความผิดพลาดขะปฏิบัติงาน
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
35 .' - '.56813 .' '  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 1ค่า Limiting Oxygen Concentrations (LOCs) ของก๊าซต่างๆ ขึ้นกับชนิดของสารเฉื่อย (inert gas) ที่ผสมอยู่
 2หากไม่มีข้อมูลค่า Limiting Oxygen Concentrations (LOCs) ที่ได้จากการทดลองสามารถประมาณการได้โดยการคำนวณจากสมการการเผาไหม้
 3อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตควรติดตั้งแยกจาก Flares
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
36 .' - '.51829 .' '
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
37 .' - '.51830 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
38 .' - '.51831 .' ' ข้อใด มิได้ เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
 1จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)
 2ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ
 3ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ
 4ใช้วัสดุก่อสร้างทนไฟแบบต่างๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้
 5ทุกข้อเป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม .
   เฉลย ข้อ 5
    
39 .' - '.51832 .' ' บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)
 129.17
 210.71
 39.33 .
 46.21
 53.45
   เฉลย ข้อ 3
    
40 .' - '.51833 .' ' บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับวันขาดงาน)
 129.17 .
 210.71
 39.33
 46.21
 53.45
   เฉลย ข้อ 1
    
41 .' - '.51834 .' '
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
42 .' - '.51835 .' ' แนวทางการกำจัดของเสียที่ง่ายและสะดวก มีประสิทธิภาพสูงและค่าใช้จ่ายต่ำได้แก่วิธีในข้อใด 1. ใช้เทคโนโลยีสะอาด 2. ลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด 3. ทำการแก้ไขโดยการบำบัดทางเคมีและกายภาพ 4. ทำการทำลายฤทธิ์โดยการทำให้เป็นกลางและทำการฝังกลบ
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
43 .' - '.51836 .' ' วัสดุในข้อใดที่ ไม่ ควรนำมาใช้ทำชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth)สำหรับงานที่มีน้ำเกี่ยวข้อง
 1Neoprene
 2Butyl rubber
 3Polyvinyl alcohol .
 4Tyvek
 5Nitrile
   เฉลย ข้อ 3
    
44 .' - '.51837 .' ' ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย
 1วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี
 2ความสามารถในการทนต่อสารเคมี
 3ความสามารถทนต่อความร้อน
 4ความสามารถในการทะลุผ่านของสารเคมี
 5ราคาต่อหน่วย .
   เฉลย ข้อ 5
    
45 .' - '.51838 .' ' ข้อใดกล่าวผิดสำหรับค่า TLV (Threshold Limit Values) ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม
 1เป็นค่าที่กำหนดให้โดยใช้เวลารับสาร 8 ชม.ต่อวัน
 2ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาระหว่างวัน
 3ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าต้องสัมผัสกับสารพิษมากกว่า 2 ประเภท .
 4ผิดทุกข้อ
 5ไม่มีข้อผิด
   เฉลย ข้อ 3
    
46 .' - '.51839 .' ' ค่า TLV-C เป็นค่าที่แสดงถึง
 1ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 2ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึน
 3ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน .
 4ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
47 .' - '.51840 .' ' ค่า TLV-STEL เป็นค่าที่แสดงถึง
 1ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 2ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึนศีรษะ .
 3ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 4ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
48 .' - '.51841 .' ' ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพนักงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อแก้วหูด้วยการอุดหูด้วยที่อุดหู เมื่อพนักงานทำงานในบริเวณที่มีระดับความดังเกินกว่า
 180 เดซิเบล .
 290 เดซิเบล
 3100 เดซิเบล
 4110 เดซิเบล
 5120 เดซิเบล
   เฉลย ข้อ 1
    
49 .' - '.51842 .' ' จากเหตุการณ์การเกิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะในปีพ.ศ. 2535 เนื่องจากสภาวะอากาศปิดทำให้อุณหภูมิของอากาศเกิดการผกผันและเครื่องกำจัดก๊าซพิษยังได้รับการติดตั้งไม่แล้วเสร็จทำให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซชนิดใดออกมาในปริมาณมากจนทำความเสียหายแก่ประชาชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
 1ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 2ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 3ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ .
 4ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 5ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
   เฉลย ข้อ 3
    
50 .' - '.51843 .' ' ถ้าเรามีเงินฝากธนาคาร 1000 บาท ได้รับดอกเบี้ยทบต้น 5 % ต่อปี ถ้าเราไม่ถอนเงินภายใน 3 ปี เราจะได้เงินทั้งหมดเป็นเท่าไร
 11050.00 บาท
 21105.00 บาท
 3150.00 บาท
 41157.63 บาท .
   เฉลย ข้อ 4
    
51 .' - '.51844 .' ' ในกรณีที่เราฝากเงินเป็นจำนวนเวลา 5 ปี ได้ดอกเบี้ยทบต้น 10% ต่อปีและพบว่าเงินในธนาคารทั้งหมด 3000 บาท ถามว่าเงินต้นที่ฝากในครั้งแรกมีค่าเท่าไร
 1500 บาท
 21291.40 บาท
 31862.70 บาท .
 420,00.00 บาท
   เฉลย ข้อ 3
    
52 .' - '.51845 .' ' เครื่องจักรตัวหนึ่งมีมูลค่า 200000 บาท มีอายุใช้งาน 10 ปี มีมูลค่าซาก 20000 บาท ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเครื่องจักรนี้มีค่าเสื่อมเท่าไรต่อปี
 120,000 บาท
 218,000 บาท .
 319,000 บาท
 421,000 บาท
   เฉลย ข้อ 2
    
53 .' - '.51846 .' ' การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงในทางทฤษฎีควรใช้ในกรณีใด
 1กรณีที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตน้อยมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก .
 2กรณีที่เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตมาก ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมาก
 3กรณีที่ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ 1 และ 2
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
54 .' - '.51847 .' ' ปัจจัยใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา
 1จำนวนปี
 2มูลค่าการลงทุน
 3มูลค่าทางภาษี .
 4มูลค่าซาก
   เฉลย ข้อ 3
    
55 .' - '.51848 .' ' ข้อใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องการเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 1มูลค่าทรัพย์สินลดลงเท่ากันทุกปี
 2การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเหมาะกับการคิดกับเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีน้อยมาก
 3การใช้งานในแต่ละปีมีผลต่อมูลค่าทางบัญชีในสัดส่วนที่เท่ากันทุกปี
 4ทรัพย์สินมีมูลค่าที่แตกต่างกันตามราคาท้องตลาด .
   เฉลย ข้อ 4
    
56 .' - '.51849 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 1ค่าเสื่อมราคาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 2วิธีการหักค่าเสื่อมราคาต้องให้เหมาะสมกับความสามารถใช้งานจริง
 3ค่าเสื่อมราคามีความสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชี
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
57 .' - '.51850 .' ' มูลค่าทางบัญชีหมายถึง
 1มูลค่าของทรัพยสินที่หักค่าเสื่อมค่าตามระยะเวลาจำนวนปีที่ใช้ออกแล้ว .
 2ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนเดิม
 3ต้นทุนที่ใช้แทนทรัพย์สินเดิมที่เสื่อมสภาพ
 4ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วไม่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้อีก
   เฉลย ข้อ 1
    
58 .' - '.51851 .' ' ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา
 1การขึ้นลงของทรัพย์สิน .
 2การเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 3มูลค่าทางบัญชี
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
59 .' - '.51852 .' ' การคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีมีค่าน้อยที่สุดในช่วงปีแรก ๆ
 1การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 200 % .
 2การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 150 %
 3การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 100 %
 4การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
   เฉลย ข้อ 1
    
60 .' - '.51853 .' ' การคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีมีค่ามากที่สุดในช่วงปีแรก
 1การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 200 %
 2การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 150 %
 3การคิดค่าเสื่อมราคาแบบทดถอย 110 %
 4การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง .
   เฉลย ข้อ 4
    
61 .' - '.51854 .' ' มูลค่าทรัพย์สิน 100,000 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี ค่าเสื่อมราคาของปีใดให้ค่าสูงสุด
 1ปีที่ 1 .
 2ปีที่ 2
 3ปีที่ 3
 4ปีที่ 4
   เฉลย ข้อ 1
    
62 .' - '.51855 .' ' ค่าเสื่อมราคาต่อปีของสินค้าชนิดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 9,000 บาท ต่อปีขณะที่ชนิดที่ 2 มีค่า 12,000 บาทต่อปี ควรเลือกซื้อเครื่องจักรชนิดใด
 1ไม่สามารถรู้ได้เนื่องจากไม่มีอายุการใช้งานของแต่ละเครื่องจักร
 2ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ใช้ในการตัดสิน
 3ค่าเสื่อมราคาที่น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
63 .' - '.51856 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่นับว่าเป็นผลเสีย
 1การเสียโอกาสเนื่องจากการลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง
 2การขายสินค้าในราคาที่น้อยกว่าราคาตลาด
 3การตัดสินใจไม่ลงทุนทั้ง ๆ ที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีและเป็นโอกาสที่เหมาะสม .
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
64 .' - '.51857 .' ' ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง
 1โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมากกว่าหนึ่ง .
 2โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมากกว่าศูนย์
 3โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเท่าใดก็ได้
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
65 .' - '.51858 .' ' ค่าใช้จ่ายของทางเลือกมี ทางเลือก ก, ข และ ค มีมูลค่าเท่ากับ 10,000 , 11,000 และ 12,000 บาทต่อปี ควรตัดสินใจอย่างไร
 1เลือกทางเลือก ก .
 2เลือกทางเลือก ข
 3เลือกทางเลือก ค
 4ไม่เลือกทางเลือกใด
   เฉลย ข้อ 1
    
66 .' - '.51859 .' ' โครงการต่อไปนี้เป็นโครงการที่ไม่สมควรจะลงทุน
 1อัตราผลตอบแทนต่อปีมีค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้
 2อัตราผลตอบแทนต่อปีมีค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
 3อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมีค่ามากกว่าหนึ่ง
 4มูลค่าเงินในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าศูนย์ .
   เฉลย ข้อ 4
    
67 .' - '.51860 .' ' โครงการต่อไปนี้โครงการใดน่าลงทุน โครงการ ก,ข,ค และ ง มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับ 50,60,70 และ 80 ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเท่ากับ 80,70,60 และ 50
 1ทางเลือก ก
 2ทางเลือก ข
 3ทางเลือก ค
 4ทางเลือก ง .
   เฉลย ข้อ 4
    
68 .' - '.51861 .' ' ข้อความต่อไปนี้มีความหมายว่าต้นทุนผันแปร
 1ค่าใช้จ่ายแรงงานทางตรง .
 2ค่าบริหาร
 3ค่าเครื่องจักร
 4ค่าเสื่อมราคา
   เฉลย ข้อ 1
    
69 .' - '.51862 .' ' ข้อความต่อไปนี้มีความหมายว่าระยะเวลาการคืนทุน
 1ระยะเวลาการลงทุนที่ทำให้รายรับทั้งหมดเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดของโครงการ .
 2ระยะเวลาที่ทำให้เครื่องจักรได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวใหม่
 3ระยะเวลาที่เจ้าหนี้เงินกู้ได้รับเงินกู้คืนทั้งหมด
 4ระยะเวลาที่เจ้าหนี้สามารถผ่อนเงินกู้ได้ทั้งหมด
   เฉลย ข้อ 1
    
70 .' - '.51863 .' ' การลงทุนที่มีค่าผันแปรคิดเป็นชิ้นเท่ากับ 1 บาท และมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 300 บาท และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 300 ชิ้น ถามว่าราคาขายควรจะเป็นเท่าใด
 12 บาท .
 23 บาท
 34 บาท
 45 บาท
   เฉลย ข้อ 1
    
71 .' - '.51864 .' ' เครื่องจักรตัวหนึ่งมีราคา 100,000 บาท ใช้งานได้ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซากรายได้จากการผลิตสินค้าหลังหลักค่าใช้จ่ายปีละ 10,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณเป็นเท่าใด
 15 ปี
 27 ปี
 38 .5 ปี
 410 ปี .
   เฉลย ข้อ 4
    
72 .' - '.51865 .' ' จุดคุ้มทุนหมายถึง
 1จุดที่รายรับรวมทั้งหมดเท่ากับรายจ่ายรวมทั้งหมด .
 2จุดที่กำไรมีค่ามากกว่าต้นทุน
 3จุดที่ต้นทุนน้อยกว่ารายจ่าย
 4ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
73 .' - '.51866 .' ' ปริมาณการผลิตจะเป็นเท่าไรก็ตามจะมีค่าหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
 1ต้นทุนผันแปร
 2ต้นทุนรวม
 3ต้นทุนคงที่ .
 4ค่าใช้จ่ายคงที่
   เฉลย ข้อ 3
    
74 .' - '.51867 .' ' ค่าลิขสิทธิ์ในพิมพ์หนังสือถามว่าเป็นต้นทุนประเภทใด
 1ต้นทุนผันแปร
 2ต้นทุนรวม
 3ต้นทุนคงที่ .
 4ต้นทุนค่าใช้จ่าย
   เฉลย ข้อ 3
    
75 .' - '.56914 .' ' ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องให้พนังงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อแก้วหูด้วยการอุดหูด้วยที่อุดหู เมื่อพนักงานทำงานในบริเวณที่มีระดับความดังเกินกว่าค่าใด
 170 เดซิเบล
 280 เดซิเบล .
 390 เดซิเบล
 4100 เดซิเบล
   เฉลย ข้อ 2
    
76 .' - '.51870 .' ' ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 1สารอินทรีย์จะซึมซาบสู่ร่างกายเร็วกว่าสารอนินทรีย์
 2สารพิษสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกาย จากการดื่ม กิน การหายใจ ทางบาดแผลของผิวหนังและการซึมผ่านผิวหนัง
 3ตับเท่านั้นที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย .
 4ตะกั่วมีผลยับยั้งพัฒนาการของทารกในครรภ์
 5ไม่มีข้อใดผิด
   เฉลย ข้อ 3
    
77 .' - '.51871 .' ' สมบัติข้อใดของสารที่ ไม่ สามารถใช้มาเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข หรือ ป้องกันอันตรายที่จะ เกิดขึ้นเมื่อมีการรั่วไหลของสารออกสู่สิ่งแวดล้อม
 1จุดวาบไฟ(flash point)
 2สี (colour) .
 3ความสามารถในการละลายน้ำ (solubility) 
 4ความดันไอ(vapour pressure)
 5ความหนาแน่นไอ(vapour density)
   เฉลย ข้อ 2
    
78 .' - '.51872 .' ' เตาเผาขยะตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชน (Rural) มีปล่องควัน (Stack) สูง 100 เมตร ในวันที่มีอากาศดี (sunny day) มีความเร็วลมเท่ากับ 1.5 เมตรต่อวินาที ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระจายไปตามทิศทางลมเป็นระยะทาง 200 เมตร วัดค่าได้เท่ากับ 5.0x10--5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลักษณะการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นแบบใด
 1ลักษณะการกระจายแบบ Plume .
 2ลักษณะการกระจายแบบ Puff
 3ลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบผสม
 4ลักษณะการกระจายแบบ Dense gas
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
79 .' - '.51873 .' ' ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ สารไฮโดรคาร์บอนใดต่อไปนี้ที่สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็วที่สุด
 1มีเทน .
 2คลอโรมีเทน
 3ไดคลอโรมีเทน
 4คลอโรฟอร์ม
 5สามารถติดไฟได้เร็วเท่ากัน
   เฉลย ข้อ 1
    
80 .' - '.51874 .' ' ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ สารไฮโดรคาร์บอนใดต่อไปนี้ที่สามารถติดไฟได้ช้าที่สุด
 1มีเทน
 2คลอโรมีเทน
 3ไดคลอโรมีเทน
 4คลอโรฟอร์ม .
 5สามารถติดไฟได้เร็วเท่ากัน
   เฉลย ข้อ 4
    
81 .' - '.51875 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น .
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
82 .' - '.51876 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
83 .' - '.51877 .' ' ภัยพิบัติใดที่มีการสูญเสียชีวิตคนมากที่สุด
 1อุบัติภัยที่เมือง Flixborough ในประเทศอังกฤษ
 2อุบัติภัยที่เมือง Seveso ประเทศอิตาลี
 3อุบัติภัยที่เมือง Bhopal ประเทศ อินเดีย .
 4อุบัติภัยที่เมือง Chernobyl ประเทศรัสเซีย
 5อุบัติภัยที่เมือง Basel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
   เฉลย ข้อ 3
    
84 .' - '.51878 .' ' ข้อใดไม่เป็นปัญหาที่ได้รับจากมลพิษที่เกิดขึ้น
 1ที่ดินจะหายากและมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากต้องนำมาใช้กำจัดขยะ .
 2ต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งแวดล้อม หรือ มลภาวะ
 3หน่วยงานหรือองค์กรที่ก่อมลภาวะจะเสียชื่อเสียง และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
 4อาคารบ้านเรือนเสื่อมโทรมเร็วขึ้น
 5ทำลายสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
   เฉลย ข้อ 1
    
85 .' - '.51879 .' ' ความร้ายแรงของอุบัติเหตุในกระบวนการเคมีในข้อใดเป็นจริง 1. การเกิดไฟไหม้มีโอกาสเกิดได้บ่อย แต่มีการสูญเสียชีวิตน้อย 2. การเกิดระเบิดทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตมากที่สุด แต่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 3. การรั่วไหลของสารพิษมีความรุนแรงมากที่สุด ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 3 ถูกต้อง .
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 4
    
86 .' - '.51880 .' ' อันตรายร้ายแรงจากกระบวนการเคมีได้แก่ข้อใด 1. การเกิดไฟไหม้ 2. การระเบิด 3. การรั่วไหลของสารพิษ
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
87 .' - '.51881 .' ' อันตรายในข้อความใด ไม่ ถูกต้อง 1. สารเคมีบางชนิดที่เก็บไว้ใกล้กันมีโอกาสทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดระเบิดได้ 2. กระบวนการทางเคมีแบบคายความร้อนมีอันตรายน้อยมาก 3. สารเคมีทุกชนิดสามารถเก็บใกล้น้ำได้เนื่องจากน้ำเป็นสารที่เป็นกลาง
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 .
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
   เฉลย ข้อ 4
    
88 .' - '.51882 .' ' ปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ได้แก่
 1เชื้อเพลิง และ อากาศ
 2อากาศ และความร้อน
 3เชื้อเพลิงและความร้อน
 4เชื้อเพลิง ออกซิเจนและความร้อน .
   เฉลย ข้อ 4
    
89 .' - '.51883 .' ' ถ้ามีไฟไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ดับเพลิงที่เหมาะสมคือชนิดใด
 1โฟม .
 2
 3ผงกราไฟต์
 4น้ำ
   เฉลย ข้อ 1
    
90 .' - '.51884 .' ' ถ้าไฟใหม้สาร คาร์บอนไดซัลไฟด์(carbon disulphide) ซึ่งมี ถ.พ. = 1.274 ซึ่งบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ วัสดุดับเพลิงชนิดใดที่สะดวกในการใช้ หาง่าย ราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 1โฟม
 2
 3ผงกราไฟต์
 4น้ำ .
   เฉลย ข้อ 4
    
91 .' - '.51885 .' ' สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ทางใด
 1ทางผิวหนัง
 2ทางปาก
 3ทางจมูก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
92 .' - '.51886 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางบาดแผล
 2สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางปาก (กิน) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ร่างกายทาง หายใจ
 3สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก)
 4สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก) .
   เฉลย ข้อ 4
    
93 .' - '.56812 .' '  ข้อใด ไม่ เหมาะสมที่จะใช้เป็นสมมุติฐานในการคาดคะเนเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมี
 1เมื่อเกิดการรั่วไหลและสารกระจายตัวในลักษณะ Plume ความเข้มข้นของสารสูงสุดอยู่ที่จุดที่เกิดการรั่ว
 2 เมื่อเกิดการรั่วไหลและสารกระจายตัวในลักษณะ Puff ความเข้มข้นของสารสูงสุดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของ Puff
 3ค่าคงที่ของการแพร่ (Dispersion Coefficient) และความเร็วลม มีผลต่อการเข้มข้นของสารเมื่อเกิดการรั่วไหล
 4เมื่อเกิดการรั่วไหล ควรสมมุติให้อากาศมีการเสถียรภาพ (Stability) ดีมาก และความเร็วลมสูงๆ .
   เฉลย ข้อ 4
    
94 .' - '.51888 .' '
 1
 2 .
 3
 4
 5
   เฉลย ข้อ 2
    
95 .' - '.51889 .' '
 147.59 ppm
 224.41 ppm
 39.57 ppm
 44.73 ppm .
 54.57 ppm
   เฉลย ข้อ 4
    
96 .' - '.51890 .' '
 11.44 และ 9.19% โดยปริมาตร
 21.19 และ 7.57% โดยปริมาตร .
 31.54 และ 7.74% โดยปริมาตร
 41.35 และ 7.89% โดยปริมาตร
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
97 .' - '.51891 .' '
 12.45 และ 15.61% โดยปริมาตร
 22.69 และ 17.97% โดยปริมาตร
 32.74 และ 17.47% โดยปริมาตร .
 42.89 และ 18.38% โดยปริมาตร
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
98 .' - '.51892 .' '
 10.218 kgTNT
 2109 kgTNT .
 310,919 kg TNT
 421,800 kg TNT
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 2
    
99 .' - '.51893 .' '
 10.95 kg
 295.2 kg
 3124.8 kg
 412,477.7 kg .
 515,818.3 kg
   เฉลย ข้อ 4
    
100 .' - '.51894 .' '
 1โทลูอีน (Toluene)
 2กรดอะซีติก (Acetic acid)
 3ไอโซโพรพิลอีเทอร์ (Isopropyl ether)
 4เอทิลีน (Ethylene)
 5สไตรีน (Styrene) .
   เฉลย ข้อ 5
    
101 .' - '.51895 .' '
 1ไดเอทิลเปอร์ออกไซด์ (Diethyl peroxide)
 2ไนโตรกลีเซอรีน (Nitroglycerine)
 3อะเซทิลีน (Acetylene)
 4เซลลูโลสไนเตรต (Cellulose nitrate)
 5อีเทน (Ethane) .
   เฉลย ข้อ 5
    
102 .' - '.51896 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 4ถูกทุกข้อ .
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
103 .' - '.51897 .' ' ถ้าคนงานในโรงงานเคมีแห่งหนึ่งต้องสัมผัสกับสารอะซีโตนความเข้มข้น 400 ppm สารไซโคเฮกเซน 60 ppm และสารเบนซีน 5 ppm นานถึง 8 ชั่วโมงโดยที่ค่า TLV-TWA ของสารทั้งสามคือ 1000, 300 และ 10 ppm จงคำนวณหาค่า TWAmixture (combined exposures)
 10.355
 20.71
 31.1 .
 42.1
 52.84
   เฉลย ข้อ 3
    
104 .' - '.51898 .' ' จงคำนวณหาค่า TWA (Time Weighted Average) ของสาร เมื่อคนงานคนหนึ่งได้สัมผัสกับสารแอมโมเนีย ที่ความเข้มข้น 5 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 7.5 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและที่ความเข้มข้น 10 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
 16.575 ppm
 26.875 ppm .
 37.0 ppm
 47.785 ppm
 522.5 ppm
   เฉลย ข้อ 2
    
105 .' - '.51899 .' '
 11.44 % โดยปริมาตร
 21.19 % โดยปริมาตร
 31.54 % โดยปริมาตร
 42.35 % โดยปริมาตร
 52.75% โดยปริมาตร .
   เฉลย ข้อ 5
    
106 .' - '.51900 .' '
 19.19% โดยปริมาตร
 210.57% โดยปริมาตร
 311.59% โดยปริมาตร
 412.93% โดยปริมาตร .
 513.97% โดยปริมาตร
   เฉลย ข้อ 4
    
107 .' - '.51901 .' ' จงคำนวณหาค่า TWA (Time Weighted Average) ของสาร เมื่อคนงานคนหนึ่งได้สัมผัสกับสารอะซีโตน ที่ความเข้มข้น 600 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 800 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมงและที่ความเข้มข้น 1000 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 1620 ppm
 2700 ppm
 3775 ppm .
 41500 ppm
 51575 ppm
   เฉลย ข้อ 3
    
108 .' - '.51903 .' ' ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 1การหายใจเข้าออกโดยรับอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1-2 ไมครอน จะสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาโรคปอดได้
 2สาร Carcinogen มีผลเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง
 3สาร Teratogen ทำลายระบบสืบพันธุ์ .
 4หนังกำพร้าทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้
 5ทุกข้อกล่าวถูกต้องแล้ว
   เฉลย ข้อ 3
    
109 .' - '.51904 .' ' สารอันตรายในข้อใดที่ ไม่ ค่อยพบในของเสียจากโรงงานกระดาษและเยื่อ
 1สารหนู (arsenic) .
 2คลอรีน(chlorine)
 3สารประกอบซัลไฟด์(sulphide)
 4เส้นใย(fiber)
 5สารฟอกขาว(bleaches)
   เฉลย ข้อ 1
    
110 .' - '.51905 .' ' สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันต่อไปนี้เกิดการระเบิดได้ง่ายยกเว้นข้อใด
 1ไนเตรต (Nitrate)
 2ไนโตร (Nitro)
 3คลอเรต (Chlorate)
 4คาร์บอเนต (Carbonate) .
 5เปอร์ออกไซด์ (Peroxide)
   เฉลย ข้อ 4
    
111 .' - '.51906 .' ' ก๊าซชนิดใดต่อไปนี้ที่เมื่อได้รับในปริมาณและเวลาเท่ากันจะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ที่ได้รับรุนแรงที่สุด
 1ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 2ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 3ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ .
 4ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 5มีความรุนแรงเท่ากัน
   เฉลย ข้อ 3
    
112 .' - '.51907 .' ' ข้อใดไม่ได้เป็นการควบคุมอันตรายจากสารพิษโดยใช้วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม 1.ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าแทน 2. ใช้กระบวนการที่อันตรายแยกออกจากกระบวนการอื่น 3.เปลี่ยนสภาวะการผลิตที่ปลอดภัยขึ้น 4.ใช้กระบวนการเปิด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
113 .' - '.51908 .' '
 19.2 ลิตร
 2574 ลิตร
 3738 ลิตร .
 41680 ลิตร
 52533 ลิตร
   เฉลย ข้อ 3
    
114 .' - '.51909 .' ' ข้อความใดที่สามารถพบใน MSDS ของสารที่กำหนดให้ 1.ชื่อสาร คุณสมบัติทางกายภาพ การป้องกันและการดับไฟได้ 2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล สารที่เข้ากันไม่ได้ และชื่อผู้สามารถซื้อได้ 3.ชื่อสาร คุณสมบัติทางเคมี การป้องกันและการดับไฟ ความว่องไวการเกิดปฏิกิริยา 4.ความอันตรายต่อสุขภาพ และการป้องกันตนเองจากอันตราย เส้นทางขนส่งที่ปลอดภัย
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น .
 3ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 2
    
115 .' - '.51910 .' ' จากรูป ไม่ ได้ให้ข้อมูลในข้อใด
 1สารชนิดนี้เป็นของเหลว .
 2สารนี้ติดไฟได้ดี/เป็นสารไวไฟ
 3สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก
 4สารนี้มีความว่องไวในปฏิกิริยาดี
 5สารนี้ห้ามสัมผัสกับน้ำเนื่องจากสามารถทำปฏิกิริยาได้ดี
   เฉลย ข้อ 1
    
116 .' - '.51911 .' ' สัญลักษณ์ข้อใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นสารออกซิไดซ์
 1 .
 2
 3
 4
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
117 .' - '.51912 .' ' สัญลักษณ์ข้อใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นของแข็งไวไฟ
 1
 2
 3 .
 4
 5ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
118 .' - '.51913 .' ' สารในข้อใดที่มีอันตรายต่อระบบหายใจ
 1benzene
 2chloroform
 3formaldehyde
 4sulfur dioxide
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
119 .' - '.51914 .' ' ถ้าบรรยากาศในการทำงานมีสารเคมีอันตรายอยู่ 3 ชนิดผสมกันอยู่ โดยในบรรยากาศห้องทำงานมีสาร A เข้มข้น 200 ppm (TLV = 750) มีสาร B เข้มข้น 300 ppm (TLV = 500) และมีสาร C เข้มข้น 200 ppm (TLV = 200) ถ้าสารทั้งสามสามารถแสดงสมบัติเป็นแบบรวมกัน (additive behavior) ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. สาร A มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด
2. สาร C มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด
3. ความเข้มข้นของสารผสมที่ได้รับมีค่าสูงเกินค่าความปลอดภัย
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 3
    
120 .' - '.51915 .' ' สารในข้อใดที่มีศักยภาพที่จะเกิดอันตรายเมื่อมีการเก็บไว้ในปริมาณที่มากเกิน
 1ผงสังกะสี
 2Zirconium powder
 3ผงแมกนีเซียม
 4ผงแมงกานีส
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
121 .' - '.51916 .' ' ถ้าบรรยากาศในการทำงานขณะนั้นมีสารเคมีอันตรายอยู่ 3 ชนิดผสมกันอยู่ โดยในบรรยากาศห้องทำงานมีสาร A เข้มข้น 200 ppm( TLV = 750) มีสาร B เข้มข้น 300 ppm( TLV = 500) และมีสาร C เข้มข้น 200 ppm( TLV = 200) โดยที่สารทั้งสามสามแสดงสมบัติเป็นแบบไม่ขึ้นต่อกัน (independent effect) ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
 1ความเข้มข้นของสาร A และ B ที่ได้รับมีค่าต่ำกว่าค่าความปลอดภัย .
 2สาร C มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานน้อยที่สุด
 3ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดที่ได้รับมีค่าสูงเกินค่าความปลอดภัย
 4ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดที่ได้รับมีค่าต่ำกว่าค่าความปลอดภัย
 5สาร A มีความเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด
   เฉลย ข้อ 1
    
122 .' - '.51917 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 5ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
123 .' - '.51918 .' '
 1เบนซีนมีจุดเดือดสูงกว่าคลอโรฟอร์ม
 2สารทุกตัวเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
 3เบนซีนมีจุดเดือดต่ำกว่าคลอโรฟอร์ม .
 4สารทุกตัวเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
124 .' - '.51919 .' ' ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2.น้ำเป็นสารที่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ และมีค่า pH เป็นกลาง 3.เราสามารถเทน้ำลงในกรดเข้มข้นได้
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
125 .' - '.51920 .' ' ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2.น้ำเป็นสารที่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ และมีค่า pH เป็นกลาง 3. เราสามารถเทกรดลงในน้ำอย่างช้าๆได้โดยไม่เกิดอันตราย
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น .
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 2
    
126 .' - '.51921 .' ' ข้อความใดไม่ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2. เราสามารถเทน้ำลงในกรดเข้มข้นได้ 3. เราสามารถเทกรดลงในน้ำอย่างช้าๆได้โดยไม่เกิดอันตราย
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น .
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 2
    
127 .' - '.51922 .' ' ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง 1. สารที่มีค่า pH สูงกว่า 12 หรือ pH ต่ำกว่า 2 สามารถกัดกร่อนได้ดี 2.น้ำเป็นสารที่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ และมีค่า pH เป็นกลาง 3.เราสามารถเทน้ำลงในกรดเข้มข้นได้ 4. เราสามารถเทกรดลงในน้ำอย่างช้าๆได้โดยไม่เกิดอันตราย
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 1 และ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
128 .' - '.51923 .' ' ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้
 1สารไม่เสถียรถ้าได้รับความร้อน
 2สามารถเก็บไว้ใกล้น้ำได้อย่างปลอดภัย .
 3มีความไวไฟน้อย
 4มีอันตรายต่อสุขภาพสูง
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
129 .' - '.51924 .' ' ข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับOSHA
 1PEL
 2TLV
 3STEL
 4UN number .
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
130 .' - '.51925 .' ' ข้อมูลใดอยู่ในหมู่สมบัติทางกายภาพของสารอันตรายในMSDS
 1Incompatibility
 2Hazardous decomposition
 3Flash point .
 4Health hazard data
 5Respiratory protection
   เฉลย ข้อ 3
    
131 .' - '.51926 .' ' ข้อมูลใดอยู่ในหมู่ Control Measures ของ MSDS
 1Incompatibility
 2Hazardous decomposition
 3Flash point
 4Health hazard data
 5Respiratory protection .
   เฉลย ข้อ 5
    
132 .' - '.51927 .' ' ข้อความใดที่ถูกต้อง 1. การรับสารก่อมะเร็งจะมีการแสดงอาการแบบเฉียบพลัน 2. สารพิษสามารถขับออกจากร่างกายโดยการหายใจ 3. การรับสารก่อมะเร็งจะมีการแสดงอาการแบบเรื้อรัง 4. มนุษย์มีความสามารถในการทนทานต่อการรับสารพิษชนิดหนึ่งๆได้เท่ากัน
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
 5ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 4
    
133 .' - '.51928 .' ' ช่องทางที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับสารพิษได้และแสดงผลออกมาเร็วที่สุดคือทางใด
 1ทางการหายใจ .
 2ทางปาก
 3ทางผิวหนัง
 4ทางตา
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
134 .' - '.51929 .' ' สารพิษที่ร่างกายรับเข้าไปจะมีความเป็นพิษมากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 1ปริมาณของสารพิษที่ได้รับ
 2อัตราเร็วในการดูดซับสารพิษเหล่านั้นเข้ากระแสโลหิต
 3อัตราเร็วที่ร่างกายสามารถขับสารพิษออกจากร่างกาย
 4อัตราเร็วที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนสารพิษที่ได้รับเป็นสารอื่นได้
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
135 .' - '.51930 .' ' สมบัติในข้อใดไม่ใช่สมบัติทางเคมีที่แสดงถึงความอันตรายของสาร
 1สารที่มีจุดวาบไฟ(flash point)สูง .
 2สารที่มีค่า pHต่ำกว่า 2 และมากกว่า12
 3มีความว่องไว(reactive) สูง
 4สารที่สามารถติดไฟได้เอง
 5สารที่สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี
   เฉลย ข้อ 1
    
136 .' - '.51931 .' ' ข้อความใดที่ ไม่ เป็นจริง 1. กัมมันตรังสีชนิดแกมมาจากไอโซโทปของโปตัสเซียม(K-42) มีพลังงานเท่ากับแกมมาจากไอโซโทปของทองคำ(Au-198) 2. กัมมันตรังสีชนิดแกมมามีค่าพลังงานต่ำกว่ากัมมันตรังสีชนิดเบต้า 3. กัมมันตรังสีชนิดแกมมามีค่าพลังงานสูงกว่ากัมมันตรังสีชนิดเบต้า
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 2 .
 5ข้อ 1 และ ข้อ 3
   เฉลย ข้อ 4
    
137 .' - '.51932 .' ' ข้อความใด ไม่ เป็นเป็นจริงสำหรับ สารทำความเย็น(Cryogens)
 1สามารถก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากสารมีอุณหภูมิต่ำมาก เมื่อสัมผัสกับเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตจะทำให้เกิดการไหม้
 2สามารถก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากสารสามารถขยายตัวเป็นก๊าซได้หลายเท่า อาจทำให้ เกิดการระเบิดได้
 3ออกซิเจนเหลวเป็นสารทำความเย็น
 4ไนโตรเจนเหลวเป็นสารความเย็นที่มีอันตรายเนื่องจากสามารถติดไฟง่าย .
 5น้ำแข็งแห้งเป็นสารทำความเย็น
   เฉลย ข้อ 4
    
138 .' - '.51933 .' ' ข้อใดเป็นความจริงสำหรับสารกัมมันตรังสี 1. รังสีแกมม่ามีความสามารถทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีเบต้า 2. สารกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวกว่าจะมีอันตรายมากกว่า 3. สารกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นกว่ากว่าจะมีอันตรายมากกว่า 4. สารกัมมันตรังสีให้รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยาfission
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
139 .' - '.51934 .' ' ข้อมูลใด ไม่ มีในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(Material Safety Data Sheet)
 1ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
 2ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ .
 3ชื่อสารเคมี
 4สมบัติทางกายภาพ
 5ข้อมูลอันตรายต่อสุขภาพ
   เฉลย ข้อ 2
    
140 .' - '.51935 .' ' สารพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไร
 1ทางลมหายใจเข้าสู่ปอด
 2ทางผิวหนัง
 3ทางปาก
 4การฉีดเข้าร่างกาย
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
141 .' - '.51936 .' ' ความเป็นพิษของสารต่างๆสามารถเปรียบเทียบความรุนแรงได้โดยค่าใดได้บ้าง
 1 .
 2Ceiling TLV
 3TWA
 4STEL
 5ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
   เฉลย ข้อ 1
    
142 .' - '.51937 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
143 .' - '.56923 .' '  สารในข้อใดสามารถที่จะเกิดอันตรายได้ง่ายที่สุดเมื่อมีการเก็บไว้รวมกันในปริมาณมาก
 1ผงสังกะสี
 2ผงแมกนีเซียม
 3ผงแมงกานีส
 4ผงดินปะสิว .
   เฉลย ข้อ 4
    
144 .' - '.51943 .' ' ในระหว่างการปรับปรุงการทำงานของหอกลั่นหอหนึ่งได้มีการใช้ท่ออ่อน (hose) เพื่อป้อนไอน้ำเข้าไปในหอกลั่น เมื่อพนักงานปิดวาล์วไอน้ำเพื่อเตรียมถอดท่ออ่อนออก ได้เกิดการรั่วของท่ออ่อนทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บจากของเหลวร้อนซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน ข้อใดไม่น่าจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นี้
 1การปิดวาล์วไอน้ำก่อนปิดวาล์วที่ต่อกับท่อขาเข้าหอกลั่นทำให้ของเหลวร้อนในหอกลั่นไหลย้อนเข้ามาในท่ออ่อน
 2วัสดุที่ใช้ทำท่ออ่อนเป็นยางเสริมแรง (reinforced rubber) ทั้งที่ควรจะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม
 3ไม่มีการลดความดันในท่ออ่อนก่อนถอดออก .
 4การเลือกใช้ท่ออ่อนที่ชำรุด
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
145 .' - '.51944 .' ' โรงงานแห่งหนึ่งขนส่งสารเคมีไวไฟซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวด้วยรถบรรทุก (Tank truck) การถ่ายสารเคมีทำได้โดยต่อท่ออ่อน (hose) เข้ากับถังเก็บบนรถ วันหนึ่งขณะกำลังถ่ายสารเคมีอยู่ได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้พนักงานเสียชีวิต 1 คน ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมิใช่ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
 1เลือกใช้ท่ออ่อนที่ไม่นำไฟฟ้า (Nonmetallic hose) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต .
 2ใช้ไนโตรเจนเจือจางปริมาณออกซิเจนภายในถังเก็บทั้งก่อนและขณะขนถ่ายสารเคมี
 3จัดทำคู่มืออธิบายขั้นตอนการขนถ่ายสารเคมี (Loading procedures) อย่างปลอดภัย
 4ทำการ bonding ระหว่างท่ออ่อน (Hose) กับถังเก็บบนรถเพื่อป้องกันการเกิดความต่างศักย์
 5ใช้ dip pipe ในการถ่ายสารเคมีลงในถังเก็บบนรถเพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิต
   เฉลย ข้อ 1
    
146 .' - '.51945 .' ' ระบบท่อระบบหนึ่งถูกเปิดทิ้งไว้เนื่องจากเพิ่งเสร็จจากการปรับปรุง ในขณะที่ระบบท่ออีกระบบหนึ่งซึ่งทำจากพลาสติกและอยู่ใกล้กันกับระบบแรกใช้สำหรับขนส่งของแข็งอินทรีย์ ได้มีเมทานอลระเหยออกมาจากระบบท่อระบบแรกเข้าไปสู่ท่อที่ขนส่งของแข็งแล้วเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ทำให้มีเพลิงไหม้ตามมา ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ข้างต้นต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1ทำการ bonding ป้องกันการเกิดความต่างศักย์
 2ต่อสายดิน (grounding)
 3ถ้าการเปิดระบบท่อมีโอกาสที่ไอระเหยไวไฟจะแพร่ออกมา ควรเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยก่อนเปิดระบบท่อ
 4ทำ safety review ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงกระบวนการ
 5สร้าง dike ล้อมรอบอุปกรณ์ .
   เฉลย ข้อ 5
    
147 .' - '.51946 .' ' ข้อความเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิดของถังเก็บสารเคมีจากการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1วาล์วลดความดัน (Pressure relief valve) มักจะไม่สามารถป้องกันการระเบิดได้ เพราะเมื่อถังเก็บสารเคมีได้รับความร้อนผนังจะสูญเสียความแข็งแรง (Strength) และระเบิดที่ความดันต่ำกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ที่วาล์ว
 2การสเปรย์น้ำไปที่ถังเก็บสารเคมีขณะเกิดเพลิงไหม้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ถัง
 3การลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ถังเก็บสารเคมีขณะเกิดเพลิงไหม้นอกจากการสเปรย์น้ำแล้วอาจใช้วิธีหุ้มฉนวนกันไฟ เช่น vermiculite concrete
 4ควรออกแบบให้พื้นบริเวณที่ตั้งถังเก็บสารเคมีมีความชันเล็กน้อยป้องกันการสะสมของของเหลวไวไฟบริเวณใต้ถัง
 5ไม่มีข้อใดผิด .
   เฉลย ข้อ 5
    
148 .' - '.51947 .' '
 1ข้อ 2, 3 และ 4 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 3ข้อ 1, 2 และ 3 เท่านั้น
 4ถูกทุกข้อ .
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
149 .' - '.51948 .' ' ลักษณะใดที่เป็นสถานที่อับอากาศ(confined space)
1. สถานที่มีทางเข้า/ออกจำกัด หรือ ไม่สะดวก
2. สถานที่ที่มีการถ่ายเท หรือระบายอากาศโดยธรรมชาติไม่ดีพอ หรือจำกัด
3. สถานที่ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง .
   เฉลย ข้อ 5
    
150 .' - '.51949 .' ' ไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์ (Dihydrogen Monoxide) มีสมบัติดังนี้ 1. เป็นองค์ประกอบหลักในฝนกรด 2. สามารถทำให้เกิดการสึกกร่อน 3. ทำให้เกิดแผลพุพองได้หากสัมผัสขณะอยู่ในสถานะก๊าซ 4. พบได้ในเซลล์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ถ้าโรงงานของท่านมีสารเคมีชนิดนี้ควรทำอย่างไร
 1เปลี่ยนไปใช้สารอื่น
 2ลดปริมาณการกักเก็บ
 3ใส่หน้ากากทุกครั้งที่เข้าไปในบริเวณที่มีสารนี้
 4ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับป้องกันการรั่วไหลสู่บรรยากาศ
 5ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 5
    
151 .' - '.51950 .' ' ในการทำ HAZOP ถ้าพารามิเตอร์ที่พิจารณาคือความเข้มข้น (Concentration) จะ ไม่ สามารถใช้ Guide Word ในข้อใด
 1Higher
 2No
 3Reverse .
 4Sooner
 5Lower
   เฉลย ข้อ 3
    
152 .' - '.51951 .' ' ในการทำ HAZOP คำ ‘No’ เป็น Guide Word ที่ ไม่ สามารถใช้กับพารามิเตอร์ในข้อใด
 1การกวน (Agitation)
 2อุณหภูมิ .
 3ความเข้มข้น
 4ปฏิกิริยาเคมี (Reaction)
 5ระดับของเหลว (Level)
   เฉลย ข้อ 2
    
153 .' - '.51952 .' ' สารเคมีข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ มีผลกระทบต่อระบบประสาท
 1บิวเทน
 2เมทิลลีนคลอไรด์
 3เอทิลแอลกอฮอล์
 4เมทิลแอลกอฮอล์ .
 5ไซนาไนด์
   เฉลย ข้อ 4
    
154 .' - '.51953 .' ' สารข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของไต
 1แคดเมียม
 2ปรอท
 3คาร์บอนเตตระคลอไรด์
 4คลอโรฟอร์ม
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
155 .' - '.51954 .' ' สารเคมีข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของตับ 1. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 2.คลอโรฟอร์ม 3. ไดไนโตรเบนซีน
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 .
   เฉลย ข้อ 5
    
156 .' - '.51955 .' ' ข้อใด มิได้ เกี่ยวข้องกับการกำจัดอนุภาคที่ปนเปื้อนออกมา
 1เครื่องไซโคลน
 2เครื่องกรองแบบถุง (Baghouse filter)
 3เครื่องฟอกก๊าซ (Scrubber)
 4การทำให้เปียก (Wetting)
 5ไม่มีข้อถูก .
   เฉลย ข้อ 5
    
157 .' - '.51956 .' ' ข้อใด มิได้ เกี่ยวข้องกับการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 1หม้อสเปรย์ (Spray Chamber)
 2การใช้ปฏิกริยาทางเคมี
 3เครื่องฟอกก๊าซ (Scrubber)
 4การเผาไหม้ .
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 4
    
158 .' - '.51957 .' ' ข้อใด ไม่ ได้เป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
 1การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความชำรุด
 2การเกิดการเสียดสีกันของโลหะ
 3การเกิดไฟฟ้าสถิตของวัตถุ
 4การระเบิดของฝุ่น
 5ทุกข้อเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ .
   เฉลย ข้อ 5
    
159 .' - '.51958 .' '
 1การออกแบบสเปรย์น้ำเพื่อลดอุณหภูมิถังเก็บขณะเกิดเพลิงไหม้ หากถังเก็บมีการติด อุปกรณ์ลดความดันสามารถลดปริมาณน้ำให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งได้ .
 2การระเบิดของถังมักเกิดขึ้นที่ด้านบนเพราะด้านล่างของเหลวในถังจะรับความร้อนมา เปลี่ยนสถานะ ทำให้ด้านบนซี่งไม่มีของเหลวมีอุณหภูมิสูงกว่า และสูญเสียความ แข็งแรง (strength) เกิดระเบิดในที่สุด
 3ควรออกแบบให้มีระบบปิดวาล์วจากระยะไกล (remotely emergency isolation valve) ป้องกันกรณีไม่สามารถเข้าไปปิดวาล์วด้วยมือได้
 4ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟและสัญญาณเตือนแจ้งให้พนักงานอื่นทราบ
 5ไม่มีข้อใดผิด
   เฉลย ข้อ 1
    
160 .' - '.51959 .' '
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 5ไม่มีข้อใดผิด .
   เฉลย ข้อ 5
    
161 .' - '.51960 .' '
 1ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 3ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
162 .' - '.51961 .' ' ภัยพิบัติร้ายแรง 3 กรณีที่พบในอุตสาหกรรมเคมีที่สำคัญคือข้อใด
 1การเกิดไฟไหม้ในโรงงานสาร caprolactam ที่ Flixborough ในประเทศอังกฤษ การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Bhopal ประเทศ อินเดีย และ การรั่วไหลของสาร TCDD ในเมือง Seveso ประเทศอิตาลี .
 2การเกิดไฟไหม้ในโรงงานสาร caprolactam ที่ Flixborough ในประเทศอังกฤษ การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Seveso ประเทศอิตาลีและและ การรั่วไหลของสาร TCDD ในเมืองในเมือง Bhopal ประเทศ อินเดีย
 3การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Flixborough ในประเทศอังกฤษ การรั่วของสารกัมมันตรังสีในประเทศรัสเซียและเกิดการรั่วไหลของคลอรีนจากการชน ของรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
 4การเกิดรั่วไหลของสารเคมี methyl isocyanate ในเมือง Flixborough ในประเทศอังกฤษ การรั่วไหลของสาร TCDD ในเมือง Seveso ประเทศอิตาลี และการเกิดไฟไหม้ใน โรงงานผลิตสาร caprolactam ที่ Flixborough ในประเทศอังกฤษ
 5อุบัติภัยรั่วไหลกัมมันตรังสีที่เมือง Chernobyl ประเทศรัสเซีย อุบัติภัยรั่วของสารเคมีที่ เมือง Basle ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ อุบัติภัยที่เมือง Chernobyl ประเทศรัสเซีย
   เฉลย ข้อ 1
    
163 .' - '.51962 .' '
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ถูกทุกข้อ
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
164 .' - '.51963 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง 1.สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในหน่วยปฏิบัติการได้แก่การเพิ่มอุณหภูมิ หรือความดันแก่ระบบ 2.สามารถลดความอันตรายในระบบได้หลายวิธีเช่น การลดอุณหภูมิจุดเดือดโดยการลดความดัน หรือการใช้สารตัวทำละลายที่ปลอดภัยกว่าเดิม 4.ความสามารถระบายอากาศของตู้ดูดควันขึ้นกับความเร็วลมที่ไหลเข้าซึ่งแปรตามระยะห่างของผู้ปฏิบัติงานกับช่องระบาย
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
165 .' - '.51964 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น .
 4ข้อ 4 เท่านั้น
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
166 .' - '.51965 .' ' อุบัติภัยที่เมือง Bhopal ประเทศ อินเดียเกิดจากสาเหตุใด
 1ปฏิกิริยา runaway reaction ของ methyl isocyanate จำนวนมากในถังเก็บ .
 2เกิดการระเบิดของไอ cyclohexane ที่ระเหยออกมา
 3การไหม้ของโกดังเก็บสารทำให้เกิดมลภาวะร้ายแรงในแม่น้ำ
 4เกิดการรั่วไหลของคลอรีนจากการชนของรถไฟ
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
167 .' - '.51966 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง
 1การใช้งานกระบวนการผลิต ถังเก็บสารเคมีไม่เป็นไปตามแบบที่ออกแบบไว้
 2เกิดการผิดพลาดจากคนงาน(human error)
 3ระบบป้องกันไม่ทำงาน หรือทำงานไม่เต็มที่
 4มีจำนวนชนิดสารเคมี หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก .
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
168 .' - '.51967 .' ' ข้อใดเป็นการจำแนกความอันตรายที่ไม่ถูกต้อง
 1การพิจารณาสัดส่วนของสารที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาของกระบวนการ
 2จำแนกโดยวิธีปฏิบัติที่ใช้มาช้านานและได้เห็นผล
 3จำแนกอันตรายโดยวิธี HAZOP
 4จำแนกโดยวิธี check list
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
169 .' - '.51968 .' ' ข้อมูลใดที่เป็นจริงสำหรับตรวจสอบ(monitoring)พื้นที่อันตราย หรืออับอากาศ 1. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบควรเป็นแบบ inherently safe 2. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบควรมีราคาแพง 3. สามารถพกพาอุปกรณ์ตรวจสอบเข้าทำงานในพื้นที่ได้สะดวก 4. มีความไวและเฉพาะเจาะจงกับชนิดของสารที่ต้องการตรวจสอบ
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ถูกต้อง .
   เฉลย ข้อ 5
    
170 .' - '.51969 .' ' อันตรายจาก runaway reaction มักเกิดจากสาเหตุในข้อใด
 1การควบคุมอุณหภูมิหรือการระบายความร้อนไม่ดีพอ
 2การเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการหรือปฏิกิริยาข้างเคียง
 3การผสมของสารตั้งต้นไม่ดีพอทำให้เกิดปฏิกิริยาไม่สม่ำเสมอ
 4มีการสะสมปริมาณสารมัธยันตร์(intermediates)มากเกินทำให้ไม่สามารถควบคุม ปฏิกิริยาได้
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
171 .' - '.51970 .' ' ข้อความใดเป็นจริง
 1การวิเคราะห์อันตรายแบบ Fault Tree Analysis เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือ ข้อ บกพร่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หรือความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่อุบัติภัย
 2การวิเคราะห์อันตรายแบบ Event Tree Analysis เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ตั้งต้น ซึ่ง อาจเป็นเครื่องมือที่ผิดพลาด หรือคนงานบกพร่อง แล้ววิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่ตามมา ทั้งในกรณีระบบความปลอดภัยที่ทำงานอยู่ได้ (success) และเสีย(failure)
 3การวิเคราะห์อันตรายแบบ Cause Consequence Analysis เป็นการวิเคราะห์ทั้งเหตุการณ์ ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ตั้งต้น และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ระบบความปลอดภัยล้มเหลว
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
172 .' - '.51971 .' ' สมบัติข้อใดสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนอันตรายได้ในเบื้องต้น
 1กลิ่น .
 2สี
 3เสียง
 4ปริมาณสารที่มีครอบครอง
 5ความหนาแน่นของอากาศ
   เฉลย ข้อ 1
    
173 .' - '.51972 .' ' สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดในกระบวนการเคมีคือข้อใด 1. อุปกรณ์บกพร่อง 2. การทำงานบกพร่อง 3. การออกแบบระบบที่บกพร่อง
 1ข้อ 1 เท่านั้น .
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
174 .' - '.51973 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
175 .' - '.51974 .' ' สารในข้อใดจะมีโอกาสเกิดอันตราย หรือติดไฟและระเบิดได้ง่าย 1. ขี้เลื่อยขนาดเล็กๆในโรงเก็บ 2. แกลบในโรงสีข้าว 3. ดอกไม้ไฟ
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ 4 เท่านั้น
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
176 .' - '.51975 .' ' สารเคมีคู่ใดที่ไม่ควรวางไว้ใกล้กันเนื่องจากเป็นสารที่ไม่เข้ากัน(incompatible compound) 1. กรดเกลือ(HCl) และเกลือแกง 2. น้ำ และฟอสฟอรัส 3. น้ำและโลหะโซเดียม 4. ผงคลอรีนและน้ำ
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ 4 เท่านั้น
 5ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
177 .' - '.51976 .' ' สารชนิดใดที่ควรเก็บไว้ให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 1. อะซีโตน 2. โทลูอีน 3. โซเดียมไฮดรอกไซด์
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น .
 4ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 3
    
178 .' - '.51977 .' ' เหตุการณ์ในข้อใดที่อาจเกิดเป็นBoiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) 1. ใช้เตาแก๊สหุงต้มถังแบบที่มีหัวเตาปล่อยแก๊สอยู่บนหัวถังบรรจุโดยตรง 2. ไฟไหม้ถังบรรจุแก๊สหุงต้ม 3. เก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้อง
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น .
 4ข้อ 1 ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 3
    
179 .' - '.51978 .' ' ข้อใดเป็นค่ามาตรฐานความปลอดภัย 1.TLV-TWA 2.Mean Lethal Dose 3.Mean Lethal Concentration
 1ข้อ 1 เท่านั้น .
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุก ข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
180 .' - '.51981 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Inherent Safety
1. Inherent Safety เป็นเรื่องของการออกแบบระบบความปลอดภัยให้แก่เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน เช่น การออกแบบระบบ shut-down ของโรงงาน การออกแบบติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน (alarm) เป็นต้น
2. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือไม่เก็บสารเคมีที่อันตรายมากในโรงงานเป็นปริมาณมาก
3. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือลดอุณหภูมิและความดันของปฏิกิริยา โดยเลือกปฏิกิริยาแบบอื่น แต่ยังคงให้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิม
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ 3 เท่านั้นที่ถูกต้อง .
   เฉลย ข้อ 4
    
181 .' - '.51982 .' ' สิ่งใดมีผลต่อการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ (Atmospheric Dispersion)
 1ความเร็วลม
 2ลักษณะของกายภาพภาคพื้นดิน (ตึก, ต้นไม้, ที่ราบ)
 3ความสูงของจุดที่ปล่อยก๊าซพิษ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
182 .' - '.51984 .' ' อากาศมีไอของ ไดเอทิลเอไมด์ (diethyamine) (TLV-TWA 10 ppm) 5 ppm ไอของโพรพิวลีนออกไซด์ (propylene oxide) (TLV-TWA 50 ppm) 5 ppm ไอของเบนซีน (TLV-TWA 10 ppm) 2 ppm จงคำนวณหาค่า TWAmixture (combined exposures)
 10.36
 20.71
 30.80 .
 41.1
 51.5
   เฉลย ข้อ 3
    
183 .' - '.51985 .' ' เครื่องปฏิกรณ์เครื่องหนึ่งมีวาล์วติดตั้งอยู่ด้านล่าง วันหนึ่งวาล์วเสียและเปิดออก ทำให้บิวตะไดอีน (Butadiene) รั่วออกมา 200 แกลลอน เกิดการระเบิดแบบ Vapor Cloud Explosion ห่างออกไป 50 ฟุตจากเครื่องปฏิกรณ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 2 คน ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ น่าจะเป็นสาเหตุของการระเบิด
 1วาล์วที่ใช้เป็นชนิด fail-open ทั้งที่ควรจะใช้ชนิด fail-closed
 2ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟ
 3ไม่มีการติดตั้งวาล์วลดความดัน .
 4ไม่มีการติดตั้งบล็อกวาล์ว (Block valve)
 5ความล้มเหลวในการกำจัดแหล่งเกิดประกายไฟ (ignition sources) ในสายการผลิต
   เฉลย ข้อ 3
    
184 .' - '.51986 .' '
 10.25 .
 20.29
 30.34
 40.71
 50.75
   เฉลย ข้อ 1
    
185 .' - '.51987 .' '
 10.25
 20.29
 30.34
 40.71
 50.75 .
   เฉลย ข้อ 5
    
186 .' - '.51988 .' '
 10.25
 20.14 .
 30.34
 40.71
 50.86
   เฉลย ข้อ 2
    
187 .' - '.51989 .' '
 10.86 .
 20.59
 30.34
 40.71
 50.75
   เฉลย ข้อ 1
    
188 .' - '.51990 .' '
 10.2
 20.1
 30.3 .
 40.7
 50.8
   เฉลย ข้อ 3
    
189 .' - '.51991 .' '
 10.2
 20.1
 30.3
 40.7 .
 50.8
   เฉลย ข้อ 4
    
190 .' - '.51992 .' '
 10.23
 20.14
 30.36 .
 40.64
 50.82
   เฉลย ข้อ 3
    
191 .' - '.51993 .' '
 10.23
 20.14
 30.36
 40.64 .
 50.82
   เฉลย ข้อ 4
    
192 .' - '.51994 .' '
 10.23
 20.49 .
 30.51
 40.64
 50.82
   เฉลย ข้อ 2
    
193 .' - '.51995 .' '
 10.23
 20.14
 30.36
 40.64
 50.51 .
   เฉลย ข้อ 5
    
194 .' - '.51996 .' '
 10.23
 20.46
 30.51
 40.64
 50.54 .
   เฉลย ข้อ 5
    
195 .' - '.51997 .' '
 10.23
 20.46 .
 30.36
 40.64
 50.51
   เฉลย ข้อ 2
    
196 .' - '.51998 .' '
 10.13
 20.46
 30.51
 40.44
 50.56 .
   เฉลย ข้อ 5
    
197 .' - '.51999 .' '
 10.23
 20.49
 30.36
 40.44 .
 50.51
   เฉลย ข้อ 4
    
198 .' - '.52000 .' '
 10.3
 20.6 .
 30.1
 40.4
 50.5
   เฉลย ข้อ 2
    
199 .' - '.52001 .' '
 10.3
 20.6
 30.1
 40.4 .
 50.5
   เฉลย ข้อ 4
    
200 .' - '.52002 .' '
 10.18 .
 20.53
 30.70
 40.82
 51.70
   เฉลย ข้อ 1
    
201 .' - '.52003 .' '
 10.18
 20.53
 30.70
 40.82 .
 51.70
   เฉลย ข้อ 4
    
202 .' - '.52004 .' '
 10.18
 20.22 .
 30.78
 40.82
 51.70
   เฉลย ข้อ 2
    
203 .' - '.52005 .' '
 10.18
 20.22
 30.78 .
 40.82
 51.70
   เฉลย ข้อ 3
    
204 .' - '.52006 .' '
 10.11 .
 20.22
 30.78
 40.89
 51.70
   เฉลย ข้อ 1
    
205 .' - '.52007 .' '
 10.11
 20.22
 30.78
 40.89 .
 51.70
   เฉลย ข้อ 4
    
206 .' - '.52008 .' '
 10.02 ครั้งต่อปี .
 20.38 ครั้งต่อปี
 30.62 ครั้งต่อปี
 40.98 ครั้งต่อปี
 53.91 ครั้งต่อปี
   เฉลย ข้อ 1
    
207 .' - '.52009 .' '
 10.02 ครั้งต่อปี
 20.40 ครั้งต่อปี
 30.62 ครั้งต่อปี
 40.92 ครั้งต่อปี .
 53.91 ครั้งต่อปี
   เฉลย ข้อ 4
    
208 .' - '.52010 .' '
 10.02 ครั้งต่อปี
 20.48 ครั้งต่อปี
 30.73 ครั้งต่อปี .
 40.92 ครั้งต่อปี
 53.12 ครั้งต่อปี
   เฉลย ข้อ 3
    
209 .' - '.52011 .' '
 10.02 ครั้งต่อปี
 20.48 ครั้งต่อปี
 30.73 ครั้งต่อปี
 40.92 ครั้งต่อปี
 51.39 ครั้งต่อปี .
   เฉลย ข้อ 5
    
210 .' - '.52012 .' '
 10.49 ครั้งต่อปี
 20.51 ครั้งต่อปี .
 30.55 ครั้งต่อปี
 40.67 ครั้งต่อปี
 50.92 ครั้งต่อปี
   เฉลย ข้อ 2
    
211 .' - '.52013 .' '
 10.22 ครั้งต่อปี .
 20.51 ครั้งต่อปี
 30.55 ครั้งต่อปี
 40.67 ครั้งต่อปี
 50.92 ครั้งต่อปี
   เฉลย ข้อ 1
    
212 .' - '.52016 .' '
 10.598 ปี
 20.638 ปี
 31.25 ปี
 41.67 ปี .
 52.22 ปี
   เฉลย ข้อ 4
    
213 .' - '.52022 .' ' ถ้าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลมีโอกาสชำรุด 1.14 ครั้งต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วอุปกรณ์นี้จะชำรุดทุกๆกี่ปี
 10.12 ปี
 20.68 ปี
 30.88 ปี .
 41 ปี
 51.14 ปี
   เฉลย ข้อ 3
    
214 .' - '.52028 .' '
 10.172 ปี .
 20.369 ปี
 30.997 ปี
 42.71 ปี
 55.81 ปี
   เฉลย ข้อ 1
    
215 .' - '.52032 .' ' ข้อใดที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงที่พบมากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
 1การรั่วไหลสารไฮโดรคาร์บอนที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ .
 2การชำรุดของเครื่องจักร
 3การทำงานผิดพลาดของพนักงาน
 4ระบบกระแสไฟฟ้าชำรุด
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
216 .' - '.52033 .' ' ข้อใดที่เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่พบมากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม
 1การใช้อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ชำรุด
 2ไฟฟ้าลัดวงจร .
 3การค่อยๆ ลุกติดไฟได้เองของสารเคมีบางชนิด
 4การเสียดสีของอุปกรณ์
 5การเกิดไฟฟ้าสถิต
   เฉลย ข้อ 2
    
217 .' - '.52034 .' '
 1167 ปี
 213 ปี .
 33.94 ปี
 40.385 ปี
 50.077 ปี
   เฉลย ข้อ 2
    
218 .' - '.52035 .' '
 10.0024
 20.1624 .
 30.3024
 40.8376
 50.8624
   เฉลย ข้อ 2
    
219 .' - '.52036 .' ' ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงภัยได้แก่ข้อใดบ้าง 1.ช่วยลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ทรัพย์สิน และเวลา 2.สามารถเพิ่มความมั่นใจในการผลิตและการทำงานของพนักงาน 3.การบริหารความเสี่ยงต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากและการใช้บุคลากรทำงานเพิ่มขึ้น 4.สามารถประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการป้องกันอันตรายได้
 1ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 2 และ 4 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
220 .' - '.52037 .' ' การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยต่ออันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเคมีต้องทำการวิเคราะห์ในข้อใดเป็นสำคัญ
1. ทำการจำแนกอันตราย
2. คำนวณหาโอกาสของการเกิดอันตราย
3. ระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่
4. วิเคราะห์ผลของอันตราย
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 ถูกต้อง .
   เฉลย ข้อ 5
    
221 .' - '.52038 .' ' ผลที่ได้รับจากการทำงานที่ปลอดภัย ได้แก่ข้อใด
 1ลดความสูญเสียทรัพย์สินขององค์กร
 2เพิ่มผลผลิตและกำไรให้องค์กร
 3เพิ่มความมั่นใจของพนักงานในการทำงานให้องค์กร
 4ลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
222 .' - '.52039 .' ' กระบวนการใดที่อาจพบอุบัติเหตุได้
 1การลดขนาด(size reduction)
 2การระเหยตัวทำละลาย(evaporation)
 3การกลั่น(distillation)
 4การชะล้าง(leaching)
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
223 .' - '.52040 .' ' งานใดที่ต้องขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ทุกครั้ง 1. การซ่อมบำรุงหม้อต้มไอน้ำ 2. การปฏิบัติงานในที่สูง 3. การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 5ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 .
   เฉลย ข้อ 5
    
224 .' - '.52041 .' ' ข้อใดถือว่าเป็นอันตรายแบบกายภาพ 1. การลื่นในขณะทำงาน 2. แสงสว่างไม่เพียงพอ 3. การถูกทิ่มแทงจากวัสดุ 4. การหายใจสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น .
 5ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 4
    
225 .' - '.52042 .' ' ความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆสามารถประเมินได้จากข้อใด 1.โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(probability of occurrence) 2. ผลของอันตราย(consequence) 3. จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น .
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
226 .' - '.52043 .' '
 10.0000032 ครั้งต่อปี
 20.00001 ครั้งต่อปี
 30.00099 ครั้งต่อปี .
 40.00082 ครั้งต่อปี
 50.009 ครั้งต่อปี
   เฉลย ข้อ 3
    
227 .' - '.56916 .' '  การทำงานในลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายง่ายที่สุด
 1การทำงานที่ไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง
 2การทำงานในสภาพที่ร่างกายไม่พร้อม
 3การทำงานที่นอกเหนือจากความสามารถของเครื่องจักร
 4การทำงานนอกเหนือจากคู่มือความปลอดภัย .
   เฉลย ข้อ 4
    
228 .' - '.52045 .' ' ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 1การป้องกันไม่ให้มีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตโดยการทำบริเวณที่ทำงานให้มีอากาศชื้นสัมพัทธ์ที่ 60-70%
 2การเชื่อมติด (bonding) และต่อสายดิน (grounding) เป็นการป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต
 3ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
 4ไม่มีข้อใดกล่าวผิด .
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
229 .' - '.52046 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1ไม่ควรติดตั้งท่อขนส่งสารเคมีไว้ใต้ดิน
 2หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าอุปกรณ์ยังคงใช้งานได้ดีหรือไม่
 3ไม่ควรติดตั้งหน้าแปลน (Flange) ของท่อซึ่งใช้ขนส่งของเหลวไว้เหนือสายไฟ
 4ควรติดตั้งระบบป้องกันการเปิดฝาอุปกรณ์ในขณะที่ความดันภายในอุปกรณ์มีค่าสูง
 5ควรใช้ท่อแบบที่เชื่อมต่อด้วยเกลียวในการขนส่งก๊าซไวไฟ .
   เฉลย ข้อ 5
    
230 .' - '.52047 .' ' ช่างคนหนึ่งถือกล่องเครื่องมือไปให้ช่างอีกคนหนึ่งเพื่อซ่อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระหว่างทางได้เดินผ่านกลุ่มไอน้ำ (Steam cloud) ที่ปล่อยออกมาจากท่อ ทำให้ประจุในกลุ่มไอน้ำสะสมบนร่างกายของช่างคนนั้น เมื่อช่างที่รออยู่รับกล่องเครื่องมือไปจึงถูกไฟช๊อต จากข้อความข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ควรกระทำ
 1หลีกเลี่ยงการเดินผ่านกลุ่มไอน้ำ
 2เปลี่ยนสถานที่เก็บกล่องเครื่องมือ
 3ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย
 4ใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนกันการเกิดไฟฟ้าสถิต .
 5ไม่มีข้อใดถูก
   เฉลย ข้อ 4
    
231 .' - '.52048 .' ' ก๊าซในข้อใดต่อไปนี้นิยมใช้ในการไล่อากาศออกจากถังก่อนบรรจุสารเคมีเพื่อป้องกันการติดไฟ (Pressure Purging)
 1ออกซิเจน
 2เฮกเซน
 3ไฮโดรเจน
 4ไนโตรเจน .
 5คาร์บอนมอนอกไซด์
   เฉลย ข้อ 4
    
232 .' - '.52049 .' ' ข้อใด มิได้ เป็นวิธีการป้องกันเกิดการลุกติดไฟได้เองของสารเคมี 1.การเก็บสารเคมีในถังที่มิดชิดที่อากาศผ่านเข้าออกได้ยาก 2.การเก็บสารเคมีในถังที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.การเก็บสารเคมีในที่ที่มีพนักงานเฝ้าดูแลตลอดเวลา
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น .
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
233 .' - '.52050 .' ' ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ปัองกันอันตรายส่วนบุคคล
 1ถุงมือ
 2เสื้อแขนยาว
 3เนคไท
 4ผ้ากันเปื้อน
 5ไม่มีข้อถูก .
   เฉลย ข้อ 5
    
234 .' - '.52051 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
235 .' - '.52052 .' ' ข้อความใดถูกต้อง
 1การป้องกันการเกิดไฟไหม้สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมไม่ให้เกิดสามเหลี่ยมไฟครบ
 2อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ที่ใช้ในอาคารสูงควรใช้สัญญาณตรวจจับความร้อน และ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
 3สารที่ว่องไวต่อความชื้นหรือน้ำได้แก่ โลหะโซเดียม ซึ่งจะเกิดเปลวไฟและความร้อน
 4สารประกอบไฮโปคลอไรต์ไม่สามารถวางไว้ใกล้กับกรด เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยา ได้เป็นคลอรีน หรือ กรดไฮโปคลอรัสซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อร่างกาย
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
236 .' - '.52053 .' ' ในการควบคุมอันตรายให้น้อยลง หรือไม่เกิดนั้น เรา ไม่ จำเป็นต้องกระทำในข้อใด
 1การระบายอากาศในห้องปฏิบัติงานให้สารเจือจางลง
 2ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 3การเก็บสารให้อยู่ในที่เหมาะสม มีการแยกสารที่เข้ากันไม่ได้ออกจากกัน
 4การตรวจสอบระบบความปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
 5ให้ใช้ชุดเครื่องแบบพนักงานที่เหมือนกัน .
   เฉลย ข้อ 5
    
237 .' - '.52054 .' ' กระทำในข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับการป้องกันการระเบิดของฝุ่น(dust explosion)
 1ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
 2ไม่ให้มีประกายไฟ(arcing) ในบริเวณที่เก็บ
 3ใช้น้ำราดบนอนุภาคให้เปียกตลอดเวลา .
 4ไม่ใช้สารหล่อลื่นไวไฟในเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น
 5ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำเพียงพอ
   เฉลย ข้อ 3
    
238 .' - '.52055 .' ' วิธีการในข้อใดเป็นการทำให้อากาศสะอาดได้
 1การพ่นละอองฝอยน้ำเป็นแนวสูงขึ้นจากพื้น
 2การเผาสันดาปอากาศที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการ
 3การผ่านอากาศที่ออกจากกระบวนการเข้าสู่หอดูดซับ
 4การผ่านอากาศที่ออกจากกระบวนการเข้าสู่หอควบแน่น
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
239 .' - '.52056 .' ' ข้อใด ไม่ เป็นวิธีการควบคุมอันตราย (control of hazard) 1. การมีอุปกรณ์ระบายอากาศในบริเวณที่ทำงานเพื่อเจือจางสารอันตราย 2. การทำให้อากาศในห้องทำงานสะอาดโดยการกรองอากาศ 3. การให้มีการหมุนเวียนพนักงานให้ทำงานเพื่อลดการรับสารอันตราย 4. การล้างและชะสิ่งอันตรายในพื้นที่ในโรงงานออกสู่นอกอาคาร
 1ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 3 และ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
240 .' - '.52057 .' '
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 4
    
241 .' - '.52058 .' ' ข้อใดเป็นการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ต้องทำเป็นอันดับแรกและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 1ป้องกันที่แหล่งกำเนิด เช่น การใช้สารเคมีชนิดอื่นที่มีความเป็นพิษน้อยกว่า .
 2ตรวจหาระดับ หรือปริมาณของสารเคมีที่มีอยู่ในบรรยากาศการทำงาน
 3เพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดกับตัวบุคคลที่อาจได้รับอันตรายให้มากขึ้น
 4หมุนเวียนกัน หรือ สับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน
 5ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะกับงาน
   เฉลย ข้อ 1
    
242 .' - '.52059 .' ' ข้อใดสามารถลดโอกาสเกิดอันตรายจาก runaway reaction ได้ 1. ใช้กระบวนการแบบต่อเนื่อง 2. ใช้กระบวนการแบบกะ 3. ใช้สารยับยั้งช่วยลดอัตราเร็วปฏิกิริยา
 1ข้อ 1 เท่านั้น .
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ถูกทุกข้อ
 5ไม่มีข้อใดถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
243 .' - '.52060 .' ' ข้อความใดถูกต้องสำหรับการระบายอากาศ 1. การระบายอากาศจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเข้มข้นของสารปนเปื้อนมีค่าต่ำ 2. ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นมีค่าค่อนข้างคงที่ 3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดพอสมควร 4. งานเชื่อมโลหะไม่จำเป็นต้องมีการระบายอากาศเนื่องจากมีการปนเปื้อนเฉพาะที่
 1ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 3 และ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
 5ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 4
    
244 .' - '.52061 .' ' วิธีการในข้อใดที่ไม่ควรนำมาระงับการเกิดเพลิงไหม้
 1การลดอุณหภูมิของวัตถุโดยการใช้น้ำหรือสารเคมีช่วย
 2การลดปริมาณเปลวไฟให้น้อยลงโดยการใช้อากาศไล่ .
 3การลดปริมาณออกซิเจนโดยการใช้ก๊าชไนโตรเจนแทนที่
 4การสกัดหรือทำลายเชื้อเพลิงมิให้เข้ามาติดไฟได้
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 2
    
245 .' - '.52062 .' ' คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานไม่ต้องพิจารณาค่าใด
 1ค่าบีโอดี
 2ค่าซีโอดี
 3ค่าสารแขวนลอย
 4ค่าความถ่วงจำเพาะ .
   เฉลย ข้อ 4
    
246 .' - '.52063 .' ' การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
247 .' - '.52064 .' ' เครื่องดับเพลิงที่นิยมใช้กันตามที่พักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดใด
 1ชนิดAB .
 2ชนิด A
 3ชนิด B
 4ชนิดC
   เฉลย ข้อ 1
    
248 .' - '.56816 .' '  เทคนิคการควบคุมต่อไปนี้ข้อใดไม่เหมาะสม
 1ลดฝุ่นละอองที่ออกมาจากกระบวนการด้วย Wet Methods
 2รักษาความดันของก๊าซในท่อที่ออกจากกระบวนการผลิตให้เป็นแบบ Negative Pressure
 3ใช้เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) แบบกรองอากาศเมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศต่ำกว่า 19 % .
 4หุ้มฉนวนบริเวณพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง
   เฉลย ข้อ 3
    
249 .' - '.56817 .' '  หากบริเวณชั้น 1 มีการทำงานที่มีการใช้สารเคมีที่ระเหยง่ายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชั้นสองเป็นส่วนการผลิตที่มีพนักงานทำงานอยู่หลายคน ควรติดตั้งระบบระบายอากาศลักษณะใด
 1 
 2  .
 3 
 4ลักษณะใดก็ได้
   เฉลย ข้อ 2
    
250 .' - '.56818 .' '  วิธีการออกแบบระบบข้อใด ไม่ เหมาะสม
 1ในการขนถ่ายของเหลวต้องออกแบบระบบที่สามารถลดการสะสมและการเกิดประจุไฟฟ้า
 2เมื่อมีการขนถ่ายสารที่มีลักษณะเป็นผง (Powder) ต้องออกแบบระบบที่สามารถลดการสะสมและการเกิดประจุไฟฟ้า
 3หากไม่สามารถลดการสะสมของประจุไฟฟ้าได้ ต้องป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วยการรักษาระดับความเข้มข้นของสารให้ต่ำกว่าค่า Upper Flammability limit (UFL) .
 4หากไม่สามารถลดการสะสมของประจุไฟฟ้าได้ ต้องป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วยการเติมสารเฉื่อยเข้าไปในระบบ หรือรักษาระดับความเข้มข้นของสารให้ต่ำกว่าค่า Lower Flammability Limit (LFL)
   เฉลย ข้อ 3
    
251 .' - '.56823 .' '  ช่องทางใดเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถก่อให้เกิดผลกระทบรวดเร็วที่สุด
 1การกลืน .
 2ทางการหายใจ
 3ทางบาดแผล
 4ทางผิวหนัง
   เฉลย ข้อ 1
    
252 .' - '.56824 .' '  การจัดองค์กรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
 1มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกๆ เดือน
 2มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
 3มีการจัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด .
 4มีการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ตลอดเวลา
   เฉลย ข้อ 3
    
253 .' - '.56917 .' ' การทำงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซในข้อใดต่อไปนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 1ออกซิเจน
 2คาร์บอนไดออกไซด์
 3ไฮโดรเจน .
 4ไนโตรเจน
   เฉลย ข้อ 3
    
254 .' - '.56919 .' '  วิธีการในข้อใดเป็นการทำให้ลดความรุนแรงจากสารพิษที่ระเหยได้ง่าย
 1การพ่นละอองฝอยน้ำเป็นแนวสูงขึ้นจากพื้น
 2การเผาสันดาปอากาศที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการ
 3การผ่านอากาศที่ออกจากกระบวนการเข้าสู่หอดูดซับ
 4การติดตั้งระบบระบายน้ำอากาศออกจากกระบวนการเข้าสู่หอดูดซับ .
   เฉลย ข้อ 4
    
255 .' - '.56920 .' '  วิธีการในข้อใดที่ ไม่ ควรนำมาใช้ในการระงับการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากสารประเภทน้ำมัน
 1การลดอุณหภูมิของวัตถุโดยการใช้น้ำหรือสารเคมีช่วย
 2การลดปริมาณเปลวไฟให้น้อยลงโดยการใช้น้ำไล่ .
 3ลดปริมาณออกซิเจนโดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนแทนที่
 4การสกัดหรือทำลายเชื้อเพลิงมิให้เข้ามาติดไฟได้
   เฉลย ข้อ 2
    
256 .' - '.52066 .' '
 1ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ให้มีการผสมที่ดี (Well mixed) เพื่อลดปริมาณสารเคมีทั้งในเครื่องปฏิกรณ์และในการกักเก็บ .
 2ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์และให้ส่งสัญญาณไปปรับเพิ่มปริมาณน้ำหล่อเย็น เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด
 3ติดตั้งวาล์วลดความดัน (Pressure relief valve) เพื่อลดความดันป้องกันการระเบิด
 4ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลดอัตราการป้อนสารตั้งต้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 5ถูกทั้งข้อ ข และ ง
   เฉลย ข้อ 1
    
257 .' - '.52067 .' ' ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 1การเชื่อมถังเก็บน้ำมันหนัก (Heavy oil) หากถ่ายน้ำมันหนักออกและทำความสะอาดแล้วสามารถเชื่อมได้ทันที .
 2ก่อนการเชื่อมถังเก็บน้ำมันหนัก (Heavy oil) ควรเจือจางปริมาณออกซิเจนในถังด้วยก๊าซเฉื่อยหรือ โฟมดับเพลิง (Fire-fighting foam) แต่ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีอากาศผสมอยู่
 3อุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยไวไฟมักจะไม่สามารถตรวจจับไอระเหยของน้ำมันหนัก (Heavy oil) เพราะไอจะควบแน่นเป็นของเหลวก่อนสัมผัสกับเซนเซอร์
 4กรณีมีของเหลวอินทรีย์รั่วไหลแล้วหยดหรือซึมลงไปในฉนวนหุ้มท่อควรรีบเปลี่ยนฉนวน เพราะอาจเกิดการสลายตัวทำให้ autoignition temperature ลดลงได้ถึง 100 – 200 องศาเซลเซียส
 5ผิดมากกว่า 1 ข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
258 .' - '.52068 .' ' ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ (เช่น การเพิ่มอุปกรณ์) ต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
 1การปรับปรุงกระบวนการใดๆควรมีการตัดสินใจตามลำดับชั้นของการบริหารหลายๆชั้น
 2วัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ใหม่จะต้องมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับที่ใช้สร้างอุปกรณ์เดิมหรือดีกว่า
 3ไม่ควรทำ Safety review (เช่น HAZOP study) ระหว่างการออกแบบ เพราะถ้าออกแบบเสร็จแล้วจะทำง่ายกว่า .
 4ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงกระบวนการต้องจัดอบรมวิศวกรและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการที่เปลี่ยนไปรวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 5หลังการติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ว่าเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ และมีการตรวจสอบการทำงานอยู่เสมอ
   เฉลย ข้อ 3
    
259 .' - '.52069 .' '
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 2
    
260 .' - '.52070 .' ' ข้อใดเป็นความจริง 1. สารเคมีที่ไม่มีอันตรายในตัวเองเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากันจะสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นสารอันตราย 2. การแบ่งสารอันตรายตามระบบของ DOT สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท 3. เมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับสารพิษจะแสดงอาการแบบเฉียบพลันเสมอ
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
   เฉลย ข้อ 1
    
261 .' - '.52071 .' ' การให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำเช่นในอดีต อาจใช้การตั้งคำถามช่วยในการให้ข้อเสนอแนะ คำถามต่อไปนี้ข้อใดไม่ควรถาม
 1สารเคมีที่รั่วไหลคืออะไร
 2สามารถลดการกักเก็บสารเคมีได้หรือไม่
 3มีวิธีลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือไม่
 4อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใครเป็นคนผิด .
 5อุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติทำหน้าที่อะไร ใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้หรือไม่
   เฉลย ข้อ 4
    
262 .' - '.52072 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1ควรกักเก็บสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบไว้มากๆเพื่อป้องกันการขาดแคลน .
 2หลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลายที่ติดไฟได้
 3ไม่ควรใช้ปฏิกิริยาเคมีที่มีสารมัธยันต์ (intermediate) ซึ่งมีความเป็นพิษสูง
 4หลีกเลี่ยงการทำงานของอุปกรณ์ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ
 5ออกแบบระบบให้สามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
   เฉลย ข้อ 1
    
263 .' - '.52073 .' ' ข้อใดคือสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับการซ่อมบำรุง (maintenance)
 1พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 2ไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังคงมีสารไวไฟหรือสารพิษตกค้างอยู่หรือไม่
 3ขาดการอบรมพนักงานให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการซ่อมบำรุง
 4อุปกรณ์บางชิ้นทำงานที่ความดันสูง แต่ไม่มีระบบป้องกันการเปิดอุปกรณ์หากยังไม่ได้ลดความดัน
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
264 .' - '.52074 .' ' การเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อย (Inerting) นิยมใช้ก๊าซไนโตรเจนในการเจือจาง ถ้าใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเหตุใด
 1ติดไฟได้
 2ช่วยให้ไฟติด
 3มีความเป็นพิษสูง
 4อาจเกิดการควบแน่นเป็นของแข็งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต .
 5ทำให้เกิดการสึกกร่อนของอุปกรณ์
   เฉลย ข้อ 4
    
265 .' - '.52075 .' ' สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถเกิดการระเบิดได้
 1ละอองของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดวาบไฟ
 2แป้งมันสำปะหลัง
 3ผงไททาเนียม
 4ก๊าซมีเทน
 5ไม่มีข้อใดถูก .
   เฉลย ข้อ 5
    
266 .' - '.52076 .' ' ข้อใด ไม่ ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักการ Intensification (Minimization) ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
 1มีการกักเก็บสารเคมีน้อยลง
 2อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
 3กำลังการผลิตลดลง .
 4ลดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 5อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและกำลังการผลิตลดลง
   เฉลย ข้อ 3
    
267 .' - '.52077 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1ควรออกแบบอุปกรณ์หรือโรงงานให้ดูแลบำรุงรักษาง่าย
 2ในการติดตั้งระบบท่อไม่ควรติดตั้งให้ท่อสัมผัสพื้นดิน
 3ควรมีระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถใช้งานได้แม้ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
 4เลือกใช้ชนิดของวาล์วให้เหมาะสม (fail-closed หรือ fail-open) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในกรณีฉุกเฉิน
 5ในกรณีที่ท่อเกิดการอุดตันให้ใช้ก๊าซมีเทนดันให้เศษวัสดุที่อุดตันหลุดออก .
   เฉลย ข้อ 5
    
268 .' - '.52078 .' ' ข้อใดเป็นเหตุผลในการใช้ Dip Pipes
 1ลดการเกิดและสะสมประจุไฟฟ้า .
 2ป้องกันการไหลล้น
 3ระบายอากาศ
 4ขนส่งก๊าซพิษ
 5ป้องกันการรั่วไหล
   เฉลย ข้อ 1
    
269 .' - '.52079 .' ' การเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ทำได้หลายวิธี สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor) นิยมใช้วิธีในข้อใด
 1Vacuum Purging .
 2Pressure Purging
 3Sweep-Through Purging
 4Siphon Purging
 5Combined Pressure-Vacuum Purging
   เฉลย ข้อ 1
    
270 .' - '.52080 .' ' หน้ากากสำหรับป้องกันสารพิษจากไอของก๊าซแอมโมเนียควรมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์
 1สีขาว
 2สีดำ
 3สีเขียว .
 4สีเหลือง
 5สีม่วง
   เฉลย ข้อ 3
    
271 .' - '.52081 .' ' หน้ากากสำหรับป้องกันสารพิษจากไอของสารกัมมันตภาพรังสีควรมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์
 1สีขาว
 2สีดำ
 3สีเขียว
 4สีม่วง .
 5สีเหลือง
   เฉลย ข้อ 4
    
272 .' - '.52082 .' ' สารชนิดใดไม่สามารถนำมาใช้เป็นสารดับเพลิงจากการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากผงโลหะ
 1ไนโตรเจน
 2คาร์บอนไดออกไซด์ .
 3โฟม
 4สารฮาลอน
 5โซเดียมไบคาร์บอเนต
   เฉลย ข้อ 2
    
273 .' - '.52083 .' ' หน้ากากสำหรับป้องกันสารพิษจากไอของกรดไฮโดรคลอริกควรมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์
 1สีขาว .
 2สีดำ
 3สีเขียว
 4สีเหลือง
 5สีม่วง
   เฉลย ข้อ 1
    
274 .' - '.52084 .' ' ค่า TLV-TWA เป็นค่าที่แสดงถึง
 1ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ .
 2ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึน
 3ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 4ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 1
    
275 .' - '.52085 .' ' ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 1สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อห้ามไม่ให้กระทำใช้สีแดง
 2สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อเตือนให้ระวังอันตรายใช้สีเหลือง
 3สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อแสดงภาวะปลอดภัยให้รู้ตำแหน่งที่มีความปลอดภัยใช้สีเขียว
 4สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณที่ไม่มีความปลอดภัยใช้สีน้ำเงิน .
 5ไม่มีข้อผิด
   เฉลย ข้อ 4
    
276 .' - '.52086 .' ' ข้อใด ไม่ ใช่งานในหน้าที่ของวิศวกรความปลอดภัย
 1งานสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันอุบัติภัย
 2งานตรวจสอบความปลอดภัย
 3งานฝึกอบรมความปลอดภัย
 4งานประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัย
 5ทุกข้อเป็นงานในหน้าที่ของวิศวกรความปลอดภัย .
   เฉลย ข้อ 5
    
277 .' - '.52087 .' '
 1ข้อ (1) เท่านั้นที่ถูก
 2ข้อ (2) และข้อ (3) เท่านั้น
 3ข้อ (1) และข้อ (3) เท่านั้น
 4ถูกทุกข้อ .
 5ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
278 .' - '.52088 .' '
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 5ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
279 .' - '.52089 .' ' ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง
 1ในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางเคมีซึ่งได้แก่การทนต่อการกัดกร่อน ระดับการป้องกันอันตราย(ระดับA B C หรือ D)
 2ในการเลือกใช้ชุดป้องกันส่วนบุคคลจำเป็นต้องคำนึงถึงชนิดของสารเคมี ชนิดของอันตรายที่จะเผชิญ เช่น ไฟไหม้ หรือการรั่วของสารเคมี หรือ เสียงดัง หรือ ความเย็น
 3ในการแก้ไขอันตรายจากการกระเด็นของกรดกำมะถันเข้มข้นที่ร่างกายนั้น ควรใช้น้ำราดไปที่บริเวณที่ได้สัมผัสกับกรดได้ทันทีเนื่องจากน้ำจะทำการเจือจางกรด จะทำให้ได้อันตรายน้อยลง .
 4ในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางกายภาพร่วมด้วย
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 3
    
280 .' - '.52090 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
 4ทุกข้อ .
 5ไม่มีข้อถูก
   เฉลย ข้อ 4
    
281 .' - '.52091 .' ' ข้อใดถูกต้อง 1.สถานที่ตั้งและอาคารเก็บสารเคมีต้องมีระยะห่างกันเพียงพอที่จะให้รถดับเพลิงเข้าไปได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 2.สถานที่ตั้งและอาคารเก็บสารเคมีต้องมีการป้องกันบุคลภายนอก โดยการทำรั้วกั้น มีประตูเข้าออกพร้อมมาตรการป้องกันการวางเพลิง 3.สถานที่ตั้งและอาคารเก็บสารเคมีควรมีท่อระบายน้ำที่ต่อตรงไปสู่ลำน้ำสาธารณะเพื่อความสะดวกและประหยัด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น .
 5ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 4
    
282 .' - '.52092 .' ' ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง
 1สารที่ได้จากการสันดาปอนุภาคฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตเรียกว่าสารมลพิษปฐมภูมิ(primary pollutants)
 2มลพิษทางน้ำที่เกิดจากน้ำทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยจะมีค่า BOD สูงมากกว่า 1000 มก. /ลิตร .
 3สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ เรียกว่า สารมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutant)
 4ค่าความเข้มข้นของสารอันตรายในที่ทำงานตามมาตรฐานอาชีวอนามัยโดยทั่วไปจะมีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมให้มีได้ในสิ่งแวดล้อมเสมอ
 5photochemical smog เป็นสารมลพิษประเภททุติยภูมิ
   เฉลย ข้อ 2
    
283 .' - '.52093 .' ' ข้อความใดเป็นจริง 1.ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีสามารถใช้กับสารเคมีได้ทุกชนิด 2.การเลือกชนิดของวัสดุของชุดป้องกันสารเคมีขึ้นกับความเข้มข้นของสารที่ต้องสัมผัส 3.การเลือกชนิดของวัสดุของชุดป้องกันสารเคมีขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องสัมผัส และระดับความอันตรายของสารเคมี 4.หมวกนิรภัยสำหรับงานต่างชนิดสามารถใช้แทนกันได้
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น .
 5ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 4
    
284 .' - '.52094 .' ' ข้อความใดที่ไม่เป็นจริง
 1การเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ทุกครั้งและควรใช้ระบบ buddy system เพื่อความปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
 2ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั้น ควรมีหน่วยงานหรือผู้รับชอบและทำหน้าที่ฝึกอบรมการใช้ การแก้ไข
 3การเก็บอุปกรณ์ช่วยหายใจให้ห่างจากแสงแดด สารเคมี ฝุ่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
 4อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากจะมีการปนเปื้อนของสารเคมี .
 5อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของวัสดุ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและแนะนำการใช้ตลอดจนเลือกขนาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย
   เฉลย ข้อ 4
    
285 .' - '.52095 .' ' ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั้น การป้องกันข้อใดเป็นระดับสูงสุด
 1ป้องกันระบบหายใจโดยการใช้เครื่องกรองอากาศ(air purifying respirator)พร้อมการ สวมชุดป้องกันสารเคมี หรือความร้อน
 2ป้องกันระบบหายใจโดยการใช้เครื่องให้อากาศ(supplied-air respirator) พร้อมการ สวมชุดป้องกันสารเคมี หรือความร้อน .
 3ป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังโดยการสวมชุดป้องกันสารเคมี หรือความร้อน
 4ป้องกันตาโดยการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าตา
 5ทุกข้อมีความสำคัญเท่ากัน
   เฉลย ข้อ 2
    
286 .' - '.52096 .' '
 1ได้รับ 0.12 มก. / ลบ.ม.
 2ได้รับ 0.21 มก. / ลบ.ม. .
 3ได้รับ 0.15 มก. / ลบ.ม.
 4ได้รับ 0.20 มก. / ลบ.ม.
 5ได้รับ 0.42 มก. / ลบ.ม.
   เฉลย ข้อ 2
    
287 .' - '.52097 .' ' ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 1พนักงานที่ต้องเข้าไปทำงานในที่สูงต้องมีการขออนุญาตเข้าทำงาน(work permit)ทุก ครั้ง
 2เก็บสารที่เป็นก๊าซอัดความดันไว้ในอาคารอย่างมิดชิด .
 3หน่วยงานต้องจัดองค์กรด้านความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหาร หัวหน้างาน และวิชาชีพพื้นฐานพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
 4กำหนดตรวจความปลอดภัยในที่ทำงานทั้งในระดับหัวหน้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพและคณะบริหารความปลอดภัยให้ชัดเจนและดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่อง
 5มีการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งก่อนและเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี
   เฉลย ข้อ 2
    
288 .' - '.52098 .' ' ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 1สารที่มีจุดวาบไฟสูงจะสามารถติดไฟ หรือระเบิดได้ง่าย .
 2UN number (United Nations Numerical Registration) เป็นรหัสสารที่ใช้ในการขนส่ง สินค้าอันตรายระหว่างประเทศ
 3DOT number (Department of Transportation Identification number) เป็นตัวเลขที่ กำหนดขึ้นเพื่อการจำแนกและลำดับอันตรายของสารและแนะนำวิธีในการขนส่งและ ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 4NFPA 407 system เป็นระบบการแจ้งอันตรายของสารในแง่ความสามารถในการติดไฟ ความว่องไวในการทำปฏิกิริยา และความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยใช้ตัวเลข 0-4
 5CAS (chemical Abstracts Services Registry Number) เป็นตัวเลขที่แสดงสารประกอบที่ ข้อความลงทะเบียนไว้เพื่อง่ายต่อการบ่งบอกสมบัติของสารได้รวดเร็ว
   เฉลย ข้อ 1
    
289 .' - '.52099 .' ' ในโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่ง ท่านคิดว่าป้ายสัญลักษณ์ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องติดแสดงให้ทราบ
 1Emergency shower
 2ทางหนีไฟ
 3ห้ามสูบบุหรี่
 4รองเท้าบู๊ต .
 5ป้ายแสดงการห้ามใช้งานในส่วนนั้นชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในการซ่อมบำรุง หรือชำรุด
   เฉลย ข้อ 4
    
290 .' - '.52100 .' ' หน่วยงานใดที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 1กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม
 2กรมควบคุมมลพิษ
 3กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 4กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน .
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
291 .' - '.52101 .' ' ในโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่ง ท่านคิดว่าป้ายสัญลักษณ์ข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องติดแสดงให้ทราบ 1.Emergency shower 2.ทางหนีไฟ 3.ห้ามสูบบุหรี่ 4.รองเท้าบู๊ต 5.ป้ายแสดงการห้ามใช้งานในส่วนนั้นชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในการซ่อมบำรุง หรือชำรุด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
 5ข้อ 5 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 4
    
292 .' - '.52102 .' ' ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับ intrinsic (inherent) safety
 1กระบวนการผลิต
 2อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
 3วัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
 4อุปกรณ์ดับเพลิง .
 5การวางผังโรงงาน
   เฉลย ข้อ 4
    
293 .' - '.52103 .' ' ข้อความใดที่ไม่ถูกต้องสำหรับการใช้หน้ากากชนิดกรองอากาศ
 1ความเข้มข้นสารเคมีค่อนข้างต่ำ
 2ใช้กับสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง .
 3ใช้กรองสารที่ทราบชนิดหรือฝุ่นได้
 4ไม่สามารถใช้กรองสารที่ไม่มีกลิ่นได้
 5ต้องเปลี่ยนตลับไส้กรองอากาศเมื่อใช้งานไปแล้ว
   เฉลย ข้อ 2
    
294 .' - '.52104 .' ' โดยทั่วไปแล้วความปลอดภัยในการทำงานจะมีหลักการพื้นฐานมาจากข้อใดบ้าง 1. การให้การศึกษา(education) 2. การให้ความรู้ทางวิศวกรรม(engineering) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขระบบงานได้ 3. การบังคับ(enforcement)ใช้กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 4. การให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์(economy) แก่บุคคลกรขององค์กร
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 5ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 5
    
295 .' - '.52105 .' ' หน่วยงานใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 1.กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม 2.กรมควบคุมมลพิษ 3.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
 5ทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 4
    
296 .' - '.52106 .' ' ข้อใดสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นอันตรายได้
 1สถานที่อับอากาศ
 2สภาวะขาดออกซิเจน
 3การทำงานในสถานที่เสียงดังมาก
 4ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 5ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 5
    
297 .' - '.52107 .' ' สถานที่ใดที่มีลักษณะความอันตรายที่แตกต่างจากข้ออื่น
 1ไซโล
 2Digester
 3ดิสโก้เทค .
 4Manhole
 5Storage tank
   เฉลย ข้อ 3
    
298 .' - '.52108 .' ' สารในข้อใดที่สามารถเก็บไว้ ในที่สะดวกใช้ได้โดยมีอันตรายน้อยที่สุด
 1น้ำยาล้างห้องน้ำ
 2อีเธอร์
 3ยาฆ่าแมลง
 4ผงซักฟอก .
 5อะซีโตน
   เฉลย ข้อ 4
    
299 .' - '.52109 .' ' ข้อใดไม่ไช่ลำดับขั้นตอนการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการเสี่ยงเกิดอันตรายจากกระบวนการทางเคมี
 1เปลี่ยนมาใช้สารที่ปลอดภัยกว่า
 2ใช้สารที่ราคาถูกกว่า .
 3ใช้ระบบการขนถ่ายแบบระบบปิด
 4ให้มีการป้องกันส่วนบุคคล
 5ลดการเก็บสารอันตรายไว้ให้เหลือน้อยที่สุด
   เฉลย ข้อ 2
    
300 .' - '.52110 .' ' ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะสาเหตุของความอันตรายที่จะสามารถเกิดจากสารเคมีซึ่งมีในกระบวนการทางเคมี
 1คุณสมบัติเฉพาะของสารชนิดนั้นๆ
 2ปริมาณของสารที่มี หรือเกิดขึ้นขณะนั้น
 3สถานะของสสารที่ใช้ในกระบวนการ
 4บุคลากรผู้ควบคุมงาน .
 5เงื่อนไขที่ต้องใช้ของกระบวนการทางเคมี
   เฉลย ข้อ 4
    
301 .' - '.52111 .' ' สถานที่ใด ไม่ เป็นสถานอับอากาศ(confined space)
 1Sewage digester
 2Pipeline
 3Storage tank
 4Silo
 5ทุกข้อเป็นสถานที่อับอากาศ .
   เฉลย ข้อ 5
    
302 .' - '.52112 .' ' ข้อได ไม่ จริงสำหรับสถานที่อับอากาศ
 1เป็นสถานที่ขนาดเล็ก .
 2อากาศมีออกซิเจนไม่เพียงพอ
 3มีการระบายอากาศที่ไม่ดี
 4มีทางเข้าออกทางเดียวหรือไม่สะดวก
 5มีการสะสมสารพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้
   เฉลย ข้อ 1
    
303 .' - '.52113 .' ' อุปกรณ์ใดที่ไม่ควรใช้ในสถานที่อับอากาศ
 1หมวกกันกระแทก
 2Air-purifying respirator .
 3Air-supplying respirator
 4พัดลมระบายอากาศ
 5อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซสารพิษ
   เฉลย ข้อ 2
    
304 .' - '.52114 .' ' การระบายอากาศในการทำงานข้อใดเหมาะสมที่สุด
 1
 2
 3
 4
 5 .
   เฉลย ข้อ 5
    
305 .' - '.52115 .' ' การจัดการความปลอดภัยในหน่วยงานที่ถูกต้องจะมีผลดีในข้อใดมากที่สุด
 1ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติอันตราย .
 2สามารถซื้อวัตถุดิบได้ราคาถูกขึ้น
 3สามารถส่งของและการบริการได้รวดเร็ว
 4หน่วยงานจะได้รับผลตอบแทนจากการประกอบการมากขึ้น
 5ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
306 .' - '.52116 .' ' วิศวกรเคมีที่ดีควรทำข้อใด
 1ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนในโรงงานอย่างเดียว
 2ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนที่อยู่นอกโรงงานอย่างเดียว
 3วิศวกรควรที่จะหมั่นพัฒนาตนเองตลอดที่ดำรงอาชีพนี้และพัฒนาคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย .
 4วิศวกรควรจะคำนึงถึงด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวในการทำงาน (กำไร, จุดคุ้มทุน, ฯลฯ)
   เฉลย ข้อ 3
    
307 .' - '.52117 .' ' ปัจจุบันโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีควรใช้ระบบหรือวิธีใด ในการคำนวณหาสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตคนในโรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินความปลอดภัยในโรงงาน
 1ACGIH
 2TWA
 3EPA
 4OSHA .
   เฉลย ข้อ 4
    
308 .' - '.52119 .' ' ข้อใดเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน
 1กระบวนการผลิตซับซ้อนขึ้น และทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
 2การใช้สารเคมีที่อันตรายมาก
 3โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
309 .' - '.52120 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 1ความปลอดภัยในโรงงาน มีความหมายคือการค้นหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และพยายามหาวิธีจัดการหรือกำจัดสิ่งนั้น เพื่อมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
 2ณ ปัจจุบัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีมักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บต่อพนักงานและสถานที่ รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์
 3อุบัติเหตุเนื่องจากการขับขี่รถบนถนนเกิดมากกว่าอุบัติเหตุที่มีในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
310 .' - '.52121 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
 1สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานคือสิ่งที่คนพบเห็นในโรงงานอยู่ทุกวัน
 2ทุกโรงงานควรมองเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุน
 3ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นสิ่งที่ทุกโรงงานควรปฏิบัติ โดยการติดตั้งเครื่องมือและ อุปกรณ์ตรวจสอบที่มีราคาแพงและมีความน่าเชื่อถือที่สูง มากกว่าการเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่ระบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 4ถูกทุกข้อ ยกเว้นข้อ ค. .
   เฉลย ข้อ 4
    
311 .' - '.52123 .' ' ข้อใดเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน
 1กระบวนการผลิตซับซ้อนขึ้น และทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
 2การใช้สารเคมีที่อันตรายมาก
 3โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
312 .' - '.52126 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1. การรั่วของสารพิษ ทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่าการระเบิด
2. การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานมักจะมีกระบวนการเกิดดังนี้คือ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นยังคงเกิดต่อไปและ/หรือขยายความเรุนแรงให้มากขึ้น และเหตุการณ์ที่ยุติหรือลดความรุนแรงอุบัติเหตุดังกล่าว
3. ต่อเนื่องจากข้อ 2. การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ อาจทำได้ด้วยการหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆตามกำหนด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
313 .' - '.52129 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Inherent Safety
1. Inherent Safety เป็นเรื่องของการออกแบบระบบความปลอดภัยให้แก่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน เช่น การออกแบบระบบ shut-down ของโรงงาน การออกแบบติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน (alarm) เป็นต้น
2. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือ ไม่เก็บสารเคมีที่อันตรายมากในโรงงานเป็นปริมาณมาก
3. วิธีการต่อไปนี้ถือเป็น Inherent Safety คือ ลดอุณหภูมิและความดันของปฏิกิริยา โดยเลือกปฏิกิริยาแบบอื่น แต่ยังคงให้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิม
 1ข้อ 1 เท่านั้น 
 2 ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น 
 4ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3 .
   เฉลย ข้อ 4
    
314 .' - '.52130 .' ' สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ทางใด
 1ทางผิวหนัง
 2ทางปาก
 3ทางจมูก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
315 .' - '.52131 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสูร่างกายทางบาดแผล
 2สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางปาก (กิน) จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ร่างกายทาง หายใจ
 3สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก)
 4สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางการดูดซึมผ่านผิวหนัง จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าการเข้าสู่ ร่างกายทางหายใจ (จมูกหรือปาก) .
   เฉลย ข้อ 4
    
316 .' - '.52132 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1. สารพิษที่เข้าในร่างกายมนุษย์บางอย่างสามารถถูกกำจัดได้ด้วยการขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ 
2. ร่างกายมนุษย์ ไม่ มีความสามารถที่จะทำการเปลี่ยนสารพิษที่อันตรายให้เป็นสารที่มีอันตรายน้อยลงได้
3. สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายบางชนิดสามารถถูกสะสมที่บริเวณผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีสี เปลี่ยนไป
 1ข้อ 1 เท่านั้น  .
 2ข้อ 2 เท่านั้น 
 3ข้อ 3 เท่านั้น 
 4ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
   เฉลย ข้อ 1
    
317 .' - '.52133 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 1การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะผิวหนัง สีผิว ผม และเล็บ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการได้รับ สารพิษของคน
 2การนับปริมาณเม็ดเลือดแดงและขาว สามารถบ่งบอกถึงการได้รับสารพิษของคน
 3การวัดปริมาณอากาศที่คนๆ หนึ่งจะหายใจออกมาได้ จะบอกถึงความผิดปกติของปอด มนุษย์
 4Acute toxicity เป็นผลจากการได้รับสารพิษหลายๆ ครั้งและได้รับมาเป็นเวลานาน .
   เฉลย ข้อ 4
    
318 .' - '.52134 .' ' สำหรับค่าความเป็นไปได้ 69 % ค่า Probit จะมีค่าเป็นเท่าใด
 13.45
 25.5 .
 35.25
 47.05
   เฉลย ข้อ 2
    
319 .' - '.52136 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1TLV-TWA คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซสูงสุด ที่ห้ามเกิน
 2TLV-TWA คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่คนสามารถรับได้ตลอด 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีอาการอะไร .
 3TLV-STEL คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่คนสามารถรับได้ตลอด 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีอาการอะไร
 4TLV-C คือ ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่คนสามารถรับได้ตลอด 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีอาการอะไร
   เฉลย ข้อ 2
    
320 .' - '.52137 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1. LDx คือค่าความเข้มข้นของสารพิษ ที่สามารถฆ่ามนุษย์ได้ x เปอร์เซ็นต์
2. TDx คือ ค่าความเข้มข้นของสารพิษ ที่สามารถทำให้ x เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เป็นมะเร็ง
3. TDx คือ ค่าความเข้มข้นของสารพิษ ที่สามารถทำให้ x เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์รู้สึกว่าตาระคายเคือง
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2 .
   เฉลย ข้อ 4
    
321 .' - '.52138 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1OSHA เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลอเมริกัน ที่ดูแลด้านความปลอดภัย
 2EPA เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลอเมริกัน ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 3OSHA ดูแลในส่วนของความปลอดภัยของคนที่อยู่ในชุมชนใกล้กับโรงงานเคมี
 4ผิดทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
322 .' - '.52139 .' ' สิ่งใดมีผลต่อการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ (Atmospheric Dispersion)
 1ความเร็วลม
 2ลักษณะของกายภาพภาคพื้นดิน (ตึก, ต้นไม้, ที่ราบ)
 3ความสูงของจุดที่ปล่อยก๊าซพิษ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
323 .' - '.52140 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1Plume เกิดจากการระเบิดของถังเก็บก๊าซพิษ
 2ยิ่งความเร็วของก๊าซพิษที่พุ่งออกมาจากถังเก็บมีค่าสูงมาก คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็จะ ได้รับก๊าซพิษมาก
 3สามารถนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายถึงความเข้มข้นของ puff ที่ระยะห่างจากจุด ที่เกิด puff มาใช้ทำนายความเข้มข้นของการรั่วของก๊าซพิษที่เป็นแบบ plume ที่ระยะต่างๆ ได้ .
 4ไนโตรเจน (N2) ที่ถูกเก็บภายใต้ความดันที่สูงมาก และตัวถังถูกเก็บอยู่ในโรงงานที่มี อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดมากๆ สารชนิดนี้ที่อยู่ในถังจะยังคงอยู่สภาพของก๊าซอยู่
   เฉลย ข้อ 3
    
324 .' - '.52141 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1ความดังของเสียงที่มนุษย์สามารถรับได้โดยไม่เกิดอาการอะไรคือ 140 เดซิเบล
 2สำหรับห้องวิจัยที่ต้องการความสะอาดของอากาศภายในห้อง ต้องทำให้ห้องนี้มีความดัน ของอากาศต่ำกว่าความดันอากาศที่อยู่นอกห้อง
 3การระบายอากาศแบบ Dilution ventilation เหมาะที่จะใช้กับสารพิษที่มีความเป็นพิษสูง
 4ส่วนใหญ่คนจะเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ 0 เดซิเบลขึ้นไป .
   เฉลย ข้อ 4
    
325 .' - '.52142 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ความเสถียรของบรรยากาศ (Atmospheric stability) ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน
2. บรรยากาศในกลางวันมีความเสถียรมากกว่าช่วงเวลากลางคืน 
3. ACGIH เป็นการบอกค่าความเข้นข้นของสารพิษที่มนุษย์ทนได้ โดยสารพิษนั้นอาจเป็นได้ทั้งของเหลวหรือก๊าซ 
 1ข้อ 1 เท่านั้น .
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น 
 4ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2
   เฉลย ข้อ 1
    
326 .' - '.52143 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1TLV-STEL เป็นค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับได้แค่ 5 ครั้งต่อวัน โดยแต่ ละครั้งต้องห่างกันมากกว่า 60 นาที ขึ้นไป
 2TLV-TWA เป็นค่าที่ถูกนิยามขึ้นโดย OSHA
 3ค่า TLV-TWA ของก๊าซออกซิเจน มีค่าต่ำกว่า ค่า TLV-TWA ของก๊าซคลอรีน
 4ผิดทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
327 .' - '.52144 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่เป็นอันตรายต่อปอด .
 2ห้องที่ใช้เก็บสารที่มีความเป็นพิษ จำเป็นต้องมีความดันของอากาศในห้องเป็นบวก เพื่อมิ ให้เป็นอันตรายต่อคนที่ทำงานอยู่ข้างใน
 3การสวมหน้ากากขณะทำงานกับสารที่เป็นพิษเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ไม่จำเป็นต้องหาวิธีการ อื่นที่จะมาช่วยป้องกันคนทำงานอีกแล้ว
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
328 .' - '.52145 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. การติดตั้งตู้ดูดควันในชั้นที่ 1 ของอาคารที่มี 3 ชั้น ควรให้ติดตั้ง blower ให้อยู่ใกล้กับตู้ดูดควัน เพื่อทำให้มีแรงดูดก๊าซพิษสูงๆ
2. ระยะการเปิดของหน้าต่างของ (Sash height) ตู้ดูดควันไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานหน้าตู้ดูดควัน 
3. การแพร่ของก๊าซที่หนักกว่าอากาศเกิดยากกว่าของก๊าซที่เบา
 1ข้อ 1 เท่านั้น 
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น .
 4ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 3
   เฉลย ข้อ 3
    
329 .' - '.52146 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1ความเข้นข้นของก๊าซที่รั่วออกมา ณ จุดที่ห่างจากจุดรั่ว จะมีค่าน้อยกว่าจุดที่รั่วเนื่องมาจาก ไม่มีลม ณ ขณะที่เกิดเหตุ
 2เหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 1974 ที่เกิดขึ้นที่ Flixborough ประเทศอังกฤษ เกิด เนื่องจาก runaway reaction ในถังปฏิกรณ์อันหนึ่ง
 3ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มักจะมาจาก การออกแบบที่ไม่ดี
 4ผิดทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
330 .' - '.52147 .' ' สมมติถ้า Toxic response ในภาพข้างบนเป็น จำนวนคนตายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ จงหาค่า LD40 ของ สาร A
 10
 21.5
 33
 40.6 .
   เฉลย ข้อ 4
    
331 .' - '.52148 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1สาร A อันตรายกว่าสาร
 2สาร B อันตรายกว่าสาร A
 3ที่ log Dose ต่ำกว่า 0.4 สาร B อันตรายกว่าสาร A .
 4ที่ log Dose ต่ำกว่า 0.5 สาร B อันตรายกว่าสาร A
   เฉลย ข้อ 3
    
332 .' - '.52149 .' ' โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน จงคำนวณหาค่า FAR โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 120 .
 230
 340
 450
   เฉลย ข้อ 1
    
333 .' - '.52150 .' ' โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน ให้คำนวณว่า ค่า FAR ควรเป็นเท่าไร จึงจะทำให้ได้ จำนวนคนตายต่อปี คือ 2 โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 1100
 2150
 3200 .
 4250
   เฉลย ข้อ 3
    
334 .' - '.52153 .' ' ความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนที่มีในห้องนี้วัดได้เท่ากับ 11.0 mg/m3 แต่ค่า TLV-TWA ของก๊าซนี้ถูกรายงานว่ามีค่าเท่ากับ 0.5 pm จงคำนวณหาค่าความเข็มข้นของก๊าซนี้ในหน่วย ppm โดยอุณหภูมิ ในห้องนี้คือ 25 °C และ ความดัน 1 atm เพื่อที่จะได้ดูว่าระดับความเข้มข้นในห้องนี้ปลอดภัยหรือไม่
 11.5ppm
 23.8ppm .
 35.4ppm
 410.9ppm
   เฉลย ข้อ 2
    
335 .' - '.52154 .' ' โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้คือ 2, 3, และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ
 11.0 .
 23.0
 34.5
 48.1
   เฉลย ข้อ 1
    
336 .' - '.52155 .' ' พนักงาน 1 คนทำงานในโรงงานที่มีค่า FAR = 10 ถ้าทำงานเพียง 3 ชั่วโมง ต่อวัน และ 200 วัน ต่อ ปี จงคำนวณหา จำนวนคนตายต่อคนต่อปี (deaths per person per year)
 11.0 × 10-5
 23.0 × 10-5
 34.0 × 10-5
 46.0 × 10-5 .
   เฉลย ข้อ 4
    
337 .' - '.52156 .' ' โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 10
 20.2 .
 30.9
 41.0
   เฉลย ข้อ 2
    
338 .' - '.52159 .' ' ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 1ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
 2วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)
 3ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ
 4ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย .
   เฉลย ข้อ 4
    
339 .' - '.52161 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 2ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 3การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน .
 4อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
   เฉลย ข้อ 3
    
340 .' - '.52163 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง
 1การกำจัดก๊าซพิษหรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
 2การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับอัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี
 3การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)
 4สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐมภูมิ (primary pollutant) .
   เฉลย ข้อ 4
    
341 .' - '.52164 .' ' รูปข้อใดที่มีการระบายอากาศเหมาะสมกับชนิดของสารตามข้อมูลจำแนกชนิดสารที่กำหนดให้
 1
 2
 3
 4 .
   เฉลย ข้อ 4
    
342 .' - '.52165 .' '
 1ควรเลือกใช้ Full-face pressure-demand SCBA เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้สูงสุด
 2ควรเลือกใช้ Full-face air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้ว
 3ควรเลือกใช้ Full-face demand SCBAเนื่องจากมีความสามารถในการกรองสาร อันตรายได้มากเกินค่าที่ใช้งานแล้วในระดับหนึ่ง .
 4ควรเลือกใช้ Half mask air purifying respirator เนื่องจากมีความสามารถในการกรอง สารอันตรายได้เพียงพอในการใช้งานแล้วและมีค่าใช้จ่ายต่ำเหมาะสม
   เฉลย ข้อ 3
    
343 .' - '.52166 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
344 .' - '.52167 .' '
 11.30 ปอนด์
 234.6 ปอนด์
 336.5 ปอนด์ .
 4246.3 ปอนด์
   เฉลย ข้อ 3
    
345 .' - '.52168 .' '
 1ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
346 .' - '.52169 .' ' การจำแนกชนิดและระดับอันตรายในระบบ NFPA 704 ข้อความใดเป็นจริง 1.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดที่มีสีบอกชนิดของอันตรายและตัวเลขบอกถึงระดับอันตราย 2.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก 3.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเพื่อการขน
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง .
   เฉลย ข้อ 4
    
347 .' - '.52170 .' ' . ฉลากที่ใช้ติดบนภาชนะเก็บสารเคมีเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นพิษและอันตราย ตลอดถึงความรุน แรงตามมาตรฐานสากล(Hazardous material identification system) ตามระบบ NFPA 704 นั้น ข้อมูลที่แสดงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูจากข้อใด
 1ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีน้ำเงินซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ .
 2ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีเหลืองซึ่งอยู่ทางขวามือ
 3ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนของฉลาก
 4ดูจากสัญลักษณ์แถบบริเวณไม่มีสีซึ่งอยู่ทางด้านล่างของฉลาก
   เฉลย ข้อ 1
    
348 .' - '.52172 .' ' การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
349 .' - '.52178 .' ' ข้อใดมิได้เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
 1จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)
 2ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ
 3ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ
 4ไม่มีข้อถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
350 .' - '.52179 .' ' บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)
 129.17
 210.71
 39.33 .
 46.21
   เฉลย ข้อ 3
    
351 .' - '.52180 .' ' แนวทางการกำจัดของเสียที่ง่ายและสะดวก มีประสิทธิภาพสูงและค่าใช้จ่ายต่ำได้แก่วิธีในข้อใด 1. ใช้เทคโนโลยีสะอาด 2. ลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด 3. ทำการแก้ไขโดยการบำบัดทางเคมีและกายภาพ 4. ทำการทำลายฤทธิ์โดยการทำให้เป็นกลางและทำการฝังกลบ
 1ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น .
 2ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น
 4ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
352 .' - '.52182 .' ' ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย
 1วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี
 2ความสามารถในการทนต่อสารเคมี
 3ความสามารถทนต่อความร้อน
 4ราคาต่อหน่วย .
   เฉลย ข้อ 4
    
353 .' - '.52183 .' ' ข้อใดกล่าวผิดสำหรับค่า TLV (Threshold Limit Values) ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม
 1เป็นค่าที่กำหนดให้โดยใช้เวลารับสาร 8 ชม.ต่อวัน
 2ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาระหว่างวัน
 3ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าต้องสัมผัสกับสารพิษมากกว่า 2 ประเภท .
 4ผิดทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 3
    
354 .' - '.52184 .' ' ค่า TLV-C เป็นค่าที่แสดงถึง
 1ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 2ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึน
 3ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน .
 4ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
   เฉลย ข้อ 3
    
355 .' - '.52185 .' ' ค่า TLV-STEL เป็นค่าที่แสดงถึง
 1ระดับความเข้นข้นของสารที่คนทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับสารทุกวันโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 2ระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลกระทบโดยเฉียบพลันต่อพนักงานเช่น ระคายเคือง หรือเกิดอาการมึนศีรษะ .
 3ระดับความเข้มข้นของสาร ที่พนักงานไม่ควรได้รับเกินค่าที่ได้ระบุไว้ตลอดเวลาทำงาน
 4ระดับความเข้มข้นของสารที่คนทำงานปกติ 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
   เฉลย ข้อ 2
    
356 .' - '.52187 .' '
 11.44 % โดยปริมาตร
 21.19 % โดยปริมาตร
 31.54 % โดยปริมาตร
 42.75% โดยปริมาตร .
   เฉลย ข้อ 4
    
357 .' - '.52191 .' ' . ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 1การหายใจเข้าออกโดยรับอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1-2 ไมครอน จะสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาโรคปอดได้
 2สาร Carcinogen มีผลเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง
 3สาร Teratogen ทำลายระบบสืบพันธุ์ .
 4หนังกำพร้าทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้
   เฉลย ข้อ 3
    
358 .' - '.52192 .' ' สารอันตรายในข้อใดที่ไม่ค่อยพบในของเสียจากโรงงานกระดาษและเยื่อ
 1สารหนู (arsenic) .
 2คลอรีน(chlorine)
 3สารประกอบซัลไฟด์(sulphide)
 4เส้นใย(fiber)
   เฉลย ข้อ 1
    
359 .' - '.52193 .' ' สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันต่อไปนี้เกิดการระเบิดได้ง่ายยกเว้นข้อใด
 1ไนเตรต (Nitrate)
 2ไนโตร (Nitro)
 3คลอเรต (Chlorate)
 4คาร์บอเนต (Carbonate) .
   เฉลย ข้อ 4
    
360 .' - '.52194 .' ' ก๊าซชนิดใดต่อไปนี้ที่เมื่อได้รับในปริมาณและเวลาเท่ากันจะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ที่ได้รับรุนแรง ที่สุด
 1ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 2ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 3ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ .
 4ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 3
    
361 .' - '.52195 .' ' ข้อใดไม่ได้เป็นการควบคุมอันตรายจากสารพิษโดยใช้วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม 1.ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าแทน 2. ใช้กระบวนการที่อันตรายแยกออกจากกระบวนการอื่น 3.เปลี่ยนสภาวะการผลิตที่ปลอดภัยขึ้น 4.ใช้กระบวนการเปิด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
362 .' - '.52196 .' '
 19.2 ลิตร
 2574 ลิตร
 3738 ลิตร .
 41680 ลิตร
   เฉลย ข้อ 3
    
363 .' - '.52197 .' '
 19.2 ลิตร
 2574 ลิตร
 3738 ลิตร .
 41680 ลิตร
   เฉลย ข้อ 3
    
364 .' - '.52199 .' ' สารเคมีคู่ใดที่ไม่ควรวางไว้ใกล้กันเนื่องจากเป็นสารที่ไม่เข้ากัน (incompatible compound) 1. กรดเกลือ(HCl) และเกลือแกง 2. น้ำ และฟอสฟอรัส 3. น้ำและโลหะโซเดียม 4. ผงคลอรีนและน้ำ
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
365 .' - '.52202 .' ' สารชนิดใดที่ควรเก็บไว้ให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 1. อะซีโตน 2. โทลูอีน 3. โซเดียมไฮดรอกไซด์
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น .
 4ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 3
    
366 .' - '.52204 .' ' ข้อใดเป็นค่ามาตรฐานความปลอดภัย 1.TLV-TWA 2.Mean Lethal Dose 3.Mean Lethal Concentration
 1ข้อ 1 เท่านั้น .
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น
 4ข้อ 1 ข้อ 3 เท่านั้น
   เฉลย ข้อ 1
    
367 .' - '.52206 .' ' ข้อใดไม่ได้เป็นการควบคุมอันตรายจากสารพิษโดยใช้วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม 1.ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าแทน 2. ใช้กระบวนการที่อันตรายแยกออกจากกระบวนการอื่น 3.เปลี่ยนสภาวะการผลิตที่ปลอดภัยขึ้น 4.ใช้กระบวนการเปิด
 1ข้อ 1 เท่านั้น
 2ข้อ 2 เท่านั้น
 3ข้อ 3 เท่านั้น
 4ข้อ 4 เท่านั้น .
   เฉลย ข้อ 4
    
368 .' - '.52210 .' ' จงคำนวณหาค่า TWA (Time Weighted Average) ของสาร เมื่อคนงานคนหนึ่งได้สัมผัสกับ สารอะซีโตน ที่ความเข้มข้น 600 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 800 ppm เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และที่ความเข้มข้น 1000 ppm เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 1620 ppm
 2700 ppm
 3775 ppm .
 41500 ppm
   เฉลย ข้อ 3
    
369 .' - '.52213 .' ' ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย
 1วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี
 2ความสามารถในการทนต่อสารเคมี
 3ความสามารถทนต่อความร้อน
 4ราคาต่อหน่วย .
   เฉลย ข้อ 4
    
370 .' - '.52214 .' ' วัสดุในข้อใดที่ไม่ควรนำมาใช้ทำชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth) สำหรับงานที่มี น้ำเกี่ยวข้อง
 1Neoprene
 2Butyl rubber
 3Polyvinyl alcohol .
 4Tyvek
   เฉลย ข้อ 3
    
371 .' - '.52216 .' ' บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับวันขาดงาน)
 129.17 .
 25.63
 36.35
 43.21
   เฉลย ข้อ 1
    
372 .' - '.52219 .' ' ถ้าท่านต้องไปทำงานในบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีเก็บอยู่ ท่านคาดว่าจะทราบได้จากฉลากลักษณะใด
 1รูปหัวกะโหลกไขว้
 2รูปเปลวไฟสีแดง
 3รูปคล้ายเปลวไฟสีเหลือง
 4ป้ายสีเหลืองมีใบพัดสามแฉกสีม่วง .
   เฉลย ข้อ 4
    
373 .' - '.52231 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 2ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 3การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน .
 4อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
   เฉลย ข้อ 3
    
374 .' - '.52233 .' ' โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 10
 20.2 .
 30.9
 41.0
   เฉลย ข้อ 2
    
375 .' - '.52235 .' ' โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 11.0 .
 23.0
 35.0
 49.0
   เฉลย ข้อ 1
    
376 .' - '.52236 .' ' โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 11.0 .
 23.5
 33.6
 47.0
   เฉลย ข้อ 1
    
377 .' - '.52237 .' ' โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน ให้คำนวณว่า ค่า FAR ควรเป็นเท่าไร จึงจะทำให้ได้ จำนวนคนตายต่อปี คือ 2 โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 1100
 2200 .
 3250
 4300
   เฉลย ข้อ 2
    
378 .' - '.52241 .' ' โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน จงคำนวณหาค่า FAR โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 120 .
 230
 340
 450
   เฉลย ข้อ 1
    
379 .' - '.52245 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่เป็นอันตรายต่อปอด .
 2ห้องที่ใช้เก็บสารที่มีความเป็นพิษ จำเป็นต้องมีความดันของอากาศในห้องเป็นบวก เพื่อมิ ให้เป็นอันตรายต่อคนที่ทำงานอยู่ข้างใน
 3การสวมหน้ากากขณะทำงานกับสารที่เป็นพิษเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ไม่จำเป็นต้องหาวิธีการ อื่นที่จะมาช่วยป้องกันคนทำงานอีกแล้ว
 4ถูกทุกข้อ
   เฉลย ข้อ 1
    
380 .' - '.52246 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1ความดังของเสียงที่มนุษย์สามารถรับได้โดยไม่เกิดอาการอะไรคือ 140 เดซิเบล
 2สำหรับห้องวิจัยที่ต้องการความสะอาดของอากาศภายในห้อง ต้องทำให้ห้องนี้มีความดัน ของอากาศต่ำกว่าความดันอากาศที่อยู่นอกห้อง
 3การระบายอากาศแบบ Dilution ventilation เหมาะที่จะใช้กับสารพิษที่มีความเป็นพิษสูง
 4ส่วนใหญ่คนจะเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ 0 เดซิเบลขึ้นไป .
   เฉลย ข้อ 4
    
381 .' - '.52247 .' ' สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ทางใด
 1ทางผิวหนัง
 2ทางปาก
 3ทางจมูก
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
382 .' - '.52248 .' ' วิศวกรเคมีที่ดีควรทำข้อใด
 1ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนในโรงงานอย่างเดียว
 2ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความปลอดภัยของคนที่อยู่นอกโรงงานอย่างเดียว
 3วิศวกรควรที่จะหมั่นพัฒนาตนเองตลอดที่ดำรงอาชีพนี้และพัฒนาคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้วย .
 4วิศวกรควรจะคำนึงถึงด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวในการทำงาน (กำไร, จุดคุ้มทุน, ฯลฯ)
   เฉลย ข้อ 3
    
383 .' - '.52251 .' ' ข้อใดเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงาน
 1กระบวนการผลิตซับซ้อนขึ้น และทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
 2การใช้สารเคมีที่อันตรายมาก
 3โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
384 .' - '.52252 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
 1สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานคือสิ่งที่คนพบเห็นในโรงงานอยู่ทุกวัน
 2ทุกโรงงานควรมองเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่ากับ การลงทุน
 3ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นสิ่งที่ทุกโรงงานควรปฏิบัติ โดยการติดตั้งเครื่องมือและ อุปกรณ์ตรวจสอบที่มีราคาแพงและมีความน่าเชื่อถือที่สูง มากกว่าการเปลี่ยนระบบการ ผลิตไปสู่ระบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 4ถูกทุกข้อ ยกเว้นข้อ ค. .
   เฉลย ข้อ 4
    
385 .' - '.52253 .' ' ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 1การรั่วของสารพิษ ทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่าการระเบิด
 2การเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน มักจะมีกระบวนการเกิดดังนี้คือ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นยังคงเกิดต่อไปและ/หรือขยายความรุนแรงให้มากขึ้น และ เหตุการณ์ที่ยุติหรือลดความรุนแรงอุบัติเหตุดังกล่าว
 3ต่อเนื่องจาก ข้อ ข การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ก็อาจทำได้ ด้วย การหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆตามกำหนด
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
386 .' - '.52254 .' ' สิ่งใดมีผลต่อการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศ (Atmospheric Dispersion)
 1ความเร็วลม
 2ลักษณะของกายภาพภาคพื้นดิน (ตึก, ต้นไม้, ที่ราบ)
 3ความสูงของจุดที่ปล่อยก๊าซพิษ
 4ถูกทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
387 .' - '.52261 .' ' โรงงานเอเชียเคมิเคิล มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 500 คน และในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวน พนักงานประจำที่ตายในหน้าที่คือ 4 คน ให้คำนวณว่า ค่า FAR ควรเป็นเท่าไร จึงจะทำให้ได้ จำนวนคนตายต่อปี คือ 2 โดยสมมติว่าพนักงาน 1 คนทำงาน 2000 ชั่วโมงต่อปี
 110
 2200 .
 3500
 41000
   เฉลย ข้อ 2
    
388 .' - '.52266 .' ' โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 10.5
 21.0 .
 310
 410.3
   เฉลย ข้อ 2
    
389 .' - '.52268 .' ' โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งประกอบด้วย process units จำนวน 3 หน่วย ซึ่งอยู่ห่างกันมาก จนกระทั่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่หน่วยหนึ่งจะไม่สามารถมาถึงหน่วยอื่นๆ ได้ โดยแต่ละหน่วยมีค่า FAR เท่ากับ 0.3, 0.5, และ 2 จงคำนวณหาค่า FAR พนักงานที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยสมมติว่าพนักงานจะใช้เวลาที่แต่ละหน่วยดังนี้ 2 , 3, และ 3 ตามลำดับ
 10.36
 20.5
 31.0 .
 41.5
   เฉลย ข้อ 3
    
390 .' - '.52269 .' ' โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 10.1
 20.2 .
 30.4
 40.5
   เฉลย ข้อ 2
    
391 .' - '.52271 .' ' โรงงานหนึ่งมีพนักงานประจำ 2,000 คน โดย FAR ของโรงงานนี้มีค่าเท่ากับ 5 จงคำนวณว่า โรงงานนี้สามารถทำนายได้ว่าจะมีคนตายกี่คนต่อปี สมมติจำนวนชั่วโมงทำงานต่อปีของทุกคนคือ 2,000
 10.12
 20.123
 30.2 .
 44
   เฉลย ข้อ 3
    
392 .' - '.52275 .' ' ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 1เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 2ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ
 3การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน .
 4อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน
   เฉลย ข้อ 3
    
393 .' - '.52280 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1การติดตั้งตู้ดูดควันในชั้นที่ 1 ของอาคารที่มี 3 ชั้น ควรให้ติดตั้ง blower ให้อยู่ใกล้กับตู้ดูด ควัน เพื่อทำให้มีแรงดูดก๊าซพิษสูงๆ
 2ระยะการเปิดของหน้าต่างของ (Sash height) ตู้ดูดควันไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานหน้า ตู้ดูดควัน
 3การแพร่ของก๊าซที่หนักกว่าอากาศเกิดยากกว่าของก๊าซที่เบา .
 4ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค
   เฉลย ข้อ 3
    
394 .' - '.52281 .' ' ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 1ความเข้นข้นของก๊าซที่รั่วออกมา ณ จุดที่ห่างจากจุดรั่ว จะมีค่าน้อยกว่าจุดที่รั่วเนื่องมาจากไม่มีลม ณ ขณะที่เกิดเหตุ
 2เหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 1974 ที่เกิดขึ้นที่ Flixborough ประเทศอังกฤษ เกิดเนื่องจาก runaway reaction ในถังปฏิกรณ์อันหนึ่ง
 3ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มักจะมาจากการออกแบบที่ไม่ดี
 4ผิดทุกข้อ .
   เฉลย ข้อ 4
    
395 .' - '.52286 .' ' ความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนที่มีในห้องนี้วัดได้เท่ากับ 11.0 mg/m3 แต่ค่า TLV-TWA ของก๊าซนี้ถูกรายงานว่ามีค่าเท่ากับ 0.5 pm จงคำนวณหาค่าความเข็มข้นของก๊าซนี้ในหน่วย ppm โดยอุณหภูมิ ในห้องนี้คือ 25 °C และ ความดัน 1 atm เพื่อที่จะได้ดูว่าระดับความเข้มข้นในห้องนี้ปลอดภัยหรือไม่
 11.5 ppm
 23.8 ppm .
 35.4 ppm
 410.9 ppm
   เฉลย ข้อ 2
    
396 .' - '.52298 .' ' ถ้ามีไฟไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านคิดว่าวัสดุที่ใช้ดับเพลิงที่เหมาะสมคือชนิดใด
 1ผงกราไฟต์
 2น้ำ
 3โฟม .
 4คาร์บอนไดออกไซด์
   เฉลย ข้อ 3
    
397 .' - '.52300 .' ' ข้อใดมิได้เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
 1จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)
 2ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ
 3ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ
 4ไม่มีข้อถูก .
   เฉลย ข้อ 4
    
398 .' - '.52308 .' ' . ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพนักงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อแก้วหูด้วยการ อุดหูด้วยที่อุดหู เมื่อพนักงานทำงานในบริเวณที่มีระดับความดังเกินกว่า
 180 เดซิเบล .
 290 เดซิเบล
 3100 เดซิเบล
 4110 เดซิเบล
   เฉลย ข้อ 1