สภาวิศวกร

Council of engineers

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE)

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Assessor training project)

สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาวิศวกรอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ และคำนึงถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินที่ต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตรงกันผ่านโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศสภาวิศวกร 73/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 1303 โทรสาร 02-935-6695