สภาวิศวกร

Council of engineers

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE)

โครงการนำร่องเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Pilot project)

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) มีเป้าหมายให้สภาวิศวกรมีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์เป็นรายหลักสูตรที่มีความยั่งยืน ภายในระยะเวลา 2 ปี และสามารถเป็นทางเลือกในการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นกลไกในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกรต่อไป

ในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำกรอบ การพัฒนาระบบและมีการจัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการสร้างระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนา ได้อย่างยั่งยืน สภาวิศวกรจึงเห็นควรจัดทำโครงการนำร่องเพื่อให้สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการ ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์เป็นสถาบันการศึกษานำร่องของประเทศไทย

  • รายชื่อสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ รุ่นที่ 1
  • รายชื่อสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ รุ่นที่ 2
  • สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 1303 โทรสาร 02-935-6695