สภาวิศวกร

Council of engineers

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE)

สภาวิศวกร ในฐานะสภาวิชาชีพที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในระดับชาติและระดับสากลได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 12-8/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณาเรื่องการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจไม่ครอบคลุมแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกระแสสังคมโลกที่เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ หน่วยงานที่รับรองมาตรฐานการศึกษาในต่างประเทศต่างให้การยอมรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อตกลง Washington Accord ซึ่งวิศวกรไทยอาจไม่มีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าสามารถเทียบเคียงได้กับนานาประเทศ

คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นของการรับรองปริญญา เพื่อการขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คือ การยอมรับความเท่าเทียมของการรับรองปริญญาฯ จำนวน 2 หลักการ ดังนี้

1. การรับรองปริญญาโดยกำหนดรายวิชาตามที่สภาวิศวกรกำหนด (Input based) ซึ่งเป็นการดำเนินการในปัจจุบัน

2. การรับรองปริญญาโดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน Thailand Accreditation Body for Engineering Education (TABEE)

อนึ่ง กรณีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง Washington Accord หรืออื่นใดที่เป็นการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์จากต่างประเทศให้เข้าตามหลักการที่ 2 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ของหน่วยงาน TABEE เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถเลือกดำเนินการขอรับการรับรองปริญญาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้ และสามารถนำไปขอใช้ในกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต่อไปในอนาคต

  • คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE)
  • สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 1303 โทรสาร 02-935-6695