สภาวิศวกร

Council of engineers

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE)

วัตถุประสงค์และภารกิจ

วัตถุประสงค์

ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง “การจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based) ขึ้นในสภาวิศวกร” เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based) ในการตรวจสอบระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (accreditation) จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance) อย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นสากล

ความจำเป็นในการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาว่ามีมาตรฐานคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจอันจะยังประโยชน์ให้สภาวิศวกรสามารถกำกับ ดูแล และควบคุมการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมโดยรวม เช่น นักศึกษา สถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และสังคม เป็นต้น

ภารกิจสำคัญ

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีมติให้คณะกรรมการสภาวิศวกรจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ขึ้นในสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่และภารกิจสำคัญ ดังนี้

1) เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร ระเบียบ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสภาวิศวกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

2) จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3) ดำเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่กำหนด

4) พัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

5) ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

6) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครเป็นสมาชิกตามข้อตกลง Washington Accord และข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of Engineering Education)

7) ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากสภาวิศวกร

สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 1303 โทรสาร 02-935-6695