COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

ภาพเป็นข่าว

ภาพเป็นข่าวทั้งหมด >>    

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
COE CHANNEL
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
132019/11/06 08:30 - 2019/11/06 16:00การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
142019/11/07 08:30 - 2019/11/07 16:00การสัมมนา บรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย และ PM 2.5 : การป้องกันและการรับมือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
152019/11/14 13:00 - 2019/11/14 16:30สัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.30 นาฬิกา ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
162019/11/14 13:00 - 2019/11/14 16:30สัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.30 นาฬิกา ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
172019/11/22 08:30 - 2019/11/22 16:00การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
182019/11/23 08:30 - 2019/11/23 16:00การสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการขยะ และ PM 2.5 : การป้องกันและการรับมือ”
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
192019/11/25 13:00 - 2019/11/25 16:15การสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
202019/11/26 09:00 - 2019/11/26 16:00การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
วันที่ปัจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนากระดานถามตอบ