สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
Foto 30 Foto 30 Foto 1 Foto 4 Foto 2 Foto 3 Foto 5 Foto 7
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนา
สภาวิศวกร

กระดานถามตอบสภาวิศวกร

งานอบรมสัมมนาขององค์กรแม่ข่าย CPD
สภาวิศวกร
  • ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาต
สภาวิศวกร

 

COE CHANNEL
 
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
72017/07/06 09:00 - 2017/07/06 15:00

การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560

82017/07/07 08:00 - 2017/07/07 16:00การจัดทำร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. (6 PDU)
92017/07/13 13:00 - 2017/07/13 16:00หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (3 PDU)
102017/07/14 08:30 - 2017/07/14 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
112017/07/18 09:00 - 2017/07/18 12:00การสัมมนาระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่องการโอนถ่ายเทคโนโลยีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
122017/07/19 08:00 - 2017/07/19 16:00แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร สนใจคลิกรายละเอียดที่นี่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
132017/07/21 08:00 - 2017/07/21 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง(สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (3 PDU)
142017/07/21 12:30 - 2017/07/21 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” และ เรื่อง“การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สัมมนา 2 วัน) สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (9 PDU)
152017/07/22 08:00 - 2017/07/22 16:00การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
162017/07/22 09:00 - 2017/07/22 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-15.30 น. ณ โรงเรียนโสตศึกษา และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชัยภูมิ
172017/07/25 08:00 - 2017/07/25 14:00เชิญวิศวกรอาสาและสมาชิกสภาวิศวกรที่สนใจ เข้าร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าตรวจสอบประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนควัน ติดตั้งถังดับเพลิง ตรวจอุปกรณ์ตัดไฟ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (3 PDU)
182017/07/25 08:30 - 2017/07/25 16:00เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
192017/07/29 08:00 - 2017/07/29 16:00

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ การบรรยาย เรื่อง “การประเมิน และ เสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1303” วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)


วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร