สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) สำหรับที่อยู่ในการจัดส่งบัตรและเอกสารเลือกตั้ง ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  • ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดเห็นว่าตนไม่มีชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งได้ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  • ตรวจสอบ กรอกเลขที่สมาชิก หรือบัตรประชาชน :
  • หมายเหตุ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถือตามจำนวนสมาชิก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามข้อ 8 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๓
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร