สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

W

Wages ค่าจ้าง
Warranty การรับรอง/ คำรับรอง
watching การเฝ้าดู
water charge ค่าน้ำ
welfare ด้านสวัสดิการ
Welfare Facility สวัสดิการอำนวยความสะดวก
whichever is the earlier สิทธิยึดหน่วง
Whole of the Work งานจ้างทั้งหมด
willful act การกระทำโดยจงใจ
withhold ยับยั้ง
Work Permit ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
Working Hour ชั่วโมงการทำงาน
workmanlike กระฉับกระเฉง
workmanship ฝีมือแรงงาน
writing ลายลักษณ์อักษร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร