สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

U

Unauthorised person บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ
unavoidable หลีกเลี่ยงไม่ได้
uncover เปิดผิวงานออกมา
Unforeseeable ไม่อาจคาดหมายได้
Unforeseeable Cost ค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจคาดหมายได้
unforeseeable event เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิด
Unforeseeable Physical Condition สภาพกายภาพที่ไม่อาจคาดหมายได้
Unforeseeable shortage การขาดแคลนที่ไม่อาจคาดหมายได้
Uniform Rules for Contract Bond กฎระเบียบสำหรับหนังสือค้ำประกันสัญญา
Uniform Rules for Demand Guarantee กฎระเบียบสำหรับหนังสือค้ำประกันแบบทวงถาม
unit price ราคาต่อหน่วย
unlawful ขัดต่อกฎหมาย
Unless otherwise stated หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
urgently อย่างเร่งด่วน
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร