สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

T

take responsibility รับผิดชอบ
Taking Over การรับงาน
Taking Over Certificate หนังสือรับรองการรับมอบงาน
tax ภาษี
temporary work งานชั่วคราว
Temporary Work งานชั่วคราว
Tender Document เอกสารการประกวดราคา
terminate Contract บอกเลิกสัญญา
Termination การบอกเลิกสัญญา
Terms of Service เงื่อนไขของการบริการ
test การทดสอบ
testing ทำการทดสอบ
Tests after Completion การทดสอบหลังเสร็จงาน
Tests on Completion การทดสอบเมื่อเสร็จงาน
THE EMPLOYER ผู้ว่าจ้าง
third party บุคคลที่สาม
Throughout ตลอดเวลา
Time for Completion ระยะเวลาสำหรับการก่อสร้าง
Trade กลุ่มสายอาชีพ
Transport of Goods การขนส่งสัมภาระ
Tripartite Agreement ข้อตกลงแบบไตรภาคี
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร