สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

S

safety equipment อุปกรณ์ความปลอดภัย
Safety Procedure วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
sample ตัวอย่าง
satisfied พอใจ
Schedule of Payment กำหนดการจ่ายเงิน
Schedules รายการกำหนด
second half ครึ่งหลัง
Section ส่วนของงานจ้าง
Section ส่วนของงานจ้าง
Security of the Site การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง
Setting Out การวางผัง
Shipping Company บริษัทรับขนสินค้า
Shipping Documents เอกสารการส่งของ
signing Contract การลงนามในสัญญา
similar คล้ายคลึงกัน
similar act การกระทำในทำนองเดียวกัน
Site สถานที่ก่อสร้าง
Site Data ข้อมูลสถานที่ก่อสร้าง
Specification ข้อกำหนด/ รายการประกอบแบบ
Specified authority อำนาจเฉพาะ
specified in the Contract ระบุในสัญญา
Staff พนักงาน
stated ระบุ
Sub-clause ข้อสัญญาย่อย
Subcontract สัญญาจ้างช่วง
Subcontractor ผู้รับจ้างช่วง
Subcontractor ผู้รับจ้างช่วง
Sub-paragraph วรรคย่อย
suffer delay ได้รับความเสียหายจากความล่าช้า
suffer delay เกิดความล่าช้า
Sufficiency of the Accepted Contract Amount ความเพียงพอของมูลค่างานตามสัญญาที่ตกลงกัน
suitability ความเหมาะสม
Supplier ผู้จัดจำหน่าย
supporting letter หนังสือสนับสนุน
Surety ผู้รับประกัน
surface discharge น้ำทิ้งบนผิวดิน
surplus material วัสดุส่วนเกิน
suspend สั่งหยุดงานชั่วคราว
Suspension of Work การสั่งหยุดงานชั่วคราว
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร