สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

R

Rate of Progress อัตราความก้าวหน้าของงาน
Rate อัตรา
reasonable evidence หลักฐานที่สมเหตุสมผล
reasonable effort ความพยายามที่สมเหตุสมผล
recognised ซึ่งเป็นที่รู้จัก
Record บันทึก
recover cost incurred ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
recruit รับ
rectify แก้ไข
reduce Contract price ลดราคาสัญญา
re-execute ทำใหม่
refuse ปฏิเสธ
reinstate ทำให้คืนสภาพที่ดี
reinstatement cost ค่าใช้จ่ายการซ่อมคืนสภาพ
reject ไม่ยอมรับ
Rejection การปฏิเสธไม่รับรอง
relating เกี่ยวกับ
Release from Performance under the Law การพ้นภาระการปฏิบัติตามสัญญาภายใต้กฎหมาย
relevant เกี่ยวข้อง
relieve ปลด
relieve ปลดภาระ
remedy การแก้ไข, เยียวยา
remedy การ แก้ไข
remedy cost ค่าแก้ไข เยียวยา
remedying defect การแก้ไขความชำรุดบกพร่อง
remove รื้อ
remove เคลื่อนย้าย,ขนออก
repair ซ่อม
repatriation การส่งบุคคลกับออกนอกประเทศ
repayment การชำระเงินคืน
Repayment Amortisation of Advance Payment การคืนเงินจ่ายล่วงหน้าโดยการผ่อนเป็นงวด
replace เปลี่ยน
Replace การเปลี่ยนตัว
replancement value มูลค่าในการจัดหาเปลี่ยนใหม่
request การร้องขอ
require ความต้องการ
resident Engineer วิศวกรประจำโครงการ
responsibility ความรับผิดชอบ
Responsible รับผิดชอบ
responsible รับผิดชอบ
Resumption of Work การกลับเข้าทำงานต่อ
retention เงินประกันผลงาน / เงินกัก
Retention Money เงินกัก
Retention Money Guarantee หนังสือค้ำประกันเงินกัก
retest cost ค่าทดสอบใหม
reverse กลับคำ
revised method วิธีการทำงานฉบับแก้ไข
revised programme แผนการปฏิบัติงานฉบับแก้ไข
revocation การเพิกถอน
right สิทธิ,
Right of Access to the Site สิทธิในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
Royalty ลิขสิทธิ์
rubbish ขยะ
Ruling Language ภาษาที่ใช้บังคับ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร