สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

P

packaged บรรจุหีบห่อ
Paragraph วรรค
Parent Company Guarantee หนังสือค้ำประกันของบริษัทแม่
Particular Condition เงื่อนไขสัญญาเฉพาะ
parts of the Site ส่วนของงานในสถานที่ก่อสร้าง
Party คู่สัญญา
Payment certificate หนังสือรับรองการชำระเงิน
Payment Certificate หนังสือรับรองการจ่ายเงิน
Payment for Plant and Materials in Event of Suspension การชำระเงินค่าอุปกรณ์และวัสดุในกรณีการสั่งหยุดงานชั่วคราว
payment in installment การชำระเงินเป็นงวด
Payments to nominated Subcontractor การจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างช่วงแต่งตั้งทั้งหลาย
percent เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ
Performance Certificate หนังสือรับรองการปฏิบัติตามสัญญา
Performance Security หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
period ช่วงเวลา
Permanent Work งานถาวร
permission to proceed การขออนุญาตเพื่อเข้าทำงานต่อ
Permission การอนุญาต
Permit ใบอนุญาต
personnel บุคลากร
Physical Conditions สภาพกายภาพ
plant อุปกรณ์
policy of insurance กรมธรรม์ประกันภัย
pollution มลภาวะ
precaution ระมัดระวัง
prejudice the right ทำให้เสียสิทธิ
prevent ถูกขัดขวาง
prevention การป้องกัน
previous ครั้งก่อน
price breakdown การแจกแจงรายละเอียดราคา
Procedural Rules กฎการพิจารณา
procure จัดหา
Professional ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
Programme แผนการปฏิบัติงาน
Progress Report รายงานความก้าวหน้า
Prolonged Suspension การสั่งหยุดงานชั่วคราวที่ยืดเยื้อ
promptly โดยทันที
promptly confirm ยืนยันในทันที
proper ถูกต้อง
property ทรัพย์สิน
Prophylactics อุปกรณ์ป้องกันโรค
proposal ข้อเสนอ
Protection of Environment การป้องกันสิ่งแวดล้อม
Provisional Sum ยอดเงินรายการสำรอง
Public authoritie หน่วยงานสาธารณะ
public relation การประชาสัมพันธ์
purpose วัตถุประสงค์
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร