สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

O

obey เชื่อฟัง
Objection การคัดค้าน
obligation พันธะ
observe ปฏิบัติตาม
occurrence การเกิดเหตุ
omission การตัดออก
Operation and Maintenance manuals คู่มือปฏิบัติและบำรุงรักษา
opportunity โอกาส
Optional Termination, Payment and Release ทางเลือกการบอกเลิกสัญญา การจ่ายเงิน และการพ้นภาระการปฏิบัติตามสัญญา
Oral instruction คำสั่งโดยวาจา
otherwise อย่างอื่น
out of sight มองไม่เห็น
outstanding คงค้าง
Outstanding work งานคงค้าง
Ownership กรรมสิทธิ์
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร