สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

N

negligence การละเลย
Net Actual Quantity ปริมาณจริงสุทธิ
Nominated Subcontractor ผู้รับจ้างช่วงที่ถูกกำหนด
Nominated Subcontractor ผู้รับจ้างช่วงแต่งตั้ง
Nomination แต่งตั้ง
Non-compliances การไม่ปฏิบัติตาม
Notice หนังสือบอกกล่าว
Notice of Dissatisfaction หนังสือบอกกล่าวคัดค้าน
Notice of Force Majeure หนังสือบอกกล่าวเหตุสุดวิสัย
notice of termination of the Contract หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา
Notice of the Commencement หนังสือบอกกล่าวให้เริ่มงาน
Notwithstanding แม้ว่า
nuisance ความรำคาญ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร