สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

M

maintain รักษาสภาพ
make good ซ่อมคืนให้อยู่ในสภาพดี
make Payment ชำระเงิน
Manner of execution รูปแบบของการดำเนินการ
Material วัสดุ
measurement ทำการวัด
measure มาตรการ
Mediation การประนอมไกล่เกลี่ย
Member สมาชิก
Method of Construction วิธีการก่อสร้าง
mobilization การเคลื่อนย้ายเข้าช่วงเริ่มงาน
modified แก้ไข
monthly payment การชำระเงินรายเดือน
Multi-Party Arbitration การอนุญาโตตุลาการหลายกลุ่ม
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร