สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

L

Labour แรงงาน
Law กฎหมาย
Laws of the Country กฎหมายของประเทศ
Letter of Acceptance หนังสือตอบสนองรับ
Letter of Award หนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวด
Letter of Credit ตราสารเครดิต
Letter of Intent หนังสือแจ้งความจำนง
Letter of Tender หนังสือเสนอราคา
Liability ความรับผิด
License ใบทะเบียนอนุญาต
Lien สิทธิยึดหน่วง
lighting การติดตั้งไฟส่องสว่าง
Limitation of Liability วงเงินจำกัดความรับผิด
liquidated damage สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
Loan Agreement ข้อตกลงเงินกู้
local ท้องถิ่น
Local Currency สกุลเงินท้องถิ่น
Loss of Use การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน
lump sum ราคาเหมา
Lump Sum Contract สัญญาเหมารวม
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร