สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

I

ICC Rules of Arbitration กฎอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้านานาชาติ
immediately ทันที
immigration การเข้าเมือง
impediment or prevention การหน่วงเหนี่ยว หรือการกีดกั้น
Implied เป็นไป
import การนำเข้ามาในประเทศ
impose บังคับ
in whole or partial ทั้งหมดหรือบางส่วน
in writing เป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
include รวม
Incorporate by Reference รวมเข้าโดยการอ้างอิง
incur cost ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย
Indemnify ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
indemnify and hold harmless ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง
Indemnities การชดใช้ค่าเสียหาย (ค่าสินไหมทดแทน)
independent inspector ผู้ตรวจสอบงานอิสระ
Industrial Property Right สิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม
Infringement การละเมิดสิทธิ
Inspection การตรวจงาน
inspection and test การตรวจสอบและการทดสอบ
instruct ออกคำสั่ง
instruction การออกคำสั่ง
Instructions to Tenders เงื่อนไขการประกวดราคา
insufficient ไม่เพียงพอ
Insurance against Injury to Persons and Damage to Property ประกันการบาดเจ็บของบุคคล และความเสียหายของทรัพย์สิน
Insurance Certificate หนังสือรับรองการประกันภัย
Insurance for Contractor's Personnel ประกันภัยบุคลากรของผู้รับจ้าง
Insurance for Works and Contractor's Equipment ประกันภัยสำหรับงาน และเครื่องจักรของผู้รับจ้าง
insured ผู้เอาประกันภัย
Insurer ผู้รับประกันภัย
Insuring Party คู่สัญญาฝ่ายที่ทำประกันภัย
Intellectual and Industrial Property Right สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเชิงอุตสาหกรรม
Intellectual Property Right สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
interest free loan เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
interfere รบกวน
Interim Payment Certificate หนังสือรับรองการจ่ายเงินงวด
International Court of Arbitration ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
International Financing Institution สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ
interpreting การแปลความหมาย
Invoice ใบแจ้งหนี้
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร