สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

G

General Condition เงื่อนไขสัญญาทั่วไป
General Provision ข้อกำหนดทั่วไป
General Requirements for Insurance ข้อกำหนดทั่วไปของประกันภัย
Give effect ยังผลให้
Give the right of access to the site ให้สิทธิในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
give the right to access/possession of site ให้สิทธิในการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อสร้าง
good practice หลักปฏิบัติที่ดี
Goods สัมภาระ รวมเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์
guarantee ประกัน / หลักประกัน
guarding การเฝ้ายาม
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร