สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

F

Facility สิ่งอำนวยความสะดวก
fail to remedy defect ละเลยในการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง
fee ค่าธรรมเนียม
fencing การล้อมรั้ว
Final Acceptance Certificate หนังสือรับรองการปฏิบัติตามสัญญา
Final Payment Certificate หนังสือรับรองการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
Final Statement บันทึกสรุป
financial cost ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
first half ครึ่งแรก
Fixed Rate Item หัวข้อที่มีอัตราตายตัว
fluent คล่องแคล่ว
Force Majeure เหตุสุดวิสัย
Foreign Currency สกุลเงินต่างประเทศ
Fossil ซากดึกดำบรรพ์
Free-Issue Material วัสดุจัดให้เปล่า
from time to time เป็นครั้งคราว
fulfil its contractual obligation ทำหน้าที่ให้ครบตามพันธะ
further notice หนังสือบอกกล่าวเพิ่มเติม
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร