สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

E

effect and maintain the insurance ทำให้ประกันภัยมีผลบังคับใช้และรักษาสภาพประกันภัย
effective มีผลบังคับใช้
effluent น้ำทิ้งทางท่อ หรือราง
electricity charge ค่าไฟฟ้า
Eligible Source Countries ประเทศต้นที่เข้าเกณฑ์
emigration การออกเมือง
emission การฟุ้งกระจายในอากาศ
employee ลูกจ้าง
Employer ผู้ว่าจ้าง
Employer's Claim สิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
Employer's Document เอกสารของผู้ว่าจ้าง
Employer's Equipment เครื่องจักรของผู้ว่าจ้าง
Employer's Financial Arrangement การจัดเตรียมการเงินของผู้ว่าจ้าง
Employer's Personnel บุคลากรของผู้ว่าจ้าง
Employer's Equipment and Free-Issue Material เครื่องจักรของผู้ว่าจ้าง (ใช้สำหรับก่อสร้าง) และวัสดุจัดให้เปล่า
Employer's Risk ความเสี่ยงของผู้ว่าจ้าง
enable สามารถ
encumbrances ตามแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน
endeavor ความพยายาม
Engineer วิศวกร
ensure ทำให้แน่ใจ
entering into the Contract ทำสัญญา
entitle มีสิทธิ์
epidemic โรคระบาด
error ความผิดพลาด
estimate ประมาณการ
event or circumstance เหตุการณ์ หรือสถานการณ์
evidence หลักฐาน
examination การตรวจสอบระหว่างทำ
Except เว้นเสีย
Exceptional event or circumstance เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ยกเว้น
exceptionally adverse ที่เลวร้ายผิดปกติ
execute ปฏิบัติการ
Exemption Documents เอกสารยกเว้น
Expiry Date วันครบกำหนด
explosive วัตถุระเบิด
export การส่งออกนอกประเทศ
Export Credit Agency องค์การเครดิตการส่งออก
extension of defect notification period การขยายช่วงเวลาแจ้งความชำรุดบกพร่อง
extension of time การขยายเวลา
Extension of Time for Completion การขยายระยะเวลาสำหรับการก่อสร้าง
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร