สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

D

damage ความเสียหาย
date of termination วันที่บอกเลิกสัญญา
debris ซากปรักหักพัง
Deduction เงินหัก
deem ถือว่า
Deem กระทำ
deemed ถือว่า
Default การผิดสัญญา
Defect ความชำรุดบกพร่อง
Defect ข้อชำรุดบกพร่อง
DEFECT LIABILITY ความรับผิดต่อข้อบกพร่อง
Defect liability period / Defect notification period / Maintenance period ช่วงเวลาแจ้งความชำรุดบกพร่อง
Defective condition สภาพชำรุดบกพร่อง
Defects liability ความรับผิดความชำรุดบกพร่อง
Defects Notification Period ช่วงเวลาแจ้งความชำรุดบกพร่อง
Definition นิยาม
Definition of Force Majeure นิยามของเหตุสุดวิสัย
Delay Damage ความเสียหายจากการล่าช้าของงาน
delay payment การชำระเงินล่าช้า
Delay Caused by Authorities ความล่าช้าของงานที่เกิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
delegate มอบหมายอำนาจ
Delegated assistant ผู้ช่วยวิศวกรที่ได้รับมอบอำนาจ
delegation การมอบหมายงาน
delivered ส่งมอบ
design การออกแบบ
detailed programme แผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
Determination การกำหนด/ การตัดสิน
determination การตัดสิน
determine ตัดสิน
Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนา
Disapprove ไม่อนุมัติ
Discharge การปลดเปลื้องภาระผูกพัน
discharge ปฏิบัติตาม
Discrepancies ข้อแตกต่าง
discrepancies ข้อขัดแย้ง
dismantling cost ค่ารื้อถอน
dispose กำจัดออกไป
Dispute ข้อพิพาท
Dispute Adjudication Agreement ข้อตกลงการวินิจฉัยข้อพิพาท
disrupt รบกวน
Documents เอกสาร
Drawing แบบ
duty อากร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร