สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

C

care การดูแล
care of the Works การดูแลงาน
carry out ดำเนินการ
certificate หนังสือรับรอง
Certificate of Origin หนังสือรับรองแหล่งต้นทาง
Cessation of work and Removal of Contractor's Equipment การหยุดการทำงานและรื้อถอนเครื่องจักรของผู้รับจ้าง
change in legislation การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
check การตรวจสอบเบื้องต้น
Claim การเรียกร้อง/ การใช้สิทธิเรียกร้อง/ ข้อเรียกร้อง
Claim ข้อเรียกร้อง
Clause ข้อสัญญา
clear สะสาง
clearance through custom การออกของผ่านศุลกากร
Climatic Condition สภาพภูมิอากาศ
collaboration ร่วมมือ
Commencement Date วันเริ่มระยะเวลาก่อสร้าง
Commencement Date วันเริ่มงาน
Commencement of Work การเริ่มงาน
Common Law กฎหมายจารีตประเพณี
complete all outstanding works and remedying defects การทำให้งานคงค้างและการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ
complete all work เสร็จงานทั้งหมด
complete construction work ทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
Completion การแล้วเสร็จ
completion date วันที่งานแล้วเสร็จ
compliance เป็นไปตาม
compliance document เอกสารที่แสดงว่าเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
comply ปฏิบัติตาม
comply ปฏิบัติตาม
concerning เกี่ยวข้อง
Conciliation การประนอมข้อพิพาท
Condition เงื่อนไขสัญญา
Conditions of Contract for Construction เงื่อนไขสัญญาสำหรับงานจ้างก่อสร้าง
Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects เงื่อนไขสัญญาสำหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง / โครงการแบบเบ็ดเสร็จ
Conditions of Contract for Plant and Design-Build เงื่อนไขสัญญาสำหรับงานอุปกรณ์และงานออกแบบรวมก่อสร้าง
Conditions of Invitation เงื่อนไขของคำเชิญชวน
Conditions Precedent เงื่อนไขบังคับก่อน
Confirmation หนังสือยืนยัน/ การยืนยัน
consent ความยินยอม
Consequence of Force Majeure ผลสืบเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
Consequence of Suspension ผลสืบเนื่องจากการสั่งหยุดงานชั่วคราว
consequences อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
Consequences of Employer's Risk ผลสืบเนื่องจากความเสี่ยงของผู้ว่าจ้าง
consequential loss การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง
constituting ทำให้เกิดเป็น
Constructive Change การเปลี่ยนแปลงงานโดยผลการตีความ
Consult ให้คำปรึกษา
Contract Agreement ข้อตกลงสัญญา
Contract Price ราคางานตามสัญญา
Contract price and Payment ราคาตามสัญญาและการชำระเงิน
CONTRACT PRICE AND PAYMENT ราคาตามสัญญาและการชำระเงิน
Contractor ผู้รับจ้าง
contractor's claim สิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง
Contractor's Document เอกสารของผู้รับจ้าง
Contractor's Equipment เครื่องจักรของผู้รับจ้าง
Contractor's Personnel บุคลากรของผู้รับจ้าง
Contractor's Representative ผู้แทนของผู้รับจ้าง
Contractor's Care of Work การดูแลงานจ้างโดยผู้รับจ้าง
Contractor's Equipment เครื่องจักรของผู้รับจ้าง (ใช้สำหรับก่อสร้าง)
Contractor's General Obligation พันธะทั่วไปของผู้รับจ้าง
Contractor's obligation พันธะของผู้รับจ้าง
Contractor's Operation on Site การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในสถานที่ก่อสร้าง
Contractor's Representative ตัวแทนของผู้รับจ้าง
control การควบคุม
cooperate ร่วมมือ
Cooperation การร่วมมือ
coordinate ประสานงาน
Copyright ลิขสิทธิ์
cost plus reasonable profit ต้นทุนบวกด้วยกำไรที่สมเหตุสมผล
Country ประเทศ
cover ครอบคลุม
covered up ถูกปิดผิวงาน
current programme แผนการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ในขณะนี้
custody การเก็บรักษา
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร