สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

B

balance / remaining ส่วนที่เหลือ
Bank Guarantee หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
be discharged from ถูกปลดเปลื้องภาระจาก
be entitled ได้รับสิทธิ์
be entitled to an extension of time มีได้รับการขยายเวลา
be indemnified ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
Bill of Lading ใบตราส่งสินค้า
Bill of Quantity บัญชีแสดงปริมาณงาน
bodily injury การบาดเจ็บทางร่างกาย
breach การทำผิดสัญญา
breach of the Contract การทำผิดสัญญา
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
สภาวิศวกร