COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 378 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/443
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 378 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.27239มานิตย์   ตันติทรงธรรมงานควบคุมการก่อสร้าง
สย.7885ปรารภ   ผดุงไทยงานออกแบบและคำนวณ