COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 557 ถนนสุขุมวิท
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/1779
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 557 ถนนสุขุมวิท
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.31192สุเทพ   ผาตะพงษ์งานควบคุมการก่อสร้าง
ภย.37073ณัฐสุรางค์   กิตติภัทเมธางานออกแบบและคำนวณ