COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น (พักอาศัย) เนื้อที่ 926 ถนนพัฒนาการ
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/1779
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น (พักอาศัย) เนื้อที่ 926 ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
สย.11225ปรีชา   เลี้ยงอยู่งานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง