COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล.4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 740 ถนนพระรามเก้า
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ ที่ กท 7703/902
รายละเอียด ค.ส.ล.4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 740 ถนนพระรามเก้า
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.38928จักรกริสน์   แซ่เล้างานออกแบบและคำนวณ