COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.19/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางถนอมศรี โอวเจริญสกุล
รายละเอียด ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.19/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.39174จตุรงค์   สมคำดีงานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง