COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 1 ชั้น ต บข.9/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นางสาวสุทธิอมา สูกี่
รายละเอียด ค.ส.ล. 1 ชั้น ต บข.9/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.49330พิเศษ   สูงบุญงานออกแบบและคำนวณ
  งานควบคุมการก่อสร้าง