สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 4 ชั้น บข.45/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
รายละเอียด ค.ส.ล. 4 ชั้น บข.45/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.37753สุรพจน์   กมลเดชเดชางานออกแบบและคำนวณ
สย.6090สิทธิโชค   ศิริวิวัฒน์งานออกแบบและคำนวณ
สย.9850อดิศัย   โล่ห์วชิรหัตถ์งานออกแบบและคำนวณ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร