สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.33/2559
สถานที่ตั้ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
เจ้าของโครงการ นายวิศรุต โชติวิชเศรวตกุล
รายละเอียด ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.33/2559
รายละเอียดสมาชิก
ใบอนุญาต ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ
ภย.34096มานพ   พรับพริ้มงานควบคุมการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร