สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 123...189190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 บ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) ศรีษะเกษ การเคหะแห่งชาติ
2 บ้านเอื้ออาทรคลองห้า การเคหะแห่งชาติ
3 บ้านเอิ้ออาทรคลองสาม การเคหะแห่งชาติ
4 โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทอาคารเช่า) สุราษฎรธานี การเคหะแห่งชาติ
5 โครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง สมุทรปราการ การเคหะแห่งชาติ
6 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล โครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง การเคหะแห่งชาติ
7 งานวิศวกรรมเครื่องกล โครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง สมุทรปาการ การเคหะแห่งชาติ
8 งานวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง สมุทรปราการ การเคหะแห่งชาติ
9 งานวิศวกรรมโยธาโครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง สมุทรปราการ การเคหะแห่งชาติ
10 ตึก 5ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม นายชูศักดิ์ ภูริธวัช
11 ตึก 1 ชั้น 2 หลัง เพื่อใช้เป็นเก็บสินค้า นายเชษฎา แก้วสุนทรชัย
12 ดัดแปลงตึก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า บ.เล็กนำหนึ่งวัสดุภัณฑ์ จำกัด
13 ดัดแปลงตึก 11 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น 1หลังเพื่อใช้สำนักงาน-จอดรถยนต์ บ.เกษมกิจ จำกัด
14 ตึก 5ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม นายสมชาย จิรัสดามัน
15 ตึก 8 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย จอดรถยนต์ บ.แลนด์ แอนด์เฮ้า จำกัด (มหาชน)
16 ตึก 5ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม นางสายหยุด ปรีชานนท์
17 ตึก 5ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม บ.ดรีม แบคซันส์ จำกัด
18 ตึก 5ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม นายสุนันท์ จำรูญ
19 ตึก 5ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม นายปรัญชัย ต้นตาคม
20 ตึก 7ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน อยู่อาศัย บ.ไทย เจริญจิวเวอร์รี่จำกัด
21 ตึก 9ชั้น 1หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวมจอดรถยนต์ บ.ยังไพศาล จำกัด
22 ดัดแปลงตึก 7 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย นายชูศักดิ์ เมสันธสุวรรณ
23 ตึก 8 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานอยู่อาศัยรวม นางจรส ศรีจิตปรีดากุล
24 ตึก 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและโรงอาหาร นางอนงค์นาฎ รัตน์ศิริจันทร์
25 ค.ส.ล.5 ชั้น 2หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม นางสาวภัทรธร ติระพัฒน์
26 ตึก 2 ชั้น 1หลัง เพื่อเป็นโรงเรียนดนตรี นางสาวสุมิตา โต๊ะชูดี
27 ตึก 5ชั้น 2หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตึกแถว 3ชั้น 1หลัง เพื่อใช้พาณิชย์อาศัย บ.ร่มเกล้าเพลส จำกัด
28 ตึก 5ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม นางศรีสมร วณิชย์ธนารักษ์
29 ตึก 8 ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม นายกรวุฒิ สิ้นวราภัส
30 ตึก 5 ชั้น เพื่อเป็นอยู่อาศัยรวม นางโสภาณี ศรีสุวรรณ
31 ตึก 5ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม นางนงเยาว์ รุ่งจำรัสโสภา
จำนวนหน้า : 123...189190191192
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร