สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 123...187188189190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก การเคหะแห่งชาติ
2 โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ การเคหะแห่งชาติ
3 โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก การเคหะแห่งชาติ
4 โครงการเคหะชุมชน จ.อุดรธานี ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 การเคหะแห่งชาติ
5 โครงการบ้านเอื้ออาทร เพชรบูรณ์ การเคหะแห่งชาติ
6 โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ การเคหะแห่งชาติ
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 26 หลัง การเคหะแห่งชาติ
8 งานก่อสร้าง โครงการบ้านเอิ้ออาทรประชานิเวศน์ อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 26 หลัง การเคหะแห่งชาติ
9 โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 26 หลัง 1,530 หน่วย การเคหะแห่งชาติ
10 โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) จ.อุดธานี จำนวน 72 หน่วย การเคหะแห่งชาติ
11 โครงการบ้านเอื้ออาทร อุบลราชธานี การเคหะแห่งชาติ
12 โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจ บ้านแถว ,บ้านแฝด การเคหะแห่งชาติ
13 โครงการเคหะชุมชนจังหวัดนครราชสีมา อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 4 หลัง การเคหะแห่งชาติ
14 โครงการบ้านพักข้าราชการฝ่ายปกครองอาคารแฟรต 3 ชั้น บ้านแฝด,บ้านเดี่ยว การเคหะแห่งชาติ
15 โครงการบ้านพักข้าราชการกองทัพบก บ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 120 หน่วย การเคหะแห่งชาติ
16 โครงการบ้านเอื้ออาทร บุรีรัมย์,สุรินทร์ งานออกแบบวิศวกรรมโยธา(ถนน,ท่อระบายน้ำ) การเคหะแห่งชาติ
17 โครงการอาคารเช่าที่ราชพัสดุ จ.ร้อยเอ็ด การเคหะแห่งชาติ
18 โครงการอาคารเช่าที่ราชพัสดุ อุบลราชธานี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติ
19 โครงการเคหะชุมชน สุรินทร์ งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว การเคหะแห่งชาติ
20 โครงการเคหะชุมชนบางชัน อาคาร แฟลต 5 ชั้น จำนวน 3 หลัง การเคหะแห่งชาติ
21 โครงการเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติ
22 โครงการบ้านเอื้ออาทร มุกดาหาร ระยะที่ 3/1 การเคหะแห่งชาติ
23 โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 การเคหะแห่งชาติ
24 งานยกระดับถนน ท่อระบายนำบ่อพักนำฝน คสล. และอาคาร สถานีสูบน้ำ การเคหะแห่งชาติ
25 โครงการเคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจโครงการ 2 หน่วยงาน กองกับกับการ 1 ตำรวจน้ำ คลองเตย การเคหะแห่งชาติ
26 โครงการเคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจโครงการ 2 หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ
27 บ้านเอิ้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
28 บ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
29 อาคารเช่าในที่ราชพัสดุ การเคหะแห่งชาติ
30 เคหะชุมชนจังหวัดสุรินทร์ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 355 หน่วย การเคหะแห่งชาติ
31 บ้านพักข้าราชการวิทยาลัยการปกครอง แฟรต 5 ชั้น 200 หน่วย การเคหะแห่งชาติ
จำนวนหน้า : 123...187188189190192193
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร