COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,985 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,985 ถนนพัฒนาการ
2 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 662 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 662 ถนนพัฒนาการ
3 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 420 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 420 ถนนพระรามเก้า
4 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 420 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 420 ถนนพระรามเก้า
5 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 364 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 364 ถนนพัฒนาการ
6 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (อาคารเรียน) เนือที่ 680 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (อาคารเรียน) เนือที่ 680 ถนนพัฒนาการ
7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 984 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 984 ถนนพัฒนาการ
8 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 511 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 511 ถนนสุขุมวิท 77
9 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 773 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 773 ถนนพัฒนาการ
10 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 510 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 510 ถนนพระรามเก้า
11 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 640 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 640 ถนนพัฒนาการ
12 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,060 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,060 ถนนพัฒนาการ
13 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,060 ถนนพัฒนาการ
14 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาสัย) เนือที่ 952 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาสัย) เนือที่ 952 ถนนพัฒนาการ
15 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาสัย) เนื้อที่ 1,200
16 นายทรงศักดื์ ศรีประภา นายทรงศักดื์ ศรีประภา
17 นายศุภกฤษ ภู่มา นายศุภกฤษ ภู่มา
18 นายอรรจน์ แผ่วจะโปะ นายอรรจน์ แผ่วจะโปะ
19 นายประพันธื นาวา นายประพันธื นาวา
20 นายกิตติ ปิ่นวัฒนาพฤกษ์ นายกิตติ ปิ่นวัฒนาพฤกษ์
21 นายชาตรี จันทนนท์ นายชาตรี จันทนนท์
22 นายวิเชียร โฉมกลาง นายวิเชียร โฉมกลาง
23 นางจริยา ฉวีวรรณากร นางจริยา ฉวีวรรณากร
24 นางจริยา ฉวีวรรณากร นางจริยา ฉวีวรรณากร
25 นางสาวอัจฉรา เพิ่มทรัพย์ นางสาวอัจฉรา เพิ่มทรัพย์
26 นางยวลสร นทีรัยไทวะ นางยวลสร นทีรัยไทวะ
27 บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เวอร์วิส จำกัด บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เวอร์วิส จำกัด
28 นางสาวดวงฤดี คำภักดี นางสาวดวงฤดี คำภักดี
29 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
30 นางสุนี ทองมา นางสุนี ทองมา
31 นายศักนรินทร์ นุชเทศ นายศักนรินทร์ นุชเทศ
จำนวนหน้า : 12345678910111213141517...190191192193