COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก
สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 9,347 ถนนสุขุมวิท 77 ที่ กท 7703/1779
2 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 700 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/1779
3 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 490 ถนนพระรามเก้า ที่ กท 7703/1779
4 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (จอดรถยนต์) เนื้อที่ 9,347 ถนนสุขุมวิท 77 ที่ กท 7703/1779
5 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 378 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/443
6 ค.ส.ล. 3 ชั้น 2 หลัง (พาณิชย์-สำนักงาน) เนื้อที่ 495 ซอยอ่อนนุช 46 ที่ กท 7703/1779
7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 557 ถนนสุขุมวิท ที่ กท 7703/1779
8 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 1,890 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/1779
9 ค.ส.ล. 3 ชั้น (พักอาศัย) เนื้อที่ 926 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/1779
10 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 278 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/902
11 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 115 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/902
12 ค.ส.ล.4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 740 ถนนพระรามเก้า ที่ กท 7703/902
13 ค.ส.ล.4 ชั้น 2 หลัง (พานิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 4,926 ถนนสุขุมวิท 71 ที่ กท 7703/902
14 ค.ส.ล.5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 1,985 ถนนพระรามเก้า ที่ กท 7703/902
15 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 970 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/902
16 ค.ส.ล. 5 ชั้น บข.22/2559 นางสุนีย์ โพธิ์พุทธนันท์
17 ค.ส.ล. 5 ชั้น บข.13/2559 นางสุนีย์ พูนธเนศ
18 ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.21/2559 นางวิมลวัลย์ พูนธเนศ
19 ค.ส.ล. 4 ชั้น บข.20/2559 นายกฤช บุญสิทธิ
20 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.19/2559 นางถนอมศรี โอวเจริญสกุล
21 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.18/2559 นางอารดา กำแพงล้อม
22 ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.17/2559 นางวิยะดา ลี้ประเสริฐ
23 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.16/2559 นางสาวพิภัทรา โสมาภา
24 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.13/2559 นางกัลยา นพสุวรรณวงศ์
25 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.7/2559 นายวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์
26 ค.ส.ล. 1 ชั้น ต บข.9/2559 นางสาวสุทธิอมา สูกี่
27 ค.ส.ล. 1 ชั้น ต บข.9/2559 นางสาวสุทธิอมา สูกี่
28 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.6/2559 นายจิรายุ เชาว์สุขุม นางสาวอาจารีย์ ธัญวงศ์วัฒน์
29 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.5/2559 นางประนอม พงษ์เผือก
30 โครงเหล็ก 1 ชั้น บข.3/2559 นางวรรณา เพลินธรรม
จำนวนหน้า : 134567891011121314151617...190191192193