สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 12 rid 06/11/2561 - 07/11/2561 ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
2 03.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 6 BSA 03/11/2561 - 03/11/2561 สวนป่าเฉลินพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
3 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 fpei 03/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
4 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 2 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
6 2 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล" 2 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
7 อบรมหลักสูตร "การใช้ midas nGen สำหรับ Plant & BIM" 12 TEAM 01/11/2561 - 02/11/2561 บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
8 GE 14 Corrosion Under Insulation;Fundamentals and Maintenance;1-2Nov18 24 PET 01/11/2561 - 02/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
9 [2561] Energy Storage Technology (รุ่นที่ 2) 24 egat 01/11/2561 - 02/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
10 สมาชิกสมาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 10 Association of boile 01/11/2561 - 31/12/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
11 หลักสูตร การควบคุมการก่อสร้างทางหลวง โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.5 DOH 01/11/2561 - 31/12/2561 เรียน Online ผ่าน Web กรมทางหลวง www.doh.go.th กรุงเทพมหานคร
12 1 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 13" 6 coe 01/11/2561 - 01/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
13 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 61 10 thaitca 01/11/2561 - 30/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2561 12 eit 31/10/2561 - 31/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
15 ระบบข่ายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ 9 MECT 31/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง " การสัมมนา " HVAC innovation of DATA Center สำหรับยุค Disruptive Change ' 6 acat 31/10/2561 - 31/10/2561 โรงเเรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
17 การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 2 27 KMUTT 30/10/2561 - 01/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
18 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
19 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
20 สมาชิก วสท. 10-2561 10 eit 29/10/2561 - 29/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 In-house การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 18 eit 29/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
22 Basic Knowledge Flooring Work 14 TOC 29/10/2561 - 29/10/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
23 การอบรมเรื่อง Natural Gas and LNG Supply 27 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
24 Gas Insulated Substation (GIS) Episode 2: การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS รุ่น 1 31.5 CEPT 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
25 ME 33 ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons;29-31Oct18 36 PET 29/10/2561 - 31/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
26 Power Generation form Municipal Solid Waste 18 IEEE 29/10/2561 - 31/10/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
27 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 10/2561 24 ITD 29/10/2561 - 30/10/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
28 5S+Safety+3T Model เครื่องมือบริหารอย่างมีประสีทธีผล 12 tpa 29/10/2561 - 30/10/2561 ห้องสัมมนา โรงแรม ไอบิส สไตล์กรุุงเทพ สุขุุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
29 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 11 30 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course ครั้งที่ 2/2561 21 TEAM 29/10/2561 - 31/10/2561 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
31 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4/2561 27 eit 28/10/2561 - 28/10/2561 โรงแรม เอสซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม กรุงเทพมหานคร
32 28.10.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 28/10/2561 - 28/10/2561 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เชียงราย
33 เทคนิคการเขียนแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 eng.rmutp 27/10/2561 - 28/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
34 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 9 eit 27/10/2561 - 27/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35 จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง 3 coe 27/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ ระยอง
36 27.10.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 27/10/2561 - 27/10/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พะเยา
37 โครงการอบรมสัมมนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การอบรมคอนกรีตบล็อคมวลเบา มอก.2601-2556 7 eng.sut 27/10/2561 - 27/10/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
38 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18 18 eit 27/10/2561 - 28/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างระบบพลังงานเเสงอาทิตย์ 16 eng.rmutp 27/10/2561 - 28/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.ประชาราษฏร์ 1 เเขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
40 สัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จ.ภูเก็ต 6 eit 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
41 ศึกษาดูงานการผลิตแผ่นผนัง ฉนวนกันความร้อน 3 CNT 26/10/2561 - 26/10/2561 บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด สมุทรปราการ
42 26 ต.ค. 61 สัมมนา "กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรต่อเนื่อง" 3 coe 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงเแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
43 Basic Knowledge Electrical Work 12.9 TOC 26/10/2561 - 14/12/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
44 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 19 24 eit 26/10/2561 - 27/10/2561 ม.เกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
45 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35 27 eit 26/10/2561 - 28/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 27 eit 25/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ กรุงเทพมหานคร
47 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 2 18 eit 25/10/2561 - 26/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 เฉพาะกลุ่ม เรื่อง การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและการทดสอบและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า/หม้อแปลงแรงกลาง 84 CEPT 25/10/2561 - 20/11/2561 จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
49 โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง “ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ระบบขนถ่ายและการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” 3 eit 24/10/2561 - 24/10/2561 ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
50 การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผิวทางและงานบูรณะทาง รุ่นที่ 15 27 RATH 24/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
51 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องการประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 drr 24/10/2561 - 26/10/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
52 24 ตุลาคม 2561 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 12" 6 coe 24/10/2561 - 24/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
53 20 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สขาวิศวกรรมเครื่องกล" 6 coe 20/10/2561 - 20/10/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
54 การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 2561 9 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 9 eit 20/10/2561 - 20/10/2561 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 20.10.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 6 BSA 20/10/2561 - 20/10/2561 หลังตลาดสามย่าน กรุงเทพมหานคร
57 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34 18 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 2561 9 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 20 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 3 coe 20/10/2561 - 20/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
60 วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ 18 eit 20/10/2561 - 27/10/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
61 19 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และหัวข้อเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 19/10/2561 - 19/10/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร