สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 19.01.62 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 24/11/2561 - 24/11/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
2 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 14) 22.5 LPDI 23/11/2561 - 26/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
3 โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ 3 eit 23/11/2561 - 23/11/2561 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำปาง
4 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 29 27 eit 23/11/2561 - 25/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ' Ice-on-Coil External and Internal-Melt Thermal Ice Storage (TIS) Design with 2 stage Co2 system ', ' The Radiant Time Series Cooling Load Calculation ' 6 ASHREA_CRC 23/11/2561 - 23/11/2561 รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
6 NFPA 101 Life Safety Code : 2018 Edition 27 eit 22/11/2561 - 24/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 หลักสูตร “การใช้งาน ArcGIS Pro (ArcGIS Pro Skill)” ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 7 TEAM 22/11/2561 - 22/11/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
8 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 17 EEAAT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 การอบรม “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 3 27 eit 21/11/2561 - 23/11/2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
10 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 28 27 eit 21/11/2561 - 21/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
11 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 4 Access Control System 3 MECT 21/11/2561 - 21/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12 การเขียนแบบงานโดยใช้โปรแกรม Road Pack รุ่นที่ ๑๐/๒๕๖๒ 27 drr 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมสบายโฮเทล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
13 Smart Construction Management 27 KMUTT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
14 GE 08 Safety in Process Design and HAZOP Study Workshop;21-23Nov18 36 PET 21/11/2561 - 23/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
15 ออกแบบและการตรวจสอบวัสดุทนไฟที่ใช้ในหม้อน้ำ และกรณีศึกษา 6 Association of boile 20/11/2561 - 20/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5 24 TGBI 19/11/2561 - 20/11/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
17 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 27 drr 19/11/2561 - 21/11/2561 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
18 Certified Support Specialist 18 kmitl 19/11/2561 - 20/11/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
19 Civil Work (Earth Work & Survey Work) 10.95 TOC 19/11/2561 - 19/11/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
20 18.10.61 อบรมแนวทางการตรวจสอบและ ลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะ 6 BSA 18/11/2561 - 18/11/2561 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
21 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำกัน 6 eit 17/11/2561 - 17/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 1 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
23 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ม.เกษตร บางเขน กาฬสินธุ์
24 การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 18 thaitca 16/11/2561 - 17/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12 18 eit 16/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26 การจัดงานสัมมนาและฟังการบรรยายในหัวข้อ “Anchor or Fire Protection Academy : พุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม” 6 eng.psu 16/11/2561 - 16/11/2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
27 Decode the New ACI Building Code & Concrete Repair Code 9 thaitca 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 อบรมหลักสูตร วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project 6 PPS 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
29 การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18 36 eit 15/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 13) 22.5 LPDI 15/11/2561 - 18/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
31 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี 24 NIMT 15/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
32 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ 24 NIMT 14/11/2561 - 15/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
33 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ 27 drr 14/11/2561 - 16/11/2561 โรงแรมสบายโฮเทล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
34 การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวจราจร คสล.และลาดยาง AC ตามมติ ครม. รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒ 27 drr 14/11/2561 - 16/11/2561 เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
35 Smart City & Data Center: Concept, Design and Case Study 18 IEEE 14/11/2561 - 16/11/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
36 Basic Construction Schedule & Renovation Work & Miscelleneous Work 14.6 TOC 14/11/2561 - 22/11/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
37 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 6) 18 LPDI 13/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
38 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 18 eit 13/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 13-11-2561 "เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ" 9 coe 13/11/2561 - 13/11/2561 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ เชียงใหม่
40 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 27 drr 13/11/2561 - 15/11/2561 แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
41 Special Knowledge for Concrete Anchor System 10.5 TOC 12/11/2561 - 12/11/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
42 ME 30 ASME/ANSI B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems;12-14Nov18 36 PET 12/11/2561 - 14/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
43 หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง รุ่นที่ 3 27 RATH 12/11/2561 - 14/11/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
44 การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 ห้องประชุม อาคาร กรุงเทพมหานคร
45 10 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง" 6 coe 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
46 10.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
47 การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 10.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ,โรงเรียนบ้านโคกมน เพชรบูรณ์
49 วันที่่ 9/11/61 การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” 8 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561 18 eit 09/11/2561 - 10/11/2561 วสท. ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
51 9 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
52 การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 6 MECT 09/11/2561 - 09/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
53 ME 04 Centrifugal Pumps; Applications, Maintenance and Troubleshooting;8-9Nov18 24 PET 08/11/2561 - 09/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
54 การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA 101 6 MECT 08/11/2561 - 08/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
55 โอกาสและการทำงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมระบบราง 3 eng.spu 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
56 8 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
57 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 12) 22.5 LPDI 08/11/2561 - 11/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
58 เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 08/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
59 8-11-2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
60 วันที่ 07/11/61 สัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” 8 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
61 [EA] เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 31.5 egat 07/11/2561 - 09/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี
จำนวนหน้า : 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร