สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop) 12 tpa 09/01/2561 - 10/01/2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
2 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพานรุ่นที่ ๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง การคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ 27 drr 09/01/2561 - 11/01/2561 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ
3 อบรมหลักสูตร Energy Survey 5 PPS 08/01/2561 - 08/01/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ห้องสัมมนา ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
4 พัฒนานักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 30 PEA.EN 08/01/2561 - 12/01/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
5 สมาชิก วสท. 01-2561 10 eit 03/01/2561 - 31/01/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
6 สมาชิกสมาคม มกราคม 2561 10 Association of boile 01/01/2561 - 31/01/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
7 สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561 10 MECT 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
8 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ม.ค.-ก.พ. 61 10 thaitca 01/01/2561 - 28/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (เครื่องกล) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
10 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (อุตสาหการ) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
11 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (โยธา) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
12 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไฟฟ้า) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
13 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (ธค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
14 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (พย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
15 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (สค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
16 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (กพ.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
17 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (ตค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
18 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (กค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
19 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (มิย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
20 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (พค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
21 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (เมย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
22 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (มีค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
23 Boiler Inspection-test 14 eng.kmitnb 01/01/2561 - 02/01/2561 มจพ. สพอ. กรุงเทพมหานคร
24 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 25/11/2560 - 25/08/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
25 สมาชิก วสท. 11-2560 10 eit 01/11/2560 - 30/11/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
26 สมาชิก วสท. 10-2560 10 eit 01/10/2560 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 สมาชิก วสท. 09-2560 10 eit 01/09/2560 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 สมาชิก วสท. 08-2560 10 eit 01/08/2560 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 สมาชิก วสท. 07-2560 10 eit 03/07/2560 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 การเป็นสมาชิกสมาคม 10 TIChe 01/01/2558 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร