สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1 9 eit 27/01/2561 - 27/01/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 18 MECT 27/01/2561 - 28/01/2561 อาคาร วสท.ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
3 เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2 18 thaitca 26/01/2561 - 27/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 การสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” จ.พิษณุโลก 3.5 eit 26/01/2561 - 26/01/2561 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
5 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 3 coe 25/01/2561 - 25/01/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
6 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 8 KML 25/01/2561 - 25/01/2561 ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Learning Center โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
7 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน รุ่นที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง "การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน" 27 drr 24/01/2561 - 26/01/2561 โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
8 การสอบเทียบเกจบล็อกด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบเชิงกล และการประเมินความไม่แน่นอน 36 NIMT 24/01/2561 - 26/01/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี
9 การศึกษาดูงานระบบแผนงานและระบบการผลิตโครงสร้างเหล็ก 2.15 TOC 23/01/2561 - 30/01/2561 โรงงาน St Frame & Truss Co., Ltd. อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
10 พัฒนานักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 30 PEA.EN 22/01/2561 - 26/01/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
11 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 20/01/2561 - 27/01/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
12 *ตัวอย่าง*โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 20/01/2561 - 27/01/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
13 20 ม.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 5" 6 coe 20/01/2561 - 20/01/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
14 อบรมหลักสูตร On site training ครั้งที่6 การศึกษาองค์ประกอบของการวางแผนงาน 4 PPS 20/01/2561 - 20/01/2561 ไซต์ ไทยรัฐอาคาร 17 และโรงจักร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
15 Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 ^^Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 Test_ระบบปรับอากาศ 18 MEA 19/01/2561 - 20/01/2561 วศท. กรุงเทพมหานคร
18 TEST ระบบท่อน้ําดับเพลิง 18 MECT 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
19 Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง // 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 1 18 eit 19/01/2561 - 20/01/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว และ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแรงลมในประเทศไทย 6 eit 19/01/2561 - 19/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 Professional Project Management 2018 67.5 CEPT 18/01/2561 - 27/01/2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
23 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่9 18 eit 17/01/2561 - 18/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 27 drr 17/01/2561 - 19/01/2561 ห้องต้นคูณ อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
25 นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่นที่ 22 27 RATH 15/01/2561 - 17/01/2561 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม. กรุงเทพมหานคร
26 14-1-61 ลงพื้นที่โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 6 coe 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี
27 14.1.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช กรุงเทพมหานคร
28 ความรู้เบื้องต้นงานสี 14 TOC 12/01/2561 - 23/02/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ที่อยู่ 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
29 การประเมินราคางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลขั้นพื้นฐาน 14 TOC 11/01/2561 - 25/01/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) เลขที่ 161 ชั้น 11 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
30 หลักสูตร BIM_Construction Plan & Cost (For Engineer & Architect) รุ่นที่ 3 30 syntec 10/01/2561 - 18/01/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
31 การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop) 12 tpa 09/01/2561 - 10/01/2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
32 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพานรุ่นที่ ๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง การคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ 27 drr 09/01/2561 - 11/01/2561 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ
33 อบรมหลักสูตร Energy Survey 5 PPS 08/01/2561 - 08/01/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ห้องสัมมนา ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
34 พัฒนานักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 30 PEA.EN 08/01/2561 - 12/01/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
35 สมาชิก วสท. 01-2561 10 eit 03/01/2561 - 31/01/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
36 สมาชิกสมาคม มกราคม 2561 10 Association of boile 01/01/2561 - 31/01/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
37 สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561 10 MECT 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
38 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ม.ค.-ก.พ. 61 10 thaitca 01/01/2561 - 28/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (เครื่องกล) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
40 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (อุตสาหการ) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
41 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (โยธา) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
42 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไฟฟ้า) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
43 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (ธค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
44 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (พย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
45 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (สค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
46 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (กพ.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
47 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (ตค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
48 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (กค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
49 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (มิย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
50 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (พค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
51 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (เมย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
52 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (มีค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
53 Boiler Inspection-test 14 eng.kmitnb 01/01/2561 - 02/01/2561 มจพ. สพอ. กรุงเทพมหานคร
54 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 25/11/2560 - 25/08/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
55 สมาชิก วสท. 11-2560 10 eit 01/11/2560 - 30/11/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
56 สมาชิก วสท. 10-2560 10 eit 01/10/2560 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 สมาชิก วสท. 09-2560 10 eit 01/09/2560 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 สมาชิก วสท. 08-2560 10 eit 01/08/2560 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 สมาชิก วสท. 07-2560 10 eit 03/07/2560 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 การเป็นสมาชิกสมาคม 10 TIChe 01/01/2558 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร